Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o obcích Zlín 2015 Mgr. Michal Abrahámek Odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o obcích Zlín 2015 Mgr. Michal Abrahámek Odbor právní a Krajský živnostenský úřad."— Transkript prezentace:

1 Zákon o obcích Zlín 2015 Mgr. Michal Abrahámek Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

2 1. Znaky obce 2. Samostatná působnost obce 3. Přenesená působnost obce 4. Orgány obce 5. Hospodaření obce 6. Záměr dispozice s nemovitým majetkem

3 1. Znaky obce Ústavněprávní základ obce Čl. 8: „Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků“ HLAVA SEDMÁ: Územní samospráva Území obce Každá část území ČR je součástí území některé obce (výjimkou jsou vojenské újezdy) Občané obce Fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu Oprávnění občanů obce (§ 16 odst. 2 zákona o obcích) Správa obce (samospráva) Volby do zastupitelstva obce Samostatný výkon, není podřízena vyššímu správnímu úřadu Stát může do její činnosti zasahovat jen na základě zákona

4 2. Samostatná působnost obce Pozitivní vymezení Záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce (§ 35 odst. 1, 2, § 84, 85 a 102 zákona o obcích) Negativní vymezení působnost kraje přenesená působnost orgánů obce (např. vydávání nařízení obce) výkon státní správy správními úřady Obecní kroniky upravuje zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí (je zde dána povinnost vést kroniku (ručně psaná) a nejméně jednou za rok provést zápis, o jehož obsahu rozhoduje obec) Dokumenty vyhotovené v samostatné působnosti se v záhlaví označují uvedením slova „obec“ a názvem obce s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil

5 3. Přenesená působnost Výkon státní správy, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce Zpravidla se jedná o působnost obecního úřadu (výjimkou je vydávání nařízení obce) Příspěvek na výkon státní správy Možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Dokumenty vyhotovené v přenesené působnosti (s výjimkou nařízení obce) se v záhlaví označují slovy „obecní úřad“ s uvedením názvu obce

6 4. Orgány obce Zastupitelstvo obce (§ 67 a násl. zákona o obcích) Příprava zasedání zastupitelstva obce (pozvánka, průběh zasedání) Pravomoc zastupitelstva obce Zápis a jeho náležitosti Orgány zastupitelstva obce (výbory) Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná. Rada obce (§ 99 a násl. zákona o obcích) Pravomoc Rady obce Orgány Rady obce (komise) Starosta (§ 103 a násl. zákona obcích) Pravomoc starosty Obecní úřad (§ 109 a násl. zákona o obcích)

7 5. Hospodaření obce Majetek musí být využíván účelně a hospodárně Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, Povinnost vést účetnictví podle zákona o účetnictví, Povinnost obce chránit majetek a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, Povinnost obce sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Zákaz ručení za závazky fyzických a právnických osob Jsou upraveny výjimky § 38 odst. 3 (např. bytová družstva, honební společenstva, společnosti, kde je podíl obcí, krajů nebo státu více než 50 %), Sankce neplatnosti právního jednání při porušení zákazu Přezkoumání hospodaření Provádí krajský úřad nebo auditor

8 6. Záměr dispozice s nemovitým majetkem Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku musí obec zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky, Záměr může být též zveřejněn způsobem v místě obvyklým, Označení nemovité věci podle katastrálního zákona, Sankce absolutní neplatnosti následného právního jednání, Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, Záměr není nutné zveřejňovat, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí.

9 Děkuji za pozornost. Michal Abrahámek Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 577 043 554, michal.abrahamek@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Zákon o obcích Zlín 2015 Mgr. Michal Abrahámek Odbor právní a Krajský živnostenský úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google