Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky na vypracování rozptylových studií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky na vypracování rozptylových studií"— Transkript prezentace:

1 Požadavky na vypracování rozptylových studií
Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav, OME

2 Informace MŽP o náležitostech rozptylových studií
Základní požadavky pro vypracování RS byly ministerstvem vymezeny v metodickém pokynu, který uvádí strukturovaný přehled základních zásad. Ochrana ovzduší Legislativa a metodické pokyny Požadavky pro vypracování rozptylových studií Metodický pokyn pro zpracování rozptylových studií

3 Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek. Rozptylové studie se zpracovávají na základě závazných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Seznam referenčních metod pro zpracování RS je uveden v příloze č.6 k Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. SYMOS 97, AEOLIUS a ATEM Metodika pro SYMOS 97 byla vydána v roce 1998, doplněna 2002 (výpočet NO2 a úprava metody pro výpočet PM10). Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek. Rozptylové studie se zpracovávají na základě závazných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Seznam referenčních metod pro zpracování RS je uveden v příloze č.6 k Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. SYMOS 97, AEOLIUS a ATEM Metodika pro SYMOS 97 byla vydána v roce 1998, doplněna 2002 (výpočet NO2 a úprava metody pro výpočet PM10).

4 Obsah rozptylových studií
1. Vstupní údaje 2. Metodika výpočtu 3. Výstupní údaje

5 1. Vstupní údaje a) Charakteristika zdroje – stavební, provozní, emisní charakteristika zdroje; umístění zdroje. b) Obecná charakteristika lokality geografická a topografická část (mapa).

6 c) Klimatické a meteorologické charakteristiky území - větrná růžice – graf, tabulka, četnost výskytu jednotlivých tříd stability a tříd rychlosti větru vzhledem k rozptylovým podmínkám v atmosféře – zdroj: ČHMÚ. d) Lokalizace závodu – ve vztahu k územním charakteristikám a obytné a jiné zástavbě (mapa). e) Imisní charakteristika lokality – imisní pozadí dané lokality, resp. stávající znečištění bez realizovaného plánovaného zdroje.

7 2. Metodika výpočtu a) Metoda, typ modelu – popis pracovního postupu, metodiky; u závazné nebo referenční metodiky stačí její krátká charakteristika bez vzorců. U jiné metodiky musí být tento popis podrobnější, aby bylo možno provést porovnání se závaznou metodikou a odůvodnit, proč nebyla použitá závazná nebo referenční metodika. b) Referenční body – výběr a způsob umístění, odůvodnění výběru, dostatečná výpočtová oblast. c) Imisní limity – uvedení platných imisních limitů, popř. jiných doporučených hodnot, s kterými se ve studii pracuje.

8 3. Výstupní údaje a) Typ vypočtených charakteristik – krátkodobé, dlouhodobé, maximální, průměrné – tj. 1hod. maximální koncentrace, 24hod. koncentrace, roční průměrná koncentrace, 8hod. koncentrace b) Prezentace výsledků v tabulkové formě v případě výpočtu pro jednotlivé vybrané referenční body. Pokud je výpočet prováděn v pravidelné síti referenčních bodů, lze výsledky v tabulkové formě přiložit k RS na CD. Zde je nutné číslo referenčního bodu doplnit jeho souřadnicemi.

9 c) Kartografická interpretace výsledků
na vyžádání objednavatele je nutno pracovat se SW GIS, mapové podklady pro interpretaci by měly obsahovat výškopis (např. topografická mapa) a zástavbu; předpokládá se dodržení základních kartografických zásad (legenda, měřítko, srozumitelné popisky).

10 d) Diskuse výsledků - zahrnující zhodnocení příspěvku plánovaného zdroje k imisní zátěži v území; srovnání s limitními hodnotami viz bod 2, písm. c). Velmi důležitou součástí je zahrnutí imisního pozadí do celkového hodnocení vlivu zdroje na znečištění ovzduší v dané lokalitě. e) Závěr

11 Seznam literatury Metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003 Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003 Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší – pracovní materiál semináře, 2008

12


Stáhnout ppt "Požadavky na vypracování rozptylových studií"

Podobné prezentace


Reklamy Google