Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K NIHOVNICKÝ MANAGEMENT 23. dubna 2014 Rekvalifikační knihovnický kurz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K NIHOVNICKÝ MANAGEMENT 23. dubna 2014 Rekvalifikační knihovnický kurz."— Transkript prezentace:

1 K NIHOVNICKÝ MANAGEMENT 23. dubna 2014 Rekvalifikační knihovnický kurz

2 M ANAGEMENT je z anglického to manage řídit je umění řízení, působení na určitou soustavu a ovládání její činnosti tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků Jedná se o proces koordinace pracovních aktivit lidí tak, aby byly provedeny účinně a efektivně.

3 K NIHOVNICKÝ MANAGEMENT Manažeři patří k těm, kdo určují směr, tvoří hodnoty, kdo mají vize a dokážou pro ně získat druhé. Vidí cíl a umějí ho přenášet na ostatní. Manažer je ten, kdo pracuje s lidmi a koordinuje jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo cílů knihovny. Manažer je člověk s vizí.

4 Z ÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE Funkce plánování zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností potřebných pro dosažení vybraných, či zadaných úkolů. Funkce rozhodování je o tom, co se má vykonat. Obsahuje plánování, projektování, formulování cílů, metod a prostředků dosahování zadaných cílů a časového harmonogramu. Funkce organizování zahrnuje činnost, kdy soustřeďujeme a uspořádáváme prostředky, které jsou nutné pro dosažení zadaného cíle. Funkce vedení – mluvíme o vedení lidí. Lidi neřídíme, ale vedeme.

5 Z ÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE Funkce kontrolování Motivace – není samostatnou funkcí, fázi, krokem procesu vedení, ale uplatňuje se v celém jeho průběhu.

6 T RADIČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE TVOŘÍ ZÁKLADNÍ ČINNOST KAŽDÉHO VEDOUCÍHO plánovat rozdělovat práci zadávat pracovní úkoly kontrolovat jejich plnění

7 Z ÁSADY ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ „SMART“ – hladký, průrazný S – úkol musí být stanoven jednoznačně a úplně M – měřitelnost vyžaduje, aby výsledek plnění úkolu byl jednoznačně kontrolovatelný A – akceptování úkolu, přijetí úkolu za vlastní podstatní zvýší úsilí zaměstnanců R – reálnost je požadavek, aby úkol byl splnitelný T – termín a trasování – jednoznačný termín plnění Trasování = stanovení dílčích etap, ve kterých proběhne kontrola plnění

8 Z ÁSADY ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ U mimořádně schopných, spolehlivých a samostatných zaměstnanců se neřídíme zásadami SMART – demotivující Těžko přijatelný úkol Upustíme od akceptování a nahradíme vnitřní motivaci zaměstnance zvýšenou kontrolou zvenčí. Každý zaměstnanec má svůj „strop“ Manažer by měl úkoly přidělovat spravedlivě, podle schopností a dovedností lidí Měl by umět práci nejen spravedlivě rozdělovat, ale také oceňovat

9 H ODNOCENÍ PRÁCE Největší chybou je, když manažeři práci: nehodnotí hodnotí nesprávně Zaměstnanci nemají zpětnou, nevědí, co dělají dobře a co by měli dělat jinak Dochází k opakování chyb Zaměstnanci se přestanou snažit, protože jejich výsledky nikoho nezajímají

10 H ODNOCENÍ PRÁCE – HODNOTÍCÍ POHOVOR Nejlépe jednou ročně zorganizovat pohovor se všemi zaměstnanci v knihovně klidná místnost vedoucí začne pozitivním hodnocením a teprve potom zmíní nedostatky nesrovnává zaměstnance s ostatními hodnotící pohovor nevztahuje k finanční odměně, ale k výsledkům práce a k úrovni výkonu pracovníka hodnotí se celé sledované období hodnocení má být zakončeno konkrétními úkoly, pozitivně

11 N OVÉ MANAŽERSKÉ FUNKCE Úkolem manažera je vytvořit takové pracovní prostředí, které snahu a zájem odvést co nejlepší práci podporuje, které posiluje jejich odpovědnost a iniciativu a stimuluje je k jejich vlastnímu osobnímu rozvoji motivovat delegovat podporovat zaměstnance k plnění úkolů trvale s nimi komunikovat Tyto nové manažerské funkce označujeme též jako vedení. Vedení je schopnost přesvědčovat jiné, aby se s nadšením snažili dosáhnout stanovených cílů. Je to lidský faktor, co dává skupinu dohromady a motivuje ji v orientaci na cíl

12 M OTIVACE Motivátor: Vnitřní – odměnou je práce sama Vnější – plat Faktory, které vedoucí pracovníci uváděli jako významné pro motivaci zaměstnanců: o odpovědnost o autonomie o respekt a uznání od nařízených o pocit užitečnosti v práci o možnost uplatňovat své nápady Peníze a jistota zaměstnání se ukazují v dnešní době velmi důležitými motivátory. V knihovnách není plat ten hlavní motivátor, knihovníci jsou spíše nespokojeni se svým platem. V knihovnách je hlavním motivátorem práce. Je to práce zajímavá, obohacující, kreativní, podnětná atd. Ale i pro knihovníky je důležitý pocit, že jsou odměňováni spravedlivě. Dalším významným motivátorem pro knihovníky je pracovní prostředí a vztahy na pracovišti.

13 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN o Knihovny jsou specifické souborem podmínek, ve kterých pracují, v činnostech, které realizují, ale především tím, že poskytují veřejné služby s vysokým kontaktem s uživatelem.

14 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN o Knihovny patří do neziskového sektoru, nehospodaří za účelem zisku, ale vytvářejí hodnoty, které lidi obohacují o Knihovny jsou tradiční instituce, vyvíjejí se a přizpůsobují společnosti a především svým uživatelům. Uživatel je v centru jejich pozornosti.

15 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN o Právě neziskové organizace, které jsou limitované zákonem o platu, potřebují přesvědčit zaměstnance o smyslu své existence, potřebují, aby lidé v týmu sdíleli poslání knihovny, naplňovali strategické cíle, spolupracovali. o Hlavním motivátorem není plat, ale radost z práce. o Management knihovny vytváří vize, poslání a strategii knihovny. Motivátory jsou především vnitřní a je potřeba je podporovat, dát knihovníkům pocit volnosti a tvůrčí proces.

16 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN o Knihovna je veřejná služba. Lidský prvek je zde dominantní. o Knihovna slouží všem v dané komunitě. Je to pravda? Provozní doba aj. bariéry vylučují určité skupiny osob z využívání knihovny. Přizpůsobujeme se skutečně uživatelům, ne vlastním zaměstnancům? o Knihovnické povolání je hlavně práce s lidmi, a tudíž je náročné a stresující. o V knihovnách pracují převážně ženy, které pečují o rodinu. Nemocnost, paragrafy, … způsobují pracovní komplikace, jak zajistit provoz.

17 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN o Profese knihovníka patří k těm, kde se dá snadno sklouznout k rutině či tzv. vyhořet. o Management knihoven tomu může předejít koučováním, permanentním vzděláváním zaměstnanců, zaváděním novinek, vytvářením podmínek, všímáním varovných signálů apod.

18 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN Personální specifika o Knihovny jsou zaměřeny na týmovou práci, která je založena na kvalitních mezilidských vztazích. o V knihovnách pracují převážně ženy středního a vyššího věku. Feministický kolektiv mívá většinou potíže s dobrými vztahy. o Management by měl sjednocovat pracovníky a držet se týmových pravidel. Zaměstnanci a především ženy potřebují informace když jim scházejí, vznikají polopravdy až fámy. Informovanost, otevřenost a opravdový zájem o zaměstnance podpoří dobré mezilidské vztahy v knihovnách.

19 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN Spolupráce/kooperace/komunitní role o Knihovna spolupracuje s místními spolky sdruženími, neziskovými organizacemi, se svým zřizovatelem, vytváří společné projekty, vzájemně si vypomáhají. o Knihovna by měla být obývákem města. Komunitním prostorem, kde se nabízí kvalitní zábava a možnost setkávání. o Management knihovny má posilovat pěstování týmového ducha, udržování kontaktů, zapojení do kulturního a veřejného dění, podporovat nápady a zajímavé projekty, umět vyjednávat a komunikovat.

20 S PECIFIKA MANAGEMENTU KNIHOVEN Knižní novinky o Souvisí s modelem financování knihoven. Akvizice je nedostatečná. Knihovny mohou nakoupit jen málo nových knih, málo multiplikátů o Lidé nejvíce žádají novinky. o Z výzkumů vyplývá, že si novinky za prvé kupují, za druhé shánějí od známých a teprve až jako poslední možnost volí výpůjčku v knihovně. o Přitom půjčování knih je hlavní komodita pro knihovní služby. o Pokud knihovna nezajistí dostupnost knižních novinek, selhává ve své podstatě.


Stáhnout ppt "K NIHOVNICKÝ MANAGEMENT 23. dubna 2014 Rekvalifikační knihovnický kurz."

Podobné prezentace


Reklamy Google