Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

2 Co se dnes dozvíte ? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Přehled využitelných finančních zdrojů 1. Ministerstvo zemědělství : Národní dotace Energetické plodiny Přímé platby Operační program Rybářství Program rozvoje venkova (PRV)‏ 2. Ministerstvo životního prostředí : Operační program životní prostředí (OPŽP)‏ Národní dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

4 3. Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obnovy venkova 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu Operační program podnikání a inovace (OPPI)‏ 5. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Regionální operační program (ROP)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5 Národní dotace : Příspěvky v lesním hospodaření Políčka pro zvěř Napajedla Lapací zařízení Hnízdní budky Přístřešky pro koroptve Chov a výcvik národních plemen psů a loveckých dravců..... Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

6 Energetické plodiny Produkce energie Bietanol Bionafta Bioplyn Rostlinný olej Elektrická a tepelná energie z biomasy (OZE) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7 Energetické plodiny Příklady energetických plodin rychle rostoucí dřeviny (RRD) nebo všechny obiloviny nebo olejniny sklizené: - jako palivo pro vytápění vlastního hospodářství - k výrobě energie nebo biopaliva ve vlastním hospodářství sklizené suroviny zpracované ve vlastním hospodářstvích na výrobu bioplynu Laskavec, konopí seté, světlice barvířská – saflor včetně semen...... Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

8 Energetické plodiny Podpora pěstování energetických plodin : Uhlíkový kredit, Karbon kredit nebo C-kredit Dotace 45 €/ha/rok na plochy oseté energetickými plodinami do maximálního garantovaného rozsahu ploch 2 mil. ha v rámci celé EU Smlouva mezi zemědělcem a zpracovatelským podnikem (žadatelem a zpracovatelem) nebo smlouva mezi zemědělcem a podnikem provádějícím sběr úrody (žadatelem a nákupčím), s výjimkou případu, kdy zpracování provádí žadatel (zemědělec) na vlastním hospodářství (farma)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

9 Přímé platby SAPS Žadatel : FO či PO, obhospodařující zemědělskou půdu v LPIS Žádat nejpozději do 15. kvetna dotyčného roku min. 1 ha půdy Orná půda TTP Vinice Chmelnice Ovocný sad...... Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

10 Top-Up Žadatel jako SAPS Žádost do 15. května dotyčného roku Pěstování lnu Pěstování chmele Platba na přežvýkavce Platba na kozy a ovce Platba na zemědělskou půdu Platba na brambory dle škrobu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

11 Operační program Rybářství Žadatel : FO nebo PO podnikající v akvakultuře, vzdělávací subjekty v oblasti rybářství Osy : 2. Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

12 Operační program Rybářství 3. Opatření společného zájmu Opatření 3.1. Společné činnosti Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Opatření 3.4. Pilotní projekty 5. Technická pomoc Technická pomoc Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

13 Program rozvoje venkova (PRV)‏ Osy : 1. Zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství a lesnictví 2. Zlepšování životního prostředí a krajiny 3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodaářství venkova 4. LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

14 Operační program Životní prostředí Osy : 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3. Udržitelné využívání zdrojů energie 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

15 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)‏ Osy : 1. Vznik firem 2. Rozvoj firem 3. Efektivní energie 4. Inovace 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Služby pro rozvoj podnikání Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

16 Regionální operační program (ROP)‏ Osy : 1. Dostupnost center 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí 3. Rozvoj cestovního ruchu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

17 Příklady, možnosti pro podnikání Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

18 Pěstování biomasy na energetické účely : rostliny pro výrobu bioetanolu (řepa, obilí), bionafty (řepka), bioplynu (kukuřice), rostlinných olejů (řepka, konopí, ostropestřec, len aj.) a pro výrobu elektrické a tepelné energie (spalování – rychle rostoucí dřeviny – RRD, energetické plodiny či zplyňování – kukuřice)‏ Zdroje : Program rozvoje venkova (PRV) : osa I., opatření I.1.1.3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití dotace : 40-60% uznatelné náklady : založení porostu RRD (topoly, vrby)‏ pokud je cílem produkce energie, musí ji zemědělec spotřebovat sám, neprodávat ! Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

19 Zpracování biomasy na energetické účely zpracování rostlinné biomasy (RRD, energetické plodiny, lesnická produkce, řepka, konopí,výroba bioplynu, spalování biomasy aj.) na peletky, štěpku, lisování oleje Zdroje : 1. Program rozvoje venkova (PRV): osa I., opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků dotace : 40-60% uznatelné náklady : stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch (řezačka, lis na brikety či peletky, nutné skladovací plochy aj.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

20 osa I., opatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (pro podnikatele v lesnictví)‏ dotace max. 50% uznatelné náklady : technologie pro zpracování a využití biomasy na energetické účely (štěpkovač, lis na brikety či peletky aj.), vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (např. malé pily aj.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

21 osa III., opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy dotace 50-60% dle velikosti podniku a období uznatelné náklady : rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, nebo nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit (upřednostněna rekonstrukce), nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie (kotelny, rozvody, bioplynové stanice aj.)‏ projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

22 osa III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje dotace 50-60% dle velikosti podniku zde jsou příjemci fyzické a právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků (malý a střední podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Eur)‏ podnikatel v zemědělství může být příjemcem podpory pouze u projekty zaměřených na výstavbu decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie uznatelné náklady jako v předcházejícím opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

23 2. Operační program životní prostředí osa 3, opatření 3.1. Výstavba a rekonstrukce zařízení využívajících OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kogeneraci : Žadatel : zemědělci nepřímo (žádat mohou například obce, svazky obcí, občanská sdružení aj., pro které by se zemědělci mohli stát dodavateli například slámy, peletek aj.)‏ dotace 0,5 – 50 mil. Kč uznatelné náklady : studie proveditelnosti finanční analýza stavební práce a práce související vícepráce nákup stavby do 10% Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

24 3. Operační program Podnikání a inovace osa 3. EKO-ENERGIE Žadatel : pro podnikatele, ne přímo pro zemědělce (podnikatel by mohl postavit například spalovnu a zemědělec by mohl dodávat například slámu, RRD aj.)‏ dotace : 0,5 – 100 mil. Kč uznatelné náklady : výstavba či rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z OZE výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z OZE nákup stavby do 10% zateplování budov (mimo rodinných domů)‏ projektová dokumentace stavby Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

25 Zpracování zemědělských a rybářských produktů Zdroje : 1. PRV osa I., opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům dotace : 50% přidávání hodnoty zemědělským produktům (zpracování mléka na sýry, prodej mléka z farmy – automaty na mléko, zpracování masa, balení vajec, balení zeleniny, výroba krmných směsí aj.)‏ uznatelné náklady : stavby a technologie technologie na monitorování kvality zařízení přímo související s finální úpravou, balením a značením výrobků (balička, štítkovací stroj aj.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

26 2. Podpora obnovy venkova (ministerstvo pro místní rozvoj)‏ dotace : 70%, max. 200 tis. Kč příjemcem je obec obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), nebo svazek obcí uznatelné náklady : prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova (zpracování místní produkce, regionální akce, regionální značka, dny otevřených dveří aj.), výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova (předávání znalostí – semináře, exkurze aj.)‏ podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova (semináře, exkurze aj.). Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

27 3. Operační program Rybářství : Osa 2., Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Žadatel : FO či PO podnikající v akvakultuře uznatelné náklady : rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie) – například pro vytápění tíren aj. investice do vývoje inovativních výrobků a nových výrobních technologií Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

28 Pozemkové úpravy Zdroj : 1. PRV dávají možnost lepšího nakládání s pozemky, pozemková držba, přístup k pozemkům, navíc se zemědělci mohou stát dodavateli prací pro pozemkové úřady (výběrová řízení)‏ žadateli jsou tedy pozemkové úřady PÚ se dělají přednostně tam, kde si o to požádá alespoň 50% vlastníků Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

29 Agroturistika zdroje : 1. PRV : osa II., opatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích dotace : 100% žadatel : vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa uznatelné náklady : výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, apod.)‏ činnosti k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.).... Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

30 osa III., opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, opatření a)‏ dotace : max. 90% dle velikosti podniku realizace v obcích do 2000 obyvatel žadatel : zemědělec (FO, PO)‏ nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii uznatelné náklady : výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek)‏ budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek mimo území lesů výstavba sportovních zařízení nákup a výsadba doprovodné zeleně Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

31 opatření b)‏ dotace : 30-60% dle velikosti podniku žadatel : stejné jako a)‏ uznatelné náklady : rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. zázemí (nejedná se o akvaparky a lázně)‏ výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (včetně vleků a lanovek)‏ nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení...... Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

32 2. Regionální operační program (ROP)‏ osa 3 Rozvoj cestovního ruchu, opatření 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu dotace : min. 2 mil. Kč žadatel : malé a střední podniky, zájmová sdružení PO (historie minimálně dva roky)‏ uznatelné náklady : výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště, informační tabule)‏ výstavba a rekonstrukce sportovně- rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (dětská hřiště aj.)‏ výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (penziony, ubytovací kapacity pro hipostezky aj.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

33 Údržba krajiny, krajinné prvky Zdroje : 1. PRV : osa I., opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků dotace : 40-60% uznatelné náklady : investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny (zemědělec může mít např. dohodu s obcí, že se bude starat o veřejnou zeleň, sekat trávu v okolí obce, krajinné úpravy, údržba příkopů apod.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

34 2. Operační program životní prostředí osa 6, opatření 6.3. Obnova krajinných struktur dotace : bez omezení uznatelné náklady : realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy..... Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

35 Osa 6, opatření 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny dotace : bez omezení uznatelné náklady : zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana a obnova přirozených odtokových poměrů (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, kterýneoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 aj.)‏ opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

36 opatření 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny dotace : bez omezení uznatelné náklady : zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně (obnova přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, zakládání a obnova parků, stromořadí a významné skupiny stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů aj.)‏ zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (ne velkoplošné zalesňování !) aj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

37 Podnikání v lesních zdroje : 1. PRV : osa I., opatření I.1.2.1. Lesnická technika dotace : max. 50% investice v souladu s lesním hospodářským plánem, výměra minimálně 3 ha žadatel : FO či PO podnikající v lese (obce a sdružení obcí)‏ uznatelné náklady : nákup strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží nákup zařízení pro turistiku nákup strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

38 opatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven vše viz Zpracování biomasy pro energetické účely Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

39 opatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura dotace : 100% uznatelných nákladů žadatel : FO či PO podnikající v lese obec či družení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení uznatelné náklady : výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů (mostky aj.)‏ výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů (příkopy, propusti aj.)‏ výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

40 osa II., opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy dotace : max. 70% (80% v LFA a v nitrátovce)‏ žadatel : vlastník nebo nájemce zemědělské půdy sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy. uznatelné náklady : první založení lesního porostu na zemědělské půdě péče o založený lesní porost po dobu 5 let náhrada za ukončení zemědělské činnosti na zalesněném zemědělském pozemku po dobu 15 let za předpokladu, že zalesňovaný zemědělský pozemek byl před podáním žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělsky obhospodařován ! Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

41 Rybářství zdroje : 1. Operační program Rybářství : osa 2., opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí žadatel : FO či PO podnikající v akvakultuře vzdělávací subjekty vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti rybářství uznatelné náklady : použití forem akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblast Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

42 A teď z jiného soudku..... Řekli jsme si o dotacích přímých.............ale co nepřímé ?

43 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Co to znamená ? Projekty ve spolupráci s neziskovými organizacemi, zájmovými sdruženími, školami aj...... Příklady ? Vzdělávání, praxe, exkurze, dny otevřených dveří...........zkuste to

44 Děkuji za pozornost Ing. Milan Kouřil Daphne ČR – Institut aplikované ekologie milan.kouril@daphne.cz 774 650 518 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR – Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google