Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009 Zlín, 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP C Jak dobře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009 Zlín, 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP C Jak dobře."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009 Zlín, 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP C Jak dobře zpracovat žádost

2 Zaměření workshopu  Seznámení se strukturou žádosti dle nového modelu administrace  Popis webové žádosti Benefit7  Popis webové aplikace Finanční a ekonomické analýzy  Popis ostatních povinných příloh žádosti

3 Žádost  Definovat si základní myšlenku projektu  Konzultovat vhodnost pro poskytnutí dotace  Provést si kalkulaci finančních prostředků na realizaci a provoz projektu  Zjistit si své možnosti na zpracování žádosti  Zvážit režim projektu (projekt generující příjmy x projekt zakládající veřejnou podporu)

4 Žádost  Etapa 1:  Žadatel předloží projektovou žádost a dané přílohy  Projektová žádost je hodnocena – VOLNÁ SOUTĚŽ PROJEKTŮ  Projektová žádost: schválena x neschválena k dopracování  Etapa 2:  Dopracování projektu na základě výzvy  Projekt: schválen x neschválen k financování  Etapa 3:  Smlouva o poskytnutí dotace  Žádosti o platbu, kontrola, realizace a ukončení projektu

5 Žádost Základ pro úspěšné zpracování 1.:  Jasná představa o smyslu a účelu projektu  Zvážit své možnosti na zpracování:  Zpracuji sám  Oslovím zpracovatele – ODPOVĚDNOST NESE ŽADATEL  Neznalost, nejasnost = konzultace na ÚRR  Kontrola údajů uvedených v žádosti:  s dokumentací a danými požadavky  kopírování údajů z různých zdrojů – logičnost a správnost  totožnost tištěné a elektronické verze

6 Žádost Základ pro úspěšné zpracování 2.:  Studium celé dokumentace: www.rr-strednimorava.cz  Výzvy číslovány (např. 15/2009)  Dokumentace k výzvám: Kompletní materiály = formát.zip Instrukce (Benefit7, monitorovací indikátory) Metodické pokyny Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce

7 Žádost dle nového modelu  Upřesnění podmínek v textu výzvy, doplněny byly:  Eliminační kritéria pro hodnocení: Etapa 1: Věcné hodnocení - minimálně 50% v každém z kritérií uvedených pod číslem 2 a písmeny A, B a C. Finanční a ekonomická analýza – Ekonomické vnitřní výnosové procento větší než 5,5 Etapa 2: Finanční zdraví – kategorie E a F  dostatečné zdůvodnění, jinak eliminační kritérium  Byly upřesněny aktivity a způsobilé výdaje,  Relevantní indikátory a socioekonomické přínosy,  Nezbytné podmínky pro dopracování v Etapě 2.

8 Struktura žádosti  Žadatel musí předložit v rámci Etapy 1: 1. Webová žádost BENEFIT7 2. Přílohy webové žádosti BENEFIT7 2.1 Doklady o právní subjektivitě žadatele 2.2 Marketingová analýza 2.3 Popis investičního záměru (podklad pro hodnocení hospodárnosti) 2.4 Finanční a ekonomická analýza projektu – 1. etapa 2.5 Další přílohy a fotodokumentace akce stávajícího stavu 2.6 Územně plánovací informace 2.7 Čestná prohlášení (čestné prohlášení v rámci žádosti Benefit a příloha č. 1 nebo příloha č. 2 MP Veřejná podpora – charakteristika žadatele)

9 Benefit7  www.eu-zadost.cz - přístup na základě registrace www.eu-zadost.cz

10 Benefit7 - přístup do žádosti  Uživatel  přístup k žádosti i dalším osobám  záložka Přístup k žádosti.  Přístup další osoby  musí již být zaregistrována  není registrována = nelze uložit údaje o této osobě.  Nový uživatel  editační právo či jen povolení čtení žádosti  také možnost změna vlastníka žádosti. DOPORUČENÍ: Přístup dalších osob k žádosti  projekt editován a ukládán vždy jen jednou osobou  aby nedošlo k současnému ukládání dat a tím přepisu a špatné provázanosti jednotlivých polí a záložek.

11 Benefit7 - obsah žádosti Identifikace žádostiPartner projektuFinanční plán ProjektAdresa partneraPrioritní témata Dopady a místa realizaceOsoby partneraVýběrová řízení Popis projektu Harmonogram projektu Horizontální témata Personální zajištění projektuPodpora de-minimisUdržitelný rozvoj Žadatel projektuDalší podpory projektuRovné příležitostí Adresa žadateleHodnoty indikátorůPublicita Osoby žadateleRozpočet projektuPřílohy projektu Zkušenosti žadatelePřehled financováníČestná prohlášení Oranžové záložky  žadatel se v Etapě 1 nemusí vyjadřovat. Etapa 1 = žadatel tyto informace již zná  doporučujeme uvést. Tyto informace nejsou známy  jeho projekt bude vybrán do Etapy 2  doloží informace vztahující se k této záložce dodatečně.

12 Benefit – problémová místa  Instrukce pro vyplnění  Soulad s marketingovou analýzou a projektovým záměrem:  hodnoty monitorovacích indikátorů  výstupy projektu (m 2, m 3 apod.)  finanční částky  Monitorovací indikátory (pozor na vyplnění min. 1 indikátor dopadu, 1 výsledku, 1 výstupu)  Rozpočet - rozčlenění

13 Benefit – nejčastější chyby 1.  NESOULAD mezi Benefitem a ostatními přílohami  NESPRÁVNĚ uveden typ účetní jednotky  CHYBNĚ vyplněné monitorovací indikátory:  výchozí a plánovaná hodnota stejná, tudíž rozdíl roven nule  chybně nastavené indikátory ve vztahu k jednotkám  CHYBNĚ zadaná velikost podniku

14 Benefit – nejčastější chyby 2.  NEDODRŽENÍ podmínek v harmonogramu – mezi datem ukončení fyzické realizace a datem ukončení projektu max. 22 pracovních dnů  SCHÁZÍ v čestném prohlášení jméno, datum a podpis oprávněné osoby

15 Benefit – ukončení a finalizace  Dle instrukcí žadatel/zpracovatel vyplní aplikaci  Provede kontrolu údajů:  dle vlastních podkladů, co do rozsahu relevantnosti údajů  dle webové aplikace, zda je vše vyplněno  Žadatel zafinalizuje žádost  vygenerován unikátní kód

16 Benefit – ukončení a finalizace

17 Marketingová analýza  V případě nedoložení není žadatel při kontrole formálních náležitostí vyzván na doložení  projektová žádost vyřazena  Klíčový dokument pro věcné hodnocení  hodnocené kritériu 2B  eliminace 50% bodového zisku  Bližší informace a instrukce pro zpracování dle Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu  Nástroj pro ověření údajů ve webové žádosti Benefit7 a FEA

18 Finanční a ekonomická analýza  Sjednocuje následující dosud používané přílohy:  Analýza socioekonomických nákladů a přínosů CBA  Finanční zdraví (formát MS Excel)  Finanční analýza (formát MS Excel)

19 Finanční a ekonomická analýza Eliminační kritéria:  u projektu, který nezakládá veřejnou podporu:  je FNPV < 0 a FRR < diskontní sazba  je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba  u projektu, který zakládá veřejnou podporu:  je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba Při hodnocení efektivity projektu je následně hodnocen ekonomický výsledek – tzn., že se boduje výsledná hodnota ukazatele ERR. Diskontní sazba……… 5 Společenská sazba…. 5,5

20 Finanční a ekonomická analýza  www.rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz  Pro žadatele  Analýza projektů  Instrukce pro vyplnění

21 Záložky povinné v rámci FEA  Záložky vyplňované v rámci Etapy 1:  Obecné informace o projektu  Struktura výdajů rozpočtu projektu  Celková výše investice  Provozní výdaje a provozní příjmy  Kroky od FA k EA  Socioekonomické CBA

22 Záložky povinné v rámci FEA  Záložky vyplňované v rámci Etapy 2:  Cashflow přípravy a realizace projektu  Finanční udržitelnost projektu  Finanční zdraví  Ekonomická pozice (úvěry, závazky kryté zástavním právem)

23 FEA – zvýšení pozornosti  Přihlášení do nové aplikace – stávající heslo  Webová aplikace:  Správně nastavit referenční období dle přílohy č. 1 MP APPP  Správně nastavit odpisové skupiny  Zůstatková hodnota investice – nyní počítáno automaticky  Zadání nulové investiční varianty  Vyplnění záložek Etapa 1 + Etapa 2  při vrácení k dopracování se smažou údaje vyplněné předběžně v Etapě 2  Před odevzdáním v rámci Etapy 1 kontrola záložek:  Ekonomická analýza – eliminační kritérium ERR a ENPV (příp. i FRR a FNPV)  Finanční zdraví – eliminační kritérium u hodnoty E a F

24 FEA – problémová místa  Profinancování celé investice z vlastních anebo cizích zdrojů  nelze počítat s okamžitým čerpáním dotace  Ve fázi přechodu od finanční k ekonomické analýze provést odečet DPH  V případě vlastních socioekonomických přínosů uvést dostatečný popis metodologie a kvantifikaci  V případě provozu, který začíná v polovině roku, je třeba relevantně nastavit socioekonomické přínosy pouze na poměrnou část roku  Soulad hodnot socioekonomických přínosů a ostatních příloh žádosti

25 Ostatní povinné přílohy žádosti Seznam povinných příloh uveden v př. č. 2 Příručky pro žadatele.  Doklady o právní subjektivitě  originály nebo úředně ověřené kopie  doklady, které identifikují osobu oprávněnou za organizaci jednat  statutární zástupce  ve výzvě specifikováno, které doklady dle právní subjektivity je třeba dodat  Popis investičního záměru  příloha č. 2 MP Analýza a popis proveditelnosti projektu  slouží jako podklad pro hodnocení hospodárnosti

26 Ostatní povinné přílohy žádosti  Fotodokumentace a další přílohy – BAREVNÉ PROVEDENÍ  snímek katastrální mapy  grafické vyjádření projektové žádosti  parcely, půdorysy, graficky vyznačeno  realizace na cizím majetku  způsob budoucího užívání stavby vč. majetkových vztahů  situace širších vztahů a fotodokumentace současného stavu  Územně plánovací informace  vydaná příslušným úřadem dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

27 Ostatní povinné přílohy žádosti  Čestná prohlášení  poslední stránka žádosti Benefit7  v případě projektu zakládající veřejnou podporu přílohu č. 1 nebo přílohu č. 2 MP - Veřejná podpora – charakteristika žadatele Veškerá čestná prohlášení podepisuje statutární orgán žadatele, případně jeho zplnomocněný zástupce (součástí žádosti je plná moc).

28 Žádost – nejčastější chyby  NEBYL definován účel, smysl a potřebnost projektu  NESOULAD elektronické a tištěné verze  NEDOLOŽENO dostatečné grafické vyjádření projektu  NERELEVANTNÍ údaje spojené s kopírováním z různých zdrojů  NEDOSTATEČNÝ popis:  Finančního zabezpečení (realizační a investiční část)  Majetkového vypořádání  Rozpočtu (způsobilé x nezpůsobilé výdaje)  Monitorovacích indikátorů (metodologie výpočtu a kvantifikace)  Cílových skupin

29 Žádost  Statutární zástupce:  Podepisuje žádost  V případě vyřazení projektové žádosti  zaslán dopis o vyřazení z dalšího procesu administrace  V případě schválení projektové  zaslán dopis o schválení k dopracování / oznámení o schválení k financování  V kopii zaslán e-mail v případě výzvy na doložení nedostatků v projektu  Hlavní kontaktní osoba – komunikace s ÚRR, zaslány výzvy k doplnění nedostatků zjištěných v žádosti

30 Žádost – odpovědnost žadatele  Hlavní zodpovědnost za posouzení, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, nese žadatel  Zodpovědnost za údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách nese žadatel, ne zpracovatel, což žadatel stvrzuje podpisem v čestném prohlášení

31 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Bc. Hana Mikulová Oddělení řízení projektů Zlín hana.mikulova@rr-strednimorava.cz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009 Zlín, 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP C Jak dobře."

Podobné prezentace


Reklamy Google