Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Řízení rizik Obecné schéma řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, metody sběru a interpretace vstupních dat Zpracoval: prof. Ing. František BOŽEK, CSc. Univerzita obrany v Brně Kontakt: tel.: 973 443 170,e-mail: frantisek.bozek@unob.cz

2 Úvod Důvody implementace managementu rizika -zvyšování profitu, minimalizace nákladů a využívání příležitostí; -získání image a goodewill; -minimalizace negativních dopadů na poslání firem, organizací veřejné správy, resp. život regionu; -získat podkladů pro rozhodovací procesy; -vytváření předpokladů zajištění udržitelného vývoje.

3 Obecný postup managementu rizika Důvody obtížného stanovení univerzálního postupu managementu rizika: -existence značného spektra různých druhů rizik; -specifika záměru a požadavků top-managementu firmy, organizace či regionu. Zejména nelze stanovit univerzální algoritmus v rámci jednotlivých etap risk managementu.

4 Obecný postup managementu rizika -přesto lze nalézt společné elementární kroky (fáze, etapy) managementu rizika u rizika; -některé kroky se mohou vzájemně prolínat nebo probíhat paralelně; -proces managementu rizika je pravidelně se opakujícím cyklem s cílem permanentního zlepšování a identifikace nově se objevujících rizik.

5 Obecné fáze managementu rizika a jejich posloupnost Zdroj: Božek, F., Urban, R. Management rizika - Obecná část. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 49. ISBN 978-80-7231-259-7.

6 -popis rozsahu a cílů analýzy; -identifikace a sestavení registru aktiv; -stanovení hodnoty aktiv a jejich seskupování; -identifikace zdrojů nebezpečí a sestavení registru nebezpečí; -odhad frekvence aktivace zdrojů nebezpečí; -sestavení párů nebezpečí/zranitelnost aktiva; Obecný postup managementu rizika

7 -kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní odhad rizika; -stanovení přijatelnosti rizika; -pro nepřijatelné riziko generace návrhu protiopatření k minimalizaci rizika, výběr optimální varianty, implementace protiopatření; -pro přijatelné riziko realizace operativního managementu (monitoring rizika). Obecný postup managementu rizika

8 Aplikace managementu rizika Zajištění bezpečnosti v podnicích, organizacích veřejné správy a v regionech sestává ze stránky: -managerské; -ekonomické; -technické; Management rizika je současně managementem spolehlivosti a odpovědnosti.

9 Časté chyby při implementaci managementu rizika -faktory rizik se nevyhledávají, resp. ignorují ; -jsou vybudovány určité složky managementu rizika, avšak nejsou vzájemně integrovány; -způsoby integrace rizika do klíčových strategických rozhodnutí firmy jsou neadekvátní; -management rizika se soustřeďuje výhradně na rizika a opomíjí se zabývat i příležitostmi

10 Stanovení rozsahu a cíle analýzy -přesvědčit top ‑ management o účelnosti zavedení procesu k získání finančních, materiálových a personálních zdrojů; -nároky na časovou kapacitu a finanční zdroje; -rozsah analýzy je dán počtem aktiv a hrozeb; -akceptace záměru top managementu; -vymezení předmětu zkoumání; -doporučuje se proces zahájit kvalitativní analýzou.

11 Metody sběru a interpretace vstupních dat -přímá měření a výpočty; -automatizované vyhledávací nástroje; -modelování; -statistická data a jejich vyhodnocení; -revize stávajících dokumentů a předběžné analýzy; -dotazníky a pohovory, zejména on site interview; -expertní posudky a odhady.

12 V rámci managementu rizika se lze již při sběru informací setkat se dvěma formami neurčitostí: -Nejistota: teorie pravděpodobnosti v intervalu, teorie možnosti, míra věrohodnosti -Vágnost: vymezuje jev a nikoliv charakterizaci, zda jev nastane (to je předmětem pravděpodobnosti). Základním pojmem je zde fuzzy množina objektů a stupeň příslušnosti objektu do ní. Metody sběru a interpretace vstupních dat

13 Fuzzy logika, která umožňuje zahrnout nepřesnost, používá vágně charakterizované expertní znalosti. Pravý opak toho, co se vždy požadovalo, tj. větší přesnost. Vzniká tak reálný rozpor, jehož řešení neexistuje. Jde o vztah mezi relevancí a přesností informace. Princip, který byl nazván principem incompatibility, je možné charakterizovat tak, že při popisu reality je potřebné se rozhodnout mezi relevancí informace, která bude méně přesná, nebo přesností informace, která však bude méně relevantní. Při zvyšování přesnosti se tak lze dostat k bodu, kdy přesnost a relevance se stávají vzájemně se vylučujícími charakteristikami. Nejistota a vágnost

14 Aplikace fuzzy logiky na měření teploty umožňuje používat pojmy jako „studená voda“, „teplá voda“, „horká voda“, které nemají striktní hranice, analogicky jako voda „chladná“, „vlažná“ a horká. Zdroj: Norm Dingle, EMP Technical Group: Objasnění pojmu fuzzy logika. [on line]. [2013-11-14]..

15 Byl vymezen obecný postup managementu rizika. První fází je získání souhlasu top-managementu. Etapa stanovení rozsahu a cíle analýzy rozhoduje o úspěšnosti celého procesu managementu rizika. Platí zásada, že by měly být nejprve zvoleny metody kvalitativní nebo semikvantitativní analýzy, které jsou rychlé a časově a finančně nenáročné. Teprve posléze, ukáže-li se to nezbytným, je možné pro kritická rizika aplikovat kvantitativní analýzu. Závěr

16 Důležitou roli při realizaci managementu rizik sehrává rovněž výběr metod pro získávání a interpretaci vstupních dat. Aplikace konkrétních metod závisí na charakteru systému, hloubce analýzy a požadovaných výstupech analýzy rizik. Je třeba si uvědomit, že o preciznosti výsledků analýzy rizika rozhoduje kvalita a přesnost vstupních dat, které jsou realizačnímu týmu k dispozici. Závěr

17 Studenti se seznámí s obecným postupem analýzy rizik a postupy při stanovení rozsahu a cíle analýzy rizika. Při studiu metod užívaných pro získávání a interpretaci vstupních dat využijí znalosti z předmětů matematika, počet pravděpodobnosti a statistiky a operační výzkum. Součástí cvičení bude diskuze obecného postupu managementu rizika a aplikace vybraných metod pro získávání vstupních dat pro analýzu vybraného druhu rizika jednoduchého systému (část útvaru, vojenského výcvikového prostoru, domácnosti, provozovny, veřejné instituce, regionu), který si skupina 3-5 studentů zvolí. Vytvořeným skupinám studentů bude doporučeno, aby zvolený systém používali i v dalších cvičeních, kdy budou postupně seznamováni s dalšími kroky managementu rizika a kdy budou jednotlivé kroky prakticky procvičovat na jimi zvoleném systému. Požadavky na cvičení


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google