Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém nepojistných sociálních dávek Mgr. Kateřina Jirková Ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém nepojistných sociálních dávek Mgr. Kateřina Jirková Ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Systém nepojistných sociálních dávek Mgr. Kateřina Jirková Ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, MPSV

2 Vymezení systému nepojistných sociálních dávek  Pojem nepojistné sociální dávky  Vypláceny na základě residenčního principu  Nárok bez ohledu na pracovní aktivitu a pojištění příjemce či rodinného příslušníka  Bez placení příspěvků  Podmínkou je u určitých dávek trvalý pobyt a bydliště na území ČR

3 Společné rysy všech oblastí systému nepojistných sociálních dávek  Provádění a organizace je v působnosti státního orgánu  Rozhodování o dávkách probíhá ve správním řízení.  Pro každý dávkový systém je vytvořen aplikační program  Všechny údaje jsou vedeny v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí  Náklady na dávky a jejich administraci jsou hrazeny ze státního rozpočtu

4 Jednotlivé systémy nepojistných sociálních dávek  Státní sociální podpora přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné  Pomoc v hmotná nouze příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc  Osoby se zdravotním postižením příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením  Příspěvek na péči

5 Státní sociální podpora  Především rodinné dávky podporující příjmy rodin s nezaopatřenými dětmi ve stanovených sociálních situacích a příspěvek na bydlení  Princip solidarity rodin vysokopříjmových s nízkopříjmovými a bezdětných s rodinami s dětmi  Pojmy rodina (společně posuzované osoby), nezaopatřené dítě, příjem, životní minimum

6 Státní sociální podpora - přídavek na dítě  Základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi s příjmem do 2,4násobku životního minima. Posuzuje se příjem za předchozí kalendářní rok Věk dítěteMěsíční výše dávky v Kč do 6 let500 6 až 15 let610 15 až 26 let700

7 Státní sociální podpora - rodičovský příspěvek  Určen pro podporu rodičů, kteří osobně, celodenně a řádně pečující o nejmladší dítě v rodině  Dána celková suma 220 000 Kč, kterou lze čerpat do 4 let věku dítěte  Příjem rodiče není sledován, při pobírání dávky může rodič neomezeně pracovat, po dobu výdělečné činnost musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou  Výši dávky lze měnit 1x za 3 měsíce

8 Státní sociální podpora - příspěvek na bydlení  Dávka pomáhá rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy s úhradou nákladů na bydlení  Testuje se příjem za předchozí čtvrtletí  Nárok má vlastník či nájemce bytu s hlášeným trvalým pobytem  Omezená doba poskytování příspěvku

9 Státní sociální podpora - porodné  Náleží při porodu prvního dítěte/dětí  Testuje se příjem za kalendářní čtvrtletí předcházející narození dítěte  Výše porodného činí 13 000 Kč, při narození dvojčat a více dětí 19 500 Kč

10 Státní sociální podpora - pohřebné  Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte  Výše pohřebného činí 5 000 Kč

11 Pomoc v hmotné nouzi  Nabízí pomoc osobám, jejichž příjmy a sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb, a příjem si z objektivních důvodů nemohou zvýšit prací, využitím nebo prodejem majetku, uplatněním nároků a pohledávek a vyřešit tak situaci vlastním přičiněním  Nedílnou součástí je sociální práce

12 Pomoc v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí  Základní dávka, pomáhá osobě (rodině) při nedostatečném příjmu k zajištění obživy  Nárok na dávku vzniká, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem částky živobytí osoby/rodiny  Výše dávky je rozdíl mezi částkou živobytí osoby/rodiny a jejím příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení

13 Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení  Řeší nedostatek příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory  Poskytován nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí  Výjimečně může být dávka poskytována osobám i v jiné formě bydlení (ubytovna, azylový dům)

14 Pomoc v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc  Je poskytovaná osobám, které se ocitnou v situacích, které vyžadují bezodkladné řešení:  hrozí-li vážná újma na zdraví  postižení živelní pohromou, ekologickou havárií, vichřicí, požárem  nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje (např. vystavení dokladů)  nedostatek prostředků k nákupu/opravě předmětů dlouhodobé potřeby  nedostatek prostředků na vzdělání, zájmovou činnost dětí nebo SPOD  ohrožení sociálním vyloučením (např. návrat z vězení, léčebny, dětského domova …)

15 Osoby se zdravotním postižením – průkaz osoby se zdravotním postižením  Průkaz osoby se zdravotním postižením je průkazem nositele benefitů – např. v dopravě, slev na jízdném, vstupném na kulturní a jiné akce  Nahrazuje průkaz mimořádných výhod  Druhy průkazu: TP ZTP ZTP/P

16 Osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu  Opakující se nároková dávka  Pro osoby starší 1 roku, které jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P  Osoba se musí opakovaně za úhradu dopravovat  Měsíční výše příspěvku 400 Kč

17 Osoby se zdravotním postižením - příspěvek na zvláštní pomůcku  Jednorázová nároková dávka  Demonstrativní seznam pomůcek stanoví vyhláška  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení  Věk od 1, 3 nebo 15 let, liší se dle druhu pomůcky

18 Příspěvek na péči  Určen osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby  Čtyři stupně závislosti (lehká, středně těžká, těžká, úplná)  Při posuzování se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby (10 posuzovaných oblastí běžného života)

19 Příspěvek na péči  Měsíční výše dávky v Kč:  Přiznanou částku lze zvýšit o 2 000 Kč měsíčně Stupeň závislosti Osoba do 18 let Osoba nad 18 let I3 000800 II6 0004 000 III9 0008 000 IV12 000

20 Výdaje na nepojistné dávky v roce 2013 Typ dávky Vyplaceno v roce 2013 (v mil. Kč) Dávky pomoci v hmotné nouzi: 10 509,7 - příspěvek na živobytí 7 463,8 - doplatek na bydlení 2 813,6 - mimořádná okamžitá pomoc 232,4 Dávky pro osoby se zdravotním postižením: 1 908,5 - příspěvek na mobilitu 1 116,0 - příspěvek na zvláštní pomůcku 787,9 Příspěvek na péči 19 544,6

21 Výdaje na nepojistné dávky v roce 2013 Typ dávky Vyplaceno v roce 2013 (v mil. Kč) Státní sociální podpora: 35 231 - přídavek na dítě 3 329,1 - rodičovský příspěvek 24 336,5 - příspěvek na bydlení 7 403,5 - porodné 147,7 - pohřebné 14,2

22 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Kateřina Jirková Ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, MPSV


Stáhnout ppt "Systém nepojistných sociálních dávek Mgr. Kateřina Jirková Ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google