Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova, - pro obce Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. poradkyně ministra zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova, - pro obce Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. poradkyně ministra zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova, - pro obce Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. poradkyně ministra zemědělství

2 Program rozvoje venkova – 4 osy ročně orient. I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 3,427 mld Kč II. Zlepšování životního prostředí a krajiny 7,933 mld Kč III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 2,591 mld Kč IV. Leader 0,717 mld Kč

3 I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Priority Modernizace, inovace, kvalita Přenos znalostí Indikátory Hospodářský růst Produktivita práce

4 Opatření osy I I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1327 mil. Kč I.1.2. Investice do lesů409 mil. Kč I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 546 mil. Kč I.1.4. Pozemkové úpravy809 mil. Kč I.2.1. Seskupení producentů68 mil. Kč I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost51 mil. Kč I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců68 mil. Kč I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti 68 mil. Kč I.3.4. Využívání poradenských služeb80 mil. Kč

5 I.1.2 Investice do lesů Zaměření opatření: zvýšení hospodářské hodnoty lesů zlepšení lesnické techniky zkvalitnění lesnické infrastruktury Příjemci podpory: fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich sdružení, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení

6 I.1.4 Pozemkové úpravy Zaměření opatření: racionální prostorové uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v katastrálním území vytyčení pozemků v terénu realizace „plánu společných zařízení“ Příjemci podpory: pozemkové úřady – bezúplatný převod výsledků do vlastnictví obcí, obce se podílejí na ´přípravě plánů

7 II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Priority Biologická rozmanitost Ochrana vody a půdy Zmírňování klimatických změn Indikátory Obrácení trendu poklesu biodiverzity Zachování oblastí s vysokou přírodní hodnotou Zvýšení kvality vody Příspěvek k boji se změnou klimatu

8 Opatření osy II II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a v jiných znevýhodněných oblastech - LFA 3009 mil. Kč II.1.2.1. Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě27 mil. Kč II.1.3. Agroenvironmentální opatření 2882 mil. Kč Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč.ekologického zemědělství a integrované produkce) Ošetřování travních porostů Péče o krajinu II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy324 mil. Kč II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích62 mil. Kč II.2.3. Lesnicko-environmentální platby82 mil. Kč II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů143 mil. Kč

9 II.2.3. Lesnicko- environmentální platby Zaměření opatření: II.2.3.1. - Zlepšování druhové skladby lesních porostů Příjemci podpory: subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí) hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo v lesích obcí a jejich sdružení

10 II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů Zaměření opatření: 1.Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření prevence a likvidace škod způsobených přírodními kalamitami a požáry 2. Neproduktivní investice v lesích zvyšování společenské hodnoty lesů Příjemci podpory: vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa

11 Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Priority Tvorba pracovních příležitostí Podmínky růstu a kvalita života na venkově Vzdělávání Indikátory Tvorba pracovních míst

12 Opatření osy III III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 583 mil. Kč III.1.2. Podpora zakládání podniků jejich rozvoje 389 mil. Kč III.1.3. Podpora cestovního ruchu 324 mil. Kč III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby 1011 mil. Kč III.2.2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova 233 mil. Kč III.3.1. Vzdělávání a informace 52 mil. Kč

13 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby a) Obnova a rozvoj vesnic Pro fyzické a právnické osoby, obce Zlepšení infrastruktury a prostředí vesnic, zvýšení atraktivity obytného prostředí, ÚPD, úpravy pozemků pro rodinné domy, podpora spolkové činnosti – zlepšení podmínek Podpora 30-60% způsobilých výdajů podle regionu a velikosti podniku, 90% u neziskových projektů

14 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby b) Občanské vybavení a služby Pro fyzické a právnické osoby, obce Doplnění chybějícího vybavení – školská, zdravotnická, sociální – včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby pro seniory, obchody, sportovní zařízení, integrovaná zařízení – zlepšení atraktivity prostředí pro bydlení a podnikání Podpora 30-60% způsobilých výdajů podle regionu a velikosti podniku, 90% u neziskových projektů

15 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Pro neziskové organizace, obce Studie, programy a realizace obnovy a využití kulturního dědictví, památek, muzea, výstavy, kulturní akce, osvěta – zvýšení kulturních hodnot prostředí Podpora 90% způsobilých výdajů

16 III.3.1 Vzdělávání a informace Příjemci – obce, neziskové organizace s oprávněním k vzdělávání Uživatelé – fyzické a právnické osoby Vzdělávání a informace k usnadnění podnikání na venkově Podpora 100% způsobilých výdajů

17 IV. Leader Priority Zlepšení řízení a mobilizace vnitřního rozvojového potenciálu venkova Indikátory Tvorba pracovních míst

18 Opatření osy IV IV.1.1. Místní akční skupina 179 mil. Kč IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 466 mil.Kč IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 71 mil. Kč Doplňkový národní Program LEADER ČR 50 mil. Kč

19 IV.1.1. Místní akční skupina Zaměření opatření: podpora pro místní akční skupinu na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader Příjemci podpory: místní akční skupina Leader – občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob – členství pro místní subjekty, obce do 50%

20 IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Zaměření opatření: příprava a realizace místní rozvojové strategie místní akční skupinou projekty vybrané místní akční skupinou, které jsou v souladu se Strategickým plánem Leader a podmínkami opatření Programu rozvoje venkova Příjemci podpory: podle Strategického plánu Leader a opatření Programu rozvoje venkova s přihlédnutím ke specifikám metody Leader; působiště a umístění v území působnosti MAS, vč. obcí

21 IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Zaměření opatření: projekty spolupráce mezi územími nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí Příjemci podpory: místní akční skupina, případně jiná partnerství typu Leader (členství obcí) koordinační místní akční skupina (členství obcí)

22 Stav příprav 10.5.2006 – schválen NSPRV vládou 16.8.2006 – schválen PRV vládou 6 měsíců projednávání v EK První reakce březen 2007 Zahájení realizace květen – září 2007 www.mze.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova, - pro obce Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. poradkyně ministra zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google