Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 3. 2013 Zlín 18. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 41/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 3. 2013 Zlín 18. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 41/2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 3. 2013 Zlín 18. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 41/2013

2 Výzva č. 41/2013 Oblast/ podoblast Název oblasti/podoblasti 1.1.1Silnice II. a III. třídy 2.1IPRM Olomouc „Městské parky“ 2.2.1Fyzická revitalizace území 2.2.3Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 2.2.4Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví 2.2.6Rozvoj krizové infrastruktury 3.1.1Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko 3.2Veřejná infrastruktura a služby 3.3.1Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující IPRÚ Jesenicko 3.3.1Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující IPRÚ Šumpersko 3.3.2Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

3 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Oprávnění žadatelé/příjemci:Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Finanční alokace pro výzvu:143 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:5 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:143 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

4 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Aktivity: 1. Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů)  výstavba nových úseků, modernizace, stavební úpravy nebo změny a rozšiřování stávajících souvislých úseků silnic II. a III. třídy  modernizace, budování nebo stavební úpravy úseků napojení na místní a účelové komunikace za účelem zajištění dostupnosti center nebo napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy)

5 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 2. Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace  modernizace, stavební úpravy, výstavba kruhových objezdů, mimoúrovňových křižovatek, podchodů, nadchodů  odstraňování bodových závad, tj. nebezpečných úseků (mosty, zúžené profily komunikací, nepřehledných zatáček a křižovatek)  odstraňování nehodových a problémových míst budováním prvků směřujících ke snížení počtu dopravních nehod  stavební úpravy za účelem zklidnění dopravy  rozdělení přechodu na 2 části doplněním ostrůvku nebo osvětlením  oddělení cyklistické dopravy a pěších  úpravy nepřehledných železničních přejezdů  zpomalovací retardéry

6 1.1.1 Silnice II. a III. třídy  odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy  budování systémů včasného varování před náledím na mostních objektech pomocí informací na panelech a navigace pomocí proměnných dopravních značek

7 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 3. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vaznou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel  modernizace, stavební úpravy nebo stavební změny a rozšiřování stávajících, popř. nových opatření snižující dopady silničního provozu na životní prostředí obyvatel  obchvaty sídel  protihlukové stěny  protiprašná opatření

8 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 4. Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích)  výstavba, modernizace, stavební úpravy snižující dopady silničního provozu na ekosystémy  jiné stavební změny  rozšiřování stávajících opatření

9 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a silnic.  Neuznatelné jsou náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti.  Stavební úpravy místních komunikací – pouze v případech vyvolaných investic vzniklých realizací podporovatelných aktivit

10 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení bezpečnosti dopravy – jen s hmotnou škodou  zlepšení bezpečnosti dopravy – s usmrcením člověka  zlepšení bezpečnosti dopravy – se zraněním

11 2.1 IPRM Olomouc „Městské parky“ Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Oprávnění žadatelé/příjemci:Statutární město Olomouc, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Finanční alokace pro výzvu:11,1 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:11,1 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

12 2.1 IPRM Olomouc „Městské parky“ Aktivity: Výzva je zaměřena na opatření „Revitalizace veřejných prostranství“ a aktivitu: Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity  rekonstrukce nemovitých kulturních památek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti pro volnočasové aktivity  rekonstrukce zdevastovaných nemovitých kulturních památek, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků parků

13 2.1 IPRM Olomouc „Městské parky“ Nezbytné podmínky:  NEBUDOU podpořeny objekty, které jsou uvedeny v seznamu památek podporovatelných v rámci Integrovaného operačního programu  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu nebo energetické úspory (výměna oken, zateplování, oprava střechy, apod.).  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  Projekty musí prokázat převažující dopad na obyvatele města Olomouce.

14 2.1 IPRM Olomouc „Městské parky“ Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu  zlepšení dostupnosti (úspora času)  bezbariérové úpravy

15 2.2.1 Fyzická revitalizace území Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:240 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:25 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

16 2.2.1 Fyzická revitalizace území Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 5 000 obyvatel s výjimkou měst Olomouc a Zlín  organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomouc a Zlín  dobrovolné svazky obcí  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace školské právnické osoby  vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem)

17 2.2.1 Fyzická revitalizace území Fyzická revitalizace území  obnova a výstavba infrastruktury a místních komunikací pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství  odstranění nevyužívaných staveb a ekologických zátěží  obnova a stavební úpravy  efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských. Občanské vybavení = stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kultury veřejnou správu, ochranu obyvatelstva Veřejná prostranství = všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

18 2.2.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 1.Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití  komplexní řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů  výstavba parkovacích ploch v návaznosti na výše uvedené aktivity

19 2.2.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 2. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně  komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství vč. veřejné zeleně  doplňková aktivita – výstavba parkovacích ploch v návaznosti na uvedené aktivity

20 2.2.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 3. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací  stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací  přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou nebo výstavbou místních a účelových komunikací  stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů/nadchodů značení a úpravy pro tělesně postižené veřejného osvětlení veřejné zeleně a mobiliáře

21 2.2.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 4. Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží  odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí zdraví a bezpečnosti obyvatel požární bezpečnosti  odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další využití v oblasti podnikání  odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž podmínka – žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje

22 2.2.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu infrastruktury  Neřeší se stavební úpravy nebo výstavba silnic II. a III. třídy a na ně navazujících úseků místních komunikací  Preference:  projektové žádosti vyvolávající investice dalších subjektů (především podnikatelských)  komplexní revitalizace a komplexní řešení veřejných prostranství

23 2.2.1 Fyzická revitalizace území Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) – míra zlepšení současného stavu

24 2.2.1 Fyzická revitalizace území Relevantní socioekonomické přínosy  zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy  odstranění ekologických zátěží

25 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:80 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt – předškolní vzdělávání: 5 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt – základní vzdělávání 15 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt – středoškolské, vyšší odborné nebo celoživotní vzdělávání 25 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

26 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 5 000 obyvatel podle zákona č. 128/2000 Sb.  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomouc a Zlín  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace  školské právnické osoby i ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol, pokud jsou zapsány ve školském rejstříku

27 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity:  Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení 1.Oblast předškolního vzdělávání (MŠ) rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů s cílem  odstranit bariéry omezující pohyb a orientaci zdravotně postižených dětí  pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí zajištění dostupnosti zařízení předškolního vzdělávání ve vazbě na území, kde je nedostatek těchto kapacit  vybudování nových zařízení  rekonstrukce stávajících zařízení Musí dojít k navýšení kapacity počtu dětí!!! zřízení a vybavení kuchyní NEBUDE podporováno

28 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity: 2. Oblast základního vzdělávání (ZŠ a ZUŠ) aktivity směřující ke zkvalitnění výuky  přírodovědných předmětů  matematika  přírodopis  fyzika  chemie  vlastivěda  zeměpis  cizích jazyků  informatiky při využití informačních a komunikačních technologií Výstupy z projektů MOHOU být využity i v rámci celoživotního vzdělávání

29 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity: 2. Oblast základního vzdělávání (ZŠ a ZUŠ) modernizace a stavební úpravy učeben ve stávajících objektech nebo jiných objektech využívaných školou, VYJMA  ubytovacích zařízení  zařízení školního stravování  sportovišť doplňkově rekonstrukce a obnova stávajících objektů s cílem  odstranit bariéry omezující pohyb a orientaci  pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí Základní vzdělávání definované v zákoně č. 561/2004 Sb. dle § 44 – 56 a § 109

30 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity: 3. Oblast středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (SŠ, VOŠ) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání aktivity směřující ke zkvalitnění výuky v oborech, kde je vysoká poptávka na trhu práce aktivity směřující ke zkvalitnění výuky v oblasti odborného výcviku s cílem uplatnitelnosti na trhu práce formou zvyšování kompetencí absolventů  výstupy z projektů MOHOU být využity i v rámci celoživotního vzdělávání aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy aktivity zaměření na přípravu a nabídku kvalitních pracovníků pro nová strategická odvětví aktivity zaměřené na rozvoj oborových center nebo celoživotního vzdělávání

31 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity: 3. Oblast středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (SŠ, VOŠ) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání modernizace a stavební úpravy učeben ve stávajících objektech nebo jiných objektech využívaných školou, VYJMA  ubytovacích zařízení  zařízení školního stravování  sportovišť realizace nástavby, vestavby nebo přístavby objektu s cílem zlepšování podmínek pro výuku odborných předmětů doplňkově rekonstrukce a obnova stávajících objektů s cílem  odstranit bariéry omezující pohyb a orientaci  pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí

32 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity: 3. Oblast středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (SŠ, VOŠ) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání NEBUDE podporováno rozšiřování stávající sítě středoškolského a vyššího odborného vzdělávání a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání NELZE pořídit výpočetní a prezentační techniku  osobní počítače  tiskárny  kopírovací zařízení  interaktivní tabule  dataprojektory, apod. Tato technika je řešena v rámci OP VK z ESF (netýká se datových sítí nezbytných pro realizaci projektu).

33 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Nezbytné podmínky:  aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy  projekty řešící celoživotní vzdělávání – MOHOU vytvářet příjmy nebo zakládat veřejnou podporu  nevhodné aktivity zaměřené POUZE na: obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně opravy a údržbu nebo energetické úspory ubytovací zařízení a zařízení školního stravování

34 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  prevence kriminality – eliminace trestných činů  bezbariérové úpravy  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení stavu škol a školských zařízení – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu škol a školských zařízení – vybavení

35 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zlepšení stavu škol a školských zařízení - vybavení  prevence kriminality – eliminace trestných činů  bezbariérové úpravy

36 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:60 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:30 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

37 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli s výjimkou měst Olomouc a Zlín  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomouc a Zlín

38 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví mí Aktivity: 1. Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče modernizace a stavební úpravy stávajících popř. nových zdravotních zařízení za účelem zvýšení kvality a dostupnosti v přímém vztahu ke klientům pořízení zdravotnické techniky nutné stavební úpravy budov při pořízení zdravotnické techniky programy zdravotní prevence dle potřeb vyplývajících z regionálních koncepcí zdravotních služeb a zdravotní péče

39 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Aktivity: 2. Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj pořízení zdravotnického vybavení pořízení nových komunikačních a informačních technologií za účelem zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb zdravotní péče obyvatelstvu a záchranné zdravotnické služby.

40 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  projekt musí být v souladu se schváleným dokumentem či záměrem příslušného kraje  veřejným subjektem musí být jednoznačně deklarován veřejný zájem mít tento typ služby na svém území zajištěn  vč. definování kvality a rozsahu služeb  musí být provedena podrobná analýza zaměření projektu na definované cílové skupiny  podoblast zaměřena na:  rozvoj území obcí s min. počtem 5 000 obyvatel  zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotní služby s min. spádovým počtem 50 tis. obyvatel

41 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  neuznatelné jsou náklady na aktivity, které se neváží přímo k této podoblasti podpory  nepodporovatelné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu nebo energetické úspory (oprava střechy, výměna oken, apod.)  nepodporovatelné jsou projekty, které jsou podporovatelné v rámci Integrovaného OP v rámci oblasti intervence 3.2 – služby v oblasti veřejného zdraví

42 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení – míra zlepšení současného stavu

43 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Relevantní socioekonomické  prevence vzniku nemocí  zkrácení délky léčby pacientů  snížení úmrtnosti pacientů  prodloužení délky života pacientů  počet zachráněných lidských životů  bezbariérové úpravy

44 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:30 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:30 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

45 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Oprávnění žadatelé:  Integrovaný projekt  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  Individuální projekt naplňující Integrovaný projekt  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 5 tis. obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb. s výjimkou měst Olomouc a Zlín  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomouc a Zlí n  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace

46 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Aktivity: Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevence a řešení rizik modernizace, stavební úpravy, výstavba objektů sloužících integrovanému záchrannému systému (IZS) pořízení nebo modernizace vybavení objektů IZS instalace kamerových systému a modernizace varovného systému obyvatel rozvoj IZS a systému krizového řízení vč. technického a komunikačního zabezpečení zefektivnění systému příjmu tísňových volání, vysílání sil a prostředků výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace jejich technického vybavení tvorba havarijních plánů výstavba a modernizace síťové infrastruktury pro krizové řízení

47 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Nezbytné podmínky:  výzva je zaměřena na integrovaný záchranný systém  předkladateli integrovaného projektu (IgP) MOHOU být pouze kraje  podporovatelné aktivity MUSÍ být v souladu s krajskými koncepcemi IZS nebo dokumentem schváleným bezpečnostní radou kraje  každý individuální projekt MUSÍ doložit smlouvu o spolupráci při realizaci IgP mezi předkladatelem IgP a předkladatelem individuálního projektu

48 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Nezbytné podmínky:  převažující dopad projektu MUSÍ být v obcích nad 5 tis. obyvatel  doplňkově MŮŽE být umožněna realizace části projektu v obcích od 500 do 5 tis. obyvatel  ve vazbě na aktivity zaměřené na krizovou infrastrukturu v podoblasti podpory 2.3.2  NEBUDOU podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Integrovaného OP v rámci oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

49 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Relevantní socioekonomické  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  bezbariérové úpravy  zlepšení dostupnosti (úspora času)  počet zachráněných lidských životů

50 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:12,4 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:12,4 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

51 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko Oprávnění žadatelé:  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace

52 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko Aktivity: 1. rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních poskytující služby z oblasti cestovního ruchu dobudování nabídky služeb CR spojených s pobytem návštěvníků v regionu investiční projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří 1a) nabídku letních/zimních aktivit 1b) nabídku interiérových a exteriérových služeb CR návštěvníkům mikroregionu

53 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko Aktivity: 1a) Nabídka letních/zimních aktivit primárně jde o zařízení, která již dnes nabízejí služby a jsou situovány v území s vysokou návštěvností a koncentrací návštěvníků existující areály po dobudování umožní  vyžití u vody  rozšíření služeb CR o sportoviště, dráhy, apod. PREFERENCE – projekty, které umožní zvýšit počet návštěvníků v území a budou navazovat na dosud existující stávající areály/zařízení DŮRAZ – pestrost portfolia nabízených služeb, aby bylo osloveno co nejširší spektrum návštěvníků

54 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko 1b) Nabídka interiérových/exteriérových služeb CR investiční projekty podporující využití potenciálu v oblasti aktivit, které reagují na nedostatečnou kapacitu a kvalitu poskytovaných služeb:  sportovních  kulturně - poznávacích  nesportovních rozšiřování nabídky existujících areálů i nová výstavba objektů  krytá multifunkční sportovní centra  galerie,  jiná obdobného charakteru otevřená široké škále návštěvnické veřejnosti vč. infrastruktury pro agroturistiku  rybářství  myslivost  hippoturistika DŮRAZ – pestrost portfolia nabízených služeb, aby bylo osloveno co nejširší spektrum návštěvníků

55 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko Nezbytné podmínky:  projekty musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků  nevhodné aktivity zaměřené na opravy a údržbu nebo energetické úspory (oprava střechy, výměna oken, zateplování)  nevhodné aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně  nebudou podpořeny projekty, které jsou uvedeny v seznamu památek podporovaných v rámci IOP  IP musí naplňovat cíle IPRÚ Rožnovsko

56 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků  bezbariérové úpravy  zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež – míra zlepšení současného stavu

57 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:130 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:25 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

58 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace  zájmová sdružení právnických osob, kdy alespoň 1 PO, která je členem tohoto sdružení, je kraj ne PO založená nebo zřízení krajem za účelem rozvoje CR

59 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: 1.Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR, lázeňství a výstavnictví vč. návazné infrastruktury modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, možná výstavba i nové infrastruktury infrastruktura pro aktivní formy CR:  rozvoj venkovské turistiky vč. hippo-, agro-, eko-,  rozvoj pěší turistiky  naučné stezky  gastronomické cesty  vinařské stezky  spojení naučných stezek s historickými/přírodními památkami  rozvoj vodní turistiky (rekreační plavba)

60 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: 1.Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR, lázeňství a výstavnictví vč. návazné infrastruktury infrastruktura pro kulturně - poznávací formy CR:  infrastruktura, která se váže k lidovým tradicím (folklor, řemesla)  infrastruktura a zázemí pro významné kulturně - společenské akce infrastruktura pro lázeňství – rozšíření stávající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury  lázeňské objekty  rozšíření sítě vycházkových tras  služby a kulturní/sportovní vyžití

61 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: 2. Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch vč. návazné infrastruktury u stávajících sportovních areálů využívaných primárně pro CR:  modernizace a stavební úpravy doplňkové infrastruktury  rozšiřování doplňkové infrastruktury (parkoviště, odpočívadla)  výstavba nové doplňkové infrastruktury (parkoviště, odpočívadla) infrastruktura pro zimní sporty infrastruktura pro letní aktivity

62 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: 3. Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci jednotný systém turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí budování doplňkové infrastruktury (odpočinková posezení, přístřešky)

63 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Aktivity: 4. Stavební úprava kulturní nebo technické památky, kulturní zajímavosti se záměrem využití pro CR vč. návazní infrastruktury modernizace, stavební úpravy, rozšiřování stávající infrastruktury kulturní památky:  architektonicky cenné objekty,  tradiční kulturní a historické památky  objekty lidové architektury  zámky, hrady technické památky:  historické dílny,  staré pivovary a továrny  plavební kanály, mlýny a hamry  mosty, úzkokolejné železnice kulturní zajímavosti:  muzea, skanzeny

64 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Nezbytné podmínky:  projekty MUSÍ prokázat dopad na CR a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území  žadatel MŮŽE v rámci výzvy předložit POUZE 1 PŽ  lze podporovat úpravu památek, které NEJSOU v seznamu památek podporovaných v rámci IOP  lze podporovat i budování návazné/doplňkové infrastruktury CR  komunikace vedoucí k objektům CR vč. parkovišť  zajištění propagace v návaznosti na uvedené aktivity  nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE  na obměnu stávajícího vybavení stejné kvality a technologické úrovně  na opravy a údržbu

65 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Nezbytné podmínky:  podporovány NEBUDOU projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova (PRV):  projekty zaměřené na kulturní dědictví na území obcí do 500 obyvatel  kulturní památky  památkové rezervace  památkové zóny  podporovány NEBUDOU projekty, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ a má „nadregionální dopad“  aquaparky  golfová hřiště  kongresová centra a výstaviště Tyto projekty budou financovány v rámci specifické výzvy prioritní osy 3 Cestovní ruch!

66 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  rozvoj CR v regionu – sportovně rekreační infrastruktura  rozvoj CR v regionu – doprovodná turistická infrastruktura  rozvoj CR v regionu – infrastruktura poznávací turistiky  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy

67 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Jesenicko Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:30 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:15 mil. Kč Oprávnění žadatelé:Podnikatelské subjekty (PO,FO) Podmínka – nebudou mít právní formu a.s. s jakýmkoliv podílem listinných akcií na majitele

68 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Jesenicko Aktivity: Hromadná ubytovací zařízení a sportovně-rekreační infrastruktura modernizace, rekonstrukce a výstavba infrastruktury CR s vazbou na zimní a letní sporty a rekreaci na horách vč. zvyšování standardu ubytovacích zařízení hotelového nebo obdobného typu LZE rozšířit o doprovodnou infrastrukturu typu  přístupové komunikace,  parkoviště  stravovací kapacity BUDOU podporovány projekty komplexního charakteru rozšiřující stávající nabídku služeb v území Ubytovací zařízení BUDOU následně certifikovány dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR pro období let 2013 – 2015“

69 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Jesenicko Nezbytné podmínky:  projekty MUSÍ prokázat převažující dopad na CR a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území  u projektů zaměřených na ubytovací kapacity MUSÍ dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb u stávajícího zařízení  NEBUDOU podpořeny PŽ podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova  žadatel MŮŽE v rámci této výzvy předložit POUZE 1 PŽ  nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE  na obměnu stávajícího vybavení stejné kvality a technologické úrovně  na opravy a údržbu nebo energetické úspory

70 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Jesenicko Nezbytné podmínky:  žadatel MUSÍ mít majetek, do kterého bude směřovat dotace, ve svém vlastnictví a ve své účetní evidenci (movitý/nemovitý)  žadatel MŮŽE investovat do majetku na pozemcích, které NEMUSÍ být ve vlastnictví žadatele, ale MUSÍ mít sjednán dlouhodobý pronájem na období, na které je zpracována FEA  pokud není možné sjednat nájem na tuto dobu, MUSÍ být pronájem sjednán min. po dobu udržitelnosti  žadatel NENÍ OPRÁVNĚN investovat finance v rámci projektu do majetku, který NENÍ v jeho vlastnictví a účetní evidenci

71 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Jesenicko Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  rozvoj CR v regionu – sportovně rekreační infrastruktura  rozvoj CR v regionu – ubytovací infrastruktura  bezbariérové úpravy  zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež – míra zlepšení současného stavu  přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků

72 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Šumpersko Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:20 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:15 mil. Kč Oprávnění žadatelé:Podnikatelské subjekty (PO,FO) Podmínka – nebudou mít právní formu a.s. s jakýmkoliv podílem listinných akcií na majitele

73 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Šumpersko Aktivity: Hromadná ubytovací zařízení a sportovně-rekreační infrastruktura budování, modernizace, rekonstrukce, zvyšování standardu ubytovacích zařízení hotelového nebo obdobného typu vč.:  doprovodné infrastruktury a služeb  přístupové komunikace,  parkoviště  stravovací kapacity  interiérového vybavení a rozšiřování doprovodných služeb  sport  relax  wellness POUZE v kategorii Hotel, Motel, Penzion v kategorii *** a vyšší vč. Garni PODMÍNKA – povinná certifikace zařízení v uvedených kategoriích ubytovací zařízení BUDOU následně certifikovány dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR pro období let 2013 – 2015“

74 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Šumpersko Nezbytné podmínky:  projekty MUSÍ prokázat převažující dopad na CR a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území  u projektů zaměřených na ubytovací kapacity MUSÍ dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb u stávajícího zařízení  NEBUDOU podpořeny PŽ podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova  žadatel MŮŽE v rámci této výzvy předložit POUZE 1 PŽ  nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE  na obměnu stávajícího vybavení stejné kvality a technologické úrovně  na opravy a údržbu nebo energetické úspory

75 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Šumpersko Nezbytné podmínky:  žadatel MUSÍ mít majetek, do kterého bude směřovat dotace, ve svém vlastnictví a ve své účetní evidenci (movitý/nemovitý)  žadatel MŮŽE investovat do majetku na pozemcích, které NEMUSÍ být ve vlastnictví žadatele, ale MUSÍ mít sjednán dlouhodobý pronájem na období, na které je zpracována FEA  pokud není možné sjednat nájem na tuto dobu, MUSÍ být pronájem sjednán min. po dobu udržitelnosti  žadatel NENÍ OPRÁVNĚN investovat finance v rámci projektu do majetku, který NENÍ v jeho vlastnictví a účetní evidenci

76 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Šumpersko Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  rozvoj CR v regionu – sportovně rekreační infrastruktura  rozvoj CR v regionu – ubytovací infrastruktura  bezbariérové úpravy  zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež – míra zlepšení současného stavu  přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků

77 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Vyhlášení výzvy:14. 3. 2013 Ukončení výzvy:30. 4. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:130,4 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:30 mil. Kč Oprávnění žadatelé:Podnikatelské subjekty (PO,FO) Podmínka – nebudou mít právní formu a.s. s jakýmkoliv podílem listinných akcií na majitele

78 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: 1. Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacích zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, vč. modernizace nebo rozšíření stravovacích a návazných služeb modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury s DŮRAZEM na zvýšení standardu a kvality poskytovaných služeb MOŽNÁ výstavba nové infrastruktury

79 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: 2. Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro CR vč. návazné infrastruktury modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury MOŽNÁ výstavba nové infrastruktury sportovní areály využitelné primárně pro CR:  infrastruktura pro zimní sporty VYJMA sjezdového a běžeckého lyžování  infrastruktura pro letní aktivity VYJMA koupališť a aquaparky

80 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: 3. Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu vč. návazné infrastruktury modernizace, zatraktivnění, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury MOŽNÁ výstavba nové infrastruktury infrastruktura pro lázeňství – rozšíření stávající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury:  lázeňské objekty a kolonády  wellness služby  kulturní, sportovní, rekreační, relaxační vyžití a služby

81 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: 4. Stavební úpravy kulturní/technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro CR vč. návazné infrastruktury modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury kulturní památky:  architektonicky cenné objekty  tradiční kulturní a historické památky vč. jejich vybavení  objekty lidové architektury  zámky, hrady technické památky:  historické dílny  staré pivovary a továrny  plavební kanály, mlýny a hamry  mosty, úzkokelejné železnice Kulturní zajímavosti:  muzea, skanzeny

82 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: 5. Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro CR modernizace, zatraktivnění, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury pomocí návazné infrastruktury MOŽNÁ výstavba nové infrastruktury a budování a rozšiřování doplňkových služeb s cílem rozvíjet a zvýšit kvalitu a atraktivitu poskytovaných služeb v CR Návazná infrastruktura a doplňkové služby:  služby vázané na sportovní a reály vč. půjčoven sportovních potřeb, fitness a wellness služby  služby v rámci venkovské turistiky vč. hippo-, agro- a ekoturistiky  služby vázané na kulturní a folklorní tradice, zábavná centra,  lázeňské služby LZE podpořit i budování doplňkové infrastruktury, např. odpočinková posezení

83 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Nezbytné podmínky:  projekty MUSÍ prokázat převažující dopad na CR a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území  u projektů zaměřených na ubytovací kapacity MUSÍ dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb u stávajícího zařízení  BUDOU podpořeny úpravy památek, které NEJSOU v seznamu památek podporovaných v rámci IOP  žadatel MŮŽE v rámci této výzvy předložit POUZE 1 PŽ  nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE  na obměnu stávajícího vybavení stejné kvality a technologické úrovně  na opravy a údržbu nebo energetické úspory

84 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Nezbytné podmínky:  žadatel MUSÍ mít majetek, do kterého bude směřovat dotace, ve svém vlastnictví a ve své účetní evidenci (movitý/nemovitý)  NEBUDOU podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova  LZE podpořit vybudování návazné/doplňkové infrastruktury CR v návaznosti na výše uvedené aktivity  komunikace vedoucí k objektům CR  parkoviště  NELZE podpořit např. byty správců sportovních a ubytovacích zařízení

85 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Nezbytné podmínky:  vnitřní vybavení BUDE podporovatelné POUZE za předpokladu, že:  bude pevně spojené s budovou nebo se stavbou  bude mít vliv na zvýšení kvality poskytovaných služeb  ubytovací zařízení BUDOU následně certifikovány dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR pro období let 2013 – 2015“

86 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Relevantní socioekonomické přínosy  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  rozvoj CR v regionu – sportovně rekreační infrastruktura  rozvoj CR v regionu – ubytovací infrastruktura  rozvoj CR v regionu – doprovodná turistická infrastruktura  rozvoj CR v regionu – infrastruktura poznávací turistiky  bezbariérové úpravy  zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu

87 Nejčastější chyby  NESOULAD mezi Benefitem a ostatními přílohami  NESPRÁVNĚ uveden typ účetní jednotky  CHYBNĚ vyplněn rozpočet  nejsou uvedeny měrné jednotky (m2, m3, ks) a jednotkové ceny  chybí členění rozpočtu na jednotlivé SO nebo logické celky  CHYBNĚ vyplněné monitorovací indikátory:  výchozí a plánovaná hodnota stejná, tudíž rozdíl roven nule  chybně nastavené indikátory ve vztahu k jednotkám  CHYBNĚ zadaná velikost podniku

88 Nejčastější chyby  NEDODRŽENÍ podmínek v harmonogramu – mezi datem ukončení fyzické realizace a datem ukončení projektu max. 22 pracovních dnů  SCHÁZÍ v čestném prohlášení jméno, datum a podpis oprávněné osoby

89 Odpovědnost žadatele  Statutární zástupce:  Podepisuje žádost  V případě vyřazení projektové žádosti  zaslán dopis o vyřazení z dalšího procesu administrace  V případě schválení projektové  zaslán dopis o schválení k dopracování / oznámení o schválení k financování  V kopii zaslán e-mail v případě výzvy na doložení nedostatků v projektu  Hlavní kontaktní osoba – komunikace s ÚRR, zaslány výzvy k doplnění nedostatků zjištěných v žádosti

90 Odpovědnost žadatele  Hlavní zodpovědnost za posouzení, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, nese žadatel  Zodpovědnost za údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách nese žadatel, ne zpracovatel, což žadatel stvrzuje podpisem v čestném prohlášení

91 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 15. 3. 2013 Zlín 18. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 41/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google