Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍPRAVA A PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍPRAVA A PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009."— Transkript prezentace:

1 PŘÍPRAVA A PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

2 Závěrečná vs. odborná práce Kromě zjevných nároků na vypracování obou typů prací se liší v původnosti informací v nich obsažených. Původní dokument – obsahuje převážně informace nové, které ještě nebyly zmíněny v jiné publikaci Kompilační dokument – opakuje informace převzaté z jiných dokumentů a přizpůsobuje je novému cíli Sumarizační dokument - shrnuje poznatky z větší části převzaté z jiných dokumentů, přidanou hodnotou je sumarizace Závěrečné práce bývají převážně kompilační s prvky sumarizačních i původních dokumentů, odborné a vědecké práce obsahují informace původní. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

3 Kvalitní a nekvalitní kompilace Kvalitní kompilace Systematické shrnutí dostupných faktů Syntéza různých názorů na určitý problém Tvůrčí přístup Výsledkem je přehled bádání v určité oblasti Nekvalitní kompilace Spojení převzatých poznatků bez logické návaznosti Neuspořádaný přehled názorů Nekoncepční přístup Postrádá vyjádření a stanoviska autora Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

4 U jakékoliv práce není důležité pouze obsahové hledisko, ale také hledisko formální! V závěrečných pracích se prokazuje schopnost aplikovat teoretické poznatky získané v průběhu celého studia na řešení určitého praktického problému. Téma navrhují jednotliví vyučující, nebo si student volí téma sám a předá ke schválení. Téma by mělo být aktuální a řešit současné problémy a otázky v oboru. Prostudujte si Směrnici rektora č.5/2006: Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupněníSměrnici rektora č.5/2006: Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění Pokyny k vypracování práce Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 CC Arthur Reis

5 Zadání BP a DP 1. Volba tématu práce Z nabízeného seznamu (témata vyučujících) Vlastní (nutno předložit ke schválení) 2. Vedoucí katedry oficiálně zadá práci studentovi, určí vedoucího práce a závazné termíny pro zpracování. 3. Zpracování tématu, účast na diplomovém semináři, konzultace. Nezapomeňte vyřídit také veškeré administrativní záležitosti: Přihláška ke státní závěrečné zkoušce a Vyplnění zadání BP/DB. Vyplňte správně klíčová slova! (Odkaz s návodem najdete ve STAGu) Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

6 Zadání BP a DP Téma může být v průběhu upřesňováno pouze po dohodě s vedoucím práce. Změna tématu je možná pouze novým zadáním. (Zda je téma upřesněné nebo nové rozhoduje vedoucí původní práce, popř. vedoucí katedry.) Navzdory konzultacím a vedení práce musí být práce samostatná, s plnou odpovědností autora. Vedoucím diplomové práce může být také externista, který není členem katedry, ovšem jedině se souhlasem vedoucího katedry. V tomto případě má student plnou odpovědnost za komunikaci mezi vedoucím práce a katedrou, i za to, že vedoucí práce vyhoví všem požadavkům kladeným na vedení a hodnocení práce. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

7 Struktura práce Úvod Úvod do řešené problematiky (význam problému, důvody jeho řešení, postup řešení apod.), aktuálnost tématu, čím práce navazuje na známá fakta a čím se odlišuje Student odpovídá na otázky: Proč zvolil dané téma, čeho hodlá dosáhnout a jak bude postupovat. Teoreticko-metodologická část Prokazuje se schopnost práce s literaturou, student prokazuje vědomosti nabyté studiem, četbou literatury a vlastní analytickou činností. Uvedení charakteristik, cílů, metod a postupů, které budou při řešení problémů použity. Tato část by měla být kritická v případě existence protichůdných názorů. Shrnutí východisek pro řešení popisované problematiky. Optimální rozsah je 1/4-1/3 práce Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

8 Struktura práce Stanovení cílů BP / DP Cíle musí být věcné a jednoznačné Součástí jsou také pracovní hypotézy Zdůvodnění zvoleného postupu Analytická (praktická) část práce Analýza problému, aplikace teoretických poznatků do praxe, práce s daty a empirickými údaji apod. Projektová část práce Návrh nebo soubor návrhů řešení konkrétního problému nebo dokonce úplný projekt realizace navrhovaného řešení, včetně vyhodnocení rizik realizace, eventuelně technické, ekonomické a jiné náročnosti navrhovaného řešení. Obsahuje také diskuzi výsledků Závěr (Stručné shrnutí práce - cíle, hypotézy a jejich ověření, doporučení pro praxi …) Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

9 Efektivní čtení Metoda SQ3R – prohlédněte si naši animovanou prezentaci http://prezi.com/mahffllwdjca/ http://prezi.com/mahffllwdjca/ Nástroje na tvorbu mentálních map: Mindjet http://www.mindjet.com/http://www.mindjet.com/ Mindmeister http://www.mindmeister.com/ (dostupný také Mobile a offline access)http://www.mindmeister.com/ Mindomo http://www.mindomo.com/ http://www.mindomo.com/ Bubbl http://www.bubbl.us/ http://www.bubbl.us/ Postup při přípravě písemné práce: http://www.scribd.com/doc/26253406/Zakladni-etapy- p%C5%99ipravy-pisemne-prace http://www.scribd.com/doc/26253406/Zakladni-etapy- p%C5%99ipravy-pisemne-prace Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

10 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Dle normy ISO 690 a ISO 690-2 a výkladu Petra Boldiše na www.boldis.czwww.boldis.cz Při citování můžete kromě normy vycházet ze dvou metodických příruček: Bratková, Eva Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 (verze 2.0) Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 Boldiš, Petr Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

11 Kolik citované literatury použít?  závisí na obsáhlosti tématu  čím více literatury, tím bohatší teoretická část (=větší rozhled)  nesmí chybět publikace stěžejních autorů oboru „Průměrná disertační práce není nic jiného, než přemisťování kostí z jednoho hrobu do druhého“ (J. Frank Dobie) Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Obrázek č. 1

12 Proč citovat? Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal. Karel Jánoš (2, s.83) uvádí 3 důvody, proč citovat: 1. Ověření uvedených tezí (neobjevovat již objevené, návaznost na předchozí poznání) 2. Získání širšího kontextu ohledně dané tématiky (uvedení do souvislosti, poukazuje na účel a význam práce) 3. Informační etika (vychází z Autorského zákona č.121/2000 Sb.) Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

13 Informační etika V ČR je chráněno intelektuální vlastnictví autorským zákonem. Výňatky z cizích děl umožňuje použít v těchto případech: v odůvodněné míře citace výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle zařazení celých drobných zveřejněných děl do svého samostatného díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím VŽDY VŠAK MUSÍTE CITOVAT! Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

14 Citační etika Význam pojmu citační etika přesně popsal Petr Boldiš (3, s.5): „Citační etika vyžaduje, aby autor zveřejnil veškeré informační prameny, které použil pro svoji práci tak, aby je bylo možné identifikovat. Je žádoucí, aby autor zřetelně označil převzaté části od částí, které jsou jeho vlastní. Pro citace částí děl se proto doporučuje je typograficky odlišit od dalšího textu. Na konec nebo na začátek této části uvádíme identifikační údaje, které v práci odkazují na úplnou citaci.“ Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

15 Nejčastější prohřešky proti citační etice Citování díla, které autor nepoužil Necitování díla, které autor použil Citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem (tzv. autocitace) Nepřesné citování, znemožňující identifikaci díla. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Obrázek č. 2

16 Obecné zásady citace Citace musí být především jednotná a přehledná. Citace by měla být úplná. Citujeme výhradně z primárních pramenů (tj. dokumentů, které jsme měli v ruce). Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk. Pokud některý údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme údajem následujícím. Údaje v citaci členíme do tematických celků – tzv. „polí“ (pořadí polí určuje norma, za každým oddělovačem pole začínáme velkým písmenem). Zachováváme jazyk knihy (fyzický popis píšeme vždy v češtině). Je nutné dodržet jednotnou interpunkci (ne vše ošetřuje norma). Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

17 Metody citování literatury 1. Přímá citace - doslovně převzatý text - uvádíme v uvozovkách (a kurzívou) 2. Parafráze - volně přeformulované myšlenky autora zdrojové publikace - většinou se parafráze odděluje odstavcem, nepíší se uvozovky Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

18 Odkazy na citace v textu Metoda poznámek Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace uvádíme v poznámce pod čarou. Číslování je možné průběžně v celém dokumentu, nebo na každé stránce nové. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

19 Odkazy na citace v textu Metoda číselných citací Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány tak, jak jdou v citačním soupisu. Pokud je některý citován vícekrát, objevuje se pod stejným číslem. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Jak říká Miroslav Bureš (7), adaptivní systém získává relevantní informace o uživateli a reaguje na jeho chování, čili je schopen např. filtrovat informace nebo funkce systému, přizpůsobuje testy, reaguje na pokládané testové otázky, reaguje na opakované chyby uživatele a nabízí mu lepší rozhraní apod. 6. BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání. 1. vydání. AISIS o.s.: Kladno, 2003. 122 s. ISBN 80-239-0106-0 7. BUREŠ, Miroslav. Adaptivní systémy v internetem podporované výuce. Fenomén e-learningu v současném vzdělávání. [online]. c2003 [cit. 2008-06-15]. Dokument formátu PDF. Dostupné z:.http://www.e- univerzita.cz/old/2003/sbornik/sbornik_e-learning_2003_sekce.pdf 8. Didaktické strategie e-learningu. [online]. c2006 [cit. 2008-06-14]. Dostupné z:.http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=3756&nDepartmentID=665&nLanguageID=1

20 Odkazy na citace v textu Metoda uvádění prvku citace a data V textu se vyznačuje identifikační část, pod kterou je možné dokument najít v závěrečném soupisu literatury společně s rokem vydání dokumentu. Uvádí se většinou jméno autora a také strana, ze které bylo citováno. V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání se pro odlišení dávají písmenka abecedy (musíme použít i v soupisu). Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 „I přes snahu rozvoj e-learningu koordinovat, je u nás stále poněkud intuitivní a živelný.“ (KOPECKÝ, 2006, s. 87-88) „Distanční text bývá rozdělen na hlavní a popisný sloupec, kde hlavní sloupec obsahuje samotný vzdělávací obsah a popisný orientační a řídící prvky, které umožňují snadnou a rychlou orientaci v textu i celém kurzu.“ (PRŮCHA, 2000a, s. 44-47) Jak uvádí SHAFFHAUSER (2008a): „Existují také aktivity, které můžeme zařadit do mezinárodní soutěže. Mezi nejznámější např. patří soutěž vyhlašovaná firmou Siemens, Join Multimedia…“

21 Umístění a řazení citací Citace můžeme umístit: a. pod čarou na stránce, na níž je odkaz b. na konci dokumentu (označujeme jako „literatura“, „Soupis bibliografických citací“ nebo „Použité zdroje“) c. kombinace obou způsobů Řazení citací a. abecedně (nejprve čísla, pak písmena) b. v případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání (od nejmladšího) c. Podle tematických celků nebo druhů dokumentu, a pak abecedně Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

22 Struktura citace V citaci se setkáme s povinnými a nepovinnými údaji. Povinný údaj musí být VŽDY uveden, pokud je zjistitelný. Pokud není v dokumentu uveden, v citaci se zastupuje předepsanými formulacemi, nebo se odhaduje. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Obrázek č. 3

23 Struktura citace Primární odpovědnost. Název díla: Podnázev díla. Alternativní odpovědnost; Sekundární odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Podtržené položky jsou povinnými údaji, stejně jako psaní kurzívou. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

24 Primární autorská odpovědnost (povinný údaj)  Příjmení autora uvádíme velkými písmeny.  Tituly se neuvádí. BAŤA, Tomáš.  V případě, že je autorů více, oddělujeme je středníkem nebo spojníkem.  Více autorů uvádíme do počtu tří nebo uvedeme hlavního autora a „et al.“ (et alii = a jiní) VYMAZAL, Michal – JINDŘICH, Jiří – BRDIČKA, Josef. / VYMAZAL, Michal, et al.  Pokud je autorem dokumentu korporace, uvádíme její jméno v primární odpovědnosti, pokud není shodné s vydavatelem.  Pokud dokument vydala menší organizační jednotka, je třeba rozepsat údaj hierarchicky. Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie.  Pokud dokument neobsahuje jméno autora nebo korporace, autorskou odpovědnost vynecháváme (např. u zákonů). Zákon č. 256/1992 Sb. ze dne 30. dubna 1992 o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

25 Údaje o názvu (povinný údaj) Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě (obálka je většinou graficky upravena). Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Zde na obalu chybí podtitul knihy

26 Údaje o názvu (povinný údaj) Kniha může mít název a podnázev. Řídíme se pořadím na titulním listě, oddělíme „:“. Internet: První kroky českého uživatele. Pokud je dokument součástí většího celku (část studie, příloha), snažíme se zjistit hierarchii celku a v jakém vztahu jsou tyto dokumenty. Většinou bývá nadřazený celek graficky umístěn nejvýše, ale neplatí to vždy. BSA response to Piracy Green Paper. Appendix II. 1997 Global Software Piracy Report. V případě vícejazyčných názvů zapisujeme názvy v pořadí, v jakém jsou na titulním listě a mezi nimi uvedeme rovnítko. Stará Šumava = Der Alte Böhmerwald. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

27 Typ média (povinný údaj) Tento údaj je povinný u pouze elektronických dokumentů (u tištěných se neuvádí). Údaj lze libovolně doplnit o další informace o dokumentu [databáze online], [online], [CD-ROM]. U klasické webové stránky se uvádí [online] SÝKORA, Petr. To social network or not to social network [online]. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

28 Sekundární odpovědnost Může nastat situace, kdy v dokumentu není uveden autor, ale editor apod. V takovém případě jej vepíšeme na místo sekundární odpovědnosti. Patří zde také ilustrátoři nebo překladatelé. Jednotlivé sekundární odpovědnosti oddělujeme středníkem. Materiály z konferencie Slovenské knižnice. Usporiadala a do tlače pripravila Daniela Gondová. Přeložila Milena Blažková; Ilustroval Vladimír Jiránek. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

29 Údaje o vydání (povinný údaj) Vydání je nesmírně důležité pro přesnou identifikaci dokumentu. Pokud je místo vydání např. v USA, uveďte také stát. Může dojít k záměně např. s Velkou Británií. Cambridge (Massachussets) V případě více míst vydání, zapisujeme ve stejném pořadí, jako je uvedeno v dokumentu nebo pouze to, které je uvedeno první. Pokud není místo vydání uvedeno, můžete místo vydání odhadnout. Pravděpodobné místo vydání dejte pak do hranatých závorek, popř. s otazníkem. [Praha], [Praha?] Pokud není místo vydání uvedeno, nelze zjistit ani odhadnout, uvedeme zkratku [s.l.] (sine loco=bez místa). V tomto poli nezapomeňte, že je nutné zachovat jazyk dokumentu (1.vydání / 1st edition / 1. Auflage / London / Paris) Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

30 Nakladatelské údaje  Zapisujeme v co nejkratší srozumitelné podobě, vynecháváme zkratky obchodních organizací (s.r.o., Inc.), jediným doplňkem, který vždy zůstává je „Press“. John Willey & SonsWilley Wordsworth Edition LimitedWordsworth Cambridge University Press  Pokud chybí jméno nakladatele a není možné jej odhadnout, uvedeme zkratku [s.n.] (sine nomine= beze jména) Praha: [s.n.] [Praha: s.n., 1991]. 163 s. V případě, že odhadujeme více údajů, sloučíme je do 1 závorky.  Pokud publikaci vydává více nakladatelů, uvádíme nejvýše tři a oddělujeme středníkem. Amsterodam: Elsevier; Oxford: Pergamon Press  Pokud je autorem a vydavatelem korporace s obecným jménem nebo jménem, které může vést k záměně s jinou korporací, je nutné rozepsat údaje o korporaci nebo podat vysvětlení do závorky. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra filozofie. Katedra filozofie (Filozofická fakulta univerzity Karlovy, Praha). Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

31 Datum vydání (povinný údaj) Reprint = přetisk publikace v nezměněné podobě / Reset = dotisk publikace v jiné sazbě V knize:V citaci: 3rd edition 1990, reprint 19951990 3rd edition 1990, reset 19931993 Datum tisku (je-li uvedeno) se zapisuje pouze pokud se odlišuje od data vydání. 1985 (1990 tisk) U elektronických dokumentů se datum zapisuje dle normy ISO 8601 – tj. rok-měsíc-den Seriálové publikace samozřejmě nevychází jednorázově, ale pravidelně. Pokud seriál stále vychází, zapisujeme 1990-. (pomlčka a mezera zde značí probíhající vydávání seriálu). U seriálů, které už přestaly vycházet, píšeme místo mezery samozřejmě rok posledního vydání. Pokud chybí datum vydání: Zapíšeme datum copyrightu c 1990 Zapíšeme datum tisku 1990 tisk Odhadneme (rok nebo desetiletí) [1985] / [1985?] vyšlo v roce 1985 / pravděpodobně vyšlo v roce 1985 [198-] / [198-?] vyšlo v 80. letech / pravděpodobně vyšlo v 80. letech Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

32 Údaje o fyzickém popisu Počet dílů publikace, počet stran, ilustrace apod. NEZACHOVÁVÁME jazyk dokumentu, uvádíme v jazyce citace (čeština). Více svazků: počet svazků (stránky v 1. svazku, v 2. svazku …) 3 sv. (256, 320, 162 s.) Přiložený materiál (suplement) 230 s., CD-ROM. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

33 Další údaje Edice: Název edice; číslování v rámci edice Malá řada; sv. 12. Název edice. Název subedice; číslování v rámci edice Filozofické eseje. Malá řada; sv. 12. Poznámky: Do poznámky lze napsat libovolný text, o němž se domníváme, že je důležitý. Standardní číslo (povinný údaj): Čísla ISBN (monografie) a ISSN (seriály) uvádíme vždy na konci dokumentu, pokud jsou uvedeny (starší publikace standardní čísla nemají). Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

34 Elektronické zdroje Druh média [online], [CD-ROM], [počítačový program] Přístup ke zdroji URL http://www.willey.com >http://www.willey.com Dostupné z: http://www.willey.com Verze / Poslední revize Ver 1.0 last revision 20th of January 1998 / poslední úpravy 20.9.1999 Datum citace [cit. 1999-12-10], uvádí se za datem aktualizace ve tvaru rok-měsíc-den Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

35 Cvičení - citace  Stáhněte si náš „citační tahák“citační tahák  Přehledný tahák, který vám rychle pomůže ocitovat všechny dokumenty, vychází z výkladu normy ISO 690 od Petra Boldiše, který v plném znění naleznete na http://www.boldis.cz. Boldiš se vám ale jen tak nevejde do tašky, zato naše zkrácená verze ano. Tak neváhejte a tiskněte. http://www.boldis.cz  Generátor citací: http://www.citace.com/http://www.citace.com/ Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

36 Cvičení – citace (fyzické dokumenty)  Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty (zapsána systémová čísla, vyhledejte v katalogu Knihovny UTB, skeny knih v PDF):  52688 (česká monografie) PDFPDF  48203 (zahraniční monografie) PDFPDF  12488 (nevydaná vysokoškolská práce) PDFPDF  34496 (vydaná vysokoškolská práce) PDFPDF  51404 (firemní literatura) PDFPDF  9155 (kapitola v knize, jeden či více autorů celé publikace) PDFPDF  487 (kapitola v knize, každá kapitola má jiného autora) PDFPDF  50615 (sborník z konference) PDFPDF  27735 (článek v tištěném periodiku) PDFPDF Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

37 Cvičení – citace (fyzické dokumenty) Citace: CLOSE, Frank. Částicová fyzika : Průvodce pro každého. Přeložil Martin Petrásek. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 161 s. Průvodce pro každého, sv. 10. ISBN 978-80-7363-160-4. KAMPEN, N.G. van. Stochastic Processes in Physics and Chemistry. 3rd edition. Amsterdam; London: Elsevier, c2007. 463 s. North-Holland personal library. ISBN 978-0-444-52965-7. BILIK, Petr. Použití umělých neuronových sítí při zpracování plastů. Zlín, 2004. 51 s. Bakalářská práce. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce David Sámek. GAZDOŠ, František. Adaptive control of nonlinear multivariable systems: plant-parametrization approach = Adaptivní řízení nelineárních mnohorozměrových systémů metodou parametrizace soustavy. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2005. 132 s. Edice English doctoral theses. Dizertační práce. Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Supervizor Petr Dostál. ISBN 80-7318-279-3. Svit v číslech a dokumentech: 1894-1953. Zlín: Svit, [1956]. 16 s. Vydalo propagační oddělení národního podniku Svit. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

38 Cvičení – citace (fyzické dokumenty) Citace: ŠILHÁNOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře. 1. vyd. Praha : SNTL, 1983. Orgány pohybu bakterií, s. 39- 43. HEJTMÁNEK, Miloš – ŠTULÍK, Karel. Úvod do elektroanalytických metod. In Analytická příručka. 4. upravené vydání. Praha: SNTL; Bratislava: Alfa. 1988. Díl I. Kapitola 12, s. 377-421. STŘÍTECKÁ, H. – HLÚBIK, P. – PSUTKA, H. Dietary vitamins intake of czech forces soldiers. In Vitamins 2008 - Nutrition and Diagnostics: The abstract book. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 77. ISBN 978-80-7318-708-8. ŠALANDA, Marek. Bezdrátová síť WiFi čtvrté generace pro náročné průmyslové podmínky. Automa : časopis pro automatizační techniku, říjen 2009, roč. 15, č. 10, s. 30-31. ISSN 1210-9592. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

39 Cvičení – citace (elektronické dokumenty) Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty: Databáze ekonomických subjektů ČR Článek z elektronického periodika (Pozor! Pro prohlížení mimo IP adresy univerzity si nastavte Vzdálený přístup) Článek z elektronického periodikaVzdálený přístup Webová stránka Email? Otázkou je, zda je vůbec dobré citovat email, když se jedná o soukromou komunikaci, která není ověřitelná. Doporučuju tedy citovat email spíše v textu, a pokud to lze, přiložit originál jako přílohu. (Uveďte vždy autora emailu a datum, kdy byl email doručen.) Jak píše PhDr. Karel Novák ve svém emailu z 20.2.2010: „Domnívám se, že budoucnost sociální sítí leží v…“ Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

40 Cvičení – citace (elektronické dokumenty) Citace: Administrativní registr ekonomických subjektů (Ares) [databáze online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, c2009. [cit. 2010-02-19]. Dostupné z:. Databáze ekonomických subjektů v České republice.http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html PÉREZ, Néstor F. – FERRÉ, Joan. – BOQUÉ, Ricard. Multi-class classification with probabilistic discriminant partial least squares ( p -DPLS). Analytica Chimica Acta [online]. 2010, vol. 664, is. 1 [cit. 2010-03-30], s. 27-33. Dostupný z WWW:. ISSN 0003-2670. European Organization for Nuclear Research [online]. c2008 [cit. 2010-03-30]. Clues to the early Universe. Dostupné z WWW:. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

41 Použité zdroje (prezentace vychází z materiálů zpracovaných Knihovnou UTB) 1. Obrázek č. 1: ASYA. Literature [online]. c2006-2008 Mobile Network All Rights Reserved [cit. 2009-11-24]. Dostupné z:. 2. JÁNOŠ, Karel. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra informačních studií a knihovnictví, 1993.380 s. 3. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSB ISO 690-2 : Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3. c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004 [cit. 2009/11/24]. Dostupné z:. 4. Obrázek č. 2: CHAM, Jorge. Piled Higher and Deepe r [online]. c2009 [cit. 2009-11-24]. Dostupné z:. 5. Obrázek č. 3: CHAM, Jorge. The origin of the theses [online]. c2009 [cit. 2009-11-27]. Dostupné z:. 6. GREGAROVÁ, Magda. Jak psát seminární, ročníkové, bakalářské a diplomové práce [online]. 2002 [cit. 2009-12-04]. Dokument Word. Dostupné z:. 7. Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce? : 1. část Jak efektivně číst odborné texty [online]. Copyright neuveden [cit. 2010-02-10]. Dostupné z:. 8. Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce? : 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? [online]. Copyright neuveden [cit. 2010-02-10]. Dostupné z:. Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010

42 DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST Bc. Olga Biernátová, biernatova@knihovna.utb.cz Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "PŘÍPRAVA A PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google