Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní zákon po velké novele Zákon 254/2001 Sb. novelizován Zákonem č. 150/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní zákon po velké novele Zákon 254/2001 Sb. novelizován Zákonem č. 150/2010."— Transkript prezentace:

1 Vodní zákon po velké novele Zákon 254/2001 Sb. novelizován Zákonem č. 150/2010

2 Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářkých úprav Vodní díla - § 55 vodního zákona, taxativní výčet v odst. 1 Vodní díla - § 55 vodního zákona, taxativní výčet v odst. 1 Praxe starosty – vodovodní řady, vodárenské objekty, kanalizační stoky, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, vodní nádrže, studny, úpravy koryt Praxe starosty – vodovodní řady, vodárenské objekty, kanalizační stoky, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, vodní nádrže, studny, úpravy koryt Vodní díla jsou STAVBAMI !!! Povoluje je speciální stavební úřad, to je v případě správního obvodu ORP Bruntál : Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, dále jen VÚ (§ 106 vodního zákona, změna z tzv. 2. úřadů byla odebrána kompetence k povolování studní pro občany a odběr podzemních vod, Vrbno p.Prad., Horní Benešov) Vodní díla jsou STAVBAMI !!! Povoluje je speciální stavební úřad, to je v případě správního obvodu ORP Bruntál : Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, dále jen VÚ (§ 106 vodního zákona, změna z tzv. 2. úřadů byla odebrána kompetence k povolování studní pro občany a odběr podzemních vod, Vrbno p.Prad., Horní Benešov)

3 Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářkých úprav Povolování staveb vodních děl : Povolování staveb vodních děl : 1. Vodní díla vyžadují vždy !!! stavební povolení (§15) s jedinou výjimkou – ČOV do kapacity 50 EO (ekvivalentní obyvatel),obvykle je spojeno s nakládáním s vodami, které je rovněž ošetřeno povolením ve formě rozhodnutí VÚ (§ 8) 2. Dále povolení VÚ vyžadují změny, změny užívání, zrušení, odstranění vodních děl. 3. Povolení k nakládání s vodami je vydáváno před stavebním povolením nebo nejpozději s ním současně. Bez odpovídajícího nakládání s vodami nelze stavební povolení k vodnímu dílu vydat.

4 Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářkých úprav 4. Vodní díla, která nejsou spojena s nakládáním s vodami jsou zejména vodovodní řady, kanalizační stoky, úpravy koryt vodních toků* 5. Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa. 6. Ne všechny stavby vodních děl vyžadují kolaudační souhlas, v některých případech postačí oznámení o zahájení užívání vodního díla (použití § 120 a § 122 stavebního zákona)

5 Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav PRAXE STAROSTY : PRAXE STAROSTY : Studny občanů povoluje MěÚ Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad Studny občanů povoluje MěÚ Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad Kompetence obce jako vodoprávního úřadu - Obecní úřady upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde- li o vodní toky tvořící státní hranice. Kompetence obce jako vodoprávního úřadu - Obecní úřady upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde- li o vodní toky tvořící státní hranice.

6 Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav Stavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (z.č. 274/2001 Sb.) vždy vyžadují kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona Stavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (z.č. 274/2001 Sb.) vždy vyžadují kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona Úpravy těchto staveb nevyžadují povolení ani ohlášení Úpravy těchto staveb nevyžadují povolení ani ohlášení Domovní čistírny do 50 EO ohlášení, tzv. výrobkový způsob současně s ohlášením je povoleno vypouštění odpadních vod, bez povinnosti provádět kontrolní rozbory. Kontrolní činnost nahrazena institutem autorizované osoby. Domovní čistírny do 50 EO ohlášení, tzv. výrobkový způsob současně s ohlášením je povoleno vypouštění odpadních vod, bez povinnosti provádět kontrolní rozbory. Kontrolní činnost nahrazena institutem autorizované osoby.

7 Změny v povolování staveb vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářkých úprav Při zániku povolení k nakládání s vodami je nutno rozhodnout o dalších podmínkách trvání vodního díla – kompetence VÚ ORP Při zániku povolení k nakládání s vodami je nutno rozhodnout o dalších podmínkách trvání vodního díla – kompetence VÚ ORP

8 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních Řešeno vodním zákonem § 8 odst. 1 písm. c) povolení k vypouštění odpadních vod, dále podrobně upraveno § 38 (odpadní vody) odst. 7) Řešeno vodním zákonem § 8 odst. 1 písm. c) povolení k vypouštění odpadních vod, dále podrobně upraveno § 38 (odpadní vody) odst. 7) Povolit lze jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) Povolit lze jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) Objekty k individuálnímu bydlení, rekreaci, malé penziony, objekty služeb produkující odpadní vody jako produkt lidského metabolismu a činností v domácností (splaškové vody) Objekty k individuálnímu bydlení, rekreaci, malé penziony, objekty služeb produkující odpadní vody jako produkt lidského metabolismu a činností v domácností (splaškové vody)

9 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních PRAXE STAROSTY : PRAXE STAROSTY : Vědomost o možnosti ne o pravidle, v praxi vždy upřednostnit vypouštění do vod povrchových Vědomost o možnosti ne o pravidle, v praxi vždy upřednostnit vypouštění do vod povrchových Největší rizika – sousedské vztahy, podmáčení okolního pozemku, riziko ohrožení kvality vod ve studních, neodpovědnost majitele při vlastním provozu ČOV, časově omezená životnost zemního filtru Největší rizika – sousedské vztahy, podmáčení okolního pozemku, riziko ohrožení kvality vod ve studních, neodpovědnost majitele při vlastním provozu ČOV, časově omezená životnost zemního filtru Schéma : ČOV Schéma : ČOV Zemní filtr s nepropustným podložím Zemní filtr s nepropustným podložím Zasakovací drén, jímka Zasakovací drén, jímka

10 Řešení srážkových vod Upraveno ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona, obecně platí, že společenským zájmem je zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavby. Obecný stavební úřad nesmí vydat stavební povolení pokud dokumentace toto uspokojivým způsobem neřeší. Upraveno ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona, obecně platí, že společenským zájmem je zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavby. Obecný stavební úřad nesmí vydat stavební povolení pokud dokumentace toto uspokojivým způsobem neřeší.

11 Řešení srážkových vod Jednoduché terénní úpravy, opatření technická nemusí vždy podléhat povolení, či ohlášení (záleží na parametrech viz § 103 stavebního zákona), nezapomínat na nutnost požádat obecný stavební úřad o územní souhlas (§ 96 stavebního zákona) Jednoduché terénní úpravy, opatření technická nemusí vždy podléhat povolení, či ohlášení (záleží na parametrech viz § 103 stavebního zákona), nezapomínat na nutnost požádat obecný stavební úřad o územní souhlas (§ 96 stavebního zákona) Ostatní opatření překračující zákonem stanovené parametry pak jsou řešeny ohlášením nebo stavebním povolením Ostatní opatření překračující zákonem stanovené parametry pak jsou řešeny ohlášením nebo stavebním povolením

12 Řešení srážkových vod Některá opatření pak spadají do režimu vodního zákona (§ 55 vodní díla, vodního zákona), zejména k zadržení, vsakování dešťových vod, nepřímo stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků, vodohospodářské úpravy, spojeno s jiným nakládáním s vodami. Některá opatření pak spadají do režimu vodního zákona (§ 55 vodní díla, vodního zákona), zejména k zadržení, vsakování dešťových vod, nepřímo stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků, vodohospodářské úpravy, spojeno s jiným nakládáním s vodami. V pochybnostech o jaký typ stavby, terénní úpravy pak rozhoduje VÚ. V pochybnostech o jaký typ stavby, terénní úpravy pak rozhoduje VÚ.

13 Řešení srážkových vod PRAXE STAROSTY : PRAXE STAROSTY : Velký význam pro sousedské vztahy, nutno vždy posuzovat individuálně a vycházet ze znalosti konkrétní lokality Velký význam pro sousedské vztahy, nutno vždy posuzovat individuálně a vycházet ze znalosti konkrétní lokality Svá stanoviska v rizikových případech podmiňujte předložením hydrogeologického posudku Svá stanoviska v rizikových případech podmiňujte předložením hydrogeologického posudku

14 Řešení srážkových vod Stavební úřad, VÚ nemusí vše uhlídat, současná praxe a situace významně redukuje místní šetření v terénu. Stavební úřad, VÚ nemusí vše uhlídat, současná praxe a situace významně redukuje místní šetření v terénu. Toto je vše třeba uhlídat ve stupni územního řízení, zde má obec postavení účastníka řízení, toto postavení nemusí mít ve stavebním řízení. Navíc řada těchto případů nepodléhá ohlášení nebo jen ! ohlášení. Toto je vše třeba uhlídat ve stupni územního řízení, zde má obec postavení účastníka řízení, toto postavení nemusí mít ve stavebním řízení. Navíc řada těchto případů nepodléhá ohlášení nebo jen ! ohlášení.

15 Rozhodování VÚ v pochybnostech Pochybnosti : Pochybnosti : 1. Zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní úřad. 2. zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.

16 Rozhodování VÚ v pochybnostech 3. zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad. 4. zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad. Může též rozhodnout, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v definici (§ 43 odstavec 1.)

17 Rozhodování VÚ v pochybnostech 5. o hranici koryta vodního toku nebo o tom, zda se jedná o přirozené koryto vodního toku, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad. 6. zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

18 Rozhodování VÚ v pochybnostech Nové instituty pochybností : Nové instituty pochybností : a) o jaké nakládání se jedná b) zda se jedná o odpadní vody

19 Rozhodování VÚ v pochybnostech Kompetence VÚ krajského úřadu : Kompetence VÚ krajského úřadu : 1. Zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní úřad. 2. zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.

20 Rozhodování VÚ v pochybnostech 3. zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad. 4. zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad. Může též rozhodnout, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v definici (§ 43 odstavec 1.)

21 Rozhodování VÚ v pochybnostech Kompetence VÚ ORP Kompetence VÚ ORP 1. o hranici koryta vodního toku nebo o tom, zda se jedná o přirozené koryto vodního toku, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad. 2. zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

22 Rozhodování VÚ v pochybnostech PRAXE STAROSTY : PRAXE STAROSTY : Nejčastěji : Nejčastěji : zda se jedná o vodní tok – VÚ krajského úřadu zda se jedná o vodní tok – VÚ krajského úřadu Spor o hranici koryta – VÚ ORP Spor o hranici koryta – VÚ ORP O jaké nakládání se jedná – VÚ krajského úřadu O jaké nakládání se jedná – VÚ krajského úřadu

23 ČOV do 50 EO, tzv. výrobkový způsob Průlom do povolovací praxe domovních čistíren odpadních vod a čistíren pro malé objekty služeb do 50 EO Průlom do povolovací praxe domovních čistíren odpadních vod a čistíren pro malé objekty služeb do 50 EO Automatické přiznání práva (povolení) vypouštět odpadní vody Automatické přiznání práva (povolení) vypouštět odpadní vody Nutnost použít certifikovaný výrobek (typová ČOV) splňující podmínky uvedení na trh Nutnost použít certifikovaný výrobek (typová ČOV) splňující podmínky uvedení na trh Při ohlašování vodního díla ČOV se použijí přiměřeně ustanovení stavebního zákona Při ohlašování vodního díla ČOV se použijí přiměřeně ustanovení stavebního zákona

24 ČOV do 50 EO, tzv. výrobkový způsob Ohlášení vodního díla obsahuje : a) náležitosti podle stavebního zákona, b)kategorii výrobku označeného CE, c)projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu, d)způsob vypouštění odpadních vod, e)vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových, f)stanovisko správce povodí, g)vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a h)provozní řád.

25 ČOV do 50 EO, tzv. výrobkový způsob PRAXE STAROSTY: PRAXE STAROSTY: Stavebníky lze informovat o zjednodušení postupu Stavebníky lze informovat o zjednodušení postupu !!! Zůstává povinnost získat u obecného stavebního úřadu územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro stavbu ČOV platí obecně pro vodní díla (studna)!!! !!! Zůstává povinnost získat u obecného stavebního úřadu územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro stavbu ČOV platí obecně pro vodní díla (studna)!!!

26 ČOV do 50 EO, tzv. výrobkový způsob Podklady ohlášení jsou v podstatě jako dříve u povolení Podklady ohlášení jsou v podstatě jako dříve u povolení Povolení k vypouštění je automaticky uděleno Povolení k vypouštění je automaticky uděleno Odpadá povinnost provádět kontrolní rozbory a měřit množství odpadní vody Odpadá povinnost provádět kontrolní rozbory a měřit množství odpadní vody Zrušen správní poplatek 300,- Kč za vdání stavebního povolení Zrušen správní poplatek 300,- Kč za vdání stavebního povolení

27 Zrušení kompetencí vodoprávních úřadů na pověřených úřadech Novelou vodního zákona zanikly poměrně rozsáhlé kompetence pověřených obecních úřadů. Novelou vodního zákona zanikly poměrně rozsáhlé kompetence pověřených obecních úřadů. Ve správním obvodu ORP Bruntál se jednalo o úřady se stavebním úřadem, to je Vrbno pod Pradědem a Horní Benešov Ve správním obvodu ORP Bruntál se jednalo o úřady se stavebním úřadem, to je Vrbno pod Pradědem a Horní Benešov

28 Zrušení kompetencí vodoprávních úřadů na pověřených úřadech Tyto úřady povolovaly odběry povrchových a podzemních vod, včetně staveb vodních děl s tímto nakládáním spojených. Dále rozhodovaly o ostatních záležitostech s těmito díly spojených. Tyto úřady povolovaly odběry povrchových a podzemních vod, včetně staveb vodních děl s tímto nakládáním spojených. Dále rozhodovaly o ostatních záležitostech s těmito díly spojených. Vydávaly VÚ souhlas dle § 17 vodního zákona ve vyjmenovaných případech Vydávaly VÚ souhlas dle § 17 vodního zákona ve vyjmenovaných případech Vyjadřovaly se dle § 18 vodního zákona ke stavbám k nimž byly příslušné k vydání povolení či souhlasu Vyjadřovaly se dle § 18 vodního zákona ke stavbám k nimž byly příslušné k vydání povolení či souhlasu

29 Zrušení kompetencí vodoprávních úřadů na pověřených úřadech Tyto kompetence kompletně převedeny na VÚ Městského úřadu Bruntál Tyto kompetence kompletně převedeny na VÚ Městského úřadu Bruntál Zbytková kompetence : Upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice. Platí pro všechny obecní úřady Zbytková kompetence : Upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice. Platí pro všechny obecní úřady

30 Zrušení kompetencí vodoprávních úřadů na pověřených úřadech Obce - obecné nakládání : Obce - obecné nakládání : 1. Odběry povrchových vod bez technického zařízení 2. Zachycování povrchových vod jednoduchými zařízením na jednotlivých pozemcích a stavbách, změny přirozeného odtoku vod za účelem ochrany před škodlivými účinky těchto vod

31 Zrušení kompetencí vodoprávních úřadů na pověřených úřadech PRAXE STAROSTY : PRAXE STAROSTY : Studny a drobné odběry čerpadlem pro zahrádky občanů už nepovoluje MěÚ Vrbno pod Pradědem ani MěÚ Horní Benešov Studny a drobné odběry čerpadlem pro zahrádky občanů už nepovoluje MěÚ Vrbno pod Pradědem ani MěÚ Horní Benešov Obecní úřad (každý) může upravit, omezit, popřípadě zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami (§6 odst.4) Obecní úřad (každý) může upravit, omezit, popřípadě zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami (§6 odst.4)

32 Minimální zůstatkový průtok Institut vodního zákona řešený § 36 vodního zákona Institut vodního zákona řešený § 36 vodního zákona Definice : Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Definice : Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku.

33 Minimální zůstatkový průtok Stanovuje ho VÚ v rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, a to individuálně s přihlédnutím k podmínkám vodního toku, charakteru nakládání Stanovuje ho VÚ v rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, a to individuálně s přihlédnutím k podmínkám vodního toku, charakteru nakládání Způsob a kritéria stanovení určí vláda nařízením (není vydáno) Způsob a kritéria stanovení určí vláda nařízením (není vydáno) Dosud se vychází z Metodického pokynu MŽP č. 9, zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 5/1998 Dosud se vychází z Metodického pokynu MŽP č. 9, zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 5/1998

34 Minimální zůstatkový průtok Vychází se z tzv. N-denních průtoků (např. Q 330 ) Vychází se z tzv. N-denních průtoků (např. Q 330 ) Přeloženo do srozumitelné řeči Q 330 – denní průtok je takový průtok, který byl dosažen nebo překročen průměrně 330 dní v roce, tedy 365 – 330 = 35 dní v roce teče v toku méně vody než je průtok Q 330 Přeloženo do srozumitelné řeči Q 330 – denní průtok je takový průtok, který byl dosažen nebo překročen průměrně 330 dní v roce, tedy 365 – 330 = 35 dní v roce teče v toku méně vody než je průtok Q 330 Metodický pokyn dává doporučené tabulkové hodnoty Metodický pokyn dává doporučené tabulkové hodnoty průtok Q355d minimální zůstatkový průtok průtok Q355d minimální zůstatkový průtok < 0,05 m3.s-1 Q330d < 0,05 m3.s-1 Q330d 0,05 - 0,5 m3.s-1 (Q330d + Q355d). 0,5 0,05 - 0,5 m3.s-1 (Q330d + Q355d). 0,5 0,51 - 5,0 m3.s-1 Q355d 0,51 - 5,0 m3.s-1 Q355d > 5,0 m3.s-1 (Q355d + Q364d). 0,5 > 5,0 m3.s-1 (Q355d + Q364d). 0,5

35 Minimální zůstatkový průtok PRAXE STAROSTY : PRAXE STAROSTY : Existence institutu minimálního zůstatkového průtoku (MZP) Existence institutu minimálního zůstatkového průtoku (MZP) Obecně v toku musí nějaká voda zůstat Obecně v toku musí nějaká voda zůstat V současnosti poměrně velký tlak na odběry (zalévání zahrádek, odběry pro výrobu technického sněhu, malé vodní nádrže, malé vodní elektrárny) V současnosti poměrně velký tlak na odběry (zalévání zahrádek, odběry pro výrobu technického sněhu, malé vodní nádrže, malé vodní elektrárny) Obec je vždy účastníkem vodoprávního řízení, které ovlivňuje vodní poměry na území obce. Obec je vždy účastníkem vodoprávního řízení, které ovlivňuje vodní poměry na území obce. Mít vědomost o všech odběrech a pak vystupovat ve vodoprávních řízení v zájmu vodních poměrů v toku Mít vědomost o všech odběrech a pak vystupovat ve vodoprávních řízení v zájmu vodních poměrů v toku

36 Úprava sankcí Došlo k zásadní změně v sankcích za porušení ustanovení vodního zákona zrušením § 34 z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích Došlo k zásadní změně v sankcích za porušení ustanovení vodního zákona zrušením § 34 z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích Vodní zákon detailně uvádí veškerá přestupková jednání fyzických osob taxativním výčtem v §§ 116 až 125 Vodní zákon detailně uvádí veškerá přestupková jednání fyzických osob taxativním výčtem v §§ 116 až 125 V praxi toto přinese řadu nepříjemných situací, kdy běžný občan není a nemůže být seznámen se všemi povinnostmi plynoucími z vodního zákona V praxi toto přinese řadu nepříjemných situací, kdy běžný občan není a nemůže být seznámen se všemi povinnostmi plynoucími z vodního zákona Personální obsazení VÚ neumožní provádění kontrolní činnosti v tomto rozsahu. Personální obsazení VÚ neumožní provádění kontrolní činnosti v tomto rozsahu. Výše sankcí je konstruována vždy od 0 – horní hranice. Výše sankcí je konstruována vždy od 0 – horní hranice.

37 Úprava sankcí PRAXE STAROSTY: PRAXE STAROSTY: Nutnost novelizace OZV o ochraně životního prostředí nebo veřejném pořádku, kde může být odkaz na z.č. 200/1990 Sb. (§34) Nutnost novelizace OZV o ochraně životního prostředí nebo veřejném pořádku, kde může být odkaz na z.č. 200/1990 Sb. (§34) Povědomost o šíři přestupkových jednání, a to z pozice Povědomost o šíři přestupkových jednání, a to z pozice 1. Držitele povolení k nakládání s vodami 2. Osoby užívající povrchových vod k plavbě 3. Vlastníka a stavebníka vodních děl 4. Vlastníka pozemků, staveb a zařízení

38 Úprava sankcí 5. Ve vztahu vlastníka staveb, pozemků a zařízení a vlastníka movitého majetku v ochraně před povodněmi 6. Při zacházení se závadnými látkami 7. Porušení povinností při haváriích 8. Porušení povinností správce vodního toku 9. Porušení poplatkových povinností 10. Přestupky řeší vždy VÚ ORP s jedinou výjimkou, a to při porušení opatření obecné povahy, za účelem úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s vodami (kompetence obce)

39 Vodní zákon po velké novele Děkuji za pozornost a nashledanou Mgr. Vladimír Procházka říjen 2010 Prezentace vytvořena v rámci projektu Moravskoslezského kraje


Stáhnout ppt "Vodní zákon po velké novele Zákon 254/2001 Sb. novelizován Zákonem č. 150/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google