Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Další požadavky Pro správnou funkci aplikace Benefit7 musí být v internetovém prohlížeči zapnut JavaScript Prohlížeče, které nepodporují JavaScript, lze použít pouze pro prohlížení žádostí, nelze však vyloučit problémy s grafikou a formátem webových stránek. Nesmí být nastavené vlastní styly vzhledu stránek ani nesmí být zapnutá žádná nastavení, která jakýmkoliv způsobem mění vzhled nebo styly písma. V opačném případě nelze vyloučit problémy s grafikou a vzhledem webových stránek. Pro tisk žádostí musí být na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat Reader verze 6 nebo vyšší.

3

4

5 BENEFIT7 – www.jihovychod.cz

6 BENEFIT7 – Výzvy

7 BENEFIT7 – Identifikace žádosti

8 BENEFIT7 – Nápověda

9 BENEFIT7 – Přístup k žádosti

10 BENEFIT7 – Projekt 1/2

11 BENEFIT7 – Projekt 2/2

12 BENEFIT7 – Dopady a místa realizace 1/2

13 BENEFIT7 – Dopady a místa realizace 1/2

14 BENEFIT7 – Popis projektu

15 BENEFIT7 – Personální zajištění projektu

16 BENEFIT7 – Žadatel projektu

17 BENEFIT7 – Adresa žadatele

18 BENEFIT7 – Osoby žadatele

19 BENEFIT7 – Zkušenosti žadatele

20 BENEFIT7 – Partner projektu

21 BENEFIT7 – Harmonogram projektu

22 BENEFIT7 – Hodnoty indikátorů

23 BENEFIT7 – Rozpočet projektu 1/2

24 BENEFIT7 – Rozpočet projektu 2/2

25 BENEFIT7 – Přehled financování

26 BENEFIT7 – Finanční plán

27 BENEFIT7 – Prioritní téma

28 BENEFIT7 – Zadávací řízení

29 BENEFIT7 – Horizontální témata

30 BENEFIT7 – Publicita

31 BENEFIT7 – Přílohy projektu

32 BENEFIT7 – Čestná prohlášení

33 BENEFIT7 – Závěr

34 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Žádost a povinné přílohy Květen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

35 Žádost - povinné přílohy Žádost obsahuje: tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné v programu BENEFIT7 (žádost je podepsána statutárním zástupcem, popř. pověřenou osobou) –1x v originále, 1x v kopii; povinné a další přílohy žádosti ve stanoveném rozsahu –1x v originále/ověřené kopii a 1x v kopii;

36 adresa BENEFIT7 je: http://www.eu-zadost.cz Uživatelská příručka BENEFIT7 je v seznamu dokumentace potřebné k dané výzvě na adrese: http://www.jihovychod.cz/cs/pro- zadatele/aktualni-vyzvy Žádost - BENEFIT7

37 Formální úprava Označením rozlišit paré originál a paré kopie Žádost všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou pevně spojeny Povinné přílohy všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh generovaného z BENEFIT7; pokud není příloha relevantní, vyznačí se v BENEFIT7 jako nerelevantní a již se nepřikládá

38 Povinné přílohy v tištěné formě (originál/kopie) elektronicky: -v případě staveb nebo stavebních částí položkový rozpočet ve formátu.ORF,.XLS -finanční a ekonomickou analýzu (eCBA) - studie proveditelnosti, tabulka finančního zdraví a fotodokumentace prokazující stav před začátkem realizace projektu (umožňuje-li to typ projektu) jsou součástí eCBA -při rozsáhlejší fotodokumentaci doporučujeme doložit jako samostatnou přílohu na CD

39 Povinné přílohy Závazný vzor podoby stavebního rozpočtu Sloupec „Rozpočet“ – Položka se vztahuje k názvu rozpočtu, z něhož jsou položky čerpány (např.: SO 01, SO 02).

40 Povinné přílohy – BENEFIT7

41 Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování ●kraje, obce, příp. organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi: -při předložení žádosti: čestné prohlášení s odkazem na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu. -nejpozději před podpisem Smlouvy: výpis z usnesení zastupitelstva o zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu či v hodnotě vlastního podílu (je-li tento vyšší)

42 Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování NNO, MSP atd. –při předložení žádosti: čestné prohlášení žadatele o disponibilitě dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu, minimálně na dvě etapy projektu (pokud je projekt etapový) či na hodnotu vlastního podílu (je-li tento vyšší) –před podpisem Smlouvy bude žadatel vyzván k doložení již prokazatelných dokumentů (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby apod.)

43 Povinné přílohy Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy k nemovitostem spojených s projektem (pokud žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí) –doložit smlouvu zaručující udržitelnost projektu minimálně po určenou dobu pěti let od data ukončení realizace projektu –písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu –existenci jakéhokoliv závazku k nemovitosti uvést a prokázat, že neohrozí realizaci projektu (např. doklad druhé smluvní strany o řádném splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru)

44 Povinné přílohy Prokázání právní formy žadatele obce, kraje, malí a střední podnikatelé – není nutné dokládat svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí, doklad o registraci (doklad vydaný příslušným orgánem) organizace zřízené obcí, krajem – zřizovací listina právnické osoby s účastí samosprávy, organizace založené obcí, krajem – zakládací listina nestátní neziskové organizace – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace (neplatí pro občanská sdružení), výpis z příslušného rejstříku (u obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na ministerstvu vnitra (pouze občanská sdružení)

45 Povinné přílohy prokázání statutárního zástupce organizace –při podpisu smlouvy, a to v případě, pokud nelze z veřejné databáze ověřit osobu statutárního zástupce (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) prokázání předmětu činnosti (podnikatelé v cestovním ruchu) –Nemá-li podnikatel v aktuální elektronické databázi uvedeno podnikání v cestovním ruchu, dokládá osvědčení, že aktuálně podniká v cestovním ruchu

46 Podrobný rozpočet projektu Podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně např. kusů, ve formátu.ORF,.XLS další aktivity v projektu, jež nejsou detailně popsány v BENEFIT7 dokládá se vždy u stavebních a technologických činností (obsahuje krycí list rozpočtu-rozlišení VRN a ZRN, rekapitulaci, položkový rozpočet, výkaz výměr); u novostaveb, nástaveb, přístaveb a obdobných staveb žadatel uvádí navíc i agregovanou cenu za m 3 obestavěného prostoru, u staveb i cenu za m 2 plochy budov a m 2 plochy území včetně výpočtu měrných jednotek

47 Podrobný rozpočet projektu určit způsobilé a nezpůsobilé výdaje, včetně procentního poměru těchto výdajů velikost a určení investičních a neinvestičních výdajů velikost a určení způsobilých aktivit z ostatních oblastí podpory zahrnutých do žádosti, včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým velikost a určení výdajů na části projektu omezené pravidly programu včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým

48 Povinné přílohy Projektová dokumentace vybrané části projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby pokud nevyžadují stavební povolení) dle Stavebního zákona –souhrnná technická zpráva –situace stavby –půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy –výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a komunikace koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel pokud se dokumentace nezpracovává => jednoduchý výkres se zřejmými aktivitami včetně situace stavby

49 Povinné přílohy Územní rozhodnutí, územní souhlas rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas + žádost o stavební povolení s podacím razítkem zodpovědného stavebního úřadu v případě spojení územního a stavebního řízení doložit sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení + žádost o stavební povolení s podacím razítkem zodpovědného úřadu je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou, pak se dokládá platná veřejnoprávní smlouva v případě sloučeného územního souhlasu s provedením ohlášené stavby se dokládá tento doklad

50 Povinné přílohy Stavební povolení, ohlášení stavby o stavební povolení musí být zažádáno při registraci projektu stavební povolení s nabytím právní moci doložit nejpozději při podpisu smlouvy pokud není vyžadováno stavební povolení (ohlášení) musí být vyznačeno v doloženém územním rozhodnutí (souhlasu) doložit čestné prohlášení, že není na práce v rámci projektu vyžadováno žádné rozhodnutí či povolení

51 Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese: www.jihovchod.cz/cba a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese: ww.jihovychod.cz/financniwww.jihovchod.cz/cba ww.jihovychod.cz/financni další doklady nedokládají: –kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace –dobrovolné svazky obcí –právnické osoby s účastí samosprávy –dopravci v závazku veřejné službu (1.2, 1.3) –MSP (3.1, 3.2, 3.3)

52 Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost“ ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání!

53 Povinné přílohy Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku pouze pokud je relevantní objekt musí být zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky –potvrzení od referátů kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností

54 Povinné přílohy Znalecký posudek v případě, že součástí projektu je nákup nemovitostí (pozemků, staveb), dokládá se při registraci také znalecký posudek dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku posudek nesmí být starší 60 měsíců před datem registrace

55 Povinné přílohy Souhlas zřizovatele s projektem V případě, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí tato doložit souhlas svého zřizovatele s projektem.

56 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Žižkova 89, 586 01 Jihlava www.jihovychod.cz Kontakty oblast Benefit7: Mgr. Ljubomir Džingozov Odbor řízení ROP tel. 532 193 521 dzingozov@jihovychod.cz Konzultace projekt ových záměrů pro VYS: Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Konzultace projekt ových záměrů pro JMK: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace Brno projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Informační systém Benefit7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google