Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava projektu Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava projektu Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Příprava projektu Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2

3 Aktuální výzvy Oblast podporyDatum vyhlášení Ukončení výzvy Alokace v Kč 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5.5.20087.7.2008136 mil. Kč 1.3 Obnova vozového parku a drážních vozidel hromadné přepravy osob 5.5.20087.7.2008712 mil. Kč 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 5.5.20087.7.2008125 mil. Kč 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 5.5.20087.7.2008893 mil. Kč 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 5.5.20087.7.2008157 mil. Kč 3.1 Rozvoj urbanizačních center5.5.2008kontinuální1 200 mil.Kč 3.4 Veřejné služby regionálního významu 5.5.2008kontinuální312 mil. Kč Finanční alokace může být navýšena o ušetřené/zkrácené prostředky z projektů schválených z předchozích kol výzev.

4

5

6 Kde vzít informace? Na www.jihovychod.cz, dotaz@jihovychod.cz V dokumentech: –Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod –Prováděcí dokument ROP NUTS 2 Jihovýchod –Příručka pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod; Na semináři 22.5.2008 Při konzultacích na Úřadu Regionální rady:

7 Konzultace

8

9 Příprava projektu Žádost předkládáte ve 2 výtiscích, elektronicky není třeba. Patří k ní povinné (i nepovinné) přílohy, například: Studie proveditelnosti Zajištění zdrojů spolufinancování projektu Podrobný rozpočet projektu Stavební dokumentace Územní rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení Doklady prokazující finanční zdraví žadatele

10 BENEFIT7 – www.jihovychod.cz

11 Na co si dát pozor Možný příjemce Typ projektu (jiný program) Veřejná podpora Zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let) Financování Stavební a technická dokumentace Analýza poptávky IPRM v krajských městech Termíny

12 Časté nedostatky projektů v 1. kole výzvy  Chybějící příloha  Neověřené dokumenty – daňová přiznání  Obecná fotodokumentace  Nepravdivé údaje v příloze Finanční zdraví  Finanční zdraví podané za roky 2006, 2007 x daňová přiznání za roky 2005, 2006  Nedoložené stavební řízení k informačním cedulím přesahující velikost 0,6m2 včetně vypořádání majetkoprávních vztahů  Nadhodnocené údaje v ECBA

13 Časté nedostatky projektů v 1. kole výzvy -Málo podrobný rozpočet – detailní rozpis a zdůvodnění nestavebních položek rozpočtu a služeb -Překročený limit způsobilých výdajů v rozpočtu projektu u položek hlavní výdaje 90% a doplňkové výdaje 10% celkových způsobilých výdajů a projektové dokumentace 5-10% -V rozpočtu nejsou uvedené a rozepsané nezpůsobilé výdaje -Projekt není provázaný – rozporné údaje ve Studii proveditelnosti, Žádosti Benefit, CBA, rozpočtu

14 Časté nedostatky projektů v 1. kole výzvy -Kopírovaní údajů z veřejných statistik a veřejně dostupných strategií – stačí odkaz na webovou stránku. Data musí být vztažená pouze k danému místu realizace a dopadu projektu. -Kopírování technické zprávy do Studie proveditelnosti

15 Úspěšný projekt je ten, který má: Reálnou a odůvodněnou potřebu Jasnou vizi a promyšlený způsob realizace Kvalitní řízení Finanční krytí Zvládnutá rizika

16 Typy úspěšných projektů Vybudování cyklostezky v rámci koncepční sítě cyklostezek v kraji s kvalitním zázemím a mobiliářem Vybudování kongresového centra/hotelu – zvýšení klasifikační třídy ubytování, vytvoření nových pracovních míst, je v rámci ucelené nabídky cestovního ruchu, přispěje ke zvýšení počtu přenocování turistů v kraji Vybudování infrastruktury pro volnočasové aktivity občanů, škol, zájmových spolků pro spádovou oblast obce nekomerčního charakteru

17 Novinky pro 2. výzvu Finanční zdraví žadatele výpočet finančního zdraví žadatele je zahrnut v aplikaci finanční a ekonomické analýzy projektu usnadňuje a zjednodušuje hodnocení finančního zdraví žadatelů ucházejících se o podporu z ROP Jihovýchod; vyhodnocení finančního zdraví rozliší finančně zdravé žadatele, kteří za splnění dalších podmínek mohou žádat o podporu z ROP JV, a na rizikové, kteří podporu nemohou obdržet; při stanovení finančního zdraví využíváme ověřitelné údaje za 2 uzavřená účetní období; finanční zdraví není bodováno;

18 Finančního zdraví žadatelů Žadatelé, kteří pouze vyplní tabulku finančního zdraví a další doklady k prokázání finančního zdraví již nedokládají, jsou: kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby s účastí samosprávy, dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 1.2, 1.3, malí a střední podnikatelé pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 3.1, 3.2, 3.3.

19 Finančního zdraví žadatelů Ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů. Ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost" ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání.

20

21

22

23

24

25

26 Finanční zdraví podnikatel – účetnictví

27

28 Výsledek hodnocení finančního zdraví

29 Přehled finančního zdraví žadatelů

30 Hodnocení projektu Posudek na technickou část u projektů nad 50 mil. Kč celkových nákladů provádí expertní hodnotitelé Hodnotí se pomocí bodů, nejvyšší počet je 100. Hodnotí se: –zkušenosti žadatele; –kvalita a proveditelnost projektu; –potřeba a udržitelnost projektu; –horizontální kritéria (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti). Hodnotící kritéria jsou zveřejněna na www.jihovychod.cz

31 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů Žadatel konzultuje projekt na Oddělení hodnocení projektů (v Jihlavě či Brně) Žadatel předá připravený projekt Oddělení hodnocení projektů (OHP) Pracovníci OHP kontrolují formální náležitosti, zjistí-li drobný nedostatek, požádají o nápravu do 7 dnů OHP kontroluje přijatelnost projektu – např. žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory

32 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů s externími hodnotiteli přidělí projektům body Výbor Regionální rady rozhodne o přijetí projektů, zařazení mezi náhradní nebo vyřazení Projekt je na nejlepší cestě k realizaci a proto přechází do pravomoci Oddělení realizace projektů Žadatel doloží zbylé dokumenty a předseda Výboru Regionální rady s ním uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace

33 Smlouva o poskytnutí dotace Po zasedání Výboru Regionální rady má žadatel 90 dní na podpis smlouvy a dodání: –zajištění finančního krytí projektu nejméně na první dvě etapy –stavebního povolení –smlouvy o zřízení samost. bankovního účtu (podúčtu) pro projekt Vzor smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách www.jihovychod.cz, smlouva obsahuje údaje z žádosti BENEFIT (rozpočet, harmonogram, ukazatele projektu…) –oddělené účetnictví –pravidla pro zadávání veřejných zakázek (hlásit týden dopředu) –pravidla pro publicitu projektu

34 Projekt putuje… Oddělení realizace projektů Žadatel se stane příjemcem… Po každé etapě (nejméně tříměsíční) může podat žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou nebo jen monitorovací zprávu o průběhu projektu Závěrečnou zprávou to nekončí. Jednou ročně je třeba podat zprávu o udržitelnosti projektu Oddělení hodnocení projektů a realizace projektů tvoří Odbor implementace projektů

35 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel. 532 193 511 sargankova@jihovychod.cz Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal vedoucí Odboru řízení ROP tel. 532 193 555 zatloukal@jihovychod.cz Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Příprava projektu Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google