Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 POTENCIÁL VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH DAT O HOSPODAŘENÍ OBCÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 POTENCIÁL VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH DAT O HOSPODAŘENÍ OBCÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD. František."— Transkript prezentace:

1 1 POTENCIÁL VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH DAT O HOSPODAŘENÍ OBCÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD. milan.pucek@seznam.cz František Ochrana, Michal Plaček GIS v plánování mest a regionu VŠRR, Praha 10.9.2015

2 22 O čem budu přednášet Cílem příspěvku je (1)popsat potenciál využívání finančních dat v ČR pro územní plánování, (2)provést komparaci dostupnosti finančních dat pro územní plánování v ČR a v Bulharsku, (3)popsat příčiny stavu v ČR.

3 33 Teoretická východiska  Rozpočty obcí je možné považovat za jednu z významných hybných sil v rámci rozvoje území. Dle statistiky Eurostatu činily v České republice za rok 2014 celkové vládní výdaje 42,0 % HDP, přičemž z toho výdaje místních vlád představovaly 10,1 % HDP. Pro srovnání uvádíme, že Bulharsko mělo tyto výdaje ve výši 39,2 % HDP a výdaje místních vlád ve výši 8,9% HDP.  Z hlediska zkoumání veřejných výdajů na úrovni obcí (výdajů místních vlád) je východiskem obecná teorie Local Government Economic (více viz Bailey, 1999) a idea programového rozpočtování na úrovni místní vlády (viz například Kelly, Rivenbark, 2011).  Samotná problematika veřejných výdajů místních vlád je však v ČR spíše zkoumána v rámci určitého problému, jako je například problematika kontrahování veřejných služeb (Nemec, Vítek, Meričková, 2005, pp. 638-647), problém hospodaření obcí (Peková, 2011; Matei, 2008, pp. 59-73), efektivní dosahování úspor (Ochrana, Půček 2012), výdajů obcí v kontextu politického cyklu (Sedmihradská, Kubík, Haas 2011, pp. 59-70). Problematika využívání otevřených dat o hospodaření obcí v ČR není v literatuře prakticky řešena.

4 44 Teoretická východiska  Požadavky na efektivní využívání dostupných dat pro přípravu rozhodnutí (v našem případě například formou finančního benchmarkingu), stejně jako požadavky na zavádění principů účinného elektronického vládnutí (e-government) patří k zásadám konceptu New Public Management (dále jen NPM). Základy koncept NPM byly ovlivněny a vychází z celé řady směrů a proudů, např. teorie transakčních nákladů, teorie principal-agent, teorií veřejné volby atd. (Hood, 1995). Z českých a slovenských autorů se tomuto tématu věnují například Nemec, Ochrana a Šumpíková (2008), Špaček a Neshybová (2010), Nemec, Špaček a kol. (2012), Nekola a Ochrana (2009) a další.  Pro efektivní využívání finančních dat je vhodné aplikovat trendové analýzy (například vývoj příjmů či výdajů obce za posledních deset let) a komparativní analýzy se srovnatelnými obcemi. V kontextu výše zmíněného konceptu NPM se pro komparativní analýzy používá metoda benchmarkingu. Benchmarking je v odborné literatuře vymezen různě (viz např. Široký 2006; Nenadál, Vykydal a kol. 2011). Pro účely tohoto článku definujeme benchmarking jako porovnávání s jinými za účelem nalezení dobré praxe.

5 55 Teoretická východiska  V rámci výzkumu byla provedena analýza dostupných zdrojů, literatury, publikací, databází v ČR a Bulharku týkající se využívání dat o hospodaření obcí. V ČR byly zjištění ověřeny metodou strukturovaných rozhovorů s představiteli obcí, zástupci Svazu měst a obcí, zástupci Národní sítě Zdravých měst.  V Bulharsku byla zjištění ověřena rozhovory s experty podílející se na projektu FINEC s názvem Non-repressive model to reduce corruption at municipal level (číslo projektu: HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003822), Evropská komise – FINEC, Prevention of and Fight Against Crime Programme 2012.

6 66 Výsledky – popis databází v ČR V České republice jsou dostupná finanční data, která jsou potřebná k analýzám. Lze je hledat například v těchto databázích obsahující data o hospodaření obcí: Databáze Ministerstva financí: MONITOR (http://monitor.statnipokladna.cz/2014/) Databáze Ministerstva financí: ÚFIS, pro roky 2010 až 2012 http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/) Data Ministerstva financí: Zadluženost územních rozpočtů, monitoring obcí http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu Databáze Ministerstva financí: ARIS, pro roky 2001 až 2009 http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/) Databáze (provozuje Rozpočet Veřejně o.s.): Rozpočet obce http://www.rozpocetobce.cz/)

7 77 Finanční data – příklady (Chrudim)

8 88 Finanční data – příklady (Hodonín)

9 99 Finanční data – příklady (Valašské Meziříčí)

10 10 Finanční data – Příjmy obce Lužná přepočteno na obyvatele v porovnání s průměrem skupiny obcí od 501 - 1000

11 11 Výsledky - Komparace dostupnosti finančních dat a jejich využití v rámci územního plánování obcí Česká republikaBulharko Povinnost zveřejňovat rozpočty a výsledky hospodaření Ano Dostupnost finančních dat o hospodaření obcí pro potřebu plánování včetně územního ve formě veřejné databáze Ano – veřejná databáze MONITOR nebo databáze „Rozpočet obce“ Ne – neexistuje veřejná databáze, nutno sbírat data od jednotlivých srovnatelných obcí Funkce databáze umožňující trendovou analýzu, komparativní analýzu Ano – částečně MONITOR, plně databáze „Rozpočet obce“ Ne – neexistuje veřejná databáze, nutno sbírat data od jednotlivých srovnatelných obcí Využitelnost databáze pro potřeby územního plánování Ano Ne – neexistuje veřejná databáze, nutno sbírat data od jednotlivých srovnatelných obcí Faktické využívání těchto dat v praxi územního plánování Ne

12 12 Výsledky – příčiny stavu v ČR V rámci ČR byly identifikovány příčiny: Územní plány zpracovávají urbanisté, architekti atd. a jejich znalost problematiky hospodaření obcí a možnosti využití finančních dat v rámci územního plánování je velmi nízká. Stejná (obdobná) situace je však na straně zadavatele – tedy samotných obcí – odpovědné osoby za přípravu, zpracování a schválení územního plánu nejsou schopni do zadání definovat požadavky na analýzu finančních otázek obce. Územní plán je sice analyzován z hlediska pilířů udržitelného rozvoje, nicméně ekonomický pilíř a jeho vazba na finanční data o hospodaření obcí není dostatečně metodicky popsán ani na úrovni státu.

13 13 Závěry Výzkum ukázal, že ač jsou veřejná data o hospodaření obcí v ČR koncentrovaně k dispozici, nejsou v rámci územního plánování prakticky využívána. Data o hospodaření obcí mohou být použita pro zpracování analýz (například trendová analýza, benchmarking atd.), rozborů či rozpočtových výhledů, které jsou vhodným podkladem pro diskusi pro konkrétní využití území, pokud toto využití vyžaduje čerpání investičních nebo provozních výdajů z rozpočtu obce. Pro porovnání bylo zvoleno Bulharsko, kde data nejsou v podobě databáze veřejně přístupná a jejich využití pro územní plánování nebylo taktéž identifikováno. Situace v Bulharsku tak prakticky neumožnuje provádění benchmarkingu. Využití trendové analýzy výdajů a příjmů vlastní obce je samozřejmě možné. Základní příčinou je v ČR skutečnost, že ani zadavatelé územních plánu (tedy obce) a ani zpracovatelé (odborné organizace) nejsou zvyklé s těmito finančními daty pracovat. V ČR tak není nezbytné přijímat žádné legislativní opatření v tomto směru, nicméně je žádoucí k tomuto tématu otevřít odbornou diskusi, k čemuž i tento výzkum měl přispět. Děkuji za pozornost milan.pucek@seznam.cz


Stáhnout ppt "1 POTENCIÁL VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH DAT O HOSPODAŘENÍ OBCÍ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google