Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce –Ekonomický základ obecní samosprávy Rozpočtová pravidla Zajištění příjmů Majetek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce –Ekonomický základ obecní samosprávy Rozpočtová pravidla Zajištění příjmů Majetek."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce –Ekonomický základ obecní samosprávy Rozpočtová pravidla Zajištění příjmů Majetek po roce 1989 Převod majetku státu na obce –Majetek, ke kterému měly právo hospodaření NV –Historický majetek obce Majetek, který obce vlastnily před r. 1950 Rozpočtová pravidla Tvorba rozpočtu 1950 příjmů Rozpočtová samosprávyEkonomický majetkem Hospodaření Historický NV Převodstátu 1989 Tvorba Rozpočtová

2 Hospodaření obcí Obsah rozpočtů Funkce rozpočtů Zajištění příjmů Místní poplatky –Stanoveny OZV v mezích zákona Jiné poplatky obec nesmí vybírat – vstup na veřejné prostranství Povinnosti obce Využívat účelně a hospodárně vlastní majetek –Neuzavírat dlouhodobé a těžko vypověditelné smlouvy –Zvažovat nejen výši nabídky, ale i rozvoj obce Odůvodnit zájem obce – vyloučení podezření z korupčních praktik účelně poplatky příjmů Funkce Obsah Povinnost nesmí zákonaOZV zájmyvýši nabídky vypověditelné dlouhodobé hospodárně korupčních Odůvodnit

3 Hospodaření obcí –Posouzení obchodního partnera Společnost s r.o. se základním jměním 200.000 Kč, sídlící v bytě, bez nemovitého majetku - nedůvěryhodná –Pečovat o zachování a rozvoj svého majetku –Prodej stavebních parcel stavební společnosti Povinnost obce zvážit, zda-li není schopna zajistit prodej zájemcům sama –Operace s cennými papíry Limitující – míra přiměřeného rizika ztráty –Riskantní zástava obecního majetku ve prospěch nestabilního subjektu –Jednoznačně projevený zájem o převod majetku ze státu na obec zájem cennými zvážit rozvojzachování Posouzení nestabilního zástava rizikapřiměřeného státu převod nedůvěryhodná

4 Hospodaření obcí Neplnění povinností – trestněprávní odpovědnost –členové zastupitelstva, kteří schválili nezákonnou transakci –Další orgány obce – starosta, rada obce –Konkrétní pracovníci úřadu Obec je povinna vymáhat –náhradu škody –Vydání bezdůvodného obohacení U subjektů mimo soustavu orgánů obce U subjektů uvnitř soustavy orgánů obce - vlastní zaměstnanci, příspěvkové organizace, kontrolní orgány obce –Rozhoduje škodní komise –O neuplatnění vymáhání pohledávky rozhoduje zastupitelstvo povinností rada zastupitelstva trestněprávní starostaorgány nezákonnou škodní náhradu povinna úřadu uvnitř mimo obohacení škody neuplatnění zastupitelstvo

5 Hospodaření obcí Soudní cesta –Neplnění náhrady škody –Promlčení nároku Musel by se povinný dovolat –Obec může požádat o Osvobození od soudního poplatku Ustanovení bezplatného zástupce Nepotřebný majetek –Obohacování na úkor obce –Hospodárný postup Kritéria –Zisk z prodeje Soudní dovolat Promlčení Neplnění Osvobození Obohacování Nepotřebný zástupce Zisk Kritéria Hospodárný

6 Hospodaření obcí –Minimalizace nákladů na likvidaci –Zájem obce Ručení za závazky právnických a fyzických osob: a)Investice podporované ze státního rozpočtu b)Investice podporované ze státního fondu c)Investice podporované z národního fondu d)Investice do nemovitostí ve vlastnictví obcí Př. Pronájem nemovitosti podnikateli Sledování čerpání úvěru – tok do nemovitosti Oznamovací povinnost obce na úvěrový podvod e)Závazky osob zřízených obcí, krajem nebo státem Podíl vyšší 50 % Ručení Zájem likvidaci obcí národního fondu rozpočtu 50 zřízených Oznamovací čerpání

7 Hospodaření obcí f)Závazky bytových družstev g)Závazky honebních společenstev Perspektivu prokázat smlouvou Ručení za závazky právnických a fyzických osob: Právní úkony spojené s poskytnutím záruky neuvedeným osobám jsou od počátku neplatné Není právní nárok Postup při posouzení míry rizikovosti úvěru –Možno postupovat jako banky – max. míra rizikovosti Není přípustné ručení –za úplatu –osobám blízkým –osobám obchodně propojených na členy orgánu obce neuvedeným smlouvou honebních bytových banky rizikovosti nárok neplatné orgánupropojených blízkým úplatu

8 Hospodaření obcí Smluvně zajištěné ručení lze zrušit za podmínek stanovených: –Zákonem –Smlouvou Ochrana dlužníka před vypovězením smlouvy –Při změně politického složení Prodej, pronájem a směna nemovitostí Povinnost zveřejnit záměr –Alespoň 15 dnů před projednáním v orgánech města –Listina opatřená doložkou potvrzující zveřejnění Cena se sjednává ve výši –V místě a čase obvyklé Odchylka musí být zdůvodněna vypovězením Smlouvou Zákonem zrušit pronájemProdej politického 15 zveřejnit směna doložkouListina projednáním Odchylka obvyklá Cena zdůvodněna

9 Hospodaření obcí Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok Krajský úřad v přenesené působnosti Auditor – náklady hradí obec z rozpočtu Součást závěrečného účtu Projedná zastupitelstvo do 30. 6. běžného roku –Přijetí opatření k nápravě Rozpočet Příjmy –Z vlastního majetku –Z výsledků vlastní hospodářské činnosti –Z výnosu daní nebo podílu na nich –Z pokut a místních poplatků –Poplatků vybraných za výkon státní správy –Dotace - forma státní podpory Krajský uplynulýPřezkoumání zastupitelstvo závěrečného obecAuditor přenesené Příjmy Rozpočet nápravě 30.6. státní správy poplatkůpokut daní hospodářské majetku Dotace

10 Hospodaření obcí Výdaje –Úhrady vyplývající ze zákonů –Na vlastní činnost obce Péče o vlastní majetek Výkon státní správy –Úhrady vyplývající ze smluvních vztahů –Úhrada úroků - půjčky –Jiné výdaje v rámci působnosti obce Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem Zpravidla vyrovnaný v příjmech a výdajích Zveřejnění - 15 dní před projednáním v zastupitelstvu –Připomínky ve stanovené lhůtě Rozpočtové provizorium – rozpočty neschválené před 1.1. Výdaje zákonů majetek činnost kalendářním Jiné úroků smluvních státní správy 1.1.provizorium Připomínky 15 vyrovnaný


Stáhnout ppt "Hospodaření obcí Hospodaření obce Samostatné nakládání s majetkem obce –Ekonomický základ obecní samosprávy Rozpočtová pravidla Zajištění příjmů Majetek."

Podobné prezentace


Reklamy Google