Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 – legislativa, postupy, limity Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 – legislativa, postupy, limity Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER."— Transkript prezentace:

1 Realizace veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 – legislativa, postupy, limity Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Mgr. Antonín HAJDUŠEK Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava právník Odboru kontroly a plateb Tel.: 587 333 355 Mobil: 731 636 180 E-mail: antonin.hajdusek@rr-strednimorava.cz

2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ  reaguje na poznatky praxe zadavatelů veřejných zakázek s problematickou aplikací některých ustanovení ZVZ zavedených tzv. „transparentní novelou“ a na možné negativní ekonomické dopady této transparentní novely  minimální zásahy  účinnost od 1.1.2014 „Technická“ novela

3 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ zvýšení současných hodnot: - dodávky a služby z 1 na 2 mil. Kč bez DPH - stavební práce ze 3 na 6 mil. Kč bez DPH NEBUDE 1 mil. Kč pro veřejné zakázky na stavební práce stavby od 1. 1. 2014 – dle důvodové zprávy vyhodnoceno jako neefektivní Hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu - § 12

4 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ není povinné u všech opakovaných veřejných zakázek Předběžné oznámení - § 86 Dosud jen při opakování veřejné zakázky po zrušení veřejné zakázky z důvodu jedné nabídky (§ 84 odst. 1 písm. e) ZVZ) – dle důvodové zprávy tato povinnost vedla k neodůvodněnému zdržení zahájení nového zadávacího řízení.

5 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Doplňování kvalifikace - § 59 odst. 4 ZVZ Od 1. 1. 2014 je umožněno dodatečné prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím dokladů, ze kterých vyplývá, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastaly až po lhůtě pro podání nabídek. Podmínka, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek, v minulosti často vedla k situaci, kdy fakticky kvalifikovaný dodavatel nebyl schopen získat dokumenty, které by zpětně prokazovaly splnění kvalifikace, a přestože reálně kvalifikovaným byl, musel být ze zadávacího řízení vyloučen.

6 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Osoby se zvláštní způsobilostí - § 17 odst. 1 písm. v) ZVZ Institut zrušen a pojem ze zákona vypuštěn POZNÁMKA: původně mělo platit, že po 1. 1. 2014 musí být tato osoba členem hodnotící komise u každé nadlimitní veřejné zakázky Důvodem je dle důvodové zprávy neexistence systému, prostřednictvím kterého by mohly být tyto osoby vzdělávány. Z důvodů nepřidělení dostatečných finančních prostředků do rozpočtu MMR není možné, aby vzdělávání těchto osob zajišťovalo přímo MMR, neboť v současné době MMR nemá dostatečnou personální kapacitu ani nedisponuje potřebnými nástroji pro zajištění vzdělávání takového množství osob (předpokladem je, že by muselo být proškoleno několik tisíc úředníků).

7 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Autorizované osoby - § 74 odst. 5 ZVZ 44 odst. 12 ZVZ - ruší se vyjádření k zadávacím podmínkám u nadlimitních veřejných zakázek ze strany osoby se zvláštní způsobilostí Od 1. 1. 2014 musí být členem hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik

8 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Zrušení z důvodu jedné nabídky - § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ Od 1. 1. 2014 existuje možnost dokončit zadávací řízení (tedy nezrušit) i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku a to při kumulativním splnění následujících podmínek:  zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil dle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ,  v oznámen o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a označil změny zadávacích podmínek

9 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Postup zadavatele v případě jedné nabídky

10 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Poskytování zadávací dokumentace v užším řízení a JŘSU - § 48 odst. 1 ZVZ Od 1. 1. 2014 již není nadále nutné u užšího řízení a u jednacího řízení s uveřejněním, aby zadavatel uveřejňoval zadávací podmínky již po odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení. Uveřejnění zadávací dokumentace je tedy pro potřeby těchto zadávacích řízení nutno uveřejnit nejpozději až ode dne odeslání výzvy k podání nabídek.

11 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Uveřejňování smluv - § 147a odst. 2 písm. c) ZVZ Od 1. 1. 2014 je upřesněna povinnost uveřejňovat celé znění smlouvy na plnění veřejné zakázky v případě smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy a DNS. Zákon nyní jednoznačně ukládá zadavateli povinnost uveřejňovat smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy a dynamického nákupního systému v případě, že cena za plnění přesáhne 500 000 Kč bez DPH.

12 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Hodnotitelé ze seznamu hodnotitelů - § 74 odst. 6 ZVZ Od 1. 1. 2014 mělo platit, že u významných veřejných zakázek, které zadává Česká republika nebo státní příspěvková organizace musí být členem hodnotící komise hodnotitel zapsaný v seznamu hodnotitelů (§74a ZVZ) – účinnost odložena o 1 rok Dle důvodové zprávy MMR aktuálně nedisponuje nástroji, které by umožňovaly vedení předmětného seznamu, do rozpočtu mu nebyly přiděleny potřebné finanční prostředky k jeho zřízení.

13 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Předložení oponentního odborného vyjádření u významné zakázky- § 156 odst. 3 ZVZ Od 1. 1. 2014 mělo platit, že u významných veřejných zakázek, které zadává Česká republika nebo státní příspěvková organizace bude podmínkou zahájení zadávacího řízení předložení oponentního odborného vyjádření – účinnost odložena o 1 rok Dle důvodové zprávy je důvodem skutečnost, že MMR dlouhodobě zastává názor, že vzhledem k tomu, že významných veřejných zakázek je zadáváno jen několik ročně, bylo by vhodnější změnit text ZVZ tak, aby do budoucna byly tyto povinnosti ukládány zadavatelům spíše prostřednictvím nařízení vlády, a nebylo by nutné ukládat danou povinnost přímo zákonem.

14 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Změny ZVZ plynoucí z rekodifikace soukromého práva 1) Terminologická adaptace  rozšíření možného druhu plnění veřejné zakázky o znovuobnovený institut pachtu (veřejná zakázka na dodávky),  nahrazení pojmu nemovitost pojmem nemovitá věc 2) Dopad NOZ na právní vztahy založené smlouvou na plnění veřejné zakázky před 1. 1. 2014  § 3028 odst. 3 NOZ – právní poměry vniklé (mimo jiné) ze smluv uzavřených před účinností NOZ, včetně případných práv a povinností vzniklých z jejich porušení, se řídí ustanoveními dosavadních právních předpisů – lze však dohodou stran přizpůsobit právní vztahy NOZ, 3) Dopad NOZ na zadávací řízení zahájena před 1. 1. 2014, u nichž lze očekávat uzavření smlouvy až po 1. 1. 2014  čl. LXXV z.č. 303/2013 Sb. – právní vztahy dle smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti NOZ v zadávacím řízení před tímto datem (1.1.2014), se řídí stávající právní úpravou – zadavatel má možnost stanovit v ZD, že se nově založený právní vztah bude řídit NOZ

15 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Změny v MP ZZ v souvislosti s přijetím „technické“ novely Od verze MP ZZ 8.3 - Úprava limitu pro kategorie zakázek – návrat ke staré úpravě – nově 6 kategorií namísto 5. I. kategorieméně než 15 000,- Kč (bez DPH), II. kategorieméně než 200 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 600 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, III. kategorieméně než 800 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 3 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, IV. kategorieméně než 2 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 6 000 000,-Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, V. kategorieméně než 30 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 100 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, VI. kategorieod 30 mil. Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, od 100 mil. Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce.

16 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Realizace veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 – legislativa, postupy, limity Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER."

Podobné prezentace


Reklamy Google