Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT PODPORA UČITELŮ VE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY JEJICH PRÁCE „PUČ“ Mirka Škardová Step by Step ČR, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT PODPORA UČITELŮ VE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY JEJICH PRÁCE „PUČ“ Mirka Škardová Step by Step ČR, o.s."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT PODPORA UČITELŮ VE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY JEJICH PRÁCE „PUČ“ Mirka Škardová Step by Step ČR, o.s.

2 Základní informace o projektu:  Projekt se uskuteční od června 2010 do února 2013  Do projektu bude zapojeno 12 základních škol Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje  Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

3 Cíle projektu:  Podpořit kompetence učitelů základních škol v zavádění nových metod a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání  Vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený blok systematického vzdělávání zaměřený:  na nové metody práce, vzdělávací strategie a organizační formy výuky, které umožní individuální přístup k žákům…  na další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů, které bude vycházet z jejich individuálních vzdělávacích potřeb a plánů a bude navazovat na školní kurikulum a Strategický plán rozvoje školy  Posílit klíčové kompetence pedagogů prostřednictvím rozšířené nabídky jejich dalšího vzdělávání (formou odborných konzultací, supervizí a mentorské podpory ).  Vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům, včetně metodiky a příkladů dobré praxe  Poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci mezi učiteli.

4 Klíčové aktivity projektu:  Základní blok vzdělávání- semináře pro učitele I. stupně a II. stupně, jeden seminář je společný  Analýza vzdělávacích potřeb školy, aktualizace ŠVP a vytvoření akčního plánu  Podpora škol ve vytváření podmínek pro individuální vzdělávání  Otevřené semináře  Konzultace a supervize pro učitele  Osobnostní rozvoj učitelů- tří-denní výjezdní kurz  Mentorská podpora učitelů  Výměna zkušeností a spolupráce projektových škol  Kulatý stůl, vyhodnocení projektu

5 1. Základní blok vzdělávání  1. Individualizace ve výuce  2. Vytváření podnětného prostředí ve výuce  3. Aktivní spolupráce s rodinou  4. Hodnocení – metody a formy rozvíjejícího hodnocení  5. Plánování – projektové vyučování (společný seminář pro učitele I. a II. stupně)  1. Diferenciace – cesta ke kvalitnímu kurikulu  2. Techniky a metody práce s textem  3. Techniky heuristické – techniky k objevování a řešení problémů  4. Hodnocení žáků  5. Plánování – projektové vyučování (společný seminář pro učitele I. a II. stupně) Semináře pro učitele I. stupně Semináře pro učitele II. stupně

6 2. Analýza vzdělávacích potřeb školy a aktualizace ŠVP; vytvoření akčního plánu  Zaměří se na zmapování oblastí ŠVP, které jsou funkční a škola je v rámci práce s žáky běžně využívá, i na oblasti, které jsou naopak problematické.  Pojmenuje příčiny funkčnosti či nefunkčnosti těchto oblastí a zaměří se hledání nových možností efektivního vzdělávání.  Výsledkem bude akční plán - dokument, který definuje potřeby školy a jednotlivých učitelů na vzdělávání v uvedených oblastech  Akční plán vytvoří škola ve spolupráci s koordinátorem projektu, do jeho podoby budou zasahovat jednotliví učitelé škol.

7 3. Podpora škol ve vytváření podmínek pro individualizované vzdělávání  Po úspěšném absolvování Základního vzdělávacího bloku získá škola možnost využít tzv. balíček podpory 49.000,- Kč. Smyslem balíčku je podpořit jednotlivé učitele ve vzdělávání zaměřeném na naplňování cílů ŠVP a na vytváření podmínek, které umožní individualizaci ve výuce  Balíček slouží na zajištění dalšího vzdělávání učitelů v rámci regionální nabídky kurzů a seminářů s akreditací DVPP. Podmínkou čerpání podpory je vytvořený akční plán a tematické zaměření kurzu do oblastí individualizace, speciálních vzdělávacích potřeb, nových metod a forem práce apod.

8 4. Otevřené semináře  Jsou otevřené i dalším učitelům ze škol, které nejsou zapojené do projektu.  V každém kraji se uskuteční 4 otevřené semináře:  Konflikt- škola života  Enviromentální výchovva  Celostní přístup k jazyku- podpora čtenářské gramotnosti  Vzdělávání bez předsudků Přednostní účast na seminářích mají učitelé projektových škol

9 5. Konzultace a supervize učitelů  Konzultace a supervize mohou využívat:  jednotliví učitelé  skupiny učitelů  vedení školy či ředitel projektových škol  Tematické zaměření se musí vztahovat k cílům a obsahu projektu  Každá škola bude mít k čerpání nabídky k dispozici částku 35.000,- Kč.  Učitelům budou nabízeny:  odborné konzultace s odborníky v konkrétních oblastech vzdělávání a specialisty v oblastech specifických poruch učení a chování  supervize zaměřené na řešení procesních záležitostí: zvládání změny, individuální případové supervize, vztahové problémy ve škole, komunikační problémy, potíže související s předsudky, rasismem a zažitými stereotypy, problémy v týmu, apod.

10 6. Osobnostní rozvoj učitelů  Kurz účastníkům poskytne prostor pro sebereflexi, prohloubení komunikačních dovedností, sebepoznání a rozvoj osobních kvalit, které využívají jak v profesním, tak osobním životě.  Jedná se o třídenní kurz, který je koncipován jako mimoškolní vzdělávací akce - bude uskutečněn jako výjezdní

11 7. Mentorská podpora učitelů  Kolegiální podpora pro ty učitele, kteří hledají zpětnou vazbu na svou práci a pomoc při aplikování nových metod do své praxe.  Funguje na kolegiálním vztahu učitele a mentora a těží ze silných stránek učitele.  Mentor pomáhá učiteli hledat odpovědi na otázky, které jej trápí a jež sám pojmenovává, rozšiřovat jeho dovednosti, techniky a poznatky, které může uplatnit v různých výukových situacích a prostředích. Mentorská podpora zahrnuje:  4 návštěvy mentora přímo ve třídě v průběhu 1 školního roku  společné plánování mentora s učitelem („objednávka učitele“- k čemu má podpora mentora konkrétně směřovat, reflexe, plánování dalších postupů, apod.)  vytvoření individuálního plánu rozvoje učitele Mentorskou podporu budou zajišťovat zkušení učitelé z praxe, kteří prošli dlouhodobým mentorským kurzem a mají v tomto oboru praktické zkušenosti. Zájemci o tento typ podpory se budou moci rozhodnout o jejím využití v průběhu projektu.

12 8. Výměna zkušeností a spolupráce projektových škol  V rámci těchto setkání dojde např.:  k reflexi probíhajících aktivit a zejména jejich dopadu do praxe jednotlivých škol  k prezentaci příkladů dobré praxe (formou modelových hodin, představením úspěšně zrealizovaných projektů, návštěvami ve třídách jednotlivých učitelů, příklady spolupráce a komunikace s rodinami dětí, představením specifických pomůcek, didaktických materiálů či učeben pro práci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami apod.)  Každé setkání bude tematicky zaměřeno  V průběhu projektu se uskuteční 3 společná setkání

13  Vyhodnocení akčního plánu Vyhodnocení se zaměří zejména na praktický dopad získaných znalostí a dovedností do výuky učitelů, na vytvoření podmínek pro individualizaci, na úspěšnost zavedení nových metod a forem práce, na efektivitu systematické práce na profesním rozvoji učitelů a užitečnost poskytnutých podpor. V souvislosti s vyhodnocením budou také do ŠVP zapracovány postupy, které se v průběhu projektu ukázaly efektivní a důležité pro vzdělávací proces ve škole. Stávající cíle a oblasti ŠVP budou v případě potřeby konkretizovány a upraveny.  Kulatý stůl  Zhodnocení projektu z hlediska všech aktérů (zapojených škol, realizátora- Step by Step ČR, lektorů, mentorů) →prezentace výsledků  Vytvoření závěrečné zprávy následných doporučení 9. Evaluace projektových aktivit

14 Projekt Podpora učitele…. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROJEKT PODPORA UČITELŮ VE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY JEJICH PRÁCE „PUČ“ Mirka Škardová Step by Step ČR, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google