Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BENEFIT7 Lenka Šulanová Oddělení řízení grantových schémat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BENEFIT7 Lenka Šulanová Oddělení řízení grantových schémat."— Transkript prezentace:

1 BENEFIT7 Lenka Šulanová Oddělení řízení grantových schémat

2 registrace přihlášení www.eu-zadost.cz

3 Registrační formulář

4 Potvrzení registrace, aktivace

5 Přihlášení do systému

6 Založení nové žádosti založení nové žádosti

7 Seznam formulářů

8 Výběr konkrétní výzvy

9 Vyplňování webové žádosti Typy záložek  Navigace  Operace se žádostí  Datová oblast žádosti (slouží k vyplňování vlastního textu žádosti) Záložky vyplňujte postupně, některé jsou provázané a data se mezi nimi načítají

10 Přístup k žádosti

11 Vyplňování webové žádosti Barevné rozlišení polí  Žlutá – povinná  Šedá bez orámování – vyplňují se automaticky  Šedá s orámováním – nepovinná Rozevírací seznam = nabídka/číselník Nápověda k oknu

12 Datová oblast žádosti Data na záložkách je nutné ukládat průběžně u jednotlivých záložek

13 Identifikace žádosti

14 Projekt

15 Žadatel projektu Žadatelem mohou být právnické osoby a další subjekty, které splňují následující podmínky:  Sídlo žadatele je na území ČR (je-li v Praze, musí být projekt realizován jinde než v Praze);  Sdružení a asociace škol nebo NNO musí mít subjekt vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost jako hlavní nebo vedlejší činnost (stanovy, zřizovací listina);  Podnikající subjekt musí doložit oprávnění podnikat v oblasti vzdělávání nebo vědecko-výzkumné činnosti;  Podnikající subjekt, asociace a sdružení škol nebo NNO byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti;  Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník;  Typ žadatele je uveden ve výzvě.

16 Žadatel projektu Nesplnění podmínek oprávněnosti žadatele:  Je v úpadku podle zákona č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce, výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci;  Nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;  Nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů;  Podnikající subjekt, sdružení a asociace škol nebo NNO nebyly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti;  Podnikající subjekt nedoloží oprávnění podnikat v oblasti vzdělávání nebo vědecko-výzkumné činnosti;  Sdružení a asociace škol nebo NNO nemá subjekt vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost jako hlavní nebo vedlejší činnost.

17 Žadatel projektu 2 1

18

19 Žadatel projektu – plátce/neplátce DPH

20 Adresa žadatele  Zadávají se dvě adresy – oficiální adresa a adresa pro doručování (i pokud jsou shodné): nejprve zadat jeden typ adresy, uložit, tlačítkem Nový záznam zadat druhý typ a opět uložit nebo Kopírovat záznam (změnit pouze typ adresy a uložit)

21 Osoby žadatele  Statutární zástupce/i – pokud mají společné podpisové právo, uvádí se všichni a zaškrtne se společné podpisové právo  Kontaktní osoba Musí se uvést obě funkce, pokud je to jeden člověk, mohu zaškrtnout současně obě funkce.

22 Partner projektu PARTNERSTVÍ – spolupráce různých subjektů s odlišnými zkušenostmi při přípravě a realizaci projektu (hlavní část realizuje příjemce) -Nesmí být založeno na zabezpečení běžné administrace projektu, nesmí nahrazovat poskytování běžných služeb na trhu (účetní služby, IT vzdělávání, nákup techniky) Kritéria oprávněnosti – stejná jako u žadatele (území ČR, subjekt uvedený ve výzvě, není v úpadku, bezdlužnost) Dva druhy partnerství:  bez finančního příspěvku  s finančním příspěvkem

23 Partner projektu Při uzavírání partnerství v případě škol a školských zařízení nutné postupovat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (§ 32a, odstavec 5). NOVĚ: Pokud uzavře příjemce pracovně právní vztah se zaměstnancem partnera na totožnou činnost, jakou má partner v projektu, nemůže stejnou činnost vykazovat v rámci partnerství, tzn. že náplň činnosti tohoto pracovně právního vztahu není partnerstvím. Pokud by totožná činnost byla vykazována jak partnerem, tak daným pracovníkem, jednalo by se o porušení pravidel partnerství = nezpůsobilé výdaje (PRK, Nesrovnalost) Řešení: a) nevytvářet partnerství b) partnerství s finančním příspěvkem

24 Partner projektu v Benefit7  Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (jaký má toto partnerství přínos, proč konkrétně tento partner, proč nelze realizovat formou dodávky od dodavatele)  Popis zapojení partnera (způsob jeho zapojení v příslušných aktivitách, podrobněji rozepsat na záložce Popis realizace klíčové aktivity)  Zkušenosti partnera s řízením a realizací projektů RLZ  Zkušenosti s prací s cílovou skupinou  Partner projektu, Adresa partnera, Osoby partnera – podobné jako u žadatele

25 Popis projektu Vyplňuje se:  Cíle projektu  Zdůvodnění potřebnosti  Popis cílové skupiny  Zapojení a motivace cílové skupiny  Přínos pro cílovou skupinu  Rizika projektu  Popis opatření na eliminaci rizik  Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF  Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní  Vazby na jiné projekty  Vnitřní postupy řízení a organizace  Podporované aktivity

26 Území dopadu a realizace filtr Dopad – územní působnost, tj. záměrné působení projektu na určité cílové území (územní jednotky musí být stejné úrovně)

27 Území dopadu a realizace Realizované investice NUTS 3 – podíl plánovaných výdajů projektu v % vztahujících se k NUTS 3 = Liberecký kraj = 100 % Realizace – místo, kde je projekt fyzicky realizován

28 Klíčové aktivity  Název klíčové aktivity – v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v příslušné výzvě (aktivity týkající se projektového řízení jsou pouze doplněním v rámci popisu a nikoliv samostatné aktivity – na záložce Popis projektu, pole Vnitřní postupy a řízení organizace)  ESF způsobilé výdaje  Křížové financování (z ERDF)  Podrobný popis realizace klíčové aktivity

29 Klíčové aktivity  Výstup klíčové aktivity  Organizace zajišťující klíčovou aktivitu – Vybere se z číselníku (zde je žadatel a partneři)

30 Harmonogram aktivit Vyplňuje se pro jednotlivé aktivity a jednotlivé roky Postup:  Rok  Výběr klíčové aktivity  Zaškrtnout příslušné měsíce  Uložit záznam  Opakovat pro všechny aktivity

31 Realizační tým  Výběr typu pozice (manažerské či administrativní x odborné)  Název Pozice  Název subjektu (ten, kdo pracovníka zaměstná)  Forma (pracovní smlouva/DPP/ DPČ)  Úvazek (pracovní smlouva např. 100 nebo 50%; DPČ či DPP počet hodin za měsíc)  Jednotka (počet hodin nebo %)  Sazba (výše hrubé mzdy, u pracovní smlouvy měsíční, u DPČ/DPP hodinová)  Jednotka (za hodinu x za měsíc)  Pracovní náplň

32 Rozpočet projektu  V jednotlivých kapitolách lze přidávat libovolný počet řádků  Neplátce DPH uvádí cenu včetně DPH

33 Rozpočet projektu – nepřímé náklady Zadáte procento NN (16/18 %) stanové na základě částky připadající na přímé náklady bez křížového financování (položka rozpočtu 08.01) Položky spadající do nepřímých nákladů jsou neaktivní, číslování kapitol rozpočtu v Benefit7 neodpovídá číslování uvedenému v PPŽ a PPP. Při následujících změnách rozpočtu kontrolovat položku 08.01!

34 Přehled financování  Příjmy projektu – příjmy, které vznikají v době realizace projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (snižují celkovou výši realizace podpory); nevznikají-li příjmy, vyplňte 0,-  Soukromé spolufinancování – zde vyplňte 0,-  Rozpad financí – přepočítá podíly jednotlivých zdrojů a doplní další kolonky na této záložce

35 Harmonogram čerpání Předpokládaný plán žádostí o platbu (předpokládaná částka a datum předložení žádosti o platbu) Postup:  První ŽoP = záloha ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu – první měsíc realizace projektu  Druhá ŽoP – tři měsíce od podpisu smlouvy (následný interval by měl být tříměsíční)  Poslední ŽOP – maximálně do dvou měsíců po termínu data ukončení projektu na záložce Projekt  Součet všech plateb se musí rovnat celkovým způsobilým výdajům projektu

36 Horizontální témata  Vybrat vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj z číselníku  Popsat a zdůvodnit vliv – např. konkrétně jaká aktivita podpoří rovné příležitosti, o kterou aktivitu udržitelného rozvoje se jedná.

37 Kategorizace pomoci  Výběr hospodářské činnosti – č. 18 Vzdělávání  Výběr typu území – město x vesnice (města podle zákona č. 182/2000 Sb., o obcích)  Výběr prioritního téma  Prostředky z EU v Kč – musí se rovnat částce v poli Strukturální fond na záložce Přehled financování (85% CZVP)

38 Monitorovací indikátory  Vybírají se z rozevíracího seznamu, kam se automaticky načítají podle oblasti podpory – všechny MI (pokud není pro Váš projekt relevantní, zadáte nulovou hodnotu) !  Vyplňuje se plánovaná hodnota, kterou plánujete dosáhnout během realizace projektu a datum, kdy předpokládáte její dosažení  Vyplněním se žadatel zavazuje k jejich splnění

39 Výběrová řízení Navazuje na zaškrtávací pole Počítá projekt s výběrovým řízením? na záložce Projekt Vyplňuje se:  Název VŘ  Specifikace druhu zadavatele (veřejný, sektorový, dotovaný, osoba, která není zadavatelem dle zákona)  Druh VŘ podle předmětu (dodávky, služby, stavební práce)  Stav VŘ (VŘ zahájeno, ukončeno, plánováno, zrušeno)  Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH  Postup při VŘ vybírá se ze seznamu  Předpokládané/skutečné datum zahájení a ukončení VŘ

40 Publicita  Dodržovat pravidla publicity uvedená v PPŽ a PPP  relevantní Způsob zajištění publicity se vybere z rozevíracího seznamu (Zvláštní tiskové a mediální zprávy, Propagační předměty, Internetové stránky projektu, Informační a komunikační materiál atd.)  Popíší se konkrétní opatření pro zajištění publicity

41 Další projekty  Projekty, které realizuje žadatel a které jsou financované z veřejných zdrojů (rozpočty obcí, krajů, státní rozpočet, fondy EU)  Realizované nebo připravované v době podání žádosti  Hodnocení projektů – synergie s ostatními OP = 1 bod

42 Přílohy projektu  Číslo přílohy  Název přílohy  Požadovaná příloha – pouze u povinných příloh, které jsou přednastavené, jinak nelze editovat  Počet listů – listy tištěné verze  Počet kopií – 1  Doložena – zaškrtnout  Nerelevantní  Datum schválení  Popis  Elektronická příloha Vkládat scany listinných příloh (tj. i s podpisy apod.) ! Velikost jedné přílohy max 4 MB Celková velikost max 20 MB (*pdf)

43 Kontrola, finalizace, tisk  Kontrola (proběhne automaticky při finalizaci)  Finalizace (klíč žádosti + klíč verze = unikátní kód „hash“) = shoda s tištěnou verzí - bez finalizace nelze žádost odevzdat - lze stornovat (a poté znovu fin.)  Tisk – žádost se vygeneruje ve formátu *pdf (+ Čestné prohlášení)

44 Formální podoba žádosti Předkládá se:  Ve formě finalizované žádosti v aplikaci Benefit7 (včetně příloh shodnými s listinnými)  Listinná podoba včetně příloh (1x)  Na CD ve formátu *.pdf (včetně příloh!) (1x) Listinná a elektronická verze žádostí se musí shodovat (včetně hashe)

45 Forma předkládání žádosti Žádost  Samotná žádost orazítkována a podepsána statutárním/i zástupci žadatele/partnera (je – li relevantní), nebo jinou osobou na základě plné moci  Vytištěná žádost sešitá/svázaná a přelepená páskou v levém horním rohu na přední i zadní straně  Páska označená z obou stran razítkem a podpisem statutárního zástupce žadatele (jinou osobou)

46 Forma předkládání příloh Přílohy – ve druhém svazku  Titulní list svazku příloh = Seznam příloh musí být podepsán stat. zástupcem (jinou osobou) a orazítkován  Na Seznamu příloh je uveden počet listů jednotl. příloh včetně seznamu příloh  Předkládají se v listinné podobě v originále (nebo úředně ověřené kopii) a nesmějí být starší tří měsíců k podání data žádosti  Dodržet řazení příloh tak, jak jsou zadané v Benefit7  Každá příloha označena pořadovým číslem podle Seznamu příloh  Listy musí být číslované  Vícestránková příloha pevně spojena  Všechny přílohy sešité/svázané v jednom svazku, přelepené páskou, která musí být z obou stran orazítkována a podepsána statutárním zástupcem (jinou osobou)

47 Forma předkládání příloh Povinné přílohy 1)Doklad o právní subjektivitě žadatele (druh požadovaného dokladu dle právního statutu stanoví PpŽ, kap. 4.1) 2) Prohlášení o partnerství – je-li relevantní (formulář je přílohou výzvy č. 3, k dispozici na webu) 3) Doklad o zařazení projektu do IPRM – projekt je součástí a v souladu s IPRM - vydávají příslušná města, tj. nositelé IPRM (Liberec – město nad 50. tis. obyv., ROP; Jablonec n. N. a Česká Lípa – město nad 20. tis. obyv., IOP) - IPRM musí být schváleno nejen radou a zastupitelstvem příslušného města, ale především řídícím orgánem daného OP

48 Obálka Žádost se předkládá v obálce, na které musí být uvedeno:  Přední strana: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Název a adresa žadatele Upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele

49 Obálka  Zadní strana: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 1 Číslo oblasti podpory: 1.1 x 1.2 x 1.3 Číslo výzvy: 03 Registrační číslo globálního grantu: OP 1.1: CZ.1.07/1.1.09 OP 1.2: CZ.1.07/1.2.04 OP 1.3: CZ.1.07/1.3.03 Název globálního grantu Název oblasti podpory Obor (viz příloha č. 2 Výzvy) Název projektu

50 Místo předložení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat 14. patro, kancelář č. 1424 U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

51 Nejčastější chyby  Různé verze žádostí (odlišný hash v listinné a elektronické verzi) = po každé finalizaci tisk/vypálení aktuální verze  Nedostatečná kontrola limitů rozpočtu – Benefit7 automaticky nehlídá limity kapitol/% nepřímých nákladů  Nesplnění formálních náležitostí předkládání žádosti: - chybějící podpisy, - chybné přílohy, - nesvázané přílohy, - chybějící razítka na přelepkách, - chybějící přílohy na CD, - předložené přílohy nejsou v požadovaném formátu.

52 Aktuálně  Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK 3. 2. 2010 KÚLK Přihlášky: Ing. Zuzana Nebřenská (zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz)zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz do 2. 2. 2010  Workshop pro žadatele „Dokážu napsat projekt“ 21. - 22. 2010 (Turnov, Hotel Karel IV.) Přihlášky: Ing. Petra Prokešová (petra.prokesova@kraj-lbc.cz)petra.prokesova@kraj-lbc.cz do 18. 1. 2010

53 Další informace http://opvk.kraj-lbc.cz Kontaktní e-mail: opvk@kraj-lbc.czopvk@kraj-lbc.cz OŘGS Benefit7, administrativní stránka: vera.chladkova@kraj-lbc.czvera.chladkova@kraj-lbc.cz, zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz,zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz lenka.sulanova@kraj-lbc.cz Finanční stránka: renata.andelova@kraj-lbc.czrenata.andelova@kraj-lbc.cz, tomas.kysilka@kraj-lbc.cz,tomas.kysilka@kraj-lbc.cz milan.tkac@kraj-lbc.cz OŠMTS Věcná stránka: jana.antosova@kraj-lbc.czjana.antosova@kraj-lbc.cz, miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz,miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz petra.prokesova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "BENEFIT7 Lenka Šulanová Oddělení řízení grantových schémat."

Podobné prezentace


Reklamy Google