Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické zkušenosti s uplatněním náhrad za ztížení lesního hospodaření Ing. Tomáš Dohnanský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické zkušenosti s uplatněním náhrad za ztížení lesního hospodaření Ing. Tomáš Dohnanský."— Transkript prezentace:

1 Praktické zkušenosti s uplatněním náhrad za ztížení lesního hospodaření Ing. Tomáš Dohnanský

2 Osnova prezentace - 1) Ú vod - 2) Požadavky ochrany přírody - 3) Typy omezení z důvodu ochrany přírody - 4) Podklady pro uplatnění náhrady újmy - 5) Postup uplatnění náhrady újmy - 6) Příklad uplatnění náhrady újmy – ekonomické dopady - 7) Další praktické poznatky - 8) Souhrn

3 Úvod Sociálně ekonomická témata NLP II LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTORVZTAH VLASTNÍKA A STÁTU Příjmy vlastníků z lesního kapitáluZpracova- telé Uplatnění produkce (dříví, jiné dřevní produkty) TRH Internalizace funkcí (pozivitních externalit) NOVÝ TRH Kompenzace újmy (omezení) a škody Využití a spotřeba dřeva TRH Zákonné náhrady a dotace Daně Ekonomická životaschopnost a konkurenceschopnost TUH Zpeněžení dříví, úspory v PČ, (prodej štěpky, plantáže RRD, plantáže vánočních stromků) Hodnota mimoprodukčních funkcí lesa (vytvoření poptávky - společenská objednávka) Náhrady újmy, náhrady škody na produkční funkci lesa (zvěří, imisemi, ostatní) vyšší přidaná hodnota (dřevostavby aj.) Podpory ze státního rozpočtu (zákonné náhrady a služby státu, finanční příspěvky), dotace z EU (PRV, OPŽP atd.) Výběr sazby (daň z les.poz.) Úlevy Osvobození Pramen: Ing. Matějíček, CSc. (upraveno)

4 Požadavky ochrany přírody Základní schéma omezení lesního hospodaření Vlastník (nájemce) lesa x orgány ochrany přírody - Ztížení (omezení) lesního hospodaření (např. omezení výše těžeb) Újma z omezení hospodaření (např. rozdíl induktivně stanovené těžby a těžby dle těžebního % v m3) - Náhrada újmy (§ 11 odst. 3, § 36 ZOL, § 58 ZOPK = výpočet (kvantifikace) náhrady újmy z hospodaření v Kč) - Finanční příspěvky a dotace (stát, kraje, EU – EAFRD, OPŽP, LIFE+) - Vlastní prostředky (program 2020 u LČR)

5 Současný stav v omezení hospodaření - je výsledkem porovnání se standardním hospodařením dle lesnické legislativy (§24,29-36, vyhl. č. 83/96 Sb., 84/96 Sb., 101/96 Sb., 139/04 Sb.) Z praktického hlediska 2 skupiny požadavků: a) obecná ochrana přírody (část druhá zákona) = zejména prvky ÚSES, významné krajinné prvky, rostliny, živočichové a volně žijící ptáci Omezení bez možnosti uplatnění náhrady újmy (dle výkladu MŽP výjimkou některá závazná stanoviska k LHP) - od 1.12.2009 neplatí tento výklad pro omezení z projektů ÚSES. b) zvláštní ochrana přírody - část třetí až pátá ZOPK (tzv. zvláštní ochrana přírody - územní, druhová, NATURA 2000) obsahující tzv. základní ochranné podmínky, - prováděcí právní předpisy (zřizovací předpisy ZCHÚ, nařízení vlády, vyhlášky MŽP) obsahující tzv. bližší ochranné podmínky, - individuální správní rozhodnutí OOP (např. výjimky ze zákazů v CHKO, zákaz činnosti dle §66) vydávaná na základě zmocnění v ZOPK, - smlouvy o způsobu hospodaření v PO nebo EVL včetně dohody o náhradě újmy. Omezení s možností uplatnění náhrady újmy.

6 Typy omezení z důvodu ochrany přírody Příklady omezení hospodaření v lesích 1) Těžební činnost - úmyslné těžby – výše, popř. způsob umístění těžeb (I. zóny CHKO, NPR, PR /v praxi i II. zóny, PP a NPP/, lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 49 a 50 ZOPK) = induktivní umístění těžeb; ptačí oblasti = sezónní omezení těžeb) - úmyslné těžby – časová úprava (ÚSES, CHKO - prodloužení doby obmýtní; odklad těžeb) - úmyslné těžby – hospodářský způsob (CHKO - omezení efektivnějších plošných obnovních prvků ve prospěch jednotlivých výběrů) - úmyslné těžby – použité technologie (I. a II. zóny CHKO, NPR, PR - zákaz použití intenzivních /těžebních a dopravních/ technologií)

7 Příklady omezení hospodaření v lesích 2) Pěstební činnost - podíl MZD při obnově porostu (MZCHÚ, CHKO, prvky ÚSES, porosty JD a listnáčů = navyšování podílu MZD nad podíl stanovený lesnickou legislativou) - podíl geograficky nepůvodních dřevin (MZCHÚ, CHKO = omezení při umělé obnově i výchově /MD, DG, JDO/, mimo CHKO = omezení při umělé obnově dle OPRL pro příslušnou PLO) - použité technologie (I. a II. zóny CHKO, NPR, PR = zákaz použití biocidů včetně chemické ochrany kultur, pálení klestu atd.)

8 Podklady pro uplatnění náhrady újmy Právní a ostatní podklady 1. Podklady ochrany přírody = určení omezení hospodaření z důvodu ochrany přírody: - legislativní předpisy ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., zřizovací předpisy ZCHÚ, nařízení vlády k ptačím oblastem a EVL - základní a bližší ochranné podmínky), - rozhodnutí, souhlasy a závazná stanoviska (§ 4, § 66 ZOPK) - plány péče o ZCHÚ (popř. tzv. evidované lokality, ÚSES) - smlouvy o způsobu hospodaření (ZCHÚ, EVL, ptačí oblast) - souhrny doporučených opatření (EVL, ptačí oblasti) 2. Lesnické podklady = zohlednění případných jiných omezení (ochranná pásma vodních zdrojů apod.): - lesnická a jiná legislativa (např. zákon o vodách – pásma ochrany VZ) - rozhodnutí jiných OSS (ochranná.pásma léčivých a minerálních vod) - textová část LHP (LHO) + hospodářská kniha, LHE, evidence výroby - OPRL pro příslušnou PLO - měření taxačních veličin v terénu 3. Ostatní podklady = snížení vypočtené náhrady újmy: - rozhodnutí (smlouva) o přiznání dotace, kompenzace, finančního příspěvku na účel odpovídající omezení

9 Právní a ostatní podklady (příklad pro konkrétní NPR v roce 2010)

10

11 Postup uplatnění náhrady újmy Předpoklady uplatnění náhrady újmy 1) hospodařit v lese dle požadavků ochrany přírody 2) identifikovat typy omezení z důvodu ochrany přírody (porovnáním požadavků legislativy ochrany přírody, popř. rozhodnutí ochrany přírody, s hospodařením dle lesnické legislativy) 3) identifikovat druhy náhrady újmy dle vyhlášky č. 335/2006 Sb. (dle typu omezení a jemu odpovídajícího druhu náhrady újmy volba příslušného vzorce dle vyhlášky nebo jiného /kalkulačního/ výpočtu) 4) vypočítat náhradu újmy 5) podat žádost o uplatnění náhrady újmy (v závislosti na výši náhrady újmy a dalších okolnostech) 6) aktivně se účastnit posuzování náhrady újmy orgánem ochrany přírody (nejedná se o správní řízení) 7) dle výsledku posouzení uplatněného nároku na náhradu zvážit vymáhání náhrady újmy v soudním řízení 8) vést evidenci o uplatnění a přiznaní náhrady újmy

12 Ad 2) Identifikace typů omezení Na základě rozboru lesního hospodaření určit u konkrétní JPRL: a)Kategorii zvláštní (obecné) ochrany přírody 1) územní (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP a jejich ochranná pásma) 2) druhová (v případě lesního hospodářství se jedná zejména o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) 3) soustava NATURA 2000: a) ochrana lesních přírodních stanovišť EVL b) ochrana evropsky významných druhů a jejich biotopů EVL c) ochrana ptačích oblastí 4) (ÚSES – nutná dokumentace na úrovni projektu opatření) V případě překryvu omezení postupovat od kategorie s největším omezením hospodaření, tj. zpravidla od územní ochrany.

13 b) Vlastní omezení (ztížení) hospodaření 1. Základním omezením hospodaření a současně podkladem pro uplatnění většiny druhů náhrady újmy jsou základní ochranné podmínky podle ZOPK (týkají se všech ZCHÚ, všech zvláště chráněných rostlin a živočichů v ZCHÚ a nově od 1.12.2009 i lokalit soustavy NATURA 2000), popř. ve vazbě na požadavky platného plánu péče pro ZCHÚ (závazným se stává zapracováním do LHP) 2. Další omezení hospodaření mohou vyplývat z bližších ochranných podmínek uvedených v příslušném zřizovacím předpisu ZCHÚ (týkají se konkrétního ZCH, ptačí oblasti) nebo ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. (týkají se zvláště chráněných rostlin a živočichů) 3.Další požadavky mohou být stanoveny kdykoliv rozhodnutím, závazným stanoviskem nebo souhlasem orgánu ochrany přírody (zpravidla se týkají konkrétního ZCHÚ, lokality soustavy NATURA 2000 nebo chráněné rostliny či živočicha).

14 Např. Územní ochrana - národní přírodní rezervace: Základní ochranné podmínky dle § 29 ZOPK - na celém území NPR je zakázáno: a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy, b) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, c) rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, d) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní přírodní rezervace Dále § 31 ZOPK ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. Dále § 37 odst. 2 ZOPK je v ochranném pásmu NPR nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích.

15 Ve schváleném plánu péče (zapracovaném do LHP) mohou být u konkrétních JPRL další požadavky na způsob hospodaření v lesích, např.: - ponechání samovolnému vývoji (seznam JPRL) - nižší výše těžeb oproti těžebním procentům dle vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. (seznam JPRL) - ponechání výstavků (BO, JD, BK, KL – seznam JPRL) - zvýšení podílu MZD nad vyhl. č. 83/1996 Sb. (pro konkrétní JPRL) - ponechání doupných starých stromů postupné - snižování podílu MD výchovou - likvidace ostatních introdukovaných dřevin při výchově

16 Ad 3) Identifikace druhů náhrady újmy Např. Územní ochrana – Národní přírodní rezervace 1) zákaz hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch“. a) ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji (konkrétní JRL specifikuje plán péče /za hospodaření neintenzivními technologiemi lze mimo jiné považovat také úplné vyloučení těžby dříví v ZCHÚ/. Tím dochází k trvalé ztrátě výnosu z případného prodeje dřevní hmoty z dotčených lesních porostů v roce ponechání samovolnému vývoji a k trvalé ztrátě potenciální renty z vlastnictví dotčených lesních pozemků.) b) změna skladby dřevin lesního porostu - mající za následek zvýšené náklady (lze uplatnit po zajištění umělé nebo přirozené obnovy na vzniklých obnovních prvcích /za hospodaření neintenzivními technologiemi lze mimo jiné považovat také dodržení vyššího podílu MZD uvedeného v LHP u příslušných HS a JPRL, než by činil minimální podíl MZD stanovený pro příslušné HS ve vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb./)

17 c) ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2 (konkrétní JPRL specifikuje plán péče /za hospodaření neintenzivními technologiemi lze mimo jiné považovat také ponechání jednotlivých stromů do fyzického rozpadu/. Tím dochází k trvalé ztrátě výnosu z případného prodeje dřevní hmoty z dotčených jednotlivých stromů.) d) omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP (lze uplatnit každoročně v těch JPRL, kde byla v LHP schválena nižší mýtní úmyslná těžba, než by činila těžba dle příslušných těžebních procent uvedených ve vyhlášce MZe č. 84/1996 Sb. /za hospodaření neintenzivními technologiemi lze mimo jiné považovat také nižší těžbu dříví dle LHP, než by činila těžba dříví dle příslušných těžebních procent uvedených ve vyhlášce MZe č. 84/1996 Sb./)

18 Ad 4) Výpočet náhrady újmy - dle vzorců uvedených ve vyhlášce č. 335/2006 Sb. - základem vyhláška č. 55/1999 Sb. s upraveným významem proměnných - vlastní výpočet pomocí software (Excel, SkOL - modul Náhrady újmy) nebo znalecký posudek (specifické druhy náhrady újmy – odklad těžeb na decenium, na několik měsíců v ptačí oblasti apod.)

19

20 Ad 5) Podání žádosti o náhradu - důkazní povinnost přesunuta na žadatele (doklady a podklady:…) - náležitosti dle vyhlášky (např. výpis z KN) - přiznané dotace, příspěvky a kompenzace na účel odp.omezení (provést odečet) - vznik nebo trvání v každém konkrétním jednotlivém roce + prekluzivní lhůta 3 měsíce (náhrady roční a jednorázové – možno již v průběhu roku, lépe v maximálním možném rozsahu /možnost dodatečných úprav žádosti/)

21 Ad 6) Posuzování žádosti orgánem ochrany přírody - v praxi žádosti vlastníků lesů postupně posuzovány příslušnými AOPK ČR (SCHKO ČR, popř. SNP) z hlediska důvodnosti a výše požadované náhrady - (výklady MŽP: doba vzniku omezení /ne před účinností z.č.114/1992 Sb./, závazné stanovisko k LHP /upřesnění textu zákona/, nabytí vlastnického práva k pozemku /břemeno váznoucí na pozemku/, zvláště chránění živočichové, lesy zvláštního určení a lesy ochranné /souběžné omezení - úměrné snížení nebo nic/) - v případě nedostatků požadavek na doplnění žádosti - na základě posouzení žádosti klasifikovány (není rozhodováno ve správním řízení) jako oprávněné, oprávněné zčásti nebo nedůvodné - u oprávněných žádostí následně provedeno proplacení AOPK ČR v termínu do 6 měsíců od podání žádosti či od jejího doplnění. Pokud vlastník lesa s posouzením nesouhlasí, OOP posoudí uplatněné námitky a výhrady a se svým vyjádřením k věci postoupí veškeré podklady ředitelství AOPK ČR a vlastníka o tom vyrozumí.

22 Ad 7) Vymáhání náhrady újmy - původně správní řízení – veřejnoprávní nárok – rozhodování MŽP o odvolání proti nepřiznání náhrady újmy - v současné době zjednodušené řízení o nároku (zásady správního řízení – tolerance neúplnosti žádosti, výzvy) – soukromoprávní nárok – při nesouhlasu s posouzením žádosti se obrátit na soud

23 Ad 8) Vedení evidence o náhradě újmy

24 Příklad uplatnění náhrady újmy – ekonomické dopady Výpočet náhrady újmy dle vyhlášky č. 335/2006 Sb.

25 Souhrn Pokud vznikla nebo trvala na lesních pozemcích a porostech vlastníka lesa újma za ztížení lesního hospodaření z důvodů ochrany přírody má vlastník lesa po odečtení všech dotací, příspěvků a kompenzací na účel odpovídající omezení nárok na náhradu újmy. Současně je nutno zkoumat omezení hospodaření vyplývající z jiných právních předpisů (zpravidla neexistuje, výjimkou je např. nákladově náročnějších opatření z důvodu zákazu použití chemických přípravků v PHO). Pokud takové omezení existuje, je nutno vypočtenou náhradu újmy adekvátně ponížit. Náhradu lze poskytnout, „jestliže jsou nárok na finanční náhradu a její výše prokázány doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku.“ (§ 58 odst. 3 ZOPK). Vzor uplatnění nároku (žádosti o náhradu újmy) a vzor prohlášení žadatele jsou uvedeny ve vyhlášce. Dále je nutno doložit ostatní náležitosti uplatnění nároku (§ 3 vyhlášky č. 335/2006 Sb.). Pokud je vlastník lesa následně vyzván k doplnění podkladů, tyto chybějící podklady musí ve stanovené lhůtě doplnit.

26 Z hlediska dosavadních zkušeností s uplatněním náhrady újmy je žádoucí uplatnit zejména následující druhy náhrady újmy dle vyhlášky č. 335/2006 Sb.: 1) Ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji 2) Prodloužení obmýtí stanoveného v LHP nebo Omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP 3) Změna skladby dřevin lesního porostu mající za následek zvýšené náklady (pro MZD, popř. introdukované dřeviny) 4) Ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2 5) Ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu 6) Mimořádná nebo nákladově náročnější opatření Na základě postupného zmapování a zaevidování JPRL se specifickými požadavky OOP je do budoucna reálné uplatnění dalších druhů náhrady újmy. Případný záměr uplatnění dalších druhů náhrady je vhodné předem konzultovat s odborníky (znalci, poradci).

27 Žádost o náhradu újmy je v prvé řadě žádoucí doložit konkrétními pravomocnými rozhodnutími, závaznými stanovisky nebo souhlasy vydanými dle ZOPK nebo prováděcích právních předpisů (např. výjimky ze zákazů uvedených v ZOPK, omezení nebo zákaz činnosti podle § 66 ZOPK atd.). Ve zvláště chráněných územích (I. a II. zóna CHKO NPR, PR), kde platí základní ochranná podmínka o zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, které mohou způsobit (podstatné) změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému, jsou právním podkladem náhrady újmy ustanovení § 26 odst. 3 písm. a/, § 29 písm. a/, § 35 odst. 2 ZOPK atd. ve vazbě na požadavky platného plánu péče).

28 Dále lze vycházet z bližších ochranných podmínek zřizovacího právního předpisu ZCHÚ (vyhlášky o zřízení konkrétního ZCHÚ, nařízení vlády o vyhlášení ptačí oblasti – velmi specifické a zpravidla plošně nevýznamné typy omezení + problematicky vyčíslitelné). Dále je vhodné se zabývat základními a bližšími ochrannými podmínkami týkajícími se zvláště chráněných rostlin a živočichů (ZOPK a vyhláška č. 395/1992 Sb.). Od roku prosince 2009 je možno na základě novely ZOPK, která zavádí základní ochranu pro lokality soustavy NATURA 2000, uplatnit náhradu újmy pro území mimo stávající ZCHÚ nacházející se v lokalitách NATURA 2000. Základním podkladem hospodaření do doby vyhlášení ZCHÚ nebo uzavření smlouvy popř. i podkladem pro uplatnění náhrady újmy, jsou Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť…. a Zásady managementu stanovišť druhů… Od téže doby je možná náhrada újmy pro plochy lesa s projekty opatření ÚSES. Závěr: Ideální z pohledu vlastníka lesa je minimalizovat požadavky OOP již při obnově LHP !!!


Stáhnout ppt "Praktické zkušenosti s uplatněním náhrad za ztížení lesního hospodaření Ing. Tomáš Dohnanský."

Podobné prezentace


Reklamy Google