Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSA I. Opatření OSY I  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSA I. Opatření OSY I  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům."— Transkript prezentace:

1 OSA I

2 Opatření OSY I  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I.1.4 Pozemkové úpravy  I.2.1 Seskupení producentů  I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  I.3.4 Využívání poradenských služeb

3 Podmínky společné pro všechna opatření OSY I  Projekt lze realizovat na území ČR kromě hl. města Prahy.  Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace.  Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření.  Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem.  Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring.  Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem.  Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.

4 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Gestor opatření: Ing. Ivana Holá; ivana.hola@mze.cz

5 Charakteristika opatření  Investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu.  Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

6 Záměry  stavby a technologie pro živočišnou výrobu  stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

7 Preferenční kriteria  Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby.  Požadovaná míra dotace.  Žadatel je mladý začínající, nebo mladý zemědělec.  Ekologické hospodaření.  Na daný investiční záměr je předložena jedna žádost.  Projekt využívá existující budovy a/nebo stavby.  Zaměstnávání zaměstnanců do 40 let.  Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti.  Předmětem projektu výstavba jímky / hnojiště.  Míra nezaměstnanosti  Předmětem projektu je pouze  chmelařství / skladování chmele  pěstování okrasných rostlin  ovocnářství a zelinářství  stávající závlahové zařízení

8 Finanční alokace  průměrná roční alokace na opatření: 897,2 € ročně (cca 1190 mil. Kč)

9 Příjemce dotace  Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě. Žadatelem nemůže být  sdružení  subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání  státní podnik,  zahraniční fyzická osoba  subjekt založený s účastí obcí.

10 Výše dotace  40 – 60 % způsobilých výdajů  vyšší míra dotace bude poskytnuta na projekty realizované  mladými zemědělci  ve znevýhodněných oblastech

11 Příklady způsobilých výdajů Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže)  stavby sloužící k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat,  technologie sloužící k chovu hospodářských zvířat,  skladovací kapacity pro druhotné produkty živočišné výroby,  skladovací kapacity pro krmiva. Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu  skladovací kapacity  skleníky, folníky a další speciální pěstebních plochy  nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů),  hlavní závlahová zařízení  technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku.

12 Kritéria přijatelnosti projektu  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce (definice viz. příloha č. 3).  Žadatel podniká minimálně 3 roky. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce. (definice viz. příloha č. 3).

13 Další podmínky  Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody.  Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu.

14 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Gestor opatření: Ing. Ivana Holá; ivana.hola@mze.cz

15 Charakteristika opatření  Investice v zemědělské výrobě.  Je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům.  Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu.  Investice pořízené dle podnikatelského plánu minimálně pokrývají částku dotace.

16 Záměry  bez projektových záměrů

17 Preferenční kriteria  Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského plánu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastru obce, a to minimálně do termínu předložení žádosti o proplacení.  Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel.  Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby.  Míra nezaměstnanosti v obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém bude místo realizace projektu.

18 Finanční alokace  průměrná roční alokace na opatření: 8,12 mil. € ročně (cca 224,34 mil. Kč)

19 Příjemce dotace Fyzická osoba, která  nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let,  dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne,  zahajuje činnost poprvé. Právnická osoba, která  je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace fyzické osoby,  mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%.

20 Výše dotace  výše dotace: 40 000 € (cca 1,1 mil. Kč)  dvě splátky:  1. splátka: max. 500 000 Kč po posouzení podnikatelského plánu a schválení žádosti.  2. splátka: cca 600 000 Kč, maximálně však dopočet do částky 40 000 € dle aktuálního kurzu po prvním účetně uzavřeném roce a podání žádosti o proplacení

21 Příklady způsobilých výdajů  investice do rostlinné výroby a živočišné výroby, produkce chovných plemenných zvířat, výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úpravy, zpracování a prodeje vlastní produkce zemědělské výroby,  stroje pro zemědělskou výrobu,  nákup pozemku,  DPH pro neplátce DPH.

22 Další podmínky  Po dobu závaznosti podnikatelského plánu je žadatel povinen dosahovat minimálně 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby,  Po dobu závaznosti podnikatelského plánu žadatel naplňuje ekonomické ukazatele finančního zdraví,  Po dobu závaznosti podnikatelského plánu žadatel dosahuje zisk nejméně 120.000 Kč (základ daně),  Lhůta k doplnění minimální zemědělské kvalifikace, činí maximálně 36 měsíců od data registrace žádosti.

23 I.1.2 Investice do lesů Gestor opatření: Ing. Lucie Zeidlerová; lucie.zeidlerova@mze.cz

24 Podopatření  Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika  Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven  Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura

25  Výdaje jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci.  Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ tzn., že celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl). Podmínky společné pro všechna podopatření

26 Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika  podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

27 Preferenční kritéria  Velikost investice v závislosti na velikosti lesního majetku  Požadovaná míra dotace  Projekt byl podán také v elektronické podobě  Míra nezaměstnanosti v oblasti působnosti obce s rozšířenou působností, ve které je projekt realizován

28 Příjemce dotace  Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků

29 Finanční alokace  finanční alokace na podopatření je 4,256 mil. Euro ročně (cca 121,52 mil.Kč) Výše dotace  max. 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

30 Kritéria přijatelnosti projektu  Podpora se poskytuje na investice, které jsou založeny na lesním hospodářském plánu/osnově  Podpora se poskytuje na lesní majetky o minimální výměře 3 ha  V jednom kole příjmu může žadatel předložit pouze jednu žádost (jedna žádost může zahrnovat nákup více strojů)

31 Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení  Podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic)  Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

32 Preferenční kritéria  Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.  Požadovaná míra dotace  Projekt byl podán také v elektronické podobě  Míra nezaměstnanosti  Předmětem projektu je zpracování a využití zůstatkové biomasy  Počet vytvořených nových pracovních míst  Velikost obce v místě realizace projektu

33 Příjemce dotace  Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. €

34 Finanční alokace  finanční alokace na podopatření je 1,824 mil. Euro ročně (cca 52,08 mil. Kč) Výše dotace  max. 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

35 Příklady způsobilých výdajů  výstavba/rekonstrukce provozu a technologie pro zpracování lesnických produktů, včetně software a licencí  technologie na zpracování a využití biomasy pro energetické a jiné účely, včetně software a licencí  stroje a zařízení pro vnitropodnikovou dopravu materiálu  projektová a technická dokumentace  nákup stavby a pozemku

36 Kritéria přijatelnosti projektu  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví  V případě investic do zvyšování hodnoty lesnických produktů jsou investice související s použitím dřeva jako suroviny omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním.  Za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary tj. např. výroba řeziva, deskových materiálů a jejich základní opracování. Nepodporují se však např. technologie pro výrobu nábytku  Za průmyslové zpracování se považuje průmysl papírenský

37 Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura  Podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, vč. souvisejících objektů zařízení upravujících vodní režim v lesích, vč. souvisejících objektů ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství  Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

38 Preferenční kritéria  Projekt se týká nové výstavby nebo rekonstrukce/modernizace stávajících objektů  Požadovaná míra dotace  Projekt byl podán také v elektronické podobě  Míra nezaměstnanosti v oblasti působnosti obce s rozšířenou působností, ve které je projekt realizován  Žadatel předložil v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu žádost

39 Záměry a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

40 Příjemce dotace  Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků

41 Výše dotace  max. 100 % způsobilých výdajů Finanční alokace  finanční alokace na podopatření je 6,8 mil. Euro ročně (cca 173,6 mil. Kč)

42 Příklady způsobilých výdajů  Výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich  Výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,  Opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,  Výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží se týkají pouze objektů souvisejících s hospodařením v lesích.  Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. rozvody energie, vody a kanalizace)  Projektová a technická dokumentace  Nákup pozemku

43 Kritéria přijatelnosti projektu  Projekt obsahuje souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle přílohy č. 6 Pravidel

44 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Gestor opatření: Ing. Lucie Vodňanská; lucie.vodnanska@mze.cz

45 Charakteristika opatření  2 podopatření:  I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům („Přidávání hodnoty“)  I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (inovací) v potravinářství („Inovace“)

46 Finanční alokace  celkem 17,49 mil. Euro ročně (cca 499,3 mil. Kč)  Finanční alokace v rámci opatření: Podopatření I.1.3.1 „Přidávání hodnoty“ 80%13,99 mil. EUR/rok (cca 400 mil. Kč) Podopatření I.1.3.2 „Inovace“ 20%3,49 mil. EUR/rok (cca 99,3 mil. Kč)

47 Podopatření I.1.3.1 „Přidávání hodnoty“  záměry: a) Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům určeným pro lidskou spotřebu b) Přidávání hodnoty zemědělským produktům určeným jako krmiva  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

48 Některá preferenční kritéria  Registrace značky kvality potravin KLASA  Podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů  Uplatnění certifikovaného systému bezpečnosti a jakosti potravin, nebo výroby krmiv  Žadatel má platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva  Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel  Některý z produktů žadatele je označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, popř. získal ocenění Zlatý klas  atd. viz Pravidla pro žadatele

49 Příjemce dotace  záměr a): Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu  záměr b): Zemědělec, výrobce krmiv  záměr a) i b): Žadatel musí splňovat definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR.

50 Výše dotace  mikro, malý a střední podnik: max. 50% způsobilých výdajů  není mikro, malý a střední podnik, ale má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat menší než 200 mil. EUR max. 25% způsobilých výdajů

51 Příklady způsobilých výdajů  technologie pro zlepšení zpracování produktů  nákup zařízení souvisejících s finální úpravou a balením výrobků ke zvyšování kvality  investice na vývoj a aplikaci nových produktů, postupů a technologií  marketing, vytvoření elektronického obchodu  modernizace zařízení na skladování zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů  projektová dokumentace  výstavba a rekonstrukce zpracovatelského provozu

52 Kritéria přijatelnosti projektu  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví  Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy o založení Evropského společenství  Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje.

53 Podopatření I.1.3.2 „Inovace“  2 záměry: a) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených pro lidskou spotřebu b) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených jako krmiva Inovací se rozumí: vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku, zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu

54 Příjemce dotace  záměr a): Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu  záměr b): Zemědělec, výrobce krmiv Výše dotace  max. 50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

55 Hodnocení projektu  Projekt posuzován hodnotitelskou komisí dle preferenčních kriterií z hlediska inovativnosti  V případě ohodnocení projektu 0 body bude ukončena administrace projektu

56 Příklady způsobilých výdajů  Hmotné a nehmotné investice spojené se spoluprací na vývoji a s aplikací inovací před využitím k obchodním účelům  např. vývoj produktů, postupů, technologií, designu, nových způsobů zvyšování kvality

57 Kritéria přijatelnosti projektu  Projekt využije při realizaci výsledky vzniklé ve spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.  Projekt se týká nově vyvinutých produktů, postupů a technologií pouze před jejich využitím k obchodním účelům; projekt řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby není přijatelný.

58 I.1.4 Pozemkové úpravy Gestor opatření: Ing. Věra Bayerová; vera.bayerova@mze.cz

59 Charakteristika opatření  prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny Příjemce dotace  pozemkové úřady Finanční alokace  průměrná finanční alokace na opatření je 27,7 mil. Euro ročně (cca 792 mil. Kč)

60 Způsobilé výdaje Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav  zpřístupnění pozemků  protierozních opatření  vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami,  ochrana a tvorba životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Geodetické projekty  zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,  vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav,  vyměřování pozemků

61 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost Gestor opatření: Ing. Jana Kapounova; jana.kapounova@mze.cz

62 Charakteristika opatření Podpora vzdělávacích projektů zaměřených na znalosti jednotlivých opatření PRV a cílů Společné zemědělské politiky a to např. v oblasti:  zákonných požadavků na hospodaření  zavádění nových výrobních metod a technologií slučitelných s trvale udržitelným rozvojem

63  zvyšování efektivnosti hospodaření  možností diverzifikace činnosti zemědělských podniků v rámci priorit osy I a II  zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí  potravinářství,  lesnicko-environmentálního hospodaření

64 Záměry Bez projektových záměrů.

65  Dle preferenčních kriterií  Projekty jsou hodnoceny rozdílně podle předpokládaného počtu účastníků na vzdělávací akci – do 20 účastníků – odborné vzdělávání nad 20 účastníků – informační činnost  Dotován může být pouze projekt, který získal alespoň 10 bodů dle preferenčních kriterií Hodnocení projektů

66 Preferenční kriteria  zkušenosti žadatele se vzděláváním  vzdělávací materiály ( písemná podoba, na CD, na internetu)  udělení osvědčení o absolvování akce  projekt podán i v elektronické podobě  plošnost akce (akce nad 20 účastníků)  využití aktivačních metod výuky (akce do 20 účastníků)

67 Finanční alokace  průměrná roční alokace na opatření: 1,8 mil. € ročně (cca 49 mil. Kč)

68 Příjemce dotace  Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Žadatelem nemůže být  Místní akční skupina vybraná v rámci opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova ČR.

69 Výše dotace  100% způsobilých výdajů  Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou od 200 tis.Kč do 1 mil.Kč na jeden projekt  Maximální výše podpory na jednoho žadatele je 50 mil. Kč pro období 2007 ‑ 2013.

70 Příklady způsobilých výdajů  zajištění výukových prostor a zařízení,  příprava a poskytnutí výukových materiálů,  náklady na uspořádání vzdělávací akce včetně režijních  výdaje na činnost odborných lektorů (přednášejících) a tlumočníků včetně nákladů na jejich občerstvení, dopravu a ubytování,  výdaje spojené s pořádáním exkurze,

71 Kritéria přijatelnosti projektu  Beneficientem, tzn. konečným uživatelem je zemědělský podnikatel osoba hospodařící v lesích osoba činná v potravinářství  Dotovaný projekt nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací soustavy

72 Další podmínky  Počet účastníků vzdělávací akce se od závazného počtu účastníků nebude lišit o více než 20 %  Účastníci nehradí náklady na účast na vzdělávací akci (neplatí pro nezpůsobilé výdaje)  V případě, že projekt získal body za zveřejnění vzdělávacích materiálů na internetu, zajistí žadatel, aby vzdělávací materiály byly zveřejněny po dobu 1 roku od ukončení realizace projektu

73 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "OSA I. Opatření OSY I  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům."

Podobné prezentace


Reklamy Google