Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních."— Transkript prezentace:

1 Návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

2 Nové termíny předložení návrhu novely a nového zákona – 2. fáze  Listopad 2014 – transpozice novely směrnice 2005/36/ES do novela zákona 96/2004 Sb.– gestorem je MŠMT – účinnost od ledna 2016 2) Listopad 2015 – předložení návrhu nového zákona do Vlády, účinnost od ledna 2017 Důvody zpoždění předložení zákona: -Nové vedení MZ – nové schválení tezí zákona na PV v dubnu a listopadu 2014 -Poslanecká iniciativa – kulaté stoly s odbornou veřejností – diskuze o vzdělávání, návrat vzdělávání sester na střední školy? -Rozpor MZ a MŠMT, dvojkolejnost – jak dále s VOŠ?

3 Klíčové teze návrhu nového zákona Zákon o podmínkách výkonu zdravotnických povoláních s výjimkou povolání lékařů a farmaceuta (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 18. 11. 2014

4 1 Oblast výkonu zdravotnického povolání  odstranění pojmu „odborný dohled“ Odborný dohled ve své stávající zákonné úpravě v praxi neplní původní účel a v rámci působení nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb v Evropské unii je nejednoznačně použitelný.  zavedení doby na zapracování (adaptační proces) a výkonu povolání pod odborným vedením Navrhuje se zavést zákonem dobu na zapracování (adaptační proces) a tzv. odborné vedení zajistit pouze v této době a při dalším celoživotním profesním vzdělávání. Režim výkonu povolání pod odborným vedením se bude týkat zdravotnických pracovníků,  kteří vstupují do zaměstnání poprvé nebo jako absolventi školy,  kteří přeruší výkon povolání na dobu souvisle delší než 5 let  v době specializačního vzdělávání.

5 1 Oblast výkonu zdravotnického povolání  výkon povolání pod odborným vedením Dále pod odborným vedením bude do doby získání specializované způsobilosti vykonávat povolání  psycholog ve zdravotnictví (návrh na přesun klinického psychologa do zákona č.95/2004 Sb.)  logoped ve zdravotnictví,  embryolog ve zdravotnictví.  Výkon povolání jako poskytovatele zdravotních služeb (OSVČ) nebo odborného zástupce – současná novela zákona č. 372/2011 Sb. Podmínkou udělení registrace jako poskytovatele zdrav. služeb je výkon povolání v oboru po dobu 3 let

6 2 O blast vzdělávání Zákon č.96/200 4 Sb. Obor Současné vzdělání Návrh vzdělání § 5Všeobecná sestranyní Bc. a VOŠBc. § 9Zdravotní laborantnyní Bc. a VOŠ Bc. § 15Nutriční terapeutnyní Bc. a VOŠBc. § 16 Zubní technik (na Bc. není akreditován) nyní Bc. a VOŠVOŠ § 17 Dentální hygienistka (pouze na 1VŠ) nyní Bc. a VOŠ VOŠ § 18 Zdravotnický záchranář nyní Bc. a VOŠBc. změny a úpravy v oblasti kvalifikačního vzdělávání Navrhuje se odstranění duality (dvojkolejnosti) vzdělávání, kdy pro jedno a totéž zdravotnické povolání jsou dvě vzdělávací úrovně (na VŠ a VOŠZ), aniž by se od sebe podstatně odlišovala jejich obsahová náplň s vyústěním v odlišném profilu absolventa.

7 2 Oblast vzdělávání  změny a úpravy v oblasti kvalifikačního vzdělávání Navrhuje se příprava na výkon povolání A na úrovni VOŠZ v oborech 1.Zubní technik 2.Dentální hygienistka 3.Farmaceutický asistent B.v bakalářském programu v oborech 1.Všeobecná sestra 2.Zdravotní laborant 3.Zdravotnický záchranář 4.Nutriční terapeut.

8 2 Oblast vzdělávání  změny v názvosloví povolání  Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků  Bioanalytik  Radiologický asistent  Radiologický laborant  Adiktolog  Adiktolog ve zdravotnictví  Farmaceutický asistent  Farmaceutický laborant  Masér, nevidomý a slabozraký masér  Masér ve zdravotnictví (i jako maturitní obor)  změny v názvosloví škol  např. střední zdravotnická škola  střední odborná škola (má obecnější význam). Nebude se předem formulačně zužovat možnost pro další střední odborné školy, které by hodlaly otevřít zdravotnický obor. Toto se již v praxi běžně uskutečňuje.

9 2. Oblast vzdělávání  změny v počtu zdravotnických povolání – redukce, ukončení vzdělávání, nové povolání  dezinfektor  laboratorní pracovník  zdravotně – sociální pracovník (transformace oboru po dohodě s MPSV)  biotechnický asistent  ošetřovatel (transformace oboru ošetřovatel-pečovatel)  asistent zubního technika  laboratorní asistent  nutriční asistent  kategorie JOP (diskuze k arteterapeutovi a muzikoterapeutovi, herní specialista, nemocniční kaplan)  embryolog ve zdravotnictví – klinický embryolog

10 2 Oblast vzdělávání  magisterský stupeň vzdělání Nově je v zákoně zmíněna možnost rozšíření odborné způsobilosti pro bakalářské zdravotnické obory pro oblasti se zaměřením na: a.Pedagogiku, vědu a výzkum ve zdravotnictví b.Pokročilé role v klinické praxi S možností  kompetencí bude možné navýšit absolventům s bakalářským stupněm vzdělání vědomosti a dovednosti v určitých oblastech - např. v péči o seniory, pacienty v onkologii, paliativní péči. Tyto návrhy jsou porovnatelné s již fungujícími systémy v zahraničí (pokročilá praxe – Nurses in Advanced Roles).

11 2 Oblast celoživotního profesního vzdělávání  změny v celoživotním vzdělávání  Nyní používaný kreditní systém se navrhuje nahradit stanovením určitého minimálního počtu hodin celoživotního profesního vzdělávání v kalendářním roce, a to diferencovaně podle stupně vzdělání oboru zdravotnického povolání.  pro povolání Mgr., Bc., VOŠ (současná registrovaná povolání) – 12 hodin ročně  pro povolání středních škol s maturitou – 6 hodin ročně  ostatní - AKK - určí zaměstnavatel 2/3 lze absolvovat u svého zaměstnavatele

12 2 Oblast specializačního vzdělávání  Podmínkou pro zařazení do specializace – prokázání 2 let výkonu povolání v oboru  Atestační zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od okamžiku, kdy uchazeč splnil všechny podmínky VP  Atestační zkoušku lze opakovat nejdříve za 5 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky (dosud vyhláškou stanoveno nejdříve po uplynutí 12 měs.)  Specializovanou způsobilost nelze získat navazujícím mgr. studiem  Upuštění od průkazu odbornosti - z důvodu neúčelné duplicitní administrace, průkaz pozbyl účelnosti.

13 2. Oblast celoživotního profesního vzdělávání  změny v názvosloví pojmů certifikovaný kurz  akreditovaný funkční kurz, kterým se získá zvláštní odborná způsobilost Důvod: - nový název lépe vystihuje povahu tohoto kurzu, který vlastně ani nepodléhá certifikaci. - odstranit určité matení pojmů.

14 3 Oblast akreditací  vznik oborových akreditačních komisí (podle příbuznosti oborů) - dnes jedna komise, vznik rady akreditačních komisí  rozšíření pravomocí akreditační komise (např. kontrolní činnost akreditovaných zařízení)  zjednodušení akreditačního řízení  rozšíření možností neudělení akreditací  nové nastavení kontrolních a sankčních mechanismů  doplnění mezer v právní úpravě (např. nyní absentují ustanovení o zániku akreditace či ohledně možnosti jejího převodu na jiný právní subjekt)

15 4 Oblast registrace zdravotnických pracovníků  Registr zdravotnických pracovníků bude ukotven s vazbou na zákon č. 372/2011 Sb. – novela zákona o zdravotních službách  Registrace regulovaných zdravotnických povolání podle směrnice o uznávání odborných kvalifikací a dále některá povolání, která poskytují přímou péči o pacienta a je potřebný elektronický podpis či ověření totožnosti zdravotnického pracovníka – elektronický vstup, sloučení všech registrů na jednotnou platformu – registr poskytovatelů, registr zdravotnických pracovníků, návaznost na registry osob, registry chorob….e Health – zdravotnická dokumentace

16 5 Oblast uznávání způsobilosti získané v jiném členském státě EU nebo mimo EU  implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací  lhůta pro implementaci citované směrnice byla určena na dobu dvou let, tj. do 18. ledna 2016

17 6 Oblast správních deliktů, formální uspořádání zákona  Jednoznačnější vymezení a zpřísnění systému sankcí ukládaných za nedodržení povinností vyplývajících ze zákona  Zvýšení přehlednosti -vedle úprav věcného charakteru se na základě změny ve formálním uspořádání zvýšila přehlednost -snížení počtu §§, -část : § 5 až § 43 - předchozí vzdělání všech povolání je uvedeno v příloze zákona.

18 Prováděcí předpisy k novému zákonu  Vyhláška o minimálních požadavcích na vzdělávací programy (nyní - vyhláška č. 39/2005 Sb.)  Vyhláška o činnostech + metodický pokyn (nyní vyhláška č. 55/2011 Sb. )  Vyhláška o specializacích (nyní NV č. 31/2010 Sb.)  Vyhláška o akreditovaných funkčních kurzech  Vyhláška o akreditovaných kvalifikačních kurzech  Vyhláška o celoživotním profesním vzdělávání  Vyhláška o aprobační zkoušce

19 Nebude upraveno zákonem (původně navrženo)  Podmínky k výkonu řídící funkce – ošetřovatelství a ostatních zdravotnických povolání  ustanovení funkce hlavní sestry ČR,  stanoveny podmínky pro vedoucí funkce ve zdravotnictví  odborná způsobilost (VŠ/VOŠ)  vzdělání v managementu (CK/ spec./ VŠ)  3 roky praxe  označení a podmínky pro vedení ošetřovatelských týmů  náměstek pro oš. péči /hlavní sestra  Mgr. vzdělání  10 let praxe  vrchní sestra –Bc./VOŠ + management+ 5 roky praxe  staniční sestra – management/specializace + 3 roky praxe.

20 Klíčové teze návrhu nového zákona vyvolávající zásadní rozpory – vzdělání všeobecné sestry Reakce části odborné veřejnosti na základě poslanecké iniciativy Diskuze o kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester s myšlenkou navrátu vzdělávání zpět na SZŠ. S touto myšlenkou nelze souhlasit z důvodů: -nutné harmonizace právních předpisů s předpisy EU (příprava na profesi sestry po 10 nebo 12 všeobecném vzdělání absolvováním 3 letého studijního programu v délce minimálně 4 600 hodin) – jinak hrozí sankce! -doporučení WHO, ICN a EFN pro terciální vzdělávání sester -změny role sester s vývojem medicíny a rozvojem ošetřovatelství, nesystémový přístup v jiných oborech, -změna středoškolského vzdělávání s povinností státní maturity (navýšil se počet hodin všeobecného vzdělávání na úkor odbornosti) -zhoršila se obecně vstupní a výstupní úroveň vzdělanosti studentů středních škol -sociální nezralost studentů SZŠ – požadavek odpovědnosti -nezájem o pracovní poměr v 18 letech (prodloužení ve studiích)

21 Vypořádání rozporu s MŠMT, poslanci, vzdělavateli a odbornou veřejností Plánované uspořádání „kulatého stolu“ s reprezentativními zástupci: MZ – náměstek, ONP MŠMT – náměstek, zástupci odboru středního, vyššího a vysokého školství Poslanci – zdravotní výbor, školský výbor Odborů Poskytovatelů zdravotních služeb Vzdělavatelů (SZŠ, VOŠ, VŠ) Zaměstnavatelských svazů Termín: 8. prosince 2014 od 10 hod. na MZ Cíl: nalezení kompromisu a konečný závěr v souladu s koncepčními záměry MŠMT a MZČR

22 22 Kontakty: e-mail: alena.smidova@mzcr.cz@mzcr.cz tel: 224 972 355 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních."

Podobné prezentace


Reklamy Google