Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi 1. veřejná prezentace a projednání 14. 2. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi 1. veřejná prezentace a projednání 14. 2. 2011."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi 1. veřejná prezentace a projednání 14. 2. 2011

2 Strategický plán města  Základní dokument určující priority a další směr rozvoje města  Soubor rozvojových opatření / projektů

3 Strategický plán města  Příležitosti vyplývající ze zpracování strategického plánu  způsob, jak aktivně ovlivňovat svojí budoucnost  ad-hoc učiněná rozhodnutí jsou chybná častěji než rozhodnutí zdůvodněná a promyšlená  sladění představ vedení města, firem, institucí a veřejnosti o cílech a způsobech rozvoje území  snadnější získávání vnějších zdrojů

4 Výstupy strategického plánu  Dokument zahrnující všechny dílčí výstupy procesu (analýza, návrh, realizace)  Projekty/programy, které budou postupně realizovány vč. případných peněz z vnějších zdrojů  Partnerství veřejného a soukromého sektoru – hlavních aktérů rozvoje města  Zapojení veřejnosti do dění ve městě  Dílčí úpravy systému řízení města a komunikaci s jinými subjekty a veřejností

5 Obsah strategického plánu MB  Analýza  Návrh priorit a opatření  Návrh realizace

6 Analýza  Přibližná struktura: 1.Regionální vztahy a poloha města 2.Obyvatelstvo a jeho skladba 3.Sociální infrastruktura a veřejné služby 4.Ekonomická struktura a trh práce 5.Doprava a dopravní infrastruktura 6.Technická infrastruktura a životní prostředí 7.Názory a postoje obyvatel města a hlavních aktérů působících ve městě 8.Projektová, institucionální a finanční připravenost města

7 Analýza  Metodika:  práce se statistickými a dalšími daty oporovnání v čase oporovnání v prostoru ovýstupy v podobě tabulek, grafů a map  porovnání existujících analýz, strategií, generelů…  průzkumy oobyvatel – dotazníkový průzkum ovýznamných subjektů ve městě – řízené rozhovory

8 Návrh priorit a opatření  Vize a strategie rozvoje města  Rozvojové problémy města = rozpor mezi žádoucím stavem (vize) a aktuálním stavem (analýza)  Návrh priorit a opatření  Odborné rozpracování jednotlivých témat - pracovní skupiny  Akční plán  krátkodobý  konkrétní

9 Návrh realizace  Proces strategického plánování zpracováním strategického plánu nekončí, ale začíná  Návrh způsobu realizace strategického plánu  realizace a aktualizace SP  příprava a realizace projektů

10 Zapojení veřejnosti  Komunikace obousměrná (interaktivní) vs. jednosměrná  Jednosměrná:  informace na webu  články v periodicích  Obousměrná:  po celou dobu jednání v rámci Komise pro rozvojové strategie RM MB  Analýza odotazníkový průzkum obyvatel (436 respondentů) orozhovory se zástupci významných subjektů ve městě (15 organizací)  Návrh opracovní skupiny (4 skupiny, každá 2 jednání) oveřejná projednání (2x)  Realizace odlouhodobé zapojení veřejnosti (pravidelné diskuse, dlouhodobé pracovní skupiny)

11 Doba zpracování strategického plánu  září 2010 – duben 2011  analýza: září – prosinec 2010  návrh priorit a opatření: leden – březen 2011  návrh realizace: březen – duben 2011

12 Dotazníkový průzkum obyvatel  Cíle průzkumu  spokojenost s jednotlivými aspekty života  potřeby obyvatel  názory na budoucí vývoj  podněty a nápady pro rozvoj města

13 Dotazníkový průzkum obyvatel  Metodika  Reprezentativní – výsledky lze zobecnit na všechny domácnosti Mladé Boleslavi  Standardizovaný dotazník  Osloveno 710 domácností, 436 vyplněných dotazníků  4 lokality oSeverní sídliště oHistorické jádro oŠirší centrum oOkrajové části

14 Dotazníkový průzkum obyvatel

15 Míra spokojenosti VývojPriorita CELKOVÁ SPOKOJENOST 69,9 + MHD84,1+14% Nabídka obchodů a služeb 83,1++13% Základní vzdělávání83,0+15%

16 Dotazníkový průzkum obyvatel Míra spokojenosti VývojPriorita Informovanost o dění v MB 82,8+x Dostupnost zdravotních služeb 82,0++24% Dětská hřiště a hřiště pro mládež 80,0+21% Možnosti sportovního vyžití 77,6+21% Třídění a nakládání s odpadky 77,5+24%

17 Dotazníkový průzkum obyvatel Míra spokojenosti VývojPriorita Předškolní vzdělávání75,9+31% Péče o památky75,7++14% Fungování magistrátu75,3+x Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 72,8+25% Nabídka vzdělávacích programů pro dospělé a seniory 72,7+14%

18 Dotazníkový průzkum obyvatel Míra spokojenosti VývojPriorita Dostupnost a kvalita sociálních služeb 71,5++30% Kvalita životního prostředí 67,1+50% Stav a údržba komunikací 57,3-35% Bezpečnost v MB45,9080% Dopravní zatížení v MB38,2-55%

19 Dotazníkový průzkum obyvatel Míra spokojenosti VývojPriorita Parkování v MB31,2-69% Sociální problémyxx72%*

20 Průzkum vybraných organizací  listopad-prosinec 2010  metoda řízených rozhovorů  15 subjektů  podnikatelská sféra  příspěvkové organizace  veřejné služby (zdravotnictví, školství, sociální služby)  veřejná správa

21 Průzkum vybraných organizací  specifická ekonomická struktura města (výrazně převažují pozitivní hodnocení, ale také vědomí rizika) a v souvislosti s ní i struktura sociální (spíše negativní hodnocení daná skladbou pracovních imigrantů, spotřebním chováním a slabým společenským a spolkovým životem)  automobilová doprava a parkování ve městě (výrazně převažují negativní hodnocení daná nadměrnou zátěží ulic a nedostatkem parkovacích míst, převážně pozitivně naopak byla hodnocena městská doprava)

22 Průzkum vybraných organizací  kultura, sport a volný čas, zejména s ohledem na děti a mládež (mírně převažují negativní hodnocení nabídky v této oblasti a zejména ochoty obyvatel na tuto nabídku reagovat a případně ji spoluvytvářet)  bezpečnost a kriminalita (mírně převažuje negativní hodnocení dané nízkou bezpečností a především drobnou kriminalitou a výskytem sociálně patologických jevů, nezřídka se objevují však i opačné názory, tedy spokojenost a bezproblémovost v této oblasti)

23 Průzkum vybraných organizací  úklid města a péče o čistotu veřejných prostranství (výrazně převažuje pozitivní hodnocení)  městská správa a rozvoj města (převažuje pozitivní hodnocení městské samosprávy z hlediska volby rozvojových priorit, komunikace se subjekty ve městě a hospodaření s finančními prostředky, objevují se však i negativní názory ohledně nevhodného zacílení rozvojových priorit, zbytečných investic a nedostatečnosti či formálnosti komunikačních platforem)

24 Průzkum vybraných organizací  Vybrané podrobnější informace:  některé aspekty hodnocené převážně pozitivně jsou hodnoceny negativně z pohledu příměstských částí  dobrá dopravní dostupnost jako výhoda i nevýhoda  vcelku úspěšná fyzická revitalizace není následována revitalizací aktivit  extrémně vysoká spokojenost s údržbou prostranství a úklidem města  zátěž automobilovou dopravou vs. výrazné nedostatky v cyklistické, příp. pěší dopravě

25 Průzkum vybraných organizací  Vybrané podrobnější informace:  obecná spokojenost s kapacitou a kvalitou školství (všechny stupně), zdravotnictví a sociálních služeb, velké rozdíly v nárocích jednotlivých skupin obyvatel  malá vazba místních poskytovatelů výrobních služeb na automobilku  spjatost obyvatel s městem se odehrává prostřednictvím zaměstnání, příp. nákupů, nikoli trávením volného času a často ani bydlením  pracovní migranti – sociálně-patologické jevy, ale také výrazná religiozita

26 Průzkum vybraných organizací  Vybrané podrobnější informace:  společenský život a trávení volného času ovlivněné mj. směnným provozem  nízká koordinace kulturních akcí a aktivit, nevyhovující skladba volnočasových zařízení, specifická poptávka po komerčních, masových, prvoplánových akcích  slabá iniciativa obyvatel v oblasti společenského a spolkového života  obecný pokles počtu trestných činů a nárůst počtu přestupků  dvojí vliv hospodářské recese na vývoj bezpečnosti

27 Průzkum vybraných organizací  Vybrané podrobnější informace:  nedostatky v oblasti strategického plánování (slabá publicita, časová diskontinuita, neexistence nebo malá váha pracovních skupin a komisí)  slabá koordinace rozvoje s okolními městy a obcemi a významnými subjekty

28 Vize rozvoje města Mladá Boleslav – vyspělé průmyslové centrum s kvalitními podmínkami a prostředím pro trvalé bydlení

29 Vize rozvoje města  zásadní význam Škoda Auto v ekonomice města i jako partnera v dalších oblastech života  kroky k rozvoji dalších odvětví  dostatečná infrastruktura pro volný čas a rekreaci  zlepšení stavu životního prostředí, postupné řešení dopravy  funkční oživení historického centra, revitalizace sídlišť  zvýšení bezpečnosti – prevence i represe

30 Rozvojové problémy  oblasti, kde je současný stav v rozporu s vizí:  Urbanistický ráz  Životní prostředí  Volnočasový život  Dopravní situace  Změny skladby obyvatel  Na problémy budou reagovat navržená opatření

31 Urbanistický ráz  Oslabená funkce historického jádra a dílčích center města  Existence a rozšiřování monofunkčních ploch ve městě  Nedostatek rozvojových ploch, zástavba rozsáhlých a často cenných ploch  Nevyhovující technický stav některých objektů veřejných služeb a potřeba optimalizace jejich využití

32 Životní prostředí  Nezajištěná likvidace komunálního odpadu po roce 2012  Překračování imisních limitů O3, PM10 a PAU vč. negativního trendu vývoje  Vysoká hladina hluku na řadě míst ve městě  Potřeba rozvoje a úpravy zelených ploch ve městě

33 Volnočasový život  Dílčí nedostatky ve struktuře a koordinaci nabídky v oblasti volného času, kultury a sportu  Slabý studentský život, menší role „alternativní kultury“ v kulturní nabídce  Nedostatečná iniciativa obyvatel a spolků  Pouze částečné využití specifických atraktivit a atrakcí pro cestovní ruch  Nedostatečné či nevhodné využití koridorů Jizery a Klenice pro rekreaci a cestovní ruch  Slabé využití potenciálu města pro konferenční a obchodní cestovní ruch

34 Dopravní situace  Deficity v silniční a železniční infrastruktuře města  Extrémní intenzita individuální automobilové dopravy a její nárůst v čase  Neprovázanost veřejné dopravy, chybějící integrace bus-MHD-vlak  Nízký podíl cyklistiky a jiných šetrných forem dopravy a deficity v potřebné infrastruktuře  Nedostatek parkovacích míst ve městě, nedořešená cenová politika placeného parkování

35 Změny skladby obyvatel  Slabá integrace cizinců a prostorová segregace obyvatel na území města  Nízká bezpečnost a vysoká míra kriminality v některých lokalitách  Budoucí nárůst podílu starších obyvatel a související změna nároků v oblasti sociálních služeb, příp. zdravotnictví  Nesoulad mezi kapacitou a poptávkou v mateřských a základních školách  Nedostatek kvalitního bydlení v bytových domech


Stáhnout ppt "Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi 1. veřejná prezentace a projednání 14. 2. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google