Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benefit7+ - vyplňování Monitorovacích zpráv (MZ) se žádostí o platbu a Monitorovacích hlášení (MH) Ústí nad Labem, 12.6.2014 Bc. Miroslava Štefanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benefit7+ - vyplňování Monitorovacích zpráv (MZ) se žádostí o platbu a Monitorovacích hlášení (MH) Ústí nad Labem, 12.6.2014 Bc. Miroslava Štefanová."— Transkript prezentace:

1 Benefit7+ - vyplňování Monitorovacích zpráv (MZ) se žádostí o platbu a Monitorovacích hlášení (MH) Ústí nad Labem, 12.6.2014 Bc. Miroslava Štefanová

2 Základní dokumenty Příručka pro příjemce – část 3, Monitoring projektu Příloha Příručky pro příjemce č. 14 Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádost o platbu Příloha Příručky pro příjemce č. 5 Monitorovací hlášení - jen v případě, pokud není funkční systém Benefit 7 Příloha Příručky pro příjemce č. 6 Monitorovací zpráva - jen v případě, pokud není funkční systém Benefit 7 Příloha Příručky pro příjemce č. 3 Žádost o platbu - jen v případě, pokud není funkční systém Benefit 7

3 Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení MZ/MH se předkládá v termínech automaticky nastavených a generovaných v IS BENEFIT7+ V záložce Harmonogram MZ se příjemci zobrazí harmonogram Monitorovacích zpráv na celý projekt. Je možné provést aktualizaci harmonogramu

4 Konto žádostí

5 Harmonogram MZ Tlačítkem načíst harmonogram je možné jej aktualizovat

6 Konto žádostí Založte novou Monitorovací zprávu, vygeneruje se hash, stav nové zprávy bude „založený“

7 Rozpočet projektu Novou MZ/MH lze zakládat až po schválení předchozí MZ/MH řídícím orgánem. Pokud příjemce žádá ŘO o úpravu rozpočtu, nesmí mít v dané době rozpracovanou MZ/MH. Po rozkliknutí založeného záznamu MZ/MH dojde k zaktivnění tlačítek Načíst data z IS Monit7+ a po uložení záznamu se načtou další tlačítka Načíst rozpočet projektu z IS Monit 7+ a Načíst vybrané datové oblasti z Monit7+

8 Monitorovací zpráva/Monitorovací hlášení hlášení Načíst data z Monit7 + Uložit Načíst rozpočet projektu z Monit7 + Vyplnit datum předpokládaného předložení

9 Realizace a změny projektu Příjemce uvede popis dosud provedených prací na projektu V popisu uskutečněných kontrol uvést všechny kontroly na místě, které byly na projektu provedeny ve sledovaném období.

10 Realizace a změny projektu Vyplnit pole Datum oznámení na ŘO a Popis změn v projektu

11 Indikátory projektu Doplnit pole Dosažená hodnota a datum dosažené hodnoty Nepovinně možno doplnit do pole Aktuální stav doplňující informace, vše uložit.

12 Dodavatelé pro VŘ Dodavatelé se zadávají pouze v případě ukončeného či nenaplněného výběrového řízení.

13 Dodavatelé pro VŘ U zahraničního dodavatele vyberete Stát dodavatele a zadáte VAT (DIČ), dále pak adresu dodavatele.

14 Výběrová řízení Zde zaznamenáváme všechny změny, které proběhly ve sledovaném období.

15 Detaily VŘ Zde příjemce přiřadí Dodavatele VŘ k ukončeným nebo nenaplněným VŘ (pomocí šipek)

16 Detaily VŘ V případě podepsání dodatku s dodavatelem, uvedete datum podpisu dodatku v Kč bez DPH a popis změn řešených dodatkem.

17 Rovné příležitosti Příjemce aktualizuje údaje o Rovných příležitostech

18 Publicita Možnost aktualizace Uskutečněných opatření v období sledovaném v této MZ

19 Environmentální kritéria Na záložce automaticky načteny všechny vybrané položky Environmentálních kritérií z IS Monit7+ Příjemce aktualizuje údaje za uplynulé období

20 Etapy Pro zobrazení rozpočtu etap zadejte Načíst rozpočet projektu z Monit7+ a následně uložit

21 Rozpočet etap Pro snadnější práci s rozpočtem si můžete přepnou do přímého editačního zobrazení rozpočtu tlačítkem Editovat vše, po úpravě rozpočtu je nutné rozpočet uložit tlačítkem Potvrdit editaci

22 Rozpočet projektu Na záložce se zobrazí poslední aktuální rozpočet celého projektu

23 Přehled financování projektu Provedete rozpad financování tlačítkem Rozpad financí

24 Finanční plán Tlačítko Aktualizovat finanční plán se využívá pro aktualizaci částky dotace podle rozpočtu etapy ze sloupce Plánovaný výdaj (původní rozpočet dle IS Monit7+.)

25 Prioritní témata Můžete aktualizovat pole Stav ke sledovanému období, při změně rozpočtu, musí se Stav ke sledovanému období rovnat částce v poli Dotace projektu – z toho EU.U více prioritních témat zadáváte částky dotace ručně.

26 Přílohy Monitorovací zprávy/Hlášení Záložka obsahuje seznam příloh daného projektu Kliknout na předem definovanou přílohu projektu v modrém poli Název Doplnit povinný údaj – Počet listů, Počet vyhotovení Zatrhnout pole Doložena, uložit

27 Čestná prohlášení Na této stránce příjemce potvrdí čestná prohlášení a souhlas s nimi

28 Finalizace monitorovací zprávy Pokud jsou všechny údaje vyplněny, uživatel provede kontrolu správnosti dat stiskem tlačítka Kontrola v levém sloupci. Pokud je kontrola v pořádku, stiskem tlačítka Finalizace se MZ/MH uzamkne Finalizace monitorovací zprávy musí proběhnout po ukončení sledovaného období ( Datum finalizace musí být pozdější než je datum ukončení sledovaného období)

29 Finalizace monitorovací zprávy Při vyplňování Monitorovací zprávy se zobrazí upozornění, že je nutno vyplnit a finalizovat žádost o platbu

30 Vráceno k dopracování Pokud je zpráva ze strany ŘO zamítnuta a vrácena k dopracování, příjemce bude o vrácení informován Stav Monitorovací zprávy se změní na Vrácena k dopracování Zaktivní se tlačítko Storno finalizace Stisknutím tlačítka se odemkne MZ/MH k editaci Pokud se jedná o MZ se ŽOP, nutno odemknout i Žádost o platbu, nejprve storno finalizace MZ, pak storno finalizace žádosti o platbu

31 Žádost o platbu Konto žádostí V levém sloupci vybrat žádost o platbu Založit novou žádost o platbu Novou ŽOP možno zakládat pouze po schválení předchozí řídícím orgánem

32 Žádost o platbu Po založení nového záznamu se vygeneruje žádost o platbu ve stavu Založený Po rozkliknutí zápisu Založený se otevřou relevantní záložky pro tvorbu žádosti o platbu.

33 Žádost o platbu Po založení nového záznamu se vytvoří nový řádek žádosti o platbu Načíst data z IS MONIT7+ Doplnit Název projektu, Číslo projektu, Číslo smlouvy a Název příjemce

34 Žádost o platbu Zadat typ žádosti – ex-post V případě závěrečné zprávy check políčko závěrečná žádost

35 Žádost o platbu V záložce Financování Žádosti o platbu v části Předpokládané výdaje zadáte tlačítko Načíst částky z MZ.

36 Přílohy žádosti o platbu Přiložit povinnou přílohu Soupiska účetních dokladů Vyplnit povinné pole Název přílohy a nepovinná pole Počet listů, vyhotovení Zaškrtávátka Doložena či nerelevantní, Datum schválení, Popis a v poli Příloha doložit danou přílohu elektronicky

37 Finalizace a odevzdání žádosti Pokud jsou všechny údaje vyplněny, zadáte tlačítko Kontrola v levém sloupci, kontrola provede správnost údajů.

38 Finalizace a odevzdání žádosti Pokud je kontrola v pořádku, provedete tlačítkem Finalizaci a žádost se uzamkne, spustí se přenos do IS Monit7+.

39 Zamítnutí ŽOP a vrácení k dopracování Žadatel vytiskne Žádost o platbu tlačítkem tisk a odevzdá podepsanou na Řídící orgán ROP SZ Ve sloupku Stav dle MONIT7 je možné sledovat zpracování žádosti o platbu v IS ŘO. Založení druhé žádosti o platbu se provádí stejným způsobem Při zamítnutí ŽOP a vrácení k dopracování bude příjemce informován a v IS BENEFIT7 se změní údaj v poli Stav dle MONIT7 na Vrácena k dopracování a Stav na Vrácený Zaktivní se tlačítko Storno finalizace Následnou finalizací opět příjemce ŽOP uzamkne a dojde k automatickému importu zpět do informačního systému ŘO, příjemce vytiskne opravenou ŽOP tlačítkem tisk

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Benefit7+ - vyplňování Monitorovacích zpráv (MZ) se žádostí o platbu a Monitorovacích hlášení (MH) Ústí nad Labem, 12.6.2014 Bc. Miroslava Štefanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google