Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení pro žadatele – I. výzva 2012 MAS Podhůří Železných hor Kde: Klášterní 267, Chotěboř Kdy: 30. 8. 2012, od 16. 00 hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení pro žadatele – I. výzva 2012 MAS Podhůří Železných hor Kde: Klášterní 267, Chotěboř Kdy: 30. 8. 2012, od 16. 00 hod."— Transkript prezentace:

1 Školení pro žadatele – I. výzva 2012 MAS Podhůří Železných hor Kde: Klášterní 267, Chotěboř Kdy: 30. 8. 2012, od 16. 00 hod.

2 Informace o výzvě MAS Podhůří Železných hor Vyhlášení výzvy: 3. 9. 2012 Konzultace pro žadatele: průběžně Příjem žádostí: 12. 9. – 1. 10. 2012 Kontrola žádostí MAS: začátek října Výběr projektů Výběrovou komisí MAS: cca polovina října 2012 Registrace žádostí na RO SZIF: konec října 2012 Kontrola žádostí RO SZIF: listopad, prosinec 2012 Podpis Dohody na RO SZIF: cca od března 2012 Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registrace Žádosti na RO SZIF

3 Vyhlášené fiche v této výzvě Fiche 1: Obnova a rozvoj vesnic (alokace 1 819 000,- Kč) Fiche 3: Kulturní dědictví venkova (alokace 1 050 000,- Kč) Fiche 4: Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích (alokace 840 000,- Kč) Fiche 6: Podpora mikropodniků (alokace 1 050 000,- Kč)

4 Vyhlášené fiche v této výzvě Fiche 7: Podnikání v oblasti cestovního ruchu (alokace 560 000 Kč) Fiche 8: Investice do zemědělských podniků (alokace 840 000,- Kč) Fiche 11: Investice do lesnické techniky (alokace 840 000 Kč)

5 Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic Příjemci dotace: obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová sdružení práv. osob, příspěvkové org. zřízené obcí Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč Způsobilé výdaje: výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy včetně jejich součástí a příslušenství, výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce včetně výdajů na osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře

6 Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce vyjma ručního nářadí.

7 Fiche 3 Kulturní dědictví venkova Příjemci dotace: obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová sdružení práv. osob, příspěvkové org. zřízené obcí, fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb. Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč

8 Fiche 3 Kulturní dědictví venkova Způsobilé výdaje: vypracování studií a programů obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, soupisů a map kulturního dědictví venkova publikační činnost a propagace projektu výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, posudek statiky budov zpracování studií, restaurování movitých předmětů kulturního dědictví, výdaje na výstavbu nebo obnovu budov pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zpracování libreta výstavní nebo muzejní expozice, muzejní exponáty, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

9 Příjemci dotace: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč Fiche 4 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích

10 ZV : Výstavba a opravy lesních cest, objektů lesotechnických meliorací, retenčních vodních nádrží a ostatních zařízení upravujících vodní režim v lesích Opatření zaměřená na ochranu půdy Výstavba a opravy infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

11 Fiche 6 Podpora mikropodniků Příjemci dotace: fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb. Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč

12 Fiche 6 Podpora mikropodniků Způsobilé výdaje: provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

13 Fiche 7 Podnikání v oblasti cest. ruchu Příjemci dotace: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské výrobě, obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace zřízené obcí Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč

14 Fiche 7 Podnikání v oblasti cest. ruchu ZV: stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky nákup a výsadba doprovodné zeleně, propagace a marketing, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

15 Fiche 8 Investice do zemědělských podniků Příjemci dotace: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské výrobě, podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč

16 Fiche 8 Investice do zemědělských podniků ZV: Stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, zemědělská technika, zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely, prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby, nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem

17 Fiche 11 Investice do lesnické techniky Příjemci dotace: fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků Výše způsobilých výdajů (dále ZV) na projekt: min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč

18 Fiche 11 Investice do lesnické techniky ZV: Lesnická technika U všech fichí je ZV projektová a technická dokumentace.

19 Kritéria přijatelnosti Projekt je realizován na území působnosti MAS Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR

20 Další podmínky Projekt nesmí být po dobu 5 let provozován jiným subjektem či pronajímán jinému subjektu Stavební práce – katalog stavebních prací RTS, a.s. Brno (aktuální ceny pro jednotlivé položky v rozpočtu, které nesmí být přesaženy) Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které jsou předmětem realizace projektu Žadatel/příjemce dotace nečerpá finanční prostředky na stejné ZV, pro které je požadována dotace z PRV, státního rozpočtu, krajských rozpočtů, státních fondů a dalších fondů EU Lhůta vázanosti projektu je 5 let, doba realizace max. 24 měsíců (resp. 36 měsíců), uschování dokladů projektu 10 let

21 Další podmínky a povinné přílohy U Fiche 8 - Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele Žádost o dotaci v elektronické podobě i tištěné (vytiskne pracovník MAS a žadatel před ním podepíše na místě) Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (statut, jednací řád…) V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do ZV znalecký posudek (ne starší než 1.1.2007) V případě projektu, kde jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy

22 Doporučujeme!! Pročíst celou Fichi a zkontrolovat projekt před odevzdáním na MAS V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktovat kancelář MAS Být přítomen na veřejné obhajobě projektů Sledovat průběh administrace projektu (www.podhurizeleznychhor.cz)www.podhurizeleznychhor.cz Uschovávat veškeré doklady týkající se projektu Sledovat a případně informovat MAS o veškerých změnách projektu

23 Postup při shodném počtu bodů Při shodném počtu bodů postupuje Výběrová komise MAS následujícím způsobem: 1. Nižší částka požadované dotace 2. Los

24 Děkuji za pozornost Jiří Zápotočný, tel. 732 557 647 kancelář: Klášterní 267, Chotěboř


Stáhnout ppt "Školení pro žadatele – I. výzva 2012 MAS Podhůří Železných hor Kde: Klášterní 267, Chotěboř Kdy: 30. 8. 2012, od 16. 00 hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google