Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 16. Spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 16. Spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 16. Spolupráce

2 Opatření 16. Spolupráce  Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  Rozvoj inovací,  zavádění nových či významně zlepšených produktů, postupů nebo technologií,  zlepšení technických vlastností, komponentů, materiálu, software, uživatelské vstřícnosti,  Hodnocení projektu Hodnotitelskou komisí.

3 Záměry a definice žadatele  Operace není dělena na záměry.  Definice žadatele a):  Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu,  výrobce krmiv.  Vlastní kvalifikovaný personál a vlastní výrobní prostředky.  Definice žadatele b):  Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy jeden subjekt splňuje definici žadatele dle písmena a) a druhý subjekt je výzkumnou institucí (např. vysoká škola, výzkumný ústav). Žadatelem nemůže být organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborová organizace.

4 Druh a výše dotace  Druh dotace: přímá nenávratná dotace.  Výše dotace 50 %.  Výdaje na jeden projekt: min. 1 000 000 Kč max. 150 000 000 Kč  Výdaje na spolupráci:  Projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace - minimálně 15 % výdajů a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  Projekty nad 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace - min. 1 milion Kč (včetně) a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

5 Způsobilé výdaje I  1) Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů, technologií ve výrobě potravin a krmiv.  Náklady na spolupráci - přípravné operace, zkoušky, hmotné a/nebo nehmotné investice související se spoluprací:  spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,  spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu,  spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků,  spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny.

6 Způsobilé výdaje II  2) Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku):  investice do výrobních technologií a postupů potřebných k výrobě inovativních výrobků, včetně technologií a softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků,  stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních postupů a technologií.

7 Kritéria přijatelnosti projektu I  Splnění finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč.  Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření.  Kladné zhodnocení projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.  Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je výrobce potravin nebo krmiv.

8 Kritéria přijatelnosti projektu II  Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou projektů realizovaných žadatelem (kvalifikovaný personál a dostatečné výrobní zdroje.  Ne zpracování produktů rybolovu a medu.  Krmiva - výstupní produkt pouze krmiva pro hospodářská zvířata.  U projektu, vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je podmínkou přijatelnosti předložit kladné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu realizace projektu na životní prostředí.

9 Kritéria přijatelnosti projektu III  V případě zpracování vinných hroznů nebude podpořena následující technologie:  Dřevěný sud/ uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů.  Kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín.  Cross-flow filtr na víno.

10 Další podmínky I  Minimálně 40 bodů za preferenční kritéria.  Realizaci projektu nejpozději do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technologie, její zavedení a zkoušky.  Za zpracování nelze považovat jednoduchou úpravu vstupní suroviny bez její významné změny jakosti, jako např. změny obsahu živin, konzistence, struktury, chutě, vůně, tvaru.  Projekt se týká nově vyvinutých produktů, postupů a technologií pouze před jejich využitím k obchodním účelům.

11 Další podmínky II  Projekt není jen prostou obměnou výrobku, obměnou technologií, strojů a zařízení nebo racionalizací výroby.  Spolupracující subjekt musí být vybrán k datu zaregistrování Žádosti o dotaci a nemusí být vybírán prostřednictvím výběrového řízení.  V případě výdajů na spolupráci je za vznik výdaje považováno datum proplacení prostředků na spolupráci dodavateli.

12 Další podmínky III  Místem realizace projektu je provozovna, které se inovace týká.  Projekt je inovativního charakteru - od Hodnotitelské komise neobdržel 0 bodů.  Projekt v rámci posuzování efektivnosti a proveditelnosti Hodnotitelskou komisí neobdržel 0 bodů.

13 Další podmínky IV  Dotaci nelze poskytnout na:  nákup nemovitosti,  nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu,  administrativní budovy, správní budovy, intervenční sklady, logistická centra,  inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb),  komunikace,  odstavné či parkovací plochy,  projektovou a technickou dokumentaci,  stavby a technologie pro třídění, chlazení, značení a skladování vajec.

14 Přílohy předkládané při Žádosti o platbu  V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě byl projekt realizován.  V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem předkládaná k řízení stavebního úřadu.  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie/nákres v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu nebo jeho části.  Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - u projektů, u kterých je vyžadováno.

15 Preferenční kritéria I  Č. 1 - Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí  Č. 2 - Žadatel má registrovanou značku kvality KLASA, některý z jeho produktů je označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením, označením původu či jako zaručená tradiční specialita nebo Regionání potravina  Č. 3 - Podíl příjmů z výroby krmiv na celkových příjmech žadatele:  80 % a více  70 – 79 %  60 – 69 %  50 – 59 %

16 Preferenční kritéria II  Č. 4 - Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu bioporaviny/biokrmiva, které je vydáno na některý výrobek žadatele a bude dosahovat:  více než 75 % podílu příijmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv,  10 – 75 % (včetně) podílu příijmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo 10 - 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv.

17 Preferenční kritéria III  Č. 5 - Předmětem projektu je zpracování:  mléka  masa  ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů  Č. 6 - Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji nebo amarantu.  Č. 7 - Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie:  A  B

18 Preferenční kritérie IV  Č. 8 - Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují částku 5 mil. Kč.  Č. 9 - Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele.  Č. 10 - Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech.

19 Zpřesnění pravidel – preferenční kritérium číslo 5 Původní znění  7.1 mléka (kapitola* 4)  7.2 masa (kapitola* 1,2,5,16)  7.3 ovoce/zeleniny, chmele a vinného moštu (kapitola* 7,8,12,20,22.04) o V rámci kapitoly 22.04 bude předmětem p.k. pouze vinný mošt jako konečný výrobek. Nové znění  7.1 mléka (kapitola* 4)  7.2 masa (kapitola* 1,2,5,16)  7.3 ovoce/zeleniny, chmele a vinného moštu (kapitola* 7,8,12,20,22.04,22.05) o Tato věta byla vypuštěna.  Předmětem projektu je zpracování:

20 Děkuji Vám za pozornost! Ing. Ilona Musílková Email: Ilona.Musilkova@szif.cz Tel.: 585 526 543


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 16. Spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google