Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury na Moravě - GEPARDI M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury na Moravě - GEPARDI M."— Transkript prezentace:

1 Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury na Moravě - GEPARDI M

2 Vznik dokumentu Dokument GEPARDI M vznikl v průběhu května až srpna 2011 z iniciativy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě u příležitosti přípravy mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

3 Účel dokumentu Vytvoření strategického dokumentu mapujícího současný stav dopravní infrastruktury ve Zlínském a Olomouckém kraji Shrnutí informací o připravovaných dopravních stavbách Poskytnutí výchozí pozice pro posouzení priorit při rozvoji dopravní infrastruktury Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v regionu Střední Moravy

4 Skladba dokumentu Analýza podkladů Stávající dopravní infrastruktura Analýza dopravních proudů Výhledová dopravní infrastruktura Analýza kritických míst Závěry, vyhodnocení a doporučení

5 Analyzované podklady Dopravní politika ČR 2007-2013 Dopravní sektorové strategie, 1. fáze Politika územního rozvoje (PÚR) Územně-plánovací podklady Mezivládní a mezistátní dohody Strategie dopravy MD ČR („Superstrategie“) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (Ministerstvo průmyslu a obchodu) Studie vlivu investic do dopravní infrastruktury na veřejné finance, zaměstnanost a produkční schopnost z hlediska makroekonomického (P. Zahradník) Další podklady a data z ČSÚ

6 Analýza statistických dat Ve většině klíčových ukazatelů zaostává region Střední Moravy za celostátním průměrem

7 Studie vlivu investic do dopravní infrastruktury na veřejné finance, zaměstnanost a produkční schopnost z hlediska makroekonomického Během 1. pololetí 2010 klesl objem veřejných zakázek na projekty dopravní infrastruktury meziročně o 74% Významně klesá rovněž podíl stavebnictví na HDP ČR Omezení investic do infrastruktury bude mít negativní následky na celou ekonomiku oblasti Střední Moravy: –Zvýšení nezaměstnanosti v regionu i celé ČR –Fiskální dopady –Zpomalení růstu HDP –Prohlubování nestability prostředí, utlumování provozů i ve stavebnictví i doprovodných aktivitách Doporučeno je vypracování koncepčního dokumentu vycházejícího ze státního rozpočtu a beroucího v úvahu i jiné možnosti financování, který by zohlednil naléhavost rozvoje infrastruktury z pohledu regionů, rovněž je doporučena revize stávajících projektových dokumentací za účelem nalezení levnějších řešení

8 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 Dokument Ministerstva průmyslu a obchodu Základní myšlenka: pouze vyspělá infrastruktura může vytvořit předpoklady pro zvyšování konkurenceschopnosti státu Kvalita dopravní infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými státy EU podprůměrná Výstavba dopravní infrastruktury zaostává a je koncepční Základní cíle z pohledu zkvalitnění dopravní infrastruktury: Vybudovat rychlejší, spolehlivější, systémově provázané a komfortnější dopravní cesty a dopravní služby pro konkurenceschopné prostředí země, včetně nalezení nákladově efektivních metod k jeho financování a posilování účinného konkurenčního prostředí v tomto odvětví Vytvořit systém řízení kvality údržby a rekonstrukcí dopravních cest a vysokých standardů v dopravě

9 Politika územního rozvoje Silniční doprava Koridory kapacitních silnic jsou v PÚR ČR vymezeny tak, aby byla dokončena základní síť kapacitních silnic. Do koridoru kapacitních silnic na území Střední Moravy patří: Rychlostní silnice R49 v úseku Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR/ SR. Dalším koridorem je koridor rychlostní silnice R55 v úseku Olomouc – Přerov, Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav – hranice ČR/ Rakousko. Koridor S1 je vymezen v úseku Mohelnice – Mikulovice – hranice ČR/ Polsko. Dalším koridorem je koridor S2 v úseku (R48) Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49) z důvodu propojení silnice I/35 s rychlostní silnicí R48 a propojení silnice R48 a R49. Posledním koridorem je koridor S9 v úseku Otrokovice (R55) – Zlín – (R49).

10 Politika územního rozvoje

11 Železniční doprava Koridor vysokorychlostní železniční dopravy (VR 1), jenž zahrnuje trasu v úseku Brno – Ostrava – hranice ČR/ Polsko. Dále jsou definovány koridory konvenční železniční dopravy v úseku (C-E 40b) Hranice n/ Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – hranice ČR (trať č. 280). Koridor (ŽD1) Brno – Přerov (trať č. 300) s odbočením na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice, dále trať č. 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – hranice ČR/ SR) a dále využití úseků stávajících tratí č. 303 Kroměříž – Hulín, č. 330 Hulín – Otrokovice, č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice.

12 Politika územního rozvoje

13 Územně plánovací podklady Výchozími podklady této části byly Zásady územního rozvoje krajů Zlínského a Olomouckého a podklady ŘSD ČR Významné plánované silniční stavby na území regionu D1Říkovice – Lipník n/ Bečvou R35Křelov – Slavonín, 2. etapa – dokončení obchvatu Olomouce R35Mohelnice – hranice Pardubického kraje R48MÚK Bělotín – Rybí R49Hulín – hranice ČR/ SR R55Olomouc – Přerov R55Otrokovice - Břeclav

14 Mezivládní a mezistátní dohody Transevropská dopravní síť Region Střední Moravy v současnosti protíná jeden prioritní železniční projekt. č. 23, který je veden z Gdaňsku přes Katovice do Ostravy, odtud směřují větve přes Brno do Vídně a přes Břeclav do Bratislavy. Přes území Střední Moravy vede rovněž i prioritní silniční projekt č. 25. Jedná se o dálniční spojení z Gdaňsku přes Katovice a Brno do Vídně. Jedna z větví tohoto projektu vede do Žiliny

15 Mezivládní a mezistátní dohody V nedávné době začala příprava nové politiky TEN-T, k níž bylo vydáno stanovisko České republiky a rovněž společné stanovisko zemí V-4. V daném dokumentu jsou uvedeny návrhy aktualizované sítě TEN-T pro různé druhy dopravy. Prioritní projekty jsou zvýrazněny červenou barvou. Je mezi nimi například úsek dálnice D1 ležící na území Střední Moravy nebo rychlostní silnice R49.

16 Mezivládní a mezistátní dohody Další dohody mající vliv na region Střední Moravy Mezivládní dohoda R49/ R6 – řeší napojení R49 na slovenskou R6 Mezivládní dohoda D1/ A1 – řeší napojení D1 na rakouskou A1

17 Analýza dopravních proudů Na základě matematických modelů silniční dopravy Mott MacDonald, průzkumů dopravy a CSD Sledovány nejzatíženější úseky silniční a dálniční sítě, tranzitní vazby a vztahy mezi významnými regionálními centry Základní analýza provedena rovněž pro dopravu železniční

18 Analýza dopravních proudů Silnice s nejvyšší celkovou intenzitou dopravy ve sledované oblasti: R46 22 až 38 tis voz. I/49 Otrokovice – Zlín, 15 až 29 tis. voz. R35 Olomouc – Lipník nad Bečvou, 22 až 27 tis. voz. R35 Olomouc – Mohelnice, 13 až 24 tis. voz. D1 Lipník nad Bečvou – Bělotín, 16 až 23 tis. voz.

19 Olomouc Přerov Hlavní dopravní proudy Mohelnice Šumperk Prostějov Zlín Vsetín Uh. Hradiště Kroměříž 10 tis 9-11 tis 13-24 tis 12-15 tis 22-38 tis 16-23 tis 22-27 tis 9-10 tis 9-13 tis 10-14 tis 7-12 tis 9-13 tis 10 tis 15-29 tis 9-11 tis 12-15 tis I/50 I/55 R55 I/49 I/57 I/35 D1 I/55 R46 R35 I/35 I/44 I/46 Otrokovice

20 Analýza kritických míst Problémy spojené s tvorbou dopravních strategií a koncepcí České republiky Problémy spojené s územním plánováním Problémy spojené s posuzováním vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí (EIA a SEA) Výkupy pozemků Technické normy - v oblasti technických norem se vyskytují možnosti, které ve svém důsledku mohou stavby zlevňovat i při zachování požadovaných parametrů, je jen otázkou, zda tyto možnosti budou využity Objektová skladba - v etapě přípravy je každá dopravní stavba vystavena tlakům na doplnění budovaného díla o celou řadu objektů, které s provozem dálnice nebo rychlostní silnice fakticky nesouvisejí, případně na rozšíření navrhovaných objektů nad dimenze plynoucí z platných právních předpisů či norem Problémy spojené se správními řízeními a správními procesy, které podmiňují přípustnost výstavby silnic a dálnic

21 Zhodnocení vztahu mezi plánovanými stavbami a analytickými podklady Zhodnocení vztahu jednotlivých plánovaných staveb k analyzovaným podkladům V následující tabulce byly souhrnně vyhodnoceny veškeré připravované stavby. Posuzováno např. bylo ve kterých dokumentech je stavba zahrnuta, jaký je její obecný dopravní význam a jak je tato významná z pohledu regionu Střední Morava.

22 Zhodnocení vztahu mezi plánovanými stavbami a analytickými podklady

23 Závěry, vyhodnocení a doporučení Na území Střední Moravy se nenachází dostatečně kvalitní dopravní spojení a propojení se sousedními kraji v ose východ – západ a v ose sever – jih Rovněž není vybudovaná kvalitní dopravní infrastruktura napojující sousední regiony Slovenska Na území Střední Moravy chybí dopravní infrastruktura navazující na dopravní propojení evropských zemí v ose sever – jih. (tzv. Baltsko-Jaderský dopravní koridor)

24 Závěry, vyhodnocení a doporučení Problematika stavu dopravní infrastruktury Střední Moravy je dlouhodobě neřešená Důsledky neřešení situace se projevují především ve zpomalení hospodářského rozvoje oblasti a snížení konkurenceschopnosti regionu s dopady na celou ČR Neefektivní dopravní infrastruktura má za následek rovněž zvyšování míry nezaměstnanosti v regionu i v celé ČR Z pohledu místních obyvatel dochází také k neustálému zhoršování jejich životního prostředí vlivem neúměrného zatížení dopravou vedenou po nevyhovující síti

25 Závěry, vyhodnocení a doporučení Posoudit potřebnost jednotlivých plánovaných staveb pomocí multikriteriální analýzy (MKA) Urychleně dokončit dopravní síť v regionu pro zamezení negativních vlivů a podpoření rozvoje regionu, zejména: –Zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení ekonomického růstu, přilákání nových investorů –Snížení nezaměstnanosti, lepší dostupnost kvalifikované pracovní síly –Zlepšení dostupnosti jednotlivých cílů v regionu –Zlepšení kvality života v lokalitách postižených tranzitní dopravou Řešení: Realizace klíčových dopravních staveb

26 Priority dopravní infrastruktury dle dokumentu GEPARDI M Nejvyšší priority Priority k přípravě a realizaci Další významné plánované komunikace Komunikace stav

27 Priority v oblasti dopravní infrastruktury Nejvyšší priority: –D1D137 Přerov – Lipník –R49Hulín – Fryšták –R55jihovýchodní obchvat Otrokovic –I/44Vlachov – Rájec –I/55Přerov průtah vč. MÚK Předmostí –Modernizace trati Otrokovice - Zlín

28 Priority v oblasti dopravní infrastruktury Priority k přípravě a realizaci: –D1D136 Říkovice – Přerov –R49Fryšták – Lípa –R55Otrokovice – Uherské Hradiště –R55Olomouc – Kokory – Přerov –I/46Olomouc východní tangenta –I/44Červenohorské sedlo jih –I/35Lešná – Palačov –I/35Lešná – Valašské Meziříčí –I/57Valašské Meziříčí obchvatž –I/44Mohelnice – Rájec –Letiště Přerov –Modernizace trati Zlín – Vizovice –Modernizace žst. Olomouc –Modernizace trati č. 300 Přerov – Kojetín - Brno

29 www.mottmac.com


Stáhnout ppt "Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury na Moravě - GEPARDI M."

Podobné prezentace


Reklamy Google