Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva T7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva T7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu."— Transkript prezentace:

1 Základy práva T7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D.

2 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Obsah: 1.Úvodní poznámka k problematice lidských práv 2.Mezinárodněprávní ochrana lidských práv 3.Vnitrostátní ochrana lidských práv 4.Lidská práva – aktuální problémy 5.Vzdělávání a výchova k lidským právům 6.Závěr

3 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Lidská práva (LP) lze chápat jako základní standardy umožňující všem lidem uplatnění lidské důstojnosti. Respekt k lidskému životu a lidské důstojnosti lze nalézt ve většině světových náboženství a filosofií. K lidským právům lze přistupovat ve 3 rovinách: –rovina platného práva lidských práv spolu s institucionálními zárukami, –rovina politické ideologie lidských práv, –rovina filosofie a morálky lidských práv.

4 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Doktrína a prameny práva hovoří o: –lidských právech, lidských a občanských právech, základních právech (fundamentálních právech), základních lidských právech a svobodách …  LP jako práva všech lidí bez ohledu na stát, ve kterém žijí x občanská práva,  Základní práva – tvrdé jádro LP?, ústavně zaručená LP?, LP zakotvená mezinárodními smlouvami?  LP jako práva a oprávnění jednotlivce, která zajišťují svobodu a důstojnost člověka bez ohledu na jeho národnost, rasu, barvu pleti, náboženství, genetické vlastnosti, majetkové poměry...  Univerzalita LP, přirozenoprávní původ, antidiskriminační základ.

5 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Mezinárodní právo veřejné jako nástroj ochrany lidských práv – soubor norem, které upravují vztahy mezi státy, – Zvláštní část – Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, jednotlivců a ochrana lidských práv (cizinci, extradice, uprchlíci, rasová diskriminace, ochrana života, ochrana žen, dětí, národnostních menšin), Mezinárodní právo lidských práv (chrání jednotlivce v každé době a vůči každé veřejné moci), Mezinárodní právo humanitární (chrání jednotlivce pouze za ozbrojeného konfliktu a pouze vůči nepřátelské mocnosti)… Právo EU

6 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Organizace spojených národů (OSN) 24. 10. 1945 – Den Spojených národů –Charta OSN (1945) ustavuje těchto šest základních orgánů OSN: –Valné shromáždění (the General Assembly, hlavní jednací orgán OSN), –Radu bezpečnosti (the Security Council, udržovat mezinárodní mír, bezpečnost v souladu se zásadami a cíli OSN), –Ekonomickou a sociální radu (the Economic and Social Council), –Poručenskou radu (the Trusteeship Council), –Mezinárodní soudní dvůr (the International Court of Justice, ICJ) se sídlem v Haagu (základní soudní orgán OSN), –Sekretariát OSN (tvoří oddělení a úřady, sídlí v New Yorku, dalšími hlavními centry činnosti Ženeva, Vídeň a Nairobi), + Generální tajemník

7 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. The International Court of Justice Cour Internationale de Justice the Peace Palace in The Hague (Netherlands) zřízen v roce 1945, má 15 soudců úřední jazyk: francouzština a angličtina Statut Mezinárodního soudního dvora a řeší spory mezi členskými státy (otázky teritoriálního práva, mořského práva, posudky pro Valné shromáždění)

8 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Všeobecná deklarace lidských práv – obrací se na jednotlivce –přijata 10. prosince 1948 (každoročně připomínáno jako Mezinárodní den lidských práv). Je to první obecný mezinárodní dokument, který přináší ucelený katalog práv přiznaných každému jednotlivci, ne mezinárodní smlouva, byla přijata ve formě rezoluce Valného shromáždění OSN, které má pouze doporučující povahu. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (obrací se na státy) - Výbor pro lidská práva –Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

9 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Další světové úmluvy o lidských právech: Ochrana života, svobody a zdraví - Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia (vyhláška MZV č. 32/1955 Sb.), Úmluvu o otroctví (č. 165/1930 Sb.), Úmluva o zákazu mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení a trestání (1984). Ochrana žen a dětí - Úmluva o právech dítěte z roku 1989 (č. 104/1991 Sb.). Zákaz diskriminace - Mezinárodní úmluva o odstranění a trestání zločinu apartheidu (č. 116/1976 Sb.), Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb). Ochrana národnostních menšin - Deklarace o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin (1992).

10 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. The European Court of Human Rights STRASBOURG, France zřízen v roce 1959 počet soudců podle počtu smluvních stran úřední jazyk: francouzština a angličtina úkol: zajistit, aby státy respektovaly práva a záruky Evropské úmluvy projednává stížnosti, jež podávají jednotlivci či v některých případech státy po vyčerpání všech opravných prostředků, žádost podat do 6 měsíců pokud členský stát porušil jedno nebo více těchto práv a záruk, vydá rozsudek rozsudky jsou závazné - dotyčné země mají povinnost je plnit ne stížnosti na jednotlivce, ale orgány veřejné moci

11 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Evropská sociální charta (1961, Turín) –v platnost 1965, druhý základní pilíř smluvního systému ochrany lidských práv vytvořený Radou Evropy a inspirovaný Všeobecnou deklarací, –je katalogem evropských hospodářských a sociálních práv. Další evropské úmluvy o lidských právech –Evropská úmluva o prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházení či trestání (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/1996 Sb.), –Rámcová Úmluva o ochraně národnostních menšin.

12 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. The European Court of Justice Soudní dvůr, ECJ, ESD, Lucemburk 27 soudců a 8 generálních advokátů dohled na jednotnost výkladu a aplikace práva ES, kontrola legitimity rozhodování Rady a Evropské komise, možnost aktivně vynutit splnění svého rozhodnutí proti státům Kdo se na něj může obrátit….. členské státy, Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU, jednotlivci (výjimečně) Lidsko-právní ochrana na úrovni EU

13 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. VNITROSTÁTNÍ OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV: Ústavní právo –Ústavně zaručená základní práva a svobody FO, občanů ČR, cizinců, jsou zakotvena v Listině základních práv a svobod (LZPS), která je součástí ústavního pořádku ČR. –Možnost omezení zákonem: vojáci – čl. 44 ve vazbě na čl. 18, 19, 20 a 27 LZPS Správní právo –právní regulace výkonu práv – např. shromažďovacího práva, omezení a zásahy veřejné moci do výkonu práv,… –Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím – zákaz, rozpuštění shromáždění.

14 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. VNITROSTÁTNÍ OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV: Trestní právo – právo obviněného na tzv. spravedlivý proces (trestní řízení, právo na obhajobu, z. ne bis in idem, presumpce neviny…) - viz požadavky zásady LZPS a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Trestní právo hmotné –od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový Trestní zákoník, –zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon nahradí zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, –klade větší důraz na ochranu života, majetku a dalších individuálních práv, když tyto zájmy staví před zájmy společnosti a státu, –zpřísňuje tresty za závažné trestné činy proti životu a zdraví (o 3-5 let), zvyšuje hranici trestní sazby výjimečného trestu z 25 let na 30.

15 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. VNITROSTÁTNÍ OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV: Pracovní právo – zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, viz § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Od 1.9.2009 (některá ustanovení od 1.12.2009) nabyl účinnosti zákon č.198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Vymezuje právo na rovné zacházení a zakazuje diskriminaci například v přístupu k zaměstnání nebo podnikání, vzdělání, zdravotní péči, sociálním výhodám či do profesních komor. Za diskriminaci se dle antidiskriminačního zákona považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k dis Člověk, který se bude cítit diskriminován, se podle zákona může obrátit na soud a domáhat se přiměřeného zadostiučinění.

16 T7 Právní úprava ochrany lidských práv na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni. Literatura a prameny: ADAMUS, Vladimír. Mezinárodní dokumenty o lidských právech. Praha: Linde, 2000. 495 s. ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Dimenze ochrany lidských práv v EU. Praha: Aspi Publishing, 2003. 228 s. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie. 5. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. 287 s. POTOČNÝ, Miroslav, ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část. Praha : C.H.Beck, 2002. SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno : MU, 1997. 364 s. Oficiální webové stránky OSN - dostupné online na http://www.un.org. Oficiální webové stránky Informačního centra OSN (UNIC) - dostupné online na http://www.osn.cz. Oficiální webové stránky Inf. kanceláře Rady Evropy - dostupné online na http://www.radaevropy.czhttp://www.radaevropy.cz Oficiální webové stránky Amnesty International Česká republika - http://www.amnesty.cz/http://www.amnesty.cz/ Oficiální webové stránky Českého helsinského výboru - http://www.helcom.cz/http://www.helcom.cz/ Oficiální webové stránky společnosti Člověk v tísni - http://www.clovekvtisni.cz/http://www.clovekvtisni.cz/


Stáhnout ppt "Základy práva T7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google