Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEADER V PRV 2014 - 2020 Metodika pro tvorbu Fichí Černá v Pošumaví, 6. 11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEADER V PRV 2014 - 2020 Metodika pro tvorbu Fichí Černá v Pošumaví, 6. 11. 2015."— Transkript prezentace:

1 LEADER V PRV 2014 - 2020 Metodika pro tvorbu Fichí Černá v Pošumaví, 6. 11. 2015

2 CLLD – LEADER V PRV 2014 - 2020  CLLD/LEADER - 5 % z rozpočtu PRV, cca. 154 mil. EUR  navýšení rozpočtu z důvodu zvýšení kofinancování z národních zdrojů  opatření M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)  operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – realizace SCLLD  operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny – realizace projektů spolupráce  alokace na Programový rámec PRV  alokace pro jednotlivé MAS - zvlášť pro operaci 19.2.1 a 19.3.1  alokaci na jednotlivé Fiche si zvolí sama MAS

3 CLLD – LEADER V PRV 2014 - 2020  změna systému administrace  operace 19.3.1 - průběžný příjem dle nařízení  operace 19.2.1 - příjem částečně kolový, vždy dojde k uzavření příjmu, aby byla možnost na úpravu postupů a Pravidel (pokud nebudou vyhovovat)  změna systému zadávání veřejných zakázek (zadávací řízení již před podpisem Dohody)  zahrnutí podmínek pro splnění 3 E, resp. 5 E - účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost  prokazování finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů

4 Metodika pro tvorbu Fichí  návod pro MAS jak tvořit Programový rámec PRV  vymezení podmínek pro tvorbu Fichí, specifických ustanovení pro aktivity dle jednotlivých článků Nařízení PRV a stanovení struktury Fiche  podrobné podmínky budou stanoveny Pravidly pro jednotlivé operace - Pravidla v přípravě  Celostátní síť pro venkov připravuje workshopy pro MAS  ve spolupráci se SZIF, MZe a MMR  7 workshopů – v každém NUTS II se uskuteční jeden workshop  zahájení 11. 11. 2015 v Buchlovicích  řešení problematických otázek v rámci CLLD

5 Realizace SCLLD – operace 19.2.1  projekty konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS  projekty vybrané MAS na základě předem stanovených výběrových kritérií  příjemci podpory dle konkrétní Fiche (příjemcem dotace nemůže být MAS)  výše podpory závisí na konkrétní Fichi - maximálně 85 % způsobilých výdajů (v rámci 2. modifikace se pokusíme navýšit až na 100 %, aby nevznikal rozdíl v míře dotace s klasickým PRV)  výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč

6 Předávání znalostí a informační akce (článek 14)  příjemci: subjekty zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce  příjemci mají k plnění úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy  podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systému středního a vyššího vzdělávání  odborného vzdělávání (vzdělávací kurzy, workshopy), které směřuje ke zvyšování kvalifikace v resortu zemědělství, potravinářství a lesnictví  poskytování informací a předávání znalostí do oblastí zemědělství, potravinářství a lesnictví

7 Investice do zemědělských podniků (článek 17, odst. 1., písm. a))  příjemci: zemědělský podnikatel  investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu  investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu (včetně skladů obilnin a olejnin)  investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (nebude omezováno jako ve 4.1.1)  investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu

8 Zpracování a uvádění na trh zem. produktů (článek 17, odst. 1., písm. b))  příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I jako vstupní produkt  výstavba a rekonstrukce budov včetně manipulačních ploch  pořízení strojů pro zpracování zem. produktů a finální úpravu  investice související se skladováním surovin, výrobků  investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů  investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh  nelze zpracování produktů rybolovu, vinných hroznů a medu

9 Lesnická infrastruktura (článek 17, odst. 1., písm. c))  příjemci: fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků  investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení

10 Zemědělská infrastruktura (článek 17, odst. 1., písm. c))  příjemci: obec, zemědělský podnikatel  investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou zemědělské infrastruktury včetně souvisejících objektů a technického vybavení  polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy  polní cesty musí být realizovány mimo intravilán obce

11 Pozemkové úpravy (článek 17, odst. 1., písm. c))  příjemci: obec, zemědělský podnikatel  realizace plánů společných zařízení  opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků  opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny  protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření  realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav

12 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezeměd. činností (čl. 19 odst. 1., písm. b))  příjemci: podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci  investice do vybraných nezemědělských činností (širší výčet CZ NACE, než v klasickém PRV)  stavební obnova či nová výstavba provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení  pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost  Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a Stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu

13 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích (čl. 24, odst. 1., písm. a))  příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin  preventivní protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (stabilizace koryta, zabezpečení břehů, stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy apod.)

14 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (článek 25)  příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  úhrada části nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu  od doby výsadby do stádia zajištění  realizace na lesních pozemcích

15 Neproduktivní investice v lesích (článek 25)  příjemci: fyzické osoby, soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, výstavba herních prvků)  opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory)  opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků)  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí

16 Investice do lesnických technologií a zpracování lesn. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)  příjemci: soukromí držitelé lesů, obce a jejich sdružení a malé a střední podniky na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh  stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů  stroje ke zpracování potěžebních zbytků a pro přípravu půdy před zalesněním  stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost  výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu včetně technologického vybavení

17 Sdílení zařízení a zdrojů (článek 35, odst. 2., písm. c))  příjemci: uskupení minimálně dvou subjektů  dle podmínek nastavených v PRV – kvůli ošetření veřejné podpory prostřednictvím notifikace  náklady na vznik a koordinaci spolupráce - studie proveditelnosti, podnikatelský plán apod.  přímé náklady na konkrétní projekty – společné investice

18 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (článek 35, odst. 2., písm. d))  příjemci: uskupení minimálně dvou subjektů  dle podmínek nastavených v PRV – kvůli ošetření veřejné podpory prostřednictvím notifikace  náklady na vznik a koordinaci spolupráce - studie proveditelnosti, podnikatelský plán apod.  přímé náklady na konkrétní projekty – společné investice

19 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (článek 44), resp. operace 19.3.1  spolupráce na národní i nadnárodní úrovni  příjemce: MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV  vlastní realizace projektů, náklady na řízení projektů a nově i předběžná technická podpora projektů  podpora do výše 80 % způsobilých výdajů  výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč  průběžný příjem na platební agentuře, která provede administrativní kontrolu včetně kontroly přijatelnosti a bodování

20 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (článek 44), resp. operace 19.3.1 Oblast podpory:  měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS -především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.)  hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav: -investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb -investice související se vzdělávacími aktivitami -investice do informačních a turistických center  předběžná technická podpora – max. 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce  náklady na řízení

21 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV josef.tabery@mze.cz 221 812 873 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "LEADER V PRV 2014 - 2020 Metodika pro tvorbu Fichí Černá v Pošumaví, 6. 11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google