Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah  základní lidská práva  univerzální a specifická lidská práva  základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv  poškozování lidských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah  základní lidská práva  univerzální a specifická lidská práva  základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv  poškozování lidských."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah  základní lidská práva  univerzální a specifická lidská práva  základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv  poškozování lidských práv – diskriminace, šikana  základní lidská práva  univerzální a specifická lidská práva  základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv  poškozování lidských práv – diskriminace, šikana

3 Základní lidská práva  souhrn práv a svobod, která jsou přisuzována každé lidské bytosti  základní pravidla, která umožňují všem lidem uplatnit svou lidskou důstojnost  přirozená práva každého jedince  jsou pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, vyznání, politickou, národnostní nebo sociální příslušnost  lidská práva jsou nedělitelná  každý člověk má nejen lidská práva, ale i odpovědnost respektovat lidská práva druhých  Moje právo končí tam, kde začíná právo druhého

4 Kategorie lidských práv  lidská práva můžeme rozčlenit do dvou kategorií:  občanská a politická práva – zaměřena na svobody (právo na život, na svobodu názoru, sdružování a shromažďování..)  ekonomická, sociální a kulturní práva – zaměřena na životní jistoty (právo na práci, vzdělání, výživu, obydlí, zdravotní péči, právo na kulturní rozvoj, právo žít v čistém životním prostředí chráněném před zničením…..)

5 Univerzální a specifická lidská práva Při definici lidských práv se často setkáváme s pojmem univerzální nebo specifická lidská práva:  Univerzálnost lidských práv spočívá v tom, že jsou tu pro všechny, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, politické nebo jiné názory, národnostní nebo sociální původ.Všichni jsme se narodili svobodní a rovní v důstojnosti a v právech.  Specifická lidská práva se týkají jednotlivců nebo komunit – jsou ohroženi v dodržování všeobecných práv, často diskriminováni – např. děti, zdravotně postižení, nemocní, uprchlíci, ženy, staří lidé, národnostní menšiny… Proto byla dohodnuta specifická lidská práva zaměřená na tyto skupiny lidí. Proto byla dohodnuta specifická lidská práva zaměřená na tyto skupiny lidí.

6 Základní dokumenty Všeobecná deklarace lidských práv – přijata Valným shromážděním OSN 10.prosince 1948  10. prosinec je Mezinárodním dnem lidských práv  seznam zhruba třiceti základních práv každého člověka kdekoliv na světě bez ohledu na jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, sociální původ…  Vlády, které ji podepsaly se zavazují zajišťovat práva nejen pro své občany, ale také pro lidi z jiných států Podívejte se na znění deklarace http://www.amnesty.cz/info.php?sec=5&art=58

7 Základní dokumenty  Všeobecná deklarace je pouze prohlášení - není to mezinárodní zákon, proto byly přijaty mezinárodně závazné dokumenty, které podrobněji vymezují jednotlivé kategorie lidských práv:  Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech  Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech

8 Základní dokumenty ÚÚÚÚmluva o právech dítěte – schválena 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN jako závazný mezinárodní dokument viz hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... uuuu nnnn iiii cccc eeee ffff.... cccc zzzz //// iiii nnnn dddd eeee xxxx.... pppp hhhh pppp ???? pppp gggg ==== 2222 &&&& iiii dddd ==== 3333 4444 &&&& zzzz pppp ==== 1111 &&&& PPPP HHHH PPPP SSSS EEEE SSSS SSSS IIII DDDD ==== cccc ffff eeee 0000 eeee bbbb 0000 9999 0000 aaaa 6666 6666 0000 cccc cccc 6666 dddd 9999 1111 3333 5555 dddd 7777 4444 eeee aaaa aaaa 8888 8888 0000 5555 aaaa ÚÚÚÚmluva o odstranění všech forem diskriminace žen RRRRámcová úmluva o ochraně národnostních menšin EEEEvropská sociální charta …. Viz: h h h h h tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... hhhh eeee llll cccc oooo mmmm.... cccc zzzz //// ssss eeee aaaa rrrr cccc hhhh.... pppp hhhh pppp ???? rrrr ssss vvvv eeee llll iiii kkkk oooo ssss tttt ==== ssss aaaa bbbb &&&& rrrr ssss tttt eeee xxxx tttt ==== aaaa llll llll ---- pppp hhhh pppp RRRR SSSS ---- aaaa llll llll &&&& rrrr ssss tttt eeee mmmm aaaa ==== 2222 3333 &&&& PPPP HHHH PPPP SSSS EEEE SSSS SSSS IIII DDDD ==== 3333 3333 dddd 8888 9999 2222 3333 cccc 3333 6666 4444 4444 cccc cccc 3333 ffff 6666 8888 9999 5555 7777 5555 8888 bbbb 1111 1111 9999 9999 1111 8888 8888 bbbb

9 Úkol:  Pokud jste pozorně sledovali tuto prezentaci, tak jste zaznamenali, že obsahuje odkazy na dokumenty k lidským právům, které jsou na webových stránkách určitých organizací. Zjistěte čím se tyto organizace zabývají, jaký je jejich význam.

10 Ochrana lidských práv  Ochrana lidských práv v ČR je zakotvena v Listině základních práv a svobod  Instituce, kde se můžeme domáhat dodržování lidských práv: soudy soudy hromadné sdělovací prostředky hromadné sdělovací prostředky poslanci – volení zástupci poslanci – volení zástupci ombudsman – veřejný obhájce práv ombudsman – veřejný obhájce práv

11 Úkol  Víš, kdo je nyní ve funkci ombudsmana? Kde je sídlo jeho úřadu?  Znáš nějaké pořady v televizi, které se zaměřují na problematiku dodržování lidských práv?  Který poslanec Parlamentu má svou kancelář v blízkosti Tvého bydliště ?  Která evropská instituce dohlíží na dodržování lidských práv a můžeš se na ni obrátit?

12 Poškozování lidských práv  V souvislosti s nedodržováním a poškozováním lidských práv se setkáváme s pojmy: diskriminacerasismusxenofobiešikananásilí  Dokážeš tyto pojmy vysvětlit?  Jak se dá těmto závažným projevům bránit?  S těmito projevy se často váže označení- předsudky, stereotypy – víš co znamenají, uveď nějaký příklad.

13 Otázky k lidským právům:  Ve kterém mezinárodním dokumentu jsou zakotvena práva každého dítěte?  Kdy byla vyhlášena Všeobecná deklarace lidských práv?  Jmenuj alespoň 5 základních práv člověka:  Co je to rasová diskriminace a co můžeme proti rasismu dělat?  Co je to předsudek?  Co znamená slovo minorita?

14 Test: Lidská práva 1.Specifická lidská práva jsou: a)všeobecná práva, která se týkají lidských potřeb všech lidí kdekoli na světě b)práva platná a různá v jednotlivých státech c)práva některých skupin lidí, která jsou snáze nebo častěji ohrožována 2. Součástí naší Ústavy je: a)Všeobecná deklarace lidských práv b)Listina základních práv ä svobod c)Evropská sociální charta 3. Základní lidská práva jsou: a)práva, která se týkají základních potřeb ohrožených skupin lidí b)práva občanů ČR c)všeobecná práva, která se týkají lidských potřeb všech lidí kdekoli na světě 4. Jak se dělí základní lidská práva? a)Práva nejdůležitější a vedlejší b)Práva hospodářská a společenská a práva politická a soukromá c)Práva ekonomická, sociální a kulturní a práva občanská a poltická


Stáhnout ppt "Obsah  základní lidská práva  univerzální a specifická lidská práva  základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv  poškozování lidských."

Podobné prezentace


Reklamy Google