Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01  PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova  PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve ZK  PF04-12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01  PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova  PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve ZK  PF04-12."— Transkript prezentace:

1

2 01  PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova  PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve ZK  PF04-12 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit v kraji  PF05-12 Podprogram na integraci romské menšiny ve ZK  PF06-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti  PF07-12 Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence rizikových typů chování  PF08-12 Podprogram pro začínající včelaře Programové dotační aktivity Zlínského kraje v roce 2012

3 02 Čerpání dotací ZK v letech 2004 - 2011 PF02 „POV“PF03 „Brownfields“PF04 „Ekoaktivity”PF08 „Včelaři” PříjemciDotacePříjemciDotacePříjemciDotacePříjemciDotace 200475….30 117--8….853...-- 200578….30 743--16….1 114...-- 2006108….89 627--16….968...-- 2007146….53 192--15….1 399...-- 200893….58 869--16….1 078...58 ….547 2009120….61 833--14….1 000...64 ….572 201080….41 0494 ….1 36411….576...54 ….498 201184….33 34210 ….3 8328….200...104 ….994 2003-11784…. 399 37114 ….5 196104….776...280 …. 2 610 Příjemci= počet vyplacených příjemců Dotace= výše skutečně vyplacených dotací v tis. Kč

4 03 PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Alokace finančních prostředků na realizaci projektů obcí do 2 000 obyvatel v rámci podprogramu

5 PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Dotační titul 1 04 Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce  transformace nevyužitých a částečně nevyužitých objektů na nové využití v souladu se strategií rozvoje obce - Místním programem obnovy venkova Transformovaný objekt bude sloužit veřejným službám, eventuelně pro poskytování jiných služeb, pokud toto bude v souladu s cíli podprogramu a nesmí být využit pro účely pořizování bytových zařízení a pronájmu kancelářských prostor. Bude-li probíhat transformace objektu etapovitě, musí být etapa, na jejíž realizaci je požadována dotace, souvislým a po realizaci uživatelným celkem  oprava a rekonstrukce mateřských a základních škol Budou preferovány aktivity zaměřené na zajištění dostupnosti školských zařízení ve vazbě na území, kde je nedostatek těchto kapacit a projekty na rozšíření kapacity školských zařízení (pouze stavební úpravy) Finanční rámec (transformace nevyužitých objektů a oprava a rekonstrukce MŠ a ZŠ)  Maximální výše podpory: 1 mil. Kč na 1 žadatele  Minimální výše podpory: 50 tis. Kč na 1 žadatele  Míra podpory pro obce do 500 obyvatel: dotace max. 60%  Míra podpory pro obce od 501 do 1 000 obyvatel: dotace max. 50%  Míra podpory pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel: dotace max. 40%

6 05 PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Dotační titul 1 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce  Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. třídy.  Stavební úpravy, rozšíření a modernizace úseku místní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství v zájmu odstranění nebezpečných míst (ne ve vazbě na silnice I., II. a III. tříd), či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy Předmětem podpory není výstavba místní komunikace k lokalitám pro novou výstavbu bytových a rodinných domů. Komplexní úprava veřejného prostranství a výsadba zeleně bude podporována pouze v míře bezprostředně vyvolané investicí do místní komunikace. Do pěti let nelze do pořízené investice zasahovat z důvodu realizace nových inženýrských sítí. Zásah je možný pouze v případě oprav stávajících Finanční rámec (Rekonstrukce a výstavba místních komunikací)  Maximální výše podpory: 1 mil. Kč na 1 žadatele  Minimální výše podpory: 50 tis. Kč na 1 žadatele  Míra podpory pro obce do 2 000 obyvatel: dotace max. 40 %

7 06 PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Dotační titul 2 Projekty na zpracování územních plánů  Zpracování konceptu, návrhu nebo úpravy (aktualizace) územního plánu obcí do 2000 obyvatel Finanční rámec  Maximální výše podpory: 300 tis. Kč na 1 žadatele  Minimální výše podpory: 50 tis. Kč na 1 žadatele  Míra podpory: dotace max. 60%

8 07 PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Vyhodnocení podprogramu Dotační titul 2  Příjem žádostí probíhá - do 30. 3. 2012 Dotační titul 1  Příjem žádostí ukončen 13. 2. 2012  13. - 15.2. 2012 proběhlo otevírání obálek a 29. 2. 2012 výběrová komise AKTIVITA Přijaté žádostiHodnocené žádosti Doporučené RZK ZZK k financování Počet Požadovaná dotace (tis. Kč) Počet Požadovaná dotace (tis. Kč) Počet Požadovaná dotace (tis. Kč) Rekonstr. a obn. venkovské zástavby 42… ….28 647. ….33… ….14 945. ….22… ….9 352. …. Rekonstrukce a výst. místních komunikací 46... ….18 120. ….39... ….26 443. ….33... ….20 648. …. CELKEM88... ….46 767.….72... ….41 388.….55... ….30 430.….

9 08  Předprojektová dokumentace studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod. PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve ZK Finanční rámec  Celková alokace: 2 mil. Kč  Maximální výše podpory: 400 tis. Kč na 1 žadatele  Minimální výše podpory: 100 tis. Kč na 1 žadatele  Míra podpory: dotace max. 70% Příjemce podpory  Vlastníci (popř. dlouhodobí nájemci) lokalit brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení podprogramu  Příjem žádostí do 15. 3. 2012  V současné době probíhá hodnocení žádostí.

10 09 PF04-12 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit v kraji  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů  Neperiodické publikace, informační a výukové materiály a programy se zaměřením na EVVO  Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a životního prostředí  Místní aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů  Podpora rozvoje služeb a servisních činností pro EVVO  Podpora projektů začínajících subjektů EVVO  Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO

11 10 PF04-12 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit v kraji Finanční rámec  Celková alokace: 500 tis. Kč  Maximální výše podpory: 100 tis. Kč na 1 žadatele  Minimální výše podpory: 10 tis. Kč na 1 žadatele  Míra podpory: dotace max. 75% Příjemci podpory  Občanská sdružení  Obecně prospěšné společnosti  Církevní právnické osoby  Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku Vyhodnocení podprogramu  Příjem žádostí do 26. 3. 2012  V současné době probíhá hodnocení žádostí.

12 11 PF08-12 Podprogram pro začínající včelaře Pořízení základního a povinného vybavení začínajícího včelaře Finanční rámec  Celková alokace: 500 tis. Kč  Maximální výše podpory: 10 tis. Kč na 1 žadatele  Minimální výše podpory: 5 tis. Kč na 1 žadatele  Míra podpory: dotace max. 85% Příjemci podpory  Fyzické osoby, které se dosud aktivně nezabývaly chovem vlastních včel Vyhodnocení podprogramu  Příjem žádostí ukončen 29. 2. 2012  V současné době probíhá hodnocení žádostí.

13 Děkuji za pozornost Bc. Milena Kovaříková Členka Rady ZK oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoj venkova Tel.: +420 577 043 135 E-mail: milena.kovarikova@kr-zlinsky.cz 12


Stáhnout ppt "01  PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova  PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve ZK  PF04-12."

Podobné prezentace


Reklamy Google