Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce podáním žádosti do ROP JV Listopad 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce podáním žádosti do ROP JV Listopad 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Průvodce podáním žádosti do ROP JV Listopad 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Obsah I.Základ úspěchu II.Kde vzít informace? III.Konzultace a příprava projektu IV.Problémy a nedostatky projektu V.Projekt putuje …

3 Základ úspěchu Reálná a odůvodněná potřeba projektu Kvalitní žádost Benefit7 vč. příloh (věcné a jasné argumenty) Kvalitní řízení projektu Zajištění financování projektu vč. vlastního podílu

4 Kde vzít informace? Na www.jihovychod.cz V dokumentech: –Výzva k předkládání projektů –Prováděcí dokument ROP NUTS 2 Jihovýchod –Příručka pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod Při konzultacích na Úřadu Regionální rady

5 Konzultace projektů na OIP Brno Konzultace projektu na konkrétních podkladech –Jasně definované aktivity projektu –Konkrétní cílové skupiny –Potřeba projektu s ohledem na lokalitu a cílové skupiny –Situace stavby či studie –Předpokládané náklady, typy výdajů –Představa o provozu (příjmy a výdaje projektu) Možnost konzultace v místě realizace projektu Zpracovává-li žádost o dotaci poradenská agentura, doporučujeme minimálně jednu konzultaci za účasti žadatele Konzultace jako nástroj eliminace rizik v projektové žádosti

6 Příprava projektu Tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené na webové adrese programu BENEFIT7 se shodným kódem jako elektronická verze, žádost předkládáte ve 2 výtiscích (originál, kopie) Patří k ní povinné (i nepovinné) přílohy, například: –finanční a ekonomická analýza (eCBA) –Zajištění zdrojů spolufinancování projektu –Položkový rozpočet projektu –Stavební dokumentace, minimálně ve stupni ke stavebnímu povolení (pozor na prováděcí vyhlášku 230/2012 Sb.) –Územní rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení –Ostatní přílohy dle konkrétní výzvy

7 Na co si dát pozor Vhodný příjemce Typ projektu (jiný program, oblast podpory) Veřejná podpora Zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let) Financování Kvalitní stavební a technická dokumentace Analýza poptávky Termíny

8 Časté nedostatky projektů v ukončených kolech výzvy Nedostatečně odůvodněná potřeba projektu (vůči cílovým skupinám a s ohledem na finanční náročnost projektu) Chybějící přílohy Neošetřené majetkoprávní vztahy Nesoulad poskytnutých informací se skutečností Nerozpoložkovaný rozpočet v neaktuální cenové úrovni Rezervy v rozpočtu Nedodržení limitů ZV stanovených ROP JV

9 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů Žadatel konzultuje projekt na Oddělení hodnocení projektů (v Jihlavě či Brně) Žadatel předá připravený projekt Oddělení hodnocení projektů (OHP) Pracovníci OHP kontrolují formální náležitosti, zjistí-li drobný nedostatek, požádají o nápravu do 7 dnů OHP kontroluje přijatelnost projektu – např. žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory

10 Hodnocení projektu Posudek na technickou část u projektů nad 50 mil. Kč celkových nákladů provádí expertní hodnotitelé Hodnotí se pomocí bodů, maximum je 100 bodů. Hodnotí se: –zkušenosti žadatele –kvalita a proveditelnost projektu –potřeba a udržitelnost projektu –Specifická kritéria Hodnotící kritéria jsou zveřejněna na www.jihovychod.cz

11 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů s externími hodnotiteli přidělí projektům body Výbor Regionální rady rozhodne o přijetí projektů Projekt je na nejlepší cestě k realizaci a proto přechází do pravomoci Oddělení realizace projektů Žadatel doloží zbylé dokumenty a předseda Výboru Regionální rady s ním uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace PODPISEM SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VŠE ZAČÍNÁ

12 Smlouva o poskytnutí dotace Po zasedání Výboru Regionální rady má žadatel 3 měsíce na podpis Smlouvy Před podpisem Smlouvy žadatel doloží: –zajištění finančního krytí projektu nejméně na první dvě etapy –stavební povolení –smlouvu o zřízení samost. bankovního účtu (podúčtu) pro projekt Ustanovení Smlouvy závazná po celou dobu realizace projektu: –oddělené účetnictví –pravidla pro zadávání veřejných zakázek (hlásit týden dopředu) –pravidla pro publicitu projektu

13 Projekt putuje… Oddělení realizace projektů Žadatel se stane příjemcem… Po každé etapě (nejméně tříměsíční) může podat žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou nebo jen monitorovací zprávu o průběhu projektu Závěrečnou zprávou to nekončí. Jednou ročně, po dobu udržitelnosti, je třeba podat zprávu o udržitelnosti projektu

14 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Žižkova 89, 586 01 Jihlava www.jihovychod.cz Kontakty: Ing. Artur Zatloukal Ředitel úřadu RR tel. 532 193 511 zatloukal@jihovychod.cz Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz Ing. Monika Šimáčková vedoucí oddělení hodnocení projektů Brno tel. 532 193 524 simackova@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Průvodce podáním žádosti do ROP JV Listopad 2012 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google