Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 5. 4. 2012 Zlín 6. 4. 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 31/2012 Bc. Hana Mikulová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 5. 4. 2012 Zlín 6. 4. 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 31/2012 Bc. Hana Mikulová."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 5. 4. 2012 Zlín 6. 4. 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 31/2012 Bc. Hana Mikulová vedoucí odboru řízení projektů

2 Harmonogram výzev Na webových stránkách pod tímto odkazem: http://www.rr-strednimorava.cz/file/2658/ naleznete aktuální „Harmonogram 2012“. Podle aktuální situace může být na základě jednání Výboru Regionální rady upraven ve výjimečných případech. Výzvy musí reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů a zásady finančního řízení schválené Výborem Regionální rady pro jednotlivé roky uvedené v programovém dokumentu ROP Střední Morava.

3 Výzva č. 31/2012 Vyhlášeno: 27. 3. 2012 – 31. 5. 2012 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – dodatečné prostředky 1.3. Bezmotorová doprava 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

4 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Vyhlášení výzvy: 27.3.2012 - 30.5.2012 do 12.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Minimální výše dotace: Individuální projekt – 5 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 50 mil. Kč Maximální procento dotace: Webová žádost Benefit = 85 % FEA = 70 % Finanční alokace pro výzvu: 246 mil. Kč

5 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Aktivity:  Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů)  Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace  Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel  Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy

6 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Nezbytné podmínky:  Stavební úprava místních komunikací bude přípustná pouze v případech vyvolané investice vzniklé realizací podporovatelných aktivit.  Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.  Pouze ve vazbě na upravené úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat či stavebně upravovat i úseky místních a účelových komunikací za účelem zajištění dostupnosti center a napojení na hlavní silniční tahy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy).

7 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – dodatečné prostředky Vyhlášení výzvy: 27.3.2012 - 30.5.2012 do 12.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Minimální výše dotace: Individuální projekt – 5 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 134 mil. Kč Maximální procento dotace: Webová žádost Benefit = 85 % FEA = 70 % Finanční alokace pro výzvu: 134 mil. Kč

8 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Aktivity:  Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy s návazností na síť TEN-T a/nebo na silnice vyšší třídy a ve vazbě na ně i napojení místních a účelových komunikací  Obchvaty měst a vesnic, které sníží negativní vliv dopravy na obyvatele a odkloní dopravu mimo centra měst  Regionální silnice II. a III. třídy zlepšující situaci na přetížených silnicích

9 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Nezbytné podmínky:  Prostředky musí být použity v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje, aktualizovanou projektem „Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje – výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji v letech 2010 až 2012“ a Generelu dopravy na území Zlínského kraje.  Žadatelé = předloží, jaké je zatížení předložené silnice II. nebo III. třídy ve vazbě na její kapacitní výkonnost.  Investice do silnic II. a III. třídy musí mít významné socio- ekonomické přínosy pro region.

10 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Nezbytné podmínky:  Rekonstrukce významných dopravních uzlů přinese zlepšení dopravní obslužnosti území v návaznosti na silnice I. třídy a napojení do sousedních regionů. Odstraněním závad na komunikacích se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Dojde k úsporám času účastníků silničního provozu a nákladů správců komunikací. V neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek pro ekonomický rozvoj regionu i mimo něj.  Stavební úprava místních komunikací bude přípustná pouze v případech vyvolané investice vzniklé realizací podporovatelných aktivit.  Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

11 1.3 Bezmotorová doprava Vyhlášení výzvy: 27.3.2012 - 30.5.2012 do 12.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Integrovaný projekt – 15 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 20 mil. Kč Maximální procento dotace: Webová žádost Benefit = 85 %, FEA = 70 % Finanční alokace pro výzvu: 160 mil. Kč

12 1.3 Bezmotorová doprava Aktivity:  Výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich vzájemné propojení, což znamená: výstavba nové infrastruktury, případně se může jednat i o stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávající infrastruktury cyklostezek, a to v rámci těchto regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu: definovaných ve strategiích či koncepcích příslušného kraje zaměřené na rozvoj cyklistické dopravy.  Napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu, což znamená: výstavba nové infrastruktury, případně se může jednat i o stavební úpravy či jiné stavební změny a rozšiřování stávající infrastruktury pouze ve vazbě na realizované stezky pro bezmotorovou dopravu, kde se jedná se o napojení obcí v okruhu do 7 km od nejbližší obce s rozšířenou působností s přímou vazbou na bezpečnost dopravy.

13 1.3 Bezmotorová doprava Nezbytné podmínky:  Jednotlivé projekty musí být realizovány v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a Technickými podmínkami č. 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ schválenými Ministerstvem dopravy ČR dne 17. 3. 2006.  Doplňkově k výše uvedeným stezkám pro bezmotorovou dopravu lze podpořit i značení, budování drobné infrastruktury, např. odpočívadel, stojanů na kola, přístřešků, atd. Tyto výdaje mohou dosáhnout maximálně 10% hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace.  V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Integrovaného operačního programu ČR v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

14 1.3 Bezmotorová doprava Nezbytné podmínky:  Aktivity související s bezpečností dopravy či eliminaci pohybu cyklistů na frekventovaných komunikacích mohou být realizovány pouze jako součást projektu na výstavbu regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu či jako součást projektu na napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu.  V rámci cyklostezky může být podpořena i kombinace projektu s jiným typem bezmotorové dopravy.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

15 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Vyhlášení výzvy: 27.3.2012 - 30.5.2012 do 12.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, Obce s více než 5 000 obyvateli, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Nestátní neziskové organizace (OS, OPS, CPO, N), Školské PO zřizované podle zákona Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: MŠ = 5 mil. Kč; ZŠ = 15 mil. Kč; SŠ = 25 mil. Kč Maximální procento dotace: Webová žádost Benefit = 85 %, FEA = 70 % Finanční alokace pro výzvu: 160,7 mil. Kč (finanční členění dle aktivit)

16 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity:  V oblasti předškolního vzdělávání (mateřské školy) budou podporovány aktivity řešící rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů s cílem odstranit existující bariéry omezující pohyb a orientaci, zdravotně postižených dětí včetně pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí. Dále budou podporovány aktivity zaměřené na zajištění dostupnosti zařízení předškolního vzdělávání ve vazbě na území, kde je nedostatek těchto kapacit (tzn., že se jedná buď o vybudování nových zařízení pro předškolní vzdělávání, nebo rekonstrukci stávajících zařízení, u kterých však musí dojít k navýšení kapacity počtu dětí). Nebude podporováno zřízení a vybavení kuchyní.

17 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity:  V oblasti základního vzdělávání (základní školy a základní umělecké školy) budou v případě základních škol podporovány aktivity směřující ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů ( matematika, přírodopis, fyzika, chemie, vlastivěda a zeměpis) a v případě základních uměleckých škol bude podporováno nezbytné vybavení pro zkvalitnění výuky. Výstupy jednotlivých projektů mohou být využity i v rámci celoživotního vzdělávání.

18 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Aktivity:  V oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání Budou podporovány aktivity směřující ke zkvalitňování výuky v oborech, kde je vysoká poptávka na trhu práce anebo povedou ke zkvalitnění výuky v oblasti odborného výcviku s cílem uplatnitelnosti na trhu práce formou zvyšování kompetencí absolventů. Výstupy jednotlivých projektů mohou být využity i v rámci celoživotního vzdělávání.

19 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Nezbytné podmínky:  Budou podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.  V případě projektů řešících celoživotní vzdělávání se může jednat o projekty vytvářející příjmy anebo o projekty zakládající veřejnou podporu.  Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken, a dále ubytovací zařízení a zařízení školního stravování.  Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

20 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Vyhlášení výzvy: 27.3.2012 - 30.5.2012 do 12.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, Obce s více než 5 000 obyvateli, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Nestátní neziskové organizace (OS, OPS, CPO, N), Školské PO zřizované podle zákona Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 25 mil. Kč Maximální procento dotace: Webová žádost Benefit = 85 %, FEA = 70 % Finanční alokace pro výzvu: 95,9 mil. Kč

21 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Aktivity: Vzdělávací infrastruktura – v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) Podporovány budou aktivity zaměřené na zvýšení kvality technického vybavení středních a vyšších odborných škol a modernizaci jejich zařízení (např. vybavení učeben, laboratoří a dílen). Bude podporován nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání přizpůsobit moderním požadavkům firem, budou umožněny stavební úpravy (v krajním případě i výstavba nových) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky. Podporovatelnou aktivitou bude i vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou plně (dostatečně) využity. Součástí projektu v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání nemůže být pořízení výpočetní a prezentační techniky

22 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Nezbytné podmínky:  V souladu s usnesením vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011 budou podporovány projekty zaměřené pouze na střední a vyšší odborné školství.  Budou podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, a to zaměřené například na rozvoj oborových center či celoživotní vzdělávání.  Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken, a dále ubytovací zařízení a zařízení školního stravování.  Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

23 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Vyhlášení výzvy: 27.3.2012 - 30.5.2012 do 12.00 hodin Oprávnění žadatelé/příjemci: podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 35 mil. Kč Maximální procento dotace: Malý P = 60%, Střední P = 50%, Velký P = 40% Finanční alokace pro výzvu: 231 mil. Kč

24 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: A.Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, včetně případné modernizace nebo rozšíření stravovacích služeb a návazných služeb B.Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury C.Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury D.Stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury E.Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro cestovní ruch

25 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Nezbytné podmínky:  Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území.  Žadatelé musí mít majetek (movitý i nemovitý), do kterého bude dotace z ROP Střední Morava směřovat, ve svém vlastnictví a současně ve své účetní evidenci.  V případě projektů zaměřených na ubytovací kapacity musí dojít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb u stávajících zařízení. Zvyšování třídy, standardu a certifikace ubytovacích zařízení se bude řídit dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky - kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel včetně návazné infrastruktury na období let 2010-2012“,

26 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu. Uživatelé aktivit musí být převážně návštěvníci daného území.  V rámci výše uvedených aktivit nelze podpořit např. byty správců sportovních a ubytovacích zařízení.  Vnitřní vybavení bude podporovatelné pouze za předpokladu, že bude pevně spojené s budovou nebo se stavbou a dále bude mít vliv na zvýšení kvality poskytovaných služeb.  Nevhodné budou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

27 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Nezbytné podmínky:  U projektu, který předkládá podnikatelský subjekt jako žadatel, musí Finanční zdraví dosahovat hodnot A, B, C, D. Hodnoty Finančního zdraví E (tj. zdraví žadatele je na rizikové úrovni), F (tj. finanční zdraví je zcela nedostačující) jsou považovány nedostačující tj. eliminační. Kontrola splnění těchto eliminačních podmínek probíhá v rámci kontroly formálních náležitostí.  Podporováni budou podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).

28 Nezbytné podmínky obecně V 1 výzvě ze 6 je uplatněn princip předložení jedné projektové žádosti jedním žadatelem: 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

29 RELEVANTNÍ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY: Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci projektu naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7. Definice monitorovacích indikátorů je uvedena v Instrukci pro práci s monitorovacími indikátory. Výběr MI vzhledem k charakteru projektu Nezvolení dostatečného počtu MI = NESPLNĚNÍ KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ. Nezbytné podmínky

30 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA (FEA): Při zpracování FEA musí být splněny následující eliminační podmínky: u projektu, který nezakládá veřejnou podporu:  je FNPV < 0 a FRR < diskontní sazba  je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba u projektu, který zakládá veřejnou podporu:  je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba Kontrola splnění uvedených eliminačních podmínek = KONTROLA FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ. Při hodnocení projektu mohou být chybné, nevhodné či nad- hodnocené údaje v jednotlivých záložkách FEA upraveny pro účely hodnocení projektu  boduje se výsledná hodnota ukazatele ERR. Nezbytné podmínky

31 Způsobilost výdajů: Max. limity u některých typů způsobilých výdajů U projektů zakládající veřejnou podporu ode dne doručení dopisu o schválení projektové žádosti k dopracování (dopis po jednání VRR v rámci Etapy 1) Maximální délka trvání projektu: Ukončení fyzické realizace projektů 30. 6. 2015 Nezbytné podmínky

32 Lhůty z pohledu žadatele Aktivita Lhůta v pracovních dnech Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 1 Etapa 2 Předložení projektové žádosti od vyhlášení výzvy 40 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty do 10 mil Kč 22/44/66 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty nad 10 mil Kč 22/44/110 Doložení formálních nedostatků na základě výzvy 5 Výzva k doložení příloh k dopracování projektu prostřednictvím dopisu 5 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 3 Doložení příloh před podpisem Smlouvy na základě výzvy44

33 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Příprava projektu a webové žádosti BENEFIT7

34 Benefit7  www.eu-zadost.cz - přístup na základě registrace www.eu-zadost.cz  Instrukce pro vyplnění:  Dokumentace k výzvám  Odkaz na webovou aplikaci (BENEFIT7)

35 Benefit7 - přístup do žádosti  Uživatel  přístup k žádosti i dalším osobám  záložka Přístup k žádosti.  Přístup další osoby  musí již být zaregistrována  není registrována = nelze uložit údaje o této osobě.  Nový uživatel  editační právo či jen povolení čtení žádosti  také možnost změna vlastníka žádosti. DOPORUČENÍ: Přístup dalších osob k žádosti  projekt editován a ukládán vždy jen jednou osobou  aby nedošlo k současnému ukládání dat a tím přepisu a špatné provázanosti jednotlivých polí a záložek.

36 Benefit7 - obsah žádosti Identifikace žádostiPartner projektuFinanční plán ProjektAdresa partneraPrioritní témata Dopady a místa realizaceOsoby partneraVýběrová řízení Popis projektu Harmonogram projektu Horizontální témata Personální zajištění projektuPodpora de-minimisUdržitelný rozvoj Žadatel projektuDalší podpory projektuRovné příležitostí Adresa žadateleHodnoty indikátorůPublicita Osoby žadateleRozpočet projektuPřílohy projektu Zkušenosti žadatelePřehled financováníČestná prohlášení Oranžové záložky  žadatel se v Etapě 1 nemusí vyjadřovat. Etapa 1 = žadatel tyto informace již zná  doporučujeme uvést. Tyto informace nejsou známy  jeho projekt bude vybrán do Etapy 2  doloží informace vztahující se k této záložce dodatečně.

37 Benefit – problémová místa  Instrukce pro vyplnění  Soulad s marketingovou analýzou a popisem investičního záměru:  hodnoty monitorovacích indikátorů  výstupy projektu (m2, m3 apod.)  finanční částky  Monitorovací indikátory (pozor na vyplnění min. 1 indikátor dopadu, 1 výsledku, 1 výstupu)  Rozpočet - rozčlenění

38 Benefit – nejčastější chyby 1.  NESOULAD mezi Benefitem a ostatními přílohami  NESPRÁVNĚ uveden typ účetní jednotky  CHYBNĚ vyplněn rozpočet  nejsou uvedeny měrné jednotky (m2, m3, ks) a jednotkové ceny  chybí členění rozpočtu na jednotlivé SO nebo logické celky  CHYBNĚ vyplněné monitorovací indikátory:  výchozí a plánovaná hodnota stejná, tudíž rozdíl roven nule  chybně nastavené indikátory ve vztahu k jednotkám  CHYBNĚ zadaná velikost podniku

39 Benefit – nejčastější chyby 2.  NEDODRŽENÍ podmínek v harmonogramu – mezi datem ukončení fyzické realizace a datem ukončení projektu max. 22 pracovních dnů  SCHÁZÍ v čestném prohlášení jméno, datum a podpis oprávněné osoby

40 Benefit – ukončení a finalizace  Dle instrukcí žadatel/zpracovatel vyplní aplikaci  Provede kontrolu údajů:  dle vlastních podkladů, co do rozsahu relevantnosti údajů  dle webové aplikace, zda je vše vyplněno  Žadatel zafinalizuje žádost  vygenerován unikátní kód

41 Žádost  Statutární zástupce:  Podepisuje žádost  V případě vyřazení projektové žádosti  zaslán dopis o vyřazení z dalšího procesu administrace  V případě schválení projektové  zaslán dopis o schválení k dopracování / oznámení o schválení k financování  V kopii zaslán e-mail v případě výzvy na doložení nedostatků v projektu  Hlavní kontaktní osoba – komunikace s ÚRR, zaslány výzvy k doplnění nedostatků zjištěných v žádosti

42 Žádost – odpovědnost žadatele  Hlavní zodpovědnost za posouzení, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, nese žadatel  Zodpovědnost za údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách nese žadatel, ne zpracovatel, což žadatel stvrzuje podpisem v čestném prohlášení

43 Kontakty: http://www.rr-strednimorava.cz/kontakty OŘP: Zlín – Mgr. Jiří Pavlíček, tel.: 577 043 857, E-mail: jiri.pavlicek@rr-strednimorava.cz jiri.pavlicek@rr-strednimorava.cz Olomouc – Mgr. Vilém Skyba, tel.: 587 333 317, E-mail: vilem.skyba@rr-strednimorava.cz vilem.skyba@rr-strednimorava.cz OMEMO: BENEFIT 7 Ing. Kateřina Procházková, tel.: 587 333 320, E-mail: katerina.prochazkova@rr-strednimorava.cz katerina.prochazkova@rr-strednimorava.cz FEA Ing. Zdeněk Říha, tel.: 587 333 336, E-mail: zdenek.riha@rr-strednimorava.cz zdenek.riha@rr-strednimorava.cz

44 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 5. 4. 2012 Zlín 6. 4. 2012 Informace o vyhlášené Výzvě č. 31/2012 Bc. Hana Mikulová."

Podobné prezentace


Reklamy Google