Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE – PROČ, JAKÝ MÁ SMYSL? Konference SKAV 23.dubna 2009 Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Univerzita Karlova v Praze -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE – PROČ, JAKÝ MÁ SMYSL? Konference SKAV 23.dubna 2009 Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Univerzita Karlova v Praze -"— Transkript prezentace:

1 STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE – PROČ, JAKÝ MÁ SMYSL? Konference SKAV 23.dubna 2009 Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta Asociace profese učitelství ČR

2 Kvalita učitele, profesní standard Podpora kvality ve vzdělávání Podpora kvality ve vzdělávání Kvalita U - evropské trendy Kvalita U - evropské trendy Tvorba profesního standardu – zahraniční inspirace Tvorba profesního standardu – zahraniční inspirace Domácí situace - Projekt MŠMT „Standard kvality profese učitele“ Domácí situace - Projekt MŠMT „Standard kvality profese učitele“ Role Asociace profese učitelství v tvorbě standardu Role Asociace profese učitelství v tvorbě standardu

3 Kvalita vzdělávání, školy, učitele Evropská vzdělávací politika - zvyšování kvality vzděl., školy, U – priorita (UNESCO, OECD, EK, Rada Evropy) Evropská vzdělávací politika - zvyšování kvality vzděl., školy, U – priorita (UNESCO, OECD, EK, Rada Evropy) Podpora kvality U a UV – nástroj reforem a inovací (výzkumy – přímá úměra mezi kvalitou U a UV: úspěšností Ž) Podpora kvality U a UV – nástroj reforem a inovací (výzkumy – přímá úměra mezi kvalitou U a UV: úspěšností Ž) Vnímání kvality - ovlivněno kulturní tradicí dané země, jejich hodnotovou orientací Vnímání kvality - ovlivněno kulturní tradicí dané země, jejich hodnotovou orientací Evropská úroveň - hledání klíč.prvků kvality U v kontextu pojetí kvalitního vzdělávání, školy („evropský standard“ – ET) Evropská úroveň - hledání klíč.prvků kvality U v kontextu pojetí kvalitního vzdělávání, školy („evropský standard“ – ET) Výzkumy a studie – identifikovat činnosti, kompetence jako charakteristiky kvalit., efektiv. U – vazba na modely kvalitní/dobré/efektiv. školy, výuky Výzkumy a studie – identifikovat činnosti, kompetence jako charakteristiky kvalit., efektiv. U – vazba na modely kvalitní/dobré/efektiv. školy, výuky

4 Kvalita U, Profesní standard – evropský kontext Metodologic. problém : kvalita – obecná veličina (různé úrovně, ne-kvalita – dělící čára) x pozitivní cílová kategorie (optimální, žádoucí úroveň) Metodologic. problém : kvalita – obecná veličina (různé úrovně, ne-kvalita – dělící čára) x pozitivní cílová kategorie (optimální, žádoucí úroveň) Nástroj ke zvyšov. kvality U- profesní standard -PS Nástroj ke zvyšov. kvality U- profesní standard -PS PS – soubor požad. kvalit U - nezbytné pro (standardní) kvalitní výkon profese v dané zemi PS – soubor požad. kvalit U - nezbytné pro (standardní) kvalitní výkon profese v dané zemi PS – vazba na pojetí U profese, výraz společensk. očekávání – role U (kulturní tradice, hodnoty) PS – vazba na pojetí U profese, výraz společensk. očekávání – role U (kulturní tradice, hodnoty)

5 Profesní standard – evropské trendy Profesní standard - soubor klíčových profesních kompetencí, kt. se projevují v činnosti U Profesní standard - soubor klíčových profesních kompetencí, kt. se projevují v činnosti U Profesní kompetence - komplexní, flexibilní struktura: Profesní kompetence - komplexní, flexibilní struktura: - zvnitřněné znalosti - zvnitřněné znalosti - dovednosti (např. dovednost diagnostikovat možnosti žáka, motivovat k učení, vytvářet příznivé sociální klima ve třídě, poskytovat Ž kvalitní zpětnou vazbu v průběhu učení, zprostředk.nové poznatky aktivním způsobem, vytvářet podmínky pro spolupráci žáků, spolupracovat s kolegy, reflektovat svou činnost) - reflektované zkušenosti - postoje a hodnoty (oddanost profesi, hluboké zaujetí a angažovanost v profesi, odpovědnost, profesní etika)

6 Profesní standard – evropské trendy Základní kritérium k hodnocení kvality práce U - indikátory kvality - profesní činnosti (pozorovatelné) Základní kritérium k hodnocení kvality práce U - indikátory kvality - profesní činnosti (pozorovatelné) Nástroje k hodnocení kvality U - pozorování výuky, rozhovor s učitelem (event. se žáky a rodiči), analýza dokumentů (přípravy na výuku, práce žáků, portfolio učitele apod.) - doklady, důkazy kvality („evidence-based“ ) Nástroje k hodnocení kvality U - pozorování výuky, rozhovor s učitelem (event. se žáky a rodiči), analýza dokumentů (přípravy na výuku, práce žáků, portfolio učitele apod.) - doklady, důkazy kvality („evidence-based“ )

7 Profesní standard – evropské trendy Legislativní zakotvení Legislativní zakotvení Funkce standardu – normativní, regulativní, kontrolní x rozvojový (seberozvoj U) Funkce standardu – normativní, regulativní, kontrolní x rozvojový (seberozvoj U) Tvorba standardu – spolupráce: praxe, výzkum, vzdělávací politika (VP), nová odpovědnost pro aktéry: VP – ohled na realitu školní praxe, prostor pro výzkum a praxi ke společné tvorbě, výzkum – „překlad“ do srozumitelného jazyka Tvorba standardu – spolupráce: praxe, výzkum, vzdělávací politika (VP), nová odpovědnost pro aktéry: VP – ohled na realitu školní praxe, prostor pro výzkum a praxi ke společné tvorbě, výzkum – „překlad“ do srozumitelného jazyka Imperativ – tvorba „zdola“, vtáhnout U, angažovat se, chuť ovlivňovat, znak profesionality Imperativ – tvorba „zdola“, vtáhnout U, angažovat se, chuť ovlivňovat, znak profesionality „Ownership“ S – vnitřní přijetí U, funkčnost S – široce sdílen v profesní komunitě, soulad s tím, jak U chápou podstatu profese, svou profesní identitu „Ownership“ S – vnitřní přijetí U, funkčnost S – široce sdílen v profesní komunitě, soulad s tím, jak U chápou podstatu profese, svou profesní identitu Pouze PS sdílený a zvnitřněný - motor ke zvyšování kvality Pouze PS sdílený a zvnitřněný - motor ke zvyšování kvality

8 Inspirace – příklad NIZOZEMÍ 2004 – Parlament schválil zákon, kompetenční požadavky na U, U jsou povinni je splňovat, v dalších dokumentech jsou konkretizovány, každých 6 let posouzeny, inovovány 2004 – Parlament schválil zákon, kompetenční požadavky na U, U jsou povinni je splňovat, v dalších dokumentech jsou konkretizovány, každých 6 let posouzeny, inovovány Vláda má ústavní povinnost pečovat o kvalitu vzdělávání - závislá na kvalitě U. Vláda má ústavní povinnost pečovat o kvalitu vzdělávání - závislá na kvalitě U. Nikdo nemůže lépe definovat profes. kvalitu U než učitelé sami (důvěra v učitele). Ministerstvo školství, kultury a vědy pověřilo učitele, aby pod supervizí Asociace pro profesní kvalitu učitelů formulovalo profesní standard kvality pod termínem „competence requirements“ Nikdo nemůže lépe definovat profes. kvalitu U než učitelé sami (důvěra v učitele). Ministerstvo školství, kultury a vědy pověřilo učitele, aby pod supervizí Asociace pro profesní kvalitu učitelů formulovalo profesní standard kvality pod termínem „competence requirements“ Tvorba - 6 let (1998-2003) Tvorba - 6 let (1998-2003)

9 Inspirace – příklad Nizozemí Pracov. skupiny pod supervizí Asociace pro profes. kvalitu učitelů - inventář charakterist. profesních činností a odpovědností, stal se základem pro deskriptivní model 7 kompetencí (2000). Pracov. skupiny pod supervizí Asociace pro profes. kvalitu učitelů - inventář charakterist. profesních činností a odpovědností, stal se základem pro deskriptivní model 7 kompetencí (2000). Model byl dán U z praxe k dotváření (nástroj k sebehodnocení – prostřednictvím portfólia), současně prac. skupiny dále rozvíjely model a zpřesňovaly formulace (i na základě zpětných vazeb od učitelů – pilotní projekty). Model byl dán U z praxe k dotváření (nástroj k sebehodnocení – prostřednictvím portfólia), současně prac. skupiny dále rozvíjely model a zpřesňovaly formulace (i na základě zpětných vazeb od učitelů – pilotní projekty). V další fázi (2002) - model k dispozici pro diskuze a dotváření na regionální úrovni, koordinátoři s odpovědností za regionální panelové diskuze. V další fázi (2002) - model k dispozici pro diskuze a dotváření na regionální úrovni, koordinátoři s odpovědností za regionální panelové diskuze. Současně - diskuze na webu, s ministerst. (od zač. partner), k diskuzi dalším partnerům – stakeholders – zaměstnavatelé, řídící manag., rodiče, instituce UV Současně - diskuze na webu, s ministerst. (od zač. partner), k diskuzi dalším partnerům – stakeholders – zaměstnavatelé, řídící manag., rodiče, instituce UV

10 Projekt MŠMT- Tvorba standardu kvality profese učitele „Otázka české vzdělanosti je vždy otázkou českého učitele: jeho výběru, přípravy a trvalého rozvoje“ ( I.Možný –Pedag.2003/3) Smysl, cíle S: Podpořit zvyšování kvality výkonu U profese v podmínkách kurikulární reformy Podpořit zvyšování kvality výkonu U profese v podmínkách kurikulární reformy Definování kvality – východisko pro oceňování kvality (x nivelizace), finanční pobídky Definování kvality – východisko pro oceňování kvality (x nivelizace), finanční pobídky Rámec a vnitřní motivace k profesnímu seberozvoji Rámec a vnitřní motivace k profesnímu seberozvoji Definování podmínek k dosahování kvality Definování podmínek k dosahování kvality S – východisko k vytvoření systémové podpory U v profes. rozvoji (např. mentoring) S – východisko k vytvoření systémové podpory U v profes. rozvoji (např. mentoring)

11 Projekt MŠMT- Tvorba standardu Využitelnost S pro vzdělávací politiku: Využitelnost S pro vzdělávací politiku: 1. Státní zakázka pro fakulty – profil absolventa jako nástroj k proměně příprav. UV 2. Nástroj k hodnocení kvality U, východ. pro DVPP 3. Východisko pro model kariérního řádu – odměňování (event. atestace – garance úrovní) 4. Vytvořit systém podpory učitelů v jejich profesním rozvoji (nástroje – mentoring), péče o začínající U Skupina – 13 prac., školy, asociace, VŠ Skupina – 13 prac., školy, asociace, VŠ Stav prací – 1. krok – dokument pro veřejnou diskuzi, smysl S, funkce, východisko pro tvorbu Stav prací – 1. krok – dokument pro veřejnou diskuzi, smysl S, funkce, východisko pro tvorbu Diskuze – I. Etapa – 16.3. – 18.5., II. 1.6. – 15.7. Diskuze – I. Etapa – 16.3. – 18.5., II. 1.6. – 15.7. 1. Verze – konec října 2009 1. Verze – konec října 2009

12 Oblasti standardu 1. Výuka jako proces vyučování a učení 2. Širší kontext výuky 3. Profesní rozvoj učitele 1.1. Plánování výuky 1.2 Realizace výuky 1.3 Reflexe (hodnocení procesů a dosažených výsledků) 2.1 Rozvoj školy a ŠVP 2.2. Klima školy 2.3. Spolupráce s rodiči, kolegy a veřejností

13 Oblasti standardu 3.1 Profesní poznatková báze - expertní znalosti 3.1 Profesní poznatková báze - expertní znalosti 3.2. Profesní dovednosti 3.2. Profesní dovednosti 3.3. Profesní postoje 3.3. Profesní postoje 3.4. Profesní hodnoty (etika profese) 3.4. Profesní hodnoty (etika profese)

14 Role Asociace profese učitelství v podpoře profesionalizace – zevnitř profese APU – vznik – 2008 APU – vznik – 2008 Hlavní cíl: podpora profesionality a kvality učitelů Hlavní cíl: podpora profesionality a kvality učitelů Způsobilost spravovat své profesní záležitosti, pěstování kultury sebeorganizující se profese – kt. má vliv na podstat.otázky současnosti i perspektivního vývoje Způsobilost spravovat své profesní záležitosti, pěstování kultury sebeorganizující se profese – kt. má vliv na podstat.otázky současnosti i perspektivního vývoje Profesně aktivizovat U, zájem o kvalitu UP a UV, angažmá v proměnách (přijetí zvýšené profesní autonomie jako šance), tvorba profesní etiky Profesně aktivizovat U, zájem o kvalitu UP a UV, angažmá v proměnách (přijetí zvýšené profesní autonomie jako šance), tvorba profesní etiky Slyšet hlas učitelů ve společnosti- diskuze o směřování českého školství, pojetí kvality ve vzděl. Slyšet hlas učitelů ve společnosti- diskuze o směřování českého školství, pojetí kvality ve vzděl. Zvýšení kreditu, prestiže profese ve společnosti a profes.sebevědomí Zvýšení kreditu, prestiže profese ve společnosti a profes.sebevědomí

15 APU- podpora profesionalizace Partner pro MŠMT – expertní stanoviska jako základ pro tvorbu legislativy, požadavky na zabezpečenost profese, podmínky pro kvalitní výkon profese Partner pro MŠMT – expertní stanoviska jako základ pro tvorbu legislativy, požadavky na zabezpečenost profese, podmínky pro kvalitní výkon profese Partner pro AK, VŠ –most : akademic.sf. a praxe (paritní zastoupení) Partner pro AK, VŠ –most : akademic.sf. a praxe (paritní zastoupení) Zapojení do veřejných diskuzí a osvěty - Kdo je to kvalitní učitel v dnešní době, Jak se kvalita pozná, Jaké důsledky má působení nekvalitních učitelů ve školství pro žáky a pro společnost… Zapojení do veřejných diskuzí a osvěty - Kdo je to kvalitní učitel v dnešní době, Jak se kvalita pozná, Jaké důsledky má působení nekvalitních učitelů ve školství pro žáky a pro společnost… APU – první krok k profesní komoře (x odbory) APU – první krok k profesní komoře (x odbory) APU – ovlivnit stav učitelství a UV zevnitř, na principu „pomoci sami sobě“ (NEMES, PAU) APU – ovlivnit stav učitelství a UV zevnitř, na principu „pomoci sami sobě“ (NEMES, PAU)

16 Angažmá APU v tvorbě S - proč a v jaké pozici Zastánce potřeby standardu – jeho neexistence dlouhodobě způsobuje problémy :vzdělávací politika: kurikulární reforma x minim. pozornost U a UV – Kdo je to kvalitní U, jak má být vzdělán ke zvládnutí nároků Zastánce potřeby standardu – jeho neexistence dlouhodobě způsobuje problémy :vzdělávací politika: kurikulární reforma x minim. pozornost U a UV – Kdo je to kvalitní U, jak má být vzdělán ke zvládnutí nároků Šance ovlivnit podobu S, ne „top-down“ proces, reprezentanti profese -podíl na tvorbě S, využít odborný potenciál a jedinečnost spojení akademická sféra a školský terén Šance ovlivnit podobu S, ne „top-down“ proces, reprezentanti profese -podíl na tvorbě S, využít odborný potenciál a jedinečnost spojení akademická sféra a školský terén Šance pojmenovat nutné podmínky k dosahování kvality výkonu profese – školy, „učitelské“ fakulty Šance pojmenovat nutné podmínky k dosahování kvality výkonu profese – školy, „učitelské“ fakulty Možnosti a rizika S, přístup APU - „critical friend“ (kontexty – atestace, novela) Možnosti a rizika S, přístup APU - „critical friend“ (kontexty – atestace, novela) Seminář APU ke Standardu – 8.4.09 – identifikace příležitostí a rizik (více příležitostí) Seminář APU ke Standardu – 8.4.09 – identifikace příležitostí a rizik (více příležitostí)

17 Angažmá APU – proč a v jaké pozici 4 skupiny rizik – podoba standardu, podmínky implementace (nejvíce rizikové) – eliminace rizik 4 skupiny rizik – podoba standardu, podmínky implementace (nejvíce rizikové) – eliminace rizik Podpora kvality U a UV není prioritou vzdělávací politiky Podpora kvality U a UV není prioritou vzdělávací politiky Pokud nebude S provázán se systémem komplexní podpory U a UV, nebudou finanční podmínky – diskreditace, odmítnutí S Pokud nebude S provázán se systémem komplexní podpory U a UV, nebudou finanční podmínky – diskreditace, odmítnutí S „Pokud nebudou vytvořeny podmínky, nemá smysl S formulovat“ „Pokud nebudou vytvořeny podmínky, nemá smysl S formulovat“ Nekonzistentnost, nesystémovost různých opatření – např. rozpor S s legislativou (novela) Nekonzistentnost, nesystémovost různých opatření – např. rozpor S s legislativou (novela)

18 Klíčové otázky pro APU „Obsah“ a forma angažmá APU - priorita– smysl S-jeho funkce, způs. použití), eliminace rizik „Obsah“ a forma angažmá APU - priorita– smysl S-jeho funkce, způs. použití), eliminace rizik Identifikovat podmínky pro kvalitní výkon profese, komplexní systém podpory U Identifikovat podmínky pro kvalitní výkon profese, komplexní systém podpory U Podílet se na tvorbě S - v jaké míře ? ___________________________________________ Podílet se na tvorbě S - v jaké míře ? ___________________________________________ „ Otázka kvality české vzdělanosti je vždy otázkou kvality českého učitele: jeho výběru, přípravy a trvalého rozvoje “ Kvalitu – definovat, oceňovat, vyžadovat

19

20 1.2. Proces vyučování a učení Přístup k žákům Přístup k žákům Komunikace a klima ve třídě Komunikace a klima ve třídě Metody a organizace Metody a organizace Hodnocení žáků Hodnocení žáků

21 Formulace ukazatelů Komunikace a klima ve třídě Komunikace a klima ve třídě Má kvalitní mluvený projev (vyjadřuje se jasně, srozumitelně, adekvátně věku žáků, zvládá hlasové prostředky) Má kvalitní mluvený projev (vyjadřuje se jasně, srozumitelně, adekvátně věku žáků, zvládá hlasové prostředky) Vhodně využívá prostředky neverbální komunikace (např. dobrý oční kontakt, úsměv, přátelská, vstřícná gestikulace, pohyb po třídě) Vhodně využívá prostředky neverbální komunikace (např. dobrý oční kontakt, úsměv, přátelská, vstřícná gestikulace, pohyb po třídě) Podporuje soudržnost třídy založenou na vzájemném respektu, ohleduplnosti, toleranci k různosti, důvěře (podporuje schopnost žáků si naslouchat, domluvit se, řešit problémy a konflikty) Podporuje soudržnost třídy založenou na vzájemném respektu, ohleduplnosti, toleranci k různosti, důvěře (podporuje schopnost žáků si naslouchat, domluvit se, řešit problémy a konflikty) Systematicky vytváří podmínky pro spolupráci žáků v procesu učení, rozvíjí kooperativní dovednosti žáků při práci ve dvojicích, malých i větších skupinách Systematicky vytváří podmínky pro spolupráci žáků v procesu učení, rozvíjí kooperativní dovednosti žáků při práci ve dvojicích, malých i větších skupinách Společně se žáky tvoří pravidla soužití třídy (jasně a srozumitelně vymezuje hranice a limity sociální komunikace a chování ve třídě (mezi žáky navzájem a ve vztahu k učiteli) a důsledně vyžaduje jejich dodržování Společně se žáky tvoří pravidla soužití třídy (jasně a srozumitelně vymezuje hranice a limity sociální komunikace a chování ve třídě (mezi žáky navzájem a ve vztahu k učiteli) a důsledně vyžaduje jejich dodržování

22 Formulace ukazatelů Hodnocení žáků Hodnocení žáků Zprostředkovává žákům kritéria hodnocení (žáci vědí, co se hodnotí a jakou mají jednotlivá kritéria váhu v celkovém hodnocení), event. jim umožňuje podílet se na jejich vytváření Zprostředkovává žákům kritéria hodnocení (žáci vědí, co se hodnotí a jakou mají jednotlivá kritéria váhu v celkovém hodnocení), event. jim umožňuje podílet se na jejich vytváření Hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty) vzhledem k individuálním možnostem žáků Hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty) vzhledem k individuálním možnostem žáků Hodnotí procesy učení - poskytuje průběžně zpětnou vazbu k učebním činnostem a chování žáků, hodnotí také postup, míru úsilí, zájem, úroveň spolupráce apod. Hodnotí procesy učení - poskytuje průběžně zpětnou vazbu k učebním činnostem a chování žáků, hodnotí také postup, míru úsilí, zájem, úroveň spolupráce apod. Využívá různých metod hodnocení (kvantitativní hodnocení, slovní hodnocení, hodnocení portfolia), podporuje u žáků sebehodnocení a vzájemné hodnocení Využívá různých metod hodnocení (kvantitativní hodnocení, slovní hodnocení, hodnocení portfolia), podporuje u žáků sebehodnocení a vzájemné hodnocení


Stáhnout ppt "STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE – PROČ, JAKÝ MÁ SMYSL? Konference SKAV 23.dubna 2009 Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Univerzita Karlova v Praze -"

Podobné prezentace


Reklamy Google