Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ABAKU. Abaku – kombina č n ě strategická po č etní hra pro 2 až 4 hrá č e.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ABAKU. Abaku – kombina č n ě strategická po č etní hra pro 2 až 4 hrá č e."— Transkript prezentace:

1 ABAKU

2 Abaku – kombina č n ě strategická po č etní hra pro 2 až 4 hrá č e.

3 Pravidla hry Zahajující hrá č kombinuje dva a více svých kamen ů do po č etní operace a umístí je na hrací plochu ve vodorovné č i svislé linii tak, aby jeden z kamen ů ležel na st ř edovém poli. Diagonáln ě (šikmo) položená po č etní operace není dovolena. Tah hrá č e kon č í vypršením č asového limitu, odesláním tahu, odesláním prázdného tahu nebo vým ě nou kamen ů. Po ukon č ení tahu hrá č e se p ř ipíší body a doplní kameny ze sá č ku.

4 Pravidla hry Hrá č musí umíst ě ním svých kamen ů bezprost ř edn ě navázat na kameny již položené. Všechny kameny umíst ě né v tahu musí být položeny v jedné ř ad ě vodorovn ě nebo svisle a musí být vyjád ř ením jediné po č etní operace. Kameny p ř ikládané k již ležícím kamen ů m musí být položeny tak, aby každé vzniklé sousedství tvo ř ilo č i bylo sou č ástí nové po č etní operace. I když kameny v konkrétních tazích znamenají konkrétní po č etní operace, p ř i každém novém tahu jsou vnímány pouze jako shluk hracích kamen ů, které lze dále libovoln ě kombinovat a zahrnovat do dalších po č etních operací. Po č etní operace musí být č itelné shora-dol ů nebo zleva-doprava.

5 Pravidla hry Po č etní operace vznikají: P ř idáním jednoho až p ě ti kamen ů ke kamen ů m na ploše. (Tah 2,3,4,5,6.) P ř iložením po č etní operace k ř ížem ke kamen ů m na ploše. Nová po č etní operace musí zahrnovat jeden č i více kamen ů již ležících na ploše nebo musí s jedním nebo více kameny již ležícími na ploše sousedit. (Tah 3,4,6.) P ř iložením po č etní operace paraleln ě ke kamen ů m na ploše. (Tah 5,6.) Hrá č, který je na tahu, má t ř i možnosti: umístit kameny na hrací plán; kameny vym ě nit; vynechat tah. Hrá č má v jednom tahu právo jen na jednu z t ě chto možností.

6 Pravidla hry Nula: Kamenem nula nesmí za č ínat zápis žádné nové po č etní operace. Samostatn ě se nesmí p ř i č ítat, ode č ítat, násobit ani d ě lit. Nula nesmí být kone č ný výsledek po č etní operace. Je-li nula sou č ástí p ř ikládané po č etní operace, nemusí jejím p ř ípadným sousedstvím s n ě kterými z již ležících kamen ů vzniknout nová po č etní operace. Z takového sousedství pak nevzniká ani bodový zisk. (Tah 5.) Pokud samotnou nulu p ř iložíme mezi dva protilehlé kameny, musí tím vzniknout po č etní operace, jejíž sou č ástí je nula i nulou propojené protilehlé kameny(nap ř. 20:5=4). Ve všech ostatních p ř ípadech kámen 0 podléhá pravidl ů m p ř ikládání jako ostatní kameny.

7 Poznámka Pokud se položí kombinace 9-8=1, systém nezapo č ítá odmocninu 9, protože č ísla už byla jednou použita. Je to to samé, jako u operace 2+2=4 systém neuzná mocninu 4. Princip je v tom, že po č etní operaci složenou ze stejných č ísel hra zapo č ítá pouze jednu a to vždy tu s "jednodušší" matematickou operací (tj. plus nebo mínus má p ř ednost p ř ed mocnina, odmocnina apod).

8 Ukončení hry V hracím sá č ku není žádný kámen a jeden z hrá čů použije sv ů j poslední kámen. Hrá č t ř ikrát za sebou odešle prázdný tah (za prázdný tah je považováno i p ř ekro č ení č asového limitu na tah). Jsou-li ve h ř e ješt ě alespo ň dva aktivní hrá č i, stává se hrá č divákem a č eká na záv ě re č né vyhodnocení hry.

9 Ukončení hry Pokud v sá č ku ješt ě zbývají žetony a hrá č odešle t ř i po sob ě jdoucí prázdné tahy (za prázdný tah je považováno i p ř ekro č ení č asového limitu na tah), prohrává kontuma č n ě, což znamená, že už nemá nárok na výhru. B. Pokud je sá č ek prázdný a hrá č odešle t ř i po sob ě jdoucí prázdné tahy (respektive t ř i po sob ě jdoucí p ř ekro č ení č asového limitu), ukon č í hru regulérn ě. Pokud je po č et hrá čů v ě tší než dva, pak č eká na to, až ostatní hrá č i hru ukon č í. V každém p ř ípad ě má nárok na výhru, pokud bude mít na konci v ě tší po č et bod ů než ostatní.

10 Bodování Č íslice zobrazené na kamenech jsou zárove ň vyjád ř ením jejich bodové hodnoty. Bodový zisk v daném tahu p ř inášejí všechny kameny a bonusy, z nichž se nové po č etní operace skládají. Kameny spole č né nov ě vzniklým po č etním operacím p ř inášejí zisk za každou po č etní operaci, v níž jsou obsaženy. Č íselný bonus: Bonus se zelenými obrysy zdvojnásobí bodovou hodnotu na n ě j položeného kamene; bonus se zeleným plným obrysem bodovou hodnotu ztrojnásobí.

11 Bodování Opera č ní bonus: Bonus znásobuje bodovou hodnotu celé po č etní operace, je-li jeden z kamen ů v ní použitých položen na bonusové pole. Bonus s modrými obrysy zdvojnásobuje a s modrým plným obrysem ztrojnásobuje po č etní operaci. Č íselný a opera č ní bonus platí pouze v tom tahu, kdy je použito bonusové pole. Hrá č i, jenž hru zav ř el, p ř ináleží bodový zisk. Bude mu p ř i č tena bodová hodnota všech kamen ů, které zbudou soupe řů m po zav ř ení hry. T ě m naopak bude bodová hodnota kamen ů, které jim z ů staly, ode č tena z jejich kone č ného bodového zisku. Vít ě zem se stává hrá č, který má po ukon č ení hry nejvyšší po č et bod ů.

12 Zdroje http://www.hry.cz/abaku#p=home Citováno 10.7. 2013


Stáhnout ppt "ABAKU. Abaku – kombina č n ě strategická po č etní hra pro 2 až 4 hrá č e."

Podobné prezentace


Reklamy Google