Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (MAP) Úvodní workshop 25.4.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (MAP) Úvodní workshop 25.4.2016."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (MAP) Úvodní workshop 25.4.2016

2 Co je MAP MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cíle: Zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Hlavní přínos: Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry.

3 MAP Olomouc  MŠMT vyhlásilo v rámci OP VVV 8. září 2015 výzvu pro předkládání projektů MAP  24. listopadu 2015 podalo Statutární město Olomouc žádost o podporu pod názvem „Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc“  21.3.2016 došlo vyrozumění o schválení žádosti  Termín realizace projektu 1.3.2016-28.2.2018

4 Území MAP

5 Partnerství  Spolupracující subjekty – na základě memoranda o spolupráci podepsaného dne 20.11.2015 (Statutární město Olomouc, Bystřička, o.p.s., MAS Hanácké Království, z.s., Prostějov venkov o.p.s., Region HANÁ, z.s., MAS Šternbersko, o.p.s., MAS Moravská cesta, z.s., Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, Sdružení obcí mikroregionu Království, Mikroregion Litovelsko, Mikroregion Šternbersko, Mikroregion Kosířsko, Sdružení obcí mikroregionu Dolek, Mikroregion Olomoucko, Sdružení obcí střední Moravy) a Univerzita Palackého v Olomouci.  Zapojené školy – zapojeno 84 % škol v území (31 škol zřízených Statutárním městem Olomouc, 46 škol zřizovaných ostatními obcemi, 20 škol zřizovaných jinými zřizovateli)

6 Financování projektu Celkové způsobilé výdaje: 3 999 914,24 Kč Podpora:3 799 918,52 Kč (95 %) 85 % podíl EU, 10 % podíl SR Vlastní zdroje:199 995,75 (5 %)

7 Aktivity MAP  Aktivita 1 – Akční plánování – hlavní aktivita projektu, tvorba Strategického rámce MAP, zpracování akčního plánu Podaktivity: Rozvoj partnerství – setkávání, výměna zkušeností Dohoda o prioritách – analýza, Strategický rámec MAP, investiční priority (Dohody o investicích nebo souhlas zřizovatele) - podmínka pro žádosti v IROP Akční plánování – sestavení akčního ročního plánu Budování znalostních kapacit – plán vzdělávacích aktivit, musí jít o společné vzdělávání, nikoli individuální  Aktivita 2 – Evaluace – vyhodnocení úspěšnosti procesů vytváření partnerství, doporučení a úpravy procesů MAP  Aktivita 3 – Řízení MAP – probíhá současně s tvorbou strategie, jedná se o vytvoření organizační struktury pro projekt a dále identifikace dotčené veřejnosti, základní struktura partnerství, komunikační strategie, popis fungování MAP

8 Struktura dokumentu MAP 1.Analytická část – vychází ze stávajících dat pro území, cílem je interpretace známých dat a nalezení shody na prioritních oblastech, SWOT analýza. 2.Strategický rámec MAP – stanovení vize, cíle, priorit a popis jejich vazeb na existující strategie 3.Opatření - odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy, popis cíle, kroky k naplnění cíle (3 typy aktivit) Aktivity škol – popis plánovaných aktivit na podporu vzdělávání žáků a učitelů na úrovni škol (projekty – šablony). Aktivity spolupráce – povinný výstup, konkretizace návazných projektů financovaných z různých zdrojů Infrastruktura pro vzdělávání – popis investic do infrastruktury a jak přispěje infrastruktura k naplnění cílů opatření.

9 Řízení MAP Řídící výbor je povinným a vrcholným orgánem projektu. Složení:  zástupce realizátora projektu MAP,  zástupce kraje,  zástupci zřizovatelů škol,  vedení škol, výborní učitelé,  zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání,  zástupci základních uměleckých škol,  lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování,  zástupce ITI,  zástupce KAP,  zástupce rodičů,  zástupce MAS v území MAP. Pracovní skupiny – tématicky zaměřené pracovní a poradní prvky řídícího výboru. Realizační tým – zajišťuje veškeré administrativní a organizační úkony spojené s projektem.

10 Řídící výbor Dne 15.3.2016 schválila Rada města Olomouce Řídící výbor MAP ve složení: -PhDr. Pavel Urbášek (náměstek primátora, SMO) -RNDr. Ladislav Šnevajs (náměstek primátora, SMO) -Mgr. Radek Čapka (člen ZMO, ředitel gymnázia) -Ing. Radovan Sítek (vedoucí OEP, MMOl) -PhDr. Hana Fantová (vedoucí OŠ, MMOl) -Ing. Martina Vojtášková (projektový manažer MAP) -Bc. Jaroslava Večeřová (věcný manažer MAP) -Mgr. Lubomír Schneider (ředitel PPP a SPC) -Mgr. Marta Husičková (starostka obce Náměšť na Hané) -Mgr. Pavel Pala (ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17) -Mgr. Radim Voštinka (ředitel ZŠ a MŠ Dub nad Moravou) -Mgr. Jiří Dostál (ředitel DDM Olomouc) -PaedDr. Zuzana Hrubošová (ředitelka ZUŠ M. Stibora, Olomouc) -Ing. Lenka Polachová (manažer KAP) -Ing. Petra Andrýsková (zástupce rodičů) -Mgr. Zdeňka Slámová (lokální konzultant ASZ) -Ing. Jiří Petřek (předseda dozorčí rady MAS Šternbersko) -Ing. Petra Janišová (manažerka MAS Bystřička) -Mgr. Stanislav Denk (člen rady MAS Hanácké království) -Marta Turečková (členka správní rady MAS Prostějov – venkov) -Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS Region Haná) -Julie Zendulková (předsedkyně MAS Moravská cesta) -doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. (proděkanka PedF UPOl)

11 Pracovní skupiny 1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická) 2.Čtenářská a matematická gramotnost v základních školách Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická) Volitelné téma: Rozvoje kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická) 4.Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická) Volitelné téma: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 5.Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová a numerická) Volitelné téma: Kariérové poradenství v základních školách Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

12 Realizační tým  Ing. Radovan Sítek (hlavní manažer projektu)  Ing. Martina Vojtášková (projektový manažer)  Zdeněk Hilbert (finanční manažer)  PhDr. Hana Fantová (věcný manažer, odpovědnost za akční plánování)  Bc. Jaroslava Večeřová (věcný manažer, odpovědnost za evaluaci)  Ing. Iva Hubálková (koordinátor aktivit)  Ing. Miloslava Hrušková (koordinátor MAS)  Julie Zendulková (zástupce MAS Moravská cesta)  Petra Janišová (zástupce MAS Bysstřička)  Ing. Veronika Machowská, MBA (zástupce MAS Šternbersko)  Ing. Petra Andrýsková (zástupce MAS Hanácké Království)  Ing. Jaroslav Brzák (zástupce MAS Region Haná)  doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. (odborný konzultant)  Ing. Jaroslav Mihal (odborník z praxe – ředitel ZŠ)  Mgr. Jiří Dostál (odborník z praxe – ředitel DDM Olomouc)  Ing. Věra Dokoupilová (personalista)  Eva Drápelová (účetní)  Pavel Snášel (webmaster)  Marcela Nezvalová (administrativní pracovník)  Iveta Palkovičová (administrativní pracovník)

13 Předběžný harmonogram 1. Sestavení realizačního týmu před zahájením realizace do 28.2. 2.Sestavení ŘV MAP ( zpracování jednacího řádu a statutu) do 31.3. 3.Obdržení agregovaných dat ze systémového projektu MŠMT do 31.3. 4.Úvodní workshop projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc do 30.4. 5.Sestavení pracovních skupin do 30.4. 6.Aktualizace seznamu projektových námětů financovatelných z IROP 2.4 do 30.4. 7.Analytická část MAP do 15.5. 8.Vydefinování vize a její schválení v ŘV do 15.5. 9.Stanovení návrhu priorit a schválení v ŘV do 15.6. 10.Informování partnerů o prioritách do 15.6. 11.Sběr a vypořádání připomínek partnerů k prioritám do 30.6. 12.Vytvoření strategie naplnění priorit cílový stav v roce 2023 do 15.7. 13.Vytvoření návrhu Strategického rámce do roku 2023 včetně cíle, priorit a indikátorů) do 30.7. 14.Schválení návrhu Strategického rámce do roku 2023 v ŘV do 30.7. 15.Připomínkování návrhu Strategického rámce do roku 2023 partnery a vypořádání připomínek do 15.8. 16.Schválení Strategického rámce do roku 2023 v ŘV do 31.8.

14 Webové stránky projektu http://map.olomouc.eu/

15 Kontakty Ing. Radovan Sítek – hlavní manažer projektu (724 245 696, radovan.sitek@olomouc.eu)radovan.sitek@olomouc.eu Ing. Martina Vojtášková – projektový manažer (734 418 939, martina.vojtaskova@olomouc.eu)martina.vojtaskova@olomouc.eu PhDr. Hana Fantová – věcný manažer MAP pro akční plánování (602 708 172, hana.fantova@olomouc.eu)hana.fantova@olomouc.eu Bc. Jaroslava Večeřová – věcný manažer MAP pro evaluaci (588 488 575, jaroslava.vecerova@olomouc.eu)jaroslava.vecerova@olomouc.eu

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (MAP) Úvodní workshop 25.4.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google