Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěšné splnění kritérií aktuálních výzev ČR Ing. Jarmila Štolcová, Poradenské centrum projektů ČTPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěšné splnění kritérií aktuálních výzev ČR Ing. Jarmila Štolcová, Poradenské centrum projektů ČTPP."— Transkript prezentace:

1 Úspěšné splnění kritérií aktuálních výzev ČR Ing. Jarmila Štolcová, Poradenské centrum projektů ČTPP

2 Aktuální výzvy pro potravinářský průmysl Program rozvoje venkova Operační program Podnikání a inovace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Národní dotace (MZe ČR)

3 Program rozvoje venkova

4 OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova O SA IV:Leader Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje Obecné i Specifické podmínky Pravidel platných pro dané kolo příjmu žádostí.

5 Program rozvoje venkova Pravidla A. Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova B. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace v rámci konkrétního opatření/podopatření

6 Program rozvoje venkova Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Cílem podopatření je zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinařského odvětví. Zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky úsporných zpracovatelských technologií na a k účinnému využívání vodních zdrojů.

7 Program rozvoje venkova Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podpořené projekty by měly řešit problematické oblasti jako jsou: ◦nízká produktivita práce, ◦nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou, … a to zejména v oblasti zpracovaní mléka.

8 Program rozvoje venkova Příjemce dotace : ◦výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, ◦výrobce krmiv, ◦zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Za mikro, malý a střední podnik se považuje takový podnik, který splňuje kriteria doporučeni Komise č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikro, malých a středních podniků (Úřední věstník L 124, 20.5.2003, s. 36). Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a zároveň jejich roční obrat nepřekračuje 50 milionů EUR a/nebo roční celková účetní rozvaha 43 milionů EUR.

9 Program rozvoje venkova Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

10 Program rozvoje venkova Příjemce dotace: ◦výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu ◦výrobce krmiv ◦zemědělský podnikatel Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, k eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu.

11 Program rozvoje venkova Kritéria přijatelnosti projektu Projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/podopatření. Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/ podopatření. Předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technologie, ale nedílnou součástí musí být i výdaje na spolupráci.

12 Program rozvoje venkova Kritéria přijatelnosti projektu Předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje a výdaje na projektovou a technickou dokumentaci (kódy 006 – 008 u podopatření I.1.3.1. kódy 007 – 009). Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů žadatele uvedených v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., že vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství). V případě výroby krmiv je přijatelné pouze zpracování (výroba) hotových krmiv určených pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) poskytující potraviny.

13 Program rozvoje venkova Kritéria přijatelnosti projektu Projekt je inovativního charakteru, od Hodnotitelské komise tedy neobdržel 0 bodů v kriteriích posuzování inovativnosti. Projekt využije při realizaci výsledky vzniklé ve spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Projekt se týká nově vyvinutých produktů, postupů a technologií pouze před jejich využitím k obchodním účelům; projekt řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby není přijatelný.

14 Program rozvoje venkova Další podmínky Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody. Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po posouzení může SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit. Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel.

15 Program rozvoje venkova Další podmínky Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/ příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví pozemků, či nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku, předloží navíc ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody, nebo smlouvu s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k realizaci projektu.

16 Program rozvoje venkova Další podmínky Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, na které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie, zejména jsou vyloučeny akce, které lze podpořit v rámci společných organizací trhů dle přílohy I nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. Žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 36 měsíců od data podpisu Dohody.

17 Program rozvoje venkova Další podmínky V případě získání bodového ohodnocení za produkci biopotravin/biokrmiv je žadatel povinen po dobu 3 účetně uzavřených období následujících po podání Žádosti o proplacení dosahovat podílu/produkce biopotravin/ biokrmiv v takové výši, ke které se zavázal při podání Žádosti o dotaci.

18 Program rozvoje venkova Výdajem, na který může být poskytnuta dotace (též způsobilý výdaj) – výdaj, na který může být z daného opatření/podopatření/záměru a v daném kole příjmu žádostí poskytnuta dotace a který byl specifikován v Žádosti o dotaci (ve výjimečných případech, kdy to umožňují specifické podmínky Pravidel, se jedná o náklad) Lhůta vázanosti na účel – doba trvání závazku, uvedená ve specifické části Pravidel, resp. v Dohodě, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody. Lhůta vázanosti na účel začíná běžet od data podpisu dohody

19 Program rozvoje venkova Výdaje, na které může být poskytnuta dotace Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na výdaje uvedené ve specifických podmínkách Pravidel platnych pro kolo přijmu, ve kterem byla Žadost zaregistrovana. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, je možné realizovat maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to v případě financovaní formou leasingu a dále v případě podopatření I.1.3.2. Pokud je ve specifických podmínkách Pravidel stanoveno omezeni částky výdajů (limitů), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do výdajů, ze kterých je stanovena dotace, deklarovaných v Žádosti o dotaci či Žádosti o proplacení, tj. nelze z nich vypočitavat dotace.

20 Program rozvoje venkova výdaje jsou realizovány/vynaloženy následující formou, není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak: ◦bezhotovostní platbou – příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním výdajů, ze kterých je stanovena dotace, prostřednictvím vlastního bankovního učtu ◦hotovostní platbou – maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 100.000 Kč

21 Program rozvoje venkova výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na zakladě: ◦dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem, ◦sazby na základě kalkulace, ◦sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno, ◦částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitosti nebo pozemků.

22 Program rozvoje venkova výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou realizovány z hlediska času následovně: od 1. 1. 2007 do data předloženi Žádosti o proplaceni – výdaje související s přípravou projektu/Žádosti o dotaci, od 1. 1. 2007 do data předloženi Žádosti o proplaceni – výdaje spojené s nákupem nemovitosti, od zaregistrovaní Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje,

23 Program rozvoje venkova Dotaci nelze poskytnout na: pořízení použitého movitého majetku, nákup zemědělských výrobních práv, v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování, daň z přidané hodnoty, prosté nahrazení investice, úroky z půjček, nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se jedná o nemovitost, která se po koupi podílu stane výlučným vlastnictvím žadatele.

24 Program rozvoje venkova Výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace: nákup silničních vozidel a nákup strojů podporovaných v rámci PGRLF, stavby/technologie určené ke skladování/zpracování produktů rostlinné výroby, pokud bezprostředně navazují na sklizeň před zpracováním (např. boxy na ovoce a zeleninu, zařízení soužící k přepravě suroviny do zpracovatelského provozu, obilná sila a haly), technologie na úpravu a skladování mléka bezprostředně navazující na dojení (čištění a chlazení), technologie třídění, chlazení, značení a skladování vajec bourací práce, demolice,

25 Program rozvoje venkova Výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace: administrativní a správní budovy, prezentační centra (stavba, vybavení, zařízení), intervenční sklady, logistická centra, lis na vinné hrozny, filtr na víno z vinných hroznů, speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením pro potápění matolinového klobouku (vinifikátory), stavební a technologické investice do zpracování medu nepřesahující částku 200 tis. Kč, u podopatření I.1.3.2.výdaje na zahraniční cesty (včetně ubytování) v rámci spolupráce se spolupracujícím subjektem. U podopatření I.1.3.1. licence a know how

26 Program rozvoje venkova V podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologii (resp. inovaci) v potravinářství RO SZIF na žádost příjemce dotace před předložením Žádosti o proplaceni posoudí konkrétní výdaje z hlediska souladu s podmínkami stanovenými pro dané opatřeni/podopatření/záměr a kolo příjmu žádosti. Závěry tohoto posouzení jsou závazné pro další administraci žádosti. RO SZIF je povinen výsledek posouzení oznámit příjemci dotace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data obdržení žádosti o posouzeni.

27 Program rozvoje venkova Preferenční kritéria (I.1.3.2.) Bodově ohodnocená preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kriterií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kriterií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace. Posouzení inovativnosti projektu Hodnotitelskou komisí (0 - 38 b.) Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, která je platná minimálně 6 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita (10 b.)

28 Program rozvoje venkova Preferenční kritéria (I.1.3.2.) Žadatel má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů minimálně 55 % včetně (10 b.) nebo Žadatel – výrobce krmiv – má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů minimálně 45 % a zároveň nižší než 55 % ( 5 b.)

29 Program rozvoje venkova Preferenční kritéria (I.1.3.2.) Žadatel podniká alespoň 3 roky v oblasti, která je předmětem projektu (10 b.) Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv (10 b.) Žadatel předložil v daném kole na dané podopatření pouze jednu žádost (5 b.) Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě – zaslání prostřednictvím Portálu farmáře (5 b.) Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky 2010 –2013 (3 b.)

30 Program rozvoje venkova Preferenční kritéria (I.1.3.2.) Žadatel nejpozději k Žádosti o proplacení předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle čl. 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o. a KEZ o.p.s. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu. − bude počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání žádosti o proplacení po dobu 3 účetně uzavřených období dosahovat více než 75 % podílu příjmu/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv, nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosů za produkci biopotravin/biokrmiv (10 b.) nebo 10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/tržeb z produkce biopotravin/biokrmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosů za produkci biopotravin/biokrmiv (5 b.)

31 Program rozvoje venkova Preferenční kritéria (I.1.3.2.) Předmětem projektu je zpracování: ◦mléka (30 b.) ◦masa (20 b.) ◦ovoce/zeleniny, obilí (10b.) Požadovaná míra dotace 40 -49 % (1 – 10b.)

32 Program rozvoje venkova Nejbližší kola příjmu Žádostí o dotaci: Podopatření I.1.3.2. ◦12.kolo: 15.2.2011 – 28.2.2011 (13:00 hod.) Podopatření I.1.3.1. ◦červen 2011 O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci (pro schválení Žádosti) a Žádosti o proplacení (pro vyplacení dotace). Na poskytování dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

33 Operační program podnikání a inovace

34 Celkem 15 programů podpory Financováno z 85% ze strukturálních fondů EU a 15% ze státního rozpočtu INOVACE – Inovační projekt

35 Operační program podnikání a inovace Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) Cílem uvedených inovací produktu může být snaha o získání nové konkurenční výhody zavedením nového výrobku, technologie či služby na trh.

36 Operační program podnikání a inovace Inovací produktu je zavedení na trh nových nebo významně zlepšených výrobků, technologií a služeb. Novost či významné zlepšení se vztahují k technickým charakteristikám produktu, jeho komponentům a použitým materiálům, k zabudovanému softwaru, užitné hodnotě a dalším funkčním charakteristikám. Změnu designu, pokud s sebou nenese i významnou změnu v charakteristikách produktu, nelze považovat za inovaci produktu. Podobně rutinní změny či pravidelné sezónní úpravy nejsou inovací produktu.

37 Operační program podnikání a inovace Z hlediska odlišení inovace produktu a marketingové inovace může záležet i na samotné činnosti firmy. Pokud firma vyrábí zboží a poprvé zavádí metodu internetového prodeje pro své výrobky, jedná se o inovaci marketingovou. Společnost specializující se na internetový prodej naopak při zlepšení svého systému prodeje realizuje inovaci produktu.

38 Operační program podnikání a inovace Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) Při zavádění nového produktu do výroby a na trh většinou vzniká pro firmu i potřeba změny jejích výrobních procesů (inovace procesu). Cílem procesní inovace ale může být i snížení jednotkových nákladů produkce nebo zvýšení kvality produktu.

39 Operační program podnikání a inovace Inovací procesu rozumíme zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Inovace procesu tak zahrnuje techniky, zařízení a software používaný k výrobě zboží a poskytování služeb a k zajišťování logistiky firmy. Základním rysem inovace procesu je, že musí být pro firmu zcela nová a musí být skutečně zavedena, tj. používána v běžných firemních operacích. Příkladem inovace procesu ve výrobě může být zavádění nových automatických výrobních zařízení nebo výrobní linky, v logistice firmy potom zavádění sledování toků zboží a materiálu pomocí systémů čárového kódu.

40 Operační program podnikání a inovace Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) Cílem výše uvedených organizačních inovací může být snaha o snížení administrativních a/nebo transakčních nákladů, získání nových neobchodovatelných aktiv (znalostí) nebo snížení ceny dodávek.

41 Operační program podnikání a inovace Základním kritériem pro odlišení organizační inovace od ostatních organizačních změn ve firemním řízení a organizaci je její novost, to znamená situaci, kdy tato metoda firmou nebyla v předchozím období používána, ať už je převzata od firmy jiné či vyvinuta vlastními zdroji, a je výsledkem strategického rozhodnutí managementu. Organizační inovací je zavedení nových postupů organizace práce a postupů organizujících vztahy s ostatními firmami a veřejnými institucemi.

42 Operační program podnikání a inovace Organizačními inovacemi nejsou změny založené na již využívaných organizačních metodách, samotné formulování manažerských strategií (přičemž jejich naplňování může vyžadovat organizační změny), fúze a akvizice jiných podniků. Organizační inovace se vzhledem ke svému směřování na snížení nákladů díky efektivnějším konceptům výroby, dodávek a interní organizace často prolínají s inovacemi procesními. Základním bodem pro jejich rozlišení je skutečnost, že procesní inovace se zabývají zaváděním nového zařízení, SW a speciálních technik nebo postupů, zatímco organizační inovace primárně pracují s lidmi a jejich organizací práce.

43 Operační program podnikání a inovace Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Marketingovou inovací se rozumí inovace prodejních a distribučních kanálů (dále jen distribuční inovace). V souvislosti se vznikem a zaváděním nových výrobků, technologií, služeb a procesů se zpravidla může objevit i potřeba vzniku a zavedení nových prodejních a distribučních kanálů, ať už jako důsledek této činnosti nebo jako předpoklad dalšího úspěšného rozvoje inovativního podniku.

44 Operační program podnikání a inovace Základním kritériem pro odlišení distribuční inovace od ostatních změn ve firemním řízení a provozu prodeje je její novost, to znamená situaci, kdy tato metoda firmou nebyla v předchozím období používána, ať už je převzata od firmy jiné či vyvinuta vlastními zdroji a vychází z marketingové strategie firmy. Distribuční inovací je především zavedení nového prodejního kanálu, přičemž prodejním kanálem se myslí způsob prodeje výrobku nebo služby zákazníkům ovlivňující strategii prodeje, druh zvolených obchodních partnerů a způsob jejich obsluhy a ne logistická metoda spojená s transportem, překládkou, skladováním a manipulací s produktem, ovlivňující zejména efektivnost a nákladovost existující prodejní cesty.

45 Operační program podnikání a inovace Primárním cílem distribuční inovace je zvýšení prodeje nebo tržního podílu na rozdíl od inovace procesní, týkající se logistiky, které cílem je primárně zrychlení procesu a/nebo snížení jeho nákladů. Mezi distribuční inovace nepatří sezónní akce na podporu prodeje nebo jiné rutinní akce a změny, změny produktů s využitím konceptů prodeje využívaných firmou pro jiné produkty již dříve, ani cílené zaměření na nové geografické trhy nebo tržní segmenty (pokud toto nevyužívá nových distribučních kanálů). Rovněž významné změny v charakteristikách nebo vlastnostech webovských aplikací firem v oblasti e-commerce nejsou z jejich pohledu změnou způsobu prodeje.

46 Operační program podnikání a inovace Příjemce dotace: ◦Malý a střední podnik (MSP) ◦Velký podnik je podnik, který nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu. Musí být registrován jako poplatník daně z příjmu, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích předcházejících datu podání žádosti o podporu. Nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

47 Operační program podnikání a inovace Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku, je v likvidaci, je podnikem v obtížích dle Sdělení Komise č. 2004/C 244/02 a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008,6

48 Operační program podnikání a inovace Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádost má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, poskytnuté před méně než 3 roky před datem podání žádosti o podporu, vykonává podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A 01 a 03)

49 Operační program podnikání a inovace Formální podmínky přijatelnosti projektu Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: ◦rovné příležitosti mezi muži a ženami ◦udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí Cíle projektu musí být v souladu s cíli programu Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vývozem, a to podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností; a dále podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

50 Operační program podnikání a inovace Další podmínky Podpora bude příjemci dotace poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí Dotace vydaného správcem programu, jehož součástí jsou závazné Podmínky pro realizaci projektu. Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace

51 Operační program podnikání a inovace Další podmínky Příjemce dotace je povinen ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, na které je žádáno vyplacení dotace, postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle pravidel určených správcem programu. Dotace je vyplácena příjemci zpětně nebo po ukončení etapy projektu za předpokladu splnění Podmínek k Rozhodnutí. Žadatel o dotaci musí zajistit financování nákladů na realizaci projektu včetně DPH. Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace projektu a po dobu tří roků od data ukončení realizace projektu poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném v Rozhodnutí.

52 Operační program podnikání a inovace Další podmínky Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace projektu a nejméně tří roků od data jejího ukončení umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům správce programu a zprostředkujícího subjektu k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Dále těmto zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly dodržování podmínek programu a účelového využití prostředků z poskytnuté dotace, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence příjemce dotace, a to jak na místě realizace projektu tak ve svém sídle.

53 Operační program podnikání a inovace Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup projektu, musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny příjemcem dotace, musí být doloženy průkaznými doklady, musí být uhrazeny dodavatelům, přitom majetek nelze pořizovat aktivací.

54 Operační program podnikání a inovace Způsobilými výdaji nejsou výdaje na pořízení použitých strojů a zařízení, včetně informačních a komunikačních technologií (ICT), DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH, výdaje na základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, leasing, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

55 Operační program podnikání a inovace Odvětvové vymezení Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 - 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, 62 63.1, M 71.2, S 95.1 (mimo CZ-NACE C 19.10, 20.60 a 30.11) Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)

56 Operační program podnikání a inovace Způsob výběru projektů Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených správcem programu. Žádosti o poskytnutí dotace (včetně případných odborných posudků) předloží zprostředkující subjekt hodnotitelské komisi s návrhem doporučení (včetně podmínek poskytnutí dotace) nebo nedoporučení projektu k poskytnutí dotace. Komise posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace rozhoduje správce programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí budou Podmínky poskytnutí dotace.

57 Operační program podnikání a inovace Na poskytnutí dotace není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje správce programu.

58 Děkuji Vám za pozornost

59 Kontakt: Ing. Jarmila Štolcová Poradenské centrum projektů ČTPP Počernická 96/272 108 03 Praha 10 – Malešice Tel.: +420 296 411 181 E-mail: stolcova@foodnet.cz


Stáhnout ppt "Úspěšné splnění kritérií aktuálních výzev ČR Ing. Jarmila Štolcová, Poradenské centrum projektů ČTPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google