Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2007 Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol ve dnech 17. – 19. října 2007  Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008  Dotazy k ISO,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2007 Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol ve dnech 17. – 19. října 2007  Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008  Dotazy k ISO,"— Transkript prezentace:

1 2007 Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol ve dnech 17. – 19. října 2007  Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008  Dotazy k ISO, CAF

2 2007 www.csicr.cz  Nová struktura ČŠI  Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008  Kritéria hodnocení  RVP, ŠVP  Inspekční činnost  Různé

3 2007 Nová struktura ČŠI od 1. 9. 2007 Ústřední školní inspektorka Mgr. Olga Hofmannová  Samostatný referát vnitřního auditu  Sekce I.– sekce informatiky, vnitřních a vnějších vztahů, náměstek PaedDr. Jaroslav Müllner 1. Odbor kanceláře ústřední školní inspektorky 2. Odbor ICT a analytiky, 3. Samostatné oddělení vnějších vztahů;  Sekce II.– sekce ekonomiky a správy, náměstek Ing. František Lindourek 1. Odbor personální, 2. Odbor ekonomický, 3. Odbor hospodářské správy,  Sekce III. - inspekčních činností, náměstkyně PhDr. Irena Borkovcová 1. Odbor řízení inspektorátů, 2. Odbor rozvoje inspekční činnosti, 3. Inspektoráty, které se mohou dělit na referáty.

4 2007 Plán hlavních úkolů na školní rok 2007/2008 A: Hodnocení školy ve tříletém cyklu A1 Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona A2 Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona A3 Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona A4 Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona B: Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona B1 Monitoring postupu inovací a pokroku vzdělávání podle cílů a priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR B2 Zjistit a analyzovat informace o personálních podmínkách škol a školských zařízení ve vztahu k účinnosti podpory rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů C: Rozvojové a výzkumné projekty ČŠI

5 2007 Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol VSTUPY: Vedení školy nebo školského zařízení Školní vzdělávací program/ obsah vzdělávání Strategie a plánování Ředitel školy Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního systému Předpoklady školy pro naplnění ŠVP/obsahu vzdělávání Personální podmínky Bezpečné prostředí pro vzdělávání Přijímání ke vzdělávání Partnerství Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy (např.neformální rodičovské organizace, „partnerské školy“, sponzory atd.) VZDĚLÁVACÍ PROCESY: Průběh vzdělávání (Proces naplňování cílů ŠVP/obsahu vzdělávání) Vnitřní prostředí školy Podmínky výuky a jejich využití Hodnocení dětí, žáků a studentů Účelnost a účinnost podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami/nadaných VÝSTUPY: Úspěšnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávacím programu

6 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008  13 kritérií, která obsahují několik ukazatelů.  Při zpracovávání kritérií se vycházelo ze standardizovaných nástrojů kvality jako ISO a CAF.  Kritéria vytváří institucionální hodnocení školy

7 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (1) Školní vzdělávací program/ obsah vzdělávání ŠVP je zpracován podle požadavků školského zákona/inovace obsahu vzdělávání odpovídají školskému zákonu ŠVP je zpracován podle zásad RVP Škola uskutečňuje ŠVP/ inovace obsahu vzdělávání

8 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (2,3) Strategie a plánování Vedení školy průběžné hodnotí a inovuje strategie a plány Konkrétní cíle vzdělávání jsou v souladu s národními strategickými prioritami Konkrétní cíle vzdělávání jsou v souladu s krajskými strategickými prioritami Plánování je v souladu s reálnými podmínkami školy Škola informuje partnery (podle školského zákona) o svých strategických záměrech Ředitel školy Rozdělení kompetencí a odpovědností v řízení kvality vzdělávání je funkční a umožňuje realizaci ŠVP/obsahu vzdělávání Vnitřní dokumenty školy zahrnují podporu realizace ŠVP/obsahu vzdělávání Informační systém školy je funkční, obousměrný a podporuje realizaci ŠVP/obsahu vzdělání

9 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (4,5) Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního systému Škola využívá výstupů vlastního hodnocení pro zvyšování kvality vzdělávání Vlastní hodnocení školy je podkladem pro výroční zprávu o činnosti školy Výstupy vnitřního kontrolního systému jsou podkladem pro opatření ke zvyšování kvality školy Personální podmínky Škola identifikuje skupiny dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Škola identifikuje žáky nadané Škola sleduje personální rizika pro realizaci ŠVP/ obsahu vzdělávání v oblasti personálních podmínek DVPP odpovídá potřebám školy souvisejícím s realizací ŠVP/obsahu vzdělávání Škola podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků

10 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (6,7) Bezpečné prostředí pro vzdělávání Škola podporuje trvalý zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, žáků a studentů Preventivní strategie školy umožňuje předcházet vzniku sociálně patologických jevů a šikaně Škola vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci Míra počtu úrazů (přepočtený počet úrazů na 100 žáků) dětí, žáků a studentů za poslední tři roky se snižuje Přijímání ke vzdělávání Škola informuje o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání Škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělávání Žákům je školou zajišťována pomoc při změně vzdělávacího programu

11 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (8,9) Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy Škola rozvíjí partnerství se školskou radou, rodiči, zřizovatelem a dalšími Vedení školy využívá podnětů partnerů pro rozšíření nabídky ŠVP/obsahu vzdělávání Škola poskytuje rodičům informace o úspěšnosti dětí, žáků a studentů ve vzdělávání Vedení školy přijímá na základě spolupráce s partnery opatření ke zkvalitnění vzdělávání Vnitřní prostředí školy Vnitřní prostředí školy se pozitivně projevuje na výsledcích vzdělávání Žáci a studenti cítí sounáležitost se školou a jsou v ní spokojeni

12 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (10,11) Podmínky výuky a jejich využití Využívání materiálních podmínek školy ovlivňuje pozitivně výuku/vzdělávání Využívání učebnic, učebních pomůcek, informačních zdrojů a ICT ve výuce je účelné/cílené Prostory školy jsou využívány k podpoře výuky Děti, žáci a studenti pracují s materiálními zdroji Hodnocení dětí, žáků a studentů Ve škole/ve výuce jsou dodržována pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Hodnocení je odůvodněné a motivuje děti, žáky a studenty k učení Hodnocení je podkladem pro opatření přijímaná ke zkvalitnění vzdělávání (učitelem, třídním učitelem, výchovným poradcem, pedagogickou radou, vedením škol

13 2007 Kritéria hodnocení pro 2007/2008 (12,13) Účelnost a účinnost podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami/nadaných Škola zajišťuje individualizovanou péči dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami/ nadaným Vypracované IVP a doporučení poradenských zařízení jsou naplňována ve výuce Výsledky podpory jednotlivých dětí, žáků a studentů jsou vyhodnocovány a jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu Úspěšnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávacím programu Škola sleduje míru úspěšnosti žáků a studentů v celém vzdělávacím cyklu Hlavní příčiny selhávání žáků a studentů jsou monitorovány Vedení školy, pedagogická rada, výchovný poradce, třídní učitel, učitel analyzují a hodnotí výsledky vzdělávání Škola má stanovenu strategii na podporu úspěšnosti dětí, žáků a studentů

14 2007 RVP, ŠVP V současné době probíhá vzdělávání ŠI na posuzování souladu RVP a ŠVP na ZŠ Zadávací dokumentace byla tvořena ve spolupráci s řediteli škol a MŠMT Stejným způsobem bude probíhat i vzdělávání ŠI pro střední školy Příprava ŠI pro střední školy bude velmi náročná vzhledem k velkému množství RVP Doporučení, u schválených RVP začít s tvorbou ŠVP co nejdříve

15 2007 Inspekční činnost Hodnocení školy v tříletém cyklu Ředitelé po konkurzu po jednom roce ve funkci Vzdělávání jako veřejná služba Kladen důraz na nápravu, nikoliv na chyby Inspekční hospitace - podmínky a jejich využití - organizace, formy ametody vyučování - motivace a hodnocení - komunikace a výchova Nově vrchní inspektor, dříve vedoucí inspekčního týmu (není funkcí) Nový ředitel Jihočeského inspektorátu Mgr. Petr Jelínek

16 2007 Různé K dnešnímu dni je 40 škol držitelem certifikátu ISO 9001, z toho 5 škol řízených kraji Členové asociace SPŠ - VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice - SPŠ a OA Uničov - SPŠ chemická Brno - SPŠ Otrokovice V současné době se připravuje na certifikát ISO 9001 dalších 7 škol Vlastní hodnocení škol podle modelu CAF 15 škol

17 2007 Počty školních inspektorů pro střední školy v jednotlivých inspektorátech (krajích) Pražský8 Středočeský9 + 4 (i pro ZŠ) Plzeňský2 + 7 (i pro ZŠ) Karlovarský1 + 4 (i pro ZŠ) Ústecký8 + 2 (i pro ZŠ) Jihočeský8 + 2 (i pro ZŠ) Liberecký3 + 2 (i pro ZŠ) Pardubický4 + 4 (i pro ZŠ) Královehradecký5 + 2 (i pro ZŠ) V kraji Vysočina3 + 4 (i pro ZŠ) Jihomoravský10+7 (i pro ZŠ) Olomoucký7 (i pro ZŠ) Moravskoslezský10+7 (i pro ZŠ) Zlínský4 + 3 (i pro ZŠ)


Stáhnout ppt "2007 Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol ve dnech 17. – 19. října 2007  Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008  Dotazy k ISO,"

Podobné prezentace


Reklamy Google