Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav, OME.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav, OME."— Transkript prezentace:

1 Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav, OME

2 Úvod Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek Každý matematický model nějakým způsobem zjednodušuje skutečný stav a skutečné fyzikální pochody v atmosféře. V důsledku toho jsou vypočtené hodnoty jen modelovým přiblížením ke skutečnosti. Problémem co největšího přiblížení ke skutečnému stavu nejsou jen odborné problémy s modelováním procesů, ale také problémy se stanovováním vstupních dat potřebných pro výpočet a s přesností těchto dat.

3 Vstupní údaje pro výpočet  Emisní charakteristiky zdroje  Charakteristika lokality  Klimatické a meteorologické charakteristiky území  Lokalizace závodu a emisních zdrojů  Imisní charakteristika lokality  Metodika výpočtu (metoda výpočtu, typ modelu, referenční body, imisní limity)

4 Emisní charakteristiky zdroje Zdroje znečištění = všechny objekty, které v důsledku lidské činnosti dodávají do ovzduší znečišťující příměsi Zdroje (dle konfigurace)  bodové, liniové, plošné, objemové Zdroje  kontinuální, okamžitý zdroj

5 Emisní charakteristiky zdroje Bodové zdroje - zejména komíny a výduchy (rozměr je zanedbatelný oproti vzdálenostem, ve kterých se počítá znečištění ovzduší. - ze spalovacích procesů a ostatní (technologie) Pro výpočet je třeba znát: - polohu zdroje (souřadnice) - emisi dané znečišťující látky - údaje o komínu - údaje o spalinách - údaje o provozní době zdroje

6 Emisní charakteristiky zdroje - polohu zdroje - souřadnice X, Y, – Gauss-Krüger (S42), Křovák (JSTK) - - nadmořská výška – jeden zdroj - emisi dané znečišťující látky - zjišťujeme z koncentrace znečišťující látky ve spalinách (měření) - přepočtem ze spotřeby paliva pomocí emisních faktorů - přepočtem dle emisních limitů dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. - údaje o komínu (výduchu) - souřadnice paty komína - výška koruny komína nad terénem - vnitřní průměr komína

7 Emisní charakteristiky zdroje - údaje o spalinách  objem spalin za normálních podmínek  teplota spalin  výstupní rychlost spalin - údaje o provozní době zdroje  roční využití maximálního výkonu  počet hodin za den, kdy je zdroj v provozu

8 Emisní charakteristiky zdroje Plošné zdroje - nejčastěji jsou takto aproximovány soustavy jednotlivých zdrojů homogenně rozmístěné na větší ploše (parkoviště, komplexy budov s lokálním vytápěním, …) Postup: plocha se rozdělí na dostatečný počet plošných elementů (čtvercových) a výsledné znečištění se vypočítá jako součet příspěvků od všech elementů

9 Pro výpočet je třeba znát: - polohu jeho středu zdroje (souřadnice a nadm. výšku) - emisi dané znečišťující látky z elementu [g.s -1 ] - rozměr elementu (délku strany čtverce) - údaje o provozní době zdroje - výška elementu (lokální topeniště = průměrná efektivní výška, tj. střední výška budov + 10m) Emisní charakteristiky zdroje

10 Liniové zdroje Téměř výhradně komunikace s automobilovým provozem Základním předpokladem pro výpočet emisí z dopravy je existence spolehlivých emisních faktorů charakterizující produkci emisí škodlivin pro všechny základní kategorie silničních motorových vozidel různých emisních úrovní v závislosti na inženýrsko-dopravních informacích (rychlost jízdy, sklon vozovky), použité pohonné hmotě. Dříve – různé emisní faktory Nyní – dle MŽP ČR pro posuzování a hodnocení vlivu liniových zdrojů na znečišťování ovzduší jednotné emisní faktory pro motorová vozidla - program MEFA 02, nověji MEFA 06. Umožňuje výpočet pro široké spektrum znečišťujících látek.

11 Emisní charakteristiky zdroje Pro výpočet je třeba znát: - souřadnice počátku a konce délkového elementu ve zvolené souřadné síti - nadmořskou výšku počátku a konce elementu - šířku a výšku úseku silnice - emisi znečišťující látky [g.s -1.m -1 ] - délku elementu - průměrnou hustotu provozu jednotlivých typů vozidel - osobní automobily - dodávky a lehké nákladní automobily - těžké nákladní automobily - autobusy

12 Emisní charakteristiky zdroje Postup: komunikace se rozdělí na dostatečný počet délkových elementů a výsledné znečištění se vypočítá jako součet příspěvků od všech elementů Při výpočtu emise je třeba zohlednit: - rychlost jízdy (5-130 km/h) - výpočtový rok - kategorii vozidel - palivo (benzin, nafta, LPG) - emisní úroveň (od konvenční po EURO 4) - podélný sklon vozovky (od -10% do +10%) - plynulost dopravy

13 Charakteristika lokality Geografická a topografická data je třeba mít informace o profilu terénu ve sledované oblasti mezi zdrojem a referenčním bodem pokud možno s co nejmenším krokem. Souřadnice a nadmořskou výšku vždy ze stejného zdroje

14 Klimatické a meteorologické charakteristiky území Z meteorologických podmínek, které silně ovlivňují rozptyl znečišťujících látek v atmosféře, uvažujeme především stabilitu mezní vrstvy atmosféry a distribuce směru a rychlosti větru

15 Lokalizace závodu (lokalizace emisních zdrojů) Jedná se o popis umístění emisního zdroje, jeho umístění v lokalitě vzhledem k obytným zónám, včetně souřadnic a nadmořské výšky

16 Imisní charakteristika lokality Charakteristika, která nevstupuje přímo do výpočtu, ale která je velmi důležitá pro interpretaci výsledků a pro závěry rozptylové studie Nejspolehlivější – kvalitní měření - dlouhodobé měření v místě budoucího zdroje – měření stávající (blízkost měření, klasifikace měřicího místa, umístění, charakteristické pro okolí, místní účelové měření http://portal.chmi.cz Imisní mapy ČHMÚ – pro látky s imisním limitem – pro celou ČR – dobré vodítko pro stanovení imisní charakteristiky lokality – http://portal.chmi.cz

17 Imisní charakteristika lokality Imisní mapy ČHMÚ SO 2 – roční průměr, zimní průměr, 24hod. koncentrace (4. max. hodnota) - EKO PM 10 – roční průměr, 24hod. koncentrace (max. 36. hodnota) PM 2,5 – roční průměr NO 2 – roční průměr NO x – roční průměr EKO AOT BaP - roční průměr benzen - roční průměr arsén, kadmium - roční průměr

18 Metodika výpočtu Metoda výpočtu, typ modelu popis pracovního postupu, metodiky; u závazné nebo referenční metodiky stačí její krátká charakteristika bez vzorců. U jiné metodiky musí být tento popis podrobnější, aby bylo možno provést porovnání se závaznou metodikou a odůvodnit, proč nebyla použitá závazná nebo referenční metodika.

19 Metodika výpočtu Referenční body umístění referenčních bodů není zanedbatelné přiměřeně velká výpočtová oblast - vliv zdroje patrný mimo výpočtovou oblast, nebo se naopak ztratí podrobnosti pravidelná síť referenčních bodů pro konstrukci imisních map dostatečně hustá síť v přiměřeně velkém okolí emisního zdroje

20 Metodika výpočtu nepravidelné rozmístění referenčních bodů Pro interpretaci výsledků lze využít vybrané RB – vybraná místa v lokalitě snadno popsatelná a pojmenovatelná, pro lokalitu významná nebo známá (škola, školka, náměstí, nemocnice,..) Velký důraz na výběr RB - podhodnocení, nadhodnocení výsledků Pro výpočet je třeba znát souřadnice a nadmořské výšky referenčních bodů. Referenční bod popis Výška výpočtového místa nad terénem 1Obytný dům č. 374, jižně od výrobní haly (VH), Měšice1,5 m 2Stavební parcela č. 104/15 jižně od VH, Měšice1,5 m 3Stav. parcela č. 104/8 východně od VH, Měšice1,5 m 4Obytný dům Revoluční 253, Měšice1,5 m, 8 m

21 Metodika výpočtu Imisní limity uvedení platných imisních limitů, popř. jiných doporučených hodnot, se kterými se ve studii pracuje Zdroj: Imisní limity (např. na stránkách ČHMÚ) další doporučené hodnoty Např. dokument SZÚ (Referenční koncentrace vydané SZÚ (v μg/m3) - (podle §45 zákona č. 86/2002 O ochraně ovzduší z 15. 4. 2003), ve znění následných právních úprav)

22 Dostupnost a spolehlivost vstupních dat Emisní charakteristika zdroje - zadavatel RS, emisní stropy Charakteristika lokality Klimatické a meteorologické charakteristiky území - větrná růžice dělená dle tříd stability a rychlosti a směru větru – ČHMÚ Lokalizace emisních zdrojů - za použití SW GIS raději sami Imisní charakteristika lokality – zdroj ČHMÚ Referenční body - výběr velmi důležitý, po konzultaci se zadavatelem dle účelu a způsobu zpracování a prezentace výsledných dat

23 Závěr  Popis (přesný) tabulek, obrázků a grafů  Číslování tabulek, obrázků a grafů  Seznam obrázků  Seznam tabulek  Seznam příloh

24 Seznam literatury  Metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003  Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003  MEFA 02  MEFA 06  Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší – pracovní materiál semináře, 2008  http://portal.chmi.cz http://portal.chmi.cz  www.mzp.cz www.mzp.cz  www.szu.cz www.szu.cz

25 janatova@chmi.cz tel. 472 706 056


Stáhnout ppt "Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav, OME."

Podobné prezentace


Reklamy Google