Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA UČITELE Individuální projekt národní Garant projektu: Odbor 22 MŠMT ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA UČITELE Individuální projekt národní Garant projektu: Odbor 22 MŠMT ČR."— Transkript prezentace:

1 PODPORA UČITELE Individuální projekt národní Garant projektu: Odbor 22 MŠMT ČR

2 Východiska projektu „Mezi hlavní strategické linie vzdělávání patří respektování individuálních odlišností účastníků vzdělávání (Bílá kniha, s. 18).“ „Základem kvality 1. stupně základního vzdělávání je nejkomplexnější poznání individuálních potřeb a možností každého žáka a jejich respektování. (Bílá kniha, s. 47).“

3 Východiska projektu „Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání.“ (RVP ZV, 2007, str. 12)

4 Východiska projektu „Slabinou českého školství je nízká úroveň individuálního přístupu k žákům.“ „Školy se dostatečně nezabývají tím, jak umožnit všem žákům maximální míru jejich rozvoje.“ (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR z roku 2007, s. 22).

5 Stav před projektem Malá zkušenost učitelů s adaptací výuky na individuální potřeby žáků. Učitelé plánují výuku pro celou třídu s minimálním ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Existence teorie o individualizaci, která ale není propojována s praxí. Budoucí stav Učitelé umí připravovat výuku a vhodně reagovat na individuální potřeby žáků. Učitelé plánují výuku s ohledem na potřeby jednotlivých žáků ve třídě. Školy získaly praktickou zkušenost s aplikací individualizace do tříd, jsou vybaveny metodikou individualizace. Potřebnost projektu

6 Stav před projektem Ve školách neexistuje systém vzájemné podpory učitelů. Další vzdělávání učitelů probíhá převážně na základě vnější motivace. Chybí systémová podpora individuálního přístupu k potřebám učitele. Budoucí stav Vedení školy a zapojení učitelé mají zkušenost s uplatněním systému vzájemné podpory. Učitelé si plánují svůj profesní rozvoj a volí vhodné formy celoživotního učení. Vytvořená a ověřená motivující systémová podpora individuálního přístupu k potřebám učitele. Potřebnost projektu

7 Zdůvodnění projektu Projekt řeší následující nedostatky ve vzdělávacím systému viz SWOT analýza Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (str. 36): ● Nedostatečná připravenost pedagogů na realizaci kurikulární reformy. ● Nízká míra individualizace ve vzdělávání. ● Nepřipravenost pedagogů na rozmanitost populace. ● Nedostatečná nabídka nových forem vzdělávání učitelů. ● Malá motivace učitelů se dále vzdělávat.

8 Projektové soukolí

9 INDIVIDUALIZACE – - východisko projektu Individualizace ve vzdělávání Způsob diferenciace výuky, při níž se zachovávají heterogenní třídy dětí jako základní sociální jednotka a provádí se diferenciace vnitřní, obsahová i metodická, respektující individuální zvláštnosti dětí. (Průcha, Walterová, Mareš, 1995) Jedná se tedy o takový způsob výuky, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností. Tyto rozdíly mezi dětmi respektujeme a reagujeme na ně při plánování, realizaci a hodnocení výchovně vzdělávací práce.

10 MENTORING – - východisko projektu Citace stanoviska Evropské komise ze 6. srpna 2007 : (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/320&format=H)http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/320&format=H „Existuje potřeba změn v práci učitelů, kteří potřebují co největší autonomii při přechodu od znalostního učení k práci s kompetencemi žáků a jejich rozvojem. Tato nová role si vyžaduje co nejširší využívání různých stylů učení a přístupů k rozvoji žáků. K tomu učitelé potřebují souvislý program vlastního celoživotního rozvoje.“ „Společné a vzájemné učení se učitelů, spolupráce mezi sebou navzájem, kdy přímo na školách mohou rozšiřovat své dovednosti a schopnosti, zpětná vazba a sebereflexe na škole je zásadní proměnnou práce učitele.“ )

11 Cíl projektu Zvýšit kompetentnost učitele tak, aby byl schopen rozvíjet individuální potenciál žáka a umožnil mu dosáhnout jeho osobního maxima.

12 To znamená … Učitel, který individualizuje: Identifikuje individuální vzdělávací potřeby, zájmy a schopnosti žáků. Plánuje vzdělávací činnosti s ohledem na individuální potřeby, schopnosti a zájmy žáků. Realizuje výuku s ohledem na individuální potřeby, schopnosti a zájmy žáků (je vybaven repertoárem vzdělávacích metod a strategií, které vhodně aplikuje a vzájemně kombinuje tak, že vycházejí vstříc vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků ve třídě). Hodnotí pokroky v učení žáků s ohledem k jejich individuálním schopnostem (je vybaven repertoárem hodnotících technik a postupů, které umožňují vyhodnocovat individuální pokroky v učení každého žáka bez srovnávání s ostatními žáky a dále jej tak motivovat k učení).

13 Dílčí cíle projektu Dílčí cíle: 1. Zpracovat praktickou příručku podpory individualizace vzdělávání žáků. 2. Zpracovat metodickou příručku pro uplatnění kolegiální podpory - mentoringu ve školách. 3. Vytvořit a nabídnout vzdělávání pro vedení škol zaměřené na podporu individuálního rozvoje učitele.

14 … dále 4. Zrealizovat výcvikový program pro učitele, ověřit efektivitu nabízených aktivit a metodiku, jako nástroje zavedení individualizace. 5. Na základě výsledků a výstupů z projektu navrhnout MŠMT systémové změny.

15 Cílová skupina Primárně Učitelé/učitelky ze škol poskytující základní vzdělání Sekundárně Žáci ZŠ a víceletých gymnázií Odborná veřejnost, asociace, organizace ve vzdělávání Řídící pracovníci ve školství (OŠ KÚ, MŠMT) Česká školní inspekce Zřizovatelé škol

16 Aktivita 1 Zpracovat metodickou příručku podpory individualizace vzdělávání žáků. Informace pro učitele, které jim pomohou identifikovat individuální zvláštnosti žáků, styly učení, typy inteligencí, temperamentové charakteristiky atd. Náměty k uplatnění poznatků o individualizaci v praktických situacích. Výstupy - texty o individualizaci - informace o tom, jak se člověk učí; výzkumy - příručka - příklady dobré praxe z oblasti individualizace

17 Aktivita 2 Zpracovat praktickou příručku pro uplatnění kolegiální podpory - interního mentoringu ve školách. Informace pro učitele a vedení škol o možnostech a prostředcích a formách kolegiální podpory v rámci školy. Metodika bude obsahovat modelové příklady zavádění kolegiální podpory s využitím již existujících zdrojů Výstupy - model vzdělávání interních mentorů a jejich výcvikový program - modelové příklady a best practises s kolegiální podporou, modely intervize, supervize

18 Aktivita 3 Vytvořit a nabídnout vzdělávání pro vedení škol zaměřené na podporu individuálního rozvoje učitele. Vedení školy získá informace o budování systému interního mentoringu a typech podpory profesního rozvoje učitele. Výstupy - manuál pro vedení škol o systému individuální podpory učitele - manuál pro vedení škol o systému interního mentoringu ve škole s ohledem na specifika škol (malotřídní škola, nižší stupně gymnázií) - semináře pro vedení škol

19 Aktivita 4 Zrealizovat výcvikový program pro externí mentory, ověřit efektivitu nabízených aktivit a metodiku, jako nástroje zavedení individualizace. Informace a výcvikový program pro vzdělavatele a konzultanty DVPP obsahující nástroje individuální podpory učitele při zavádění individualizace do praxe a obecně zvyšování pedagogických kompetencí včetně ověření efektivity takovýchto vzdělávacích strategií. Výstupy - mentorská základna - užitečnost individuální podpory pro profesní růst učitele - využitelnost praktických postupů z příruček

20 Aktivita 5 Informační a propagační podpora projektu, organizace a řízení projektu Výstupy - zabezpečená publicita projektu - zajištěný management projektu

21 Přínosy projektu ● Učitel získává zpracované metodické materiály s příklady dobré praxe. ● Škola získá nástroje a metody individualizace využitelné v denním pracovním životě. ● Škola dostává novou dimenzi, kdy dokáže používat metody na podporu svého rozvoje a dále je rozvíjet. ● Jde o posun ve vnímání učitelské profese od „modelu minimálních kompetencí“ k modelu „otevřené, široké profesionality“ (Píšová, 2001).

22 ● Učitel ztrácí předsudky vůči některým žákům. ● V učitelském kolektivu se více pěstuje porozumění, vzájemná podpora a tolerance. ● Zlepšuje se kvalita práce učitele a tím se zvyšuje i celková prestiž a image školy. ● Pedagogové mají další příležitost se zdokonalovat a vzdělávat. a další…

23 Vazba na jiné projekty Systém DVPP - na tento projekt navazujeme zejména v částech, které se týkají zpracování dalších podpůrných forem celoživotního učení, systematického zvyšování kvality, efektivity DVPP s následným použitím v pedagogické práci Autoevaluace I a II - především v oblasti schopností reflektovat svou práci a cíleně dosahovat vyšší efektivity pedagogického působení Klíčové kompetence v počátečném vzdělávání – KLÍČ - zejména v části identifikace klíčových kompetencí učitele a modelování vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje těchto kompetencí

24 Podpora projektu Citace posudku: „Zatímco individuální přístup týkající se žákovské populace je ve strategických školsko – politických a pedagogických dokumentech výrazně traktován, orientace na individuální přístup v učitelském vzdělávání, diferenciacevzdělávacích drah každého učitele je prozatím okrajovým, nicméně z hlediska potřeb transformace školy nezbytným opatřením.“ Doc.PhDr.Hana Kasíková, CSc. Doc.PhDr.Hana Kasíková, CSc.

25 Podpora projektu Citace z posudku : „Velmi vítám fakt, že vznikl projekt …. Jde o posun ve vnímání učitelské profese od „modelu minimálních kompetencí“ k modelu „otevřené, široké profesionality“ ( Píšová 2001 ) „Tento model představuje zásadní proměnu v chápání učitelských rolí : učitel jako facilitátor v procesu učení a vývoji žáka, jako diagnostik individuálních a skupinových potřeb, jako manažer procesu vzdělávání. Aby mohl učitel zabudovat všechny výše popsané kompetence do svého jednání, potřebuje podporu, která bude důležitým momentem na jeho cestě celoživotního vzdělávání. Tuto podporu formuluje projekt Podpora učitele velmi významně.“ PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.

26 Podpora projektu Citace z posudků : „Projekt velmi citlivě a zároveň fundovaně reflektuje současnou situaci a zejména následné problémy českého školství – především základního. Zabývá se dle našeho soudu, tou nejsložitější a zároveň nejdůležitější složkou vzdělávání a to je osobnost učitele a jeho profesním růstem. …..,aby se pedagogové ztotožnili, neboť v této fázi se dle našeho názoru nejedná pouze o „rozumové pochopení“, ale skutečné a vnitřní ztotožnění se s cíli reformy.“ Vaňková Zdeňka, PhDr. et Mgr. Jašková Vendula Mgr. et Mgr.

27 Děkujeme za pozornost Těšíme se na řešení projektu a případnou spolupráci. Zpracovatelský tým projektu: Zuzana Beňová, Dana Dvořáková Lucie Holacká, Daniel Janata, Věra Krejčová, Jozef Kubáň, Pavel Pecník, Václav Šneberger, Miloslav Vyskočil


Stáhnout ppt "PODPORA UČITELE Individuální projekt národní Garant projektu: Odbor 22 MŠMT ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google