Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"— Transkript prezentace:

1 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS “ CMS FORUM KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

2 Agenda Úvodní slovo Rekapitulace stávajícího stavu projektu – Souhrn událostí s dopadem na návrh harmonogramu prezentovaném dne – Aktuální harmonogram projektu k – Rekapitulace přehledu dílčích VZ – 1. kolo Požadavky na součinnost od Pověřujících zadavatelů (2. kolo) Nový elektronický nástroj DNS E-ZAK Opční právo (proces, pravidla, praxe) Otázky a odpovědi Slovo závěrem KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

3 Souhrn událostí s dopadem na návrh harmonogramu prezentovaném dne Dne podání předběžné nabídky 13 uchazečem. Zadávání požadavků Pověřujícími zadavateli do portálu KIVS, vč. kontroly dat do – Celkem služeb ve stavu „Postoupeno“ – Celkem vygenerováno Poptávkových listů 367 DI č. 22 k zadávacím podmínkám – Dne pověření České pošty, s.p., Odštěpného závodu ICT služby, jako osoby zastupující Centrálního zadavatele dle § 151 ZVZ. – Dne Oznámení o změně elektronického nástroje E-ZAK (https://dns.kivs.cz).https://dns.kivs.cz – Data evidovaná v elektronickém systému ELISN pro dynamický nákupní systém s názvem Poskytování služeb KIVS byla ke dni změny převedena do nového elektronického systému. Rekapitulace stávajícího stavu projektu Základní milníkyTermín zahájeníTermín dokončení Předání návrhů Poptávkových listů, připomínkování Pověřujícími zadavateli, vč. zapracování připomínek I. kolo - Zveřejnění výzev, Poptávkových listů v rámci DNS (lhůta pro místní šetření a podání nabídek) I. kolo - Zahájení e-aukcí, hodnocení nabídek, rozhodnutí Centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, lhůta pro podání námitek, podpisy smluv mezi zadavateli a vybraným uchazečem II. kolo - Zveřejnění výzev, Poptávkových listů v rámci DNS (lhůta pro místní šetření a podání nabídek) II. kolo - Zahájení e-aukcí, hodnocení nabídek, rozhodnutí Centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, lhůta pro podání námitek, podpisy smluv mezi zadavateli a vybraným uchazečem KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

4 Dne a odeslány Zjednodušená oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému. Celkem Centrální zadavatel zveřejnil 182 oznámení. K uveřejnění ve Věstníku došlo – Lhůta (15 kalendářních dnů) pro podání předběžných nabídek nebo oznámení stávajících uchazečů o změně kvalifikačních údajů. Lhůtu pro podání oznámení o změně kvalifikačních údajů využili dva uchazeči ( a ). Uzavření se uskutečnilo dne Dne Rozhodnutí o změně ZD (Č. j. MV /SIK5-2013). Odeslání 182 výzev kvalifikovaným uchazečům dne – Podání nabídek uchazeči do 13. – Aktuální harmonogram projektu k Rekapitulace stávajícího stavu projektu KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dílčí zadavatelské činnostiI. vlnaII. vlnaIII. vlna Požadavky, kontrola dat v potále KIVS Finální vygenerování PL Zveřejnění Zjednodušených oznámení (F9)25.9. – – – Podání předběžných nabídek – – – Odeslání výzev – – – Podání nabídek13. – – – Zahájení elektronických aukcí ( ) Migrace (Max. doba zavedení služby)duben 2014červen 2014srpen 2014

5 Rekapitulace stávajícího stavu projektu KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

6 Do Portál KIVS – Kontrola požadavků / služeb v portále KIVS pro II. vlnu EA (stav „Postoupeno“) Dne generování Poptávkových listů (ČP OZ) Dne odeslání Pověřujícím zadavatelům k odsouhlasení Do potvrzení / zaslání připomínek od Pověřujících zadavatelů Do zapracování připomínek, komunikace s Pověřujícími zadavateli, finalizace Do generování finálních Poptávkových listů (cca +, PL) Do zaslání kontaktních osob pro místní šetření – Kontaktní osobou pro realizaci prohlídek míst plnění uvedenou v dílčích výzvách je Ing. Václav Vávra. – Nezbytné předat DNS zprávou na uchazeče, a to po zveřejnění dílčích výzev – Upozornění pro Uchazeče: „V rámci ohlášení pro umožnění realizace místního šetření je nezbytné volat minimálně 24 hodin před vlastní návštěvou zájmových objektů. Zajištění vstupů do objektů státní správy si vyžaduje vysoké nároky na fyzickou i objektovou bezpečnost.“ Požadavky na součinnost od Pověřujících zadavatelů (2. vlna) KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

7 Změna elektronického nástroje je přímým důsledkem změny administrátora dynamického nákupního systému s názvem Poskytování služeb KIVS , neboť došlo k uplynutí doby platnosti smlouvy na administrátorské činnosti. Původní administrátor byl zároveň poskytovatelem původního elektronického nástroje. Ode dne Centrální zadavatel a dodavatelé využívají pro zadávání dílčích veřejných zakázek v rámci dynamického nákupního systému s názvem Poskytování služeb KIVS výlučně elektronický nástroj s názvem E-ZAK, který je pro dodavatele přístupný na adrese https://dns.kivs.cz/.https://dns.kivs.cz/ Veškeré data evidovaná v elektronickém systému ELISN pro dynamický nákupní systém s názvem Poskytování služeb KIVS byla ke dni změny převedena do Nového elektronického systému. Připravujeme: – Testovací scénáře v demoverzi pro zařazené uchazeče do DNS Nový elektronický nástroj DNS E-ZAK KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

8 Vzhledem k dynamickým nárokům na zajišťování Služeb, jež není s ohledem na standardní průběh zadávacího řízení možné smluvně zajistit bezodkladně, a s ohledem na povahu Služeb, je možné využít opční právo během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně Služeb specifikovaných v Poptávkovém listu. Centrální zadavatel připravuje Metodický pokyn (proces) pro uplatnění a řízení změnových požadavků. – Předpokládaný termín finalizace a předání Pověřujícím zadavatelům – 11/2013. Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS Změna služeb ve Smlouvě – OPCE – Právo Koncových uživatelů uplatňovat změnové požadavky – počty přípojek, rychlost nebo jiné parametry Služeb. – Uplatnění opčního práva je Koncový uživatel oprávněn učinit v souladu a v rozsahu upraveném ZVZ a Smlouvou. Centrální registr opcí KIVS – Všechny Opce musí být uplatněny prostřednictvím Ministerstva, a to zasláním písemného požadavku Koncového uživatele Ministerstvu. – Ministerstvo zaznamená požadavek do své evidence Centrální registr opcí KIVS a po jeho vyhodnocení uplatní vůči Poskytovateli. – Centrální registr opcí KIVS administruje Ministerstvo a shromažďuje v něm všechny změnové požadavky Koncových uživatelů uplatněné dle Smlouvy. Opční právo (proces, pravidla, praxe) KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

9 Maximální rozsah Opce – Na základě Opcí může být celková cena Služeb dle Poptávkového listu specifikovaných ve vztahu k určitému Koncovému uživateli navýšena či snížena nejvýše o 30 % výchozí hodnoty. Postoupení opcí – Každý Koncový uživatel je oprávněn uplatňovat Opce v povoleném rozsahu pouze ve vztahu ke Službám, které odebírá, ledaže jiný Koncový uživatel postoupí své právo na uplatnění změnového požadavku dle Smlouvy v rozsahu, v jakém k okamžiku postoupení práva disponuje; – postoupení je oprávněno zprostředkovat Ministerstvo. – O čerpání Opcí jednotlivými Koncovými uživateli a rozsahu postoupení práva na uplatnění Opcí vede Ministerstvo. Organizační opce – Koncový uživatel je oprávněn opakovaně uplatňovat Opce, které jsou vyvolány organizačními změnami ve struktuře Koncového uživatele, tzv. Organizační opce, včetně snížení množství Služeb, změny kvality Služeb, změny místa poskytování Služeb, převedení práv na poskytování Služeb (či jen některých z nich) na jiného Koncového uživatele apod. – Uplatnění Organizační opce musí být doloženo řádným odůvodněním Koncového uživatele. Předpokládá-li realizace Organizační opce změnu poštovní adresy poskytování Služby, povede Poskytovatel s příslušným Koncovým uživatelem technické šetření. – Cena za Služby poskytované po uplatnění Organizační opce bude stanovena způsobem dle Smlouvy. Opční právo (proces, pravidla, praxe) KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

10 Schválení výjimky z postupu stanoveného v bodě I/2b usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, ve znění usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č Na období po 27. březnu 2013 zabezpečit nákup odpovídajících datových a hlasových služeb KIVS v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy lze uplatnit ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách jako krajně naléhavý případ, a to na dobu nezbytně nutnou, přičemž takto uzavřené smlouvy budou obsahovat ustanovení o možnosti výpovědi objednatele bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou. Informovat ministra vnitra do 30. října 2013 o výsledných cenách dosažených v zadávacím řízení podle bodu IV/1a tohoto usnesení, Povinností Centrálního zadavatele je do 31. prosince 2013 podat vládě souhrnnou informaci o průběhu zadávacího řízení a o dosažených výsledných cenách v rámci jednotlivých resortů/úřadů v období po 27. březnu 2013 na základě informací získaných podle bodu IV/1b tohoto usnesení. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. února 2013 č. 138 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

11 ? Otázky a odpovědi... KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

12 Děkujeme Vám za pozornost KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)


Stáhnout ppt "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"

Podobné prezentace


Reklamy Google