Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KRAJINNÉ ARCHITEKTURY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KRAJINNÉ ARCHITEKTURY."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KRAJINNÉ ARCHITEKTURY

2 Úvodní informace  Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015  20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování na 35 %  celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR  Každoročně budou vyhlašována 2 kola příjmu žádostí  podzimní (září/říjen)  jarní (duben/květen)  LEADER a pozemkové úpravy kontinuální příjem

3 Opatření PRV 2014 - 2020 M01Předávání znalostí a informační akce M02Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství M04Investice do hmotného majetku M06Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti M08Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů M10Agroenvironmentálně-klimatické opatření M11Ekologické zemědělství M12Platby v rámci sítě Natura 2000 M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními M14Dobré životní podmínky zvířat M15Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů M16Spolupráce M19Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

4 Výsledky 1. kola příjmu První kolo příjmu žádostí proběhlo v termínu 29. 9. - 12. 10. 2015 Název operace Počet žádostí Finanční požadavek (mld. Kč) Alokace (mld. Kč) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků2 2337,9614,692 4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 4201,1721,109 4.3.2 Lesnická infrastruktura1860,5690,345 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství1670,1160,190 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 341,1551,127

5 2. kolo příjmu Žádostí Druhé kolo příjmu žádostí proběhne na jaře 2016 u těchto operací: č. operaceNázev operace 1.1.1Vzdělávací akce 1.2.1Informační akce 6.1.1Zahájení činností mladých zemědělců 6.4.1Investice do nezemědělských činností 6.4.2Podpora agroturistiky 6.4.3Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

6 2. kolo příjmu Žádostí Druhé kolo příjmu žádostí proběhne na jaře 2016 u těchto operací: č. operaceNázev operace 8.3.1Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1Obnova lesních porostů 8.4.2Odstraňování škod způsobených povodněmi 8.5.1Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 8.5.2Neproduktivní investice v lesích 8.5.3Přeměna porostů náhradních dřevin 8.6.2Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 16.2.1Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

7 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KRAJINNÉ ARCHITEKTURY Z PRV

8 4.3.1 Pozemkové úpravy Příjem žádostí: kontinuální příjem od 22. 2. 2016 Žadatel: Státní pozemkový úřad – pobočky krajských PÚ Způsobilé výdaje:  zaměření území a geodetické práce pro zpracování návrhu PÚ  Vytyčení nově navržených pozemků  Realizace plánů společných zařízení - zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny Míra dotace: 100 % Rozpočet na období: 3,6 mld. Kč (po navýšení rozpočtu)

9 4.3.2 Lesnická infrastruktura Příjem žádostí: podzimní kolo Žadatel: FO nebo PO, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, lesní podniky VŠ hospodařící v lescích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, VŠ, obcí nebo jejich svazků. Způsobilé výdaje:  výstavba, rekonstrukce a oprava lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení (např. mostky, trativody, sjezdy ze silnice, obratiště, pramenné jímky, silniční příkopy)  nezbytné investice v souvislosti s projektem – přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury, atd.  projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace Míra dotace: 80 % Rozpočet na období: 1 mld. Kč

10 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích Příjem žádostí: jarní kolo Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL Způsobilé výdaje:  opatření k posílení rekreační funkce lesa – např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek  opatření k usměrňování návštěvnosti území – např. odpočinková místa  opatření k údržbě lesního prostředí – např. odpadkové koše  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa – např. mostky, lávky, zábradlí  nákup pozemků max. do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů Míra dotace: 100 % Rozpočet na období: 127 mil. Kč

11 Další možnosti v rámci komunitně vedeného místního rozvoje v PRV Místní akční skupiny mohou připravovat svá opatření v souladu s PRV – navíc mohou do svých strategií zahrnout následující opatření  Zemědělská infrastruktura - rekonstrukce a výstavba polních cest, obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení, - realizace polních cest na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce - žadatelem může být obec nebo zemědělec - míra dotace: 90 %

12 Další možnosti v rámci komunitně vedeného místního rozvoje v PRV Místní akční skupiny mohou připravovat svá opatření v souladu s PRV – navíc mohou do svých strategií zahrnout následující opatření  Pozemkové úpravy - realizace plánů společných zařízení v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav - žadatelem může být obec nebo zemědělec - míra dotace: 100 %

13 Děkuji za pozornost! Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV josef.tabery@mze.cz 221 812 064


Stáhnout ppt "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KRAJINNÉ ARCHITEKTURY."

Podobné prezentace


Reklamy Google