Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Finanční řízení školy 16. srpna 2012

2 ZÁKON Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZÁKLADNÍ DOKUMENT

3 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH § 1-20: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ § 1: Předmět úpravy § 2: Zadavatel veřejné zakázky § 3: Centrální zadavatel § 4: Relevantní činnost § 5: Souběh činností § 6: Zásady postupu zadavatele § 7: Veřejná zakázka § 8: Veřejná zakázka na dodávky § 9: Veřejná zakázka na stavební práce § 10: Veřejná zakázka na služby § 10a: Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti § 11: Rámcová smlouva § 12: Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty § 13: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky § 14: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky § 15: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby § 16: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce § 16a: Významná veřejná zakázka § 17: Vymezení některých dalších pojmů § 18: Obecné výjimky z působnosti zákona § 19: Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele § 20: Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti § 21-85: ČÁST DRUHÁ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ § 21-25: HLAVA I DRUHY A PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ § 21: Druhy zadávacích řízení § 22: Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním § 23: Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění § 24: Podmínky použití soutěžního dialogu § 25: Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení § 26-38: HLAVA II ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ § 26: Zahájení zadávacího řízení § 27: Otevřené řízení § 28: Užší řízení § 29: Jednací řízení s uveřejněním § 30: Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním § 31: Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním § 32: Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním § 33: Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek § 34: Jednací řízení bez uveřejnění § 35: Soutěžní dialog § 36: Průběh soutěžního dialogu § 37: Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu § 38: Zjednodušené podlimitní řízení § 39-43: HLAVA III LHŮTY § 39: Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele § 40: Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele § 41: Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele § 42: Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele § 43: Zadávací lhůta § 44-49: HLAVA IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY § 44: Zadávací dokumentace § 45: Technické podmínky § 46: Stanovení technických podmínek § 46a: Zvláštní technické podmínky § 46b: Bezpečnost utajovaných informací § 46c: Zabezpečení dodávek § 46d: Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce § 47: Klasifikace předmětu veřejné zakázky § 48: Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům § 49: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění

4 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH § 50-67: HLAVA V KVALIFIKACE § 50-62: Díl 1 Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci § 50: Rozsah kvalifikace § 51: Prokazování splnění kvalifikace § 52: Doba prokazování splnění kvalifikace § 53: Základní kvalifikační předpoklady § 54: Profesní kvalifikační předpoklady § 55: zrušen § 56: Technické kvalifikační předpoklady § 57: Pravost a stáří dokladů § 58: Změny v kvalifikaci § 59: Posouzení kvalifikace § 60: Nesplnění kvalifikace § 61: Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti § 62: Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky § 63-66: Díl 2 Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci § 63: Rozsah kvalifikace § 64: Prokazování splnění kvalifikace § 65: Doba prokazování splnění kvalifikace § 66: Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním § 67: Díl 3 Jistota § 67: nadpis vypuštěn § 68-70: HLAVA VI NABÍDKA § 68: Obsah nabídek § 69: Podání nabídky § 70: Varianty nabídky § 71-80: HLAVA VII § 71-73: Díl 1 Otevírání obálek s nabídkami § 71: Otevírání obálek § 72: Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě § 73: Protokol o otevírání obálek § 74-75: Díl 2 Hodnotící komise § 74: Složení hodnotící komise § 74a: Seznam hodnotitelů § 75: Jednání hodnotící komise § 76-80: Díl 3 Posouzení a hodnocení nabídek § 76: Posouzení nabídek § 77: Mimořádně nízká nabídková cena § 78: Hodnotící kritéria § 79: Hodnocení nabídek § 80: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek § 81-85: HLAVA VIII UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ § 81: Výběr nejvhodnější nabídky § 82: Uzavření smlouvy § 83: Oznámení o výsledku zadávacího řízení § 84: Zrušení zadávacího řízení § 85: Písemná zpráva zadavatele § 86-101: ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ § 86-88: HLAVA I PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ § 86: Předběžné oznámení veřejného zadavatele § 87: Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele § 88: Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním

5 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH § 89-92: HLAVA II RÁMCOVÉ SMLOUVY § 89: Obecná ustanovení o rámcové smlouvě § 90: Výběr účastníků rámcové smlouvy § 91: Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy § 92: Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy § 93-95: HLAVA III DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM § 93: Zavedení dynamického nákupního systému § 94: Zařazení do dynamického nákupního systému § 95: Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému § 96-97: HLAVA IV ELEKTRONICKÁ AUKCE § 96: Podmínky a rozsah použití elektronické aukce § 97: Průběh elektronické aukce § 98-101: HLAVA V DALŠÍ INSTITUTY § 98: Zadávání částí veřejných zakázek § 99: Opční právo § 100: Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států § 101: Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením § 102-109b: ČÁST ČTVRTÁ ZVLÁŠTNÍ POSTUPY § 102-109: HLAVA I SOUTĚŽ O NÁVRH § 102: Použití soutěže o návrh § 103: Soutěž o návrh § 104: Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace § 105: Průběh soutěže o návrh § 106: Složení a rozhodování poroty § 107: Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu § 108: Zrušení soutěže o návrh § 109: Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh § 109a-109b: HLAVA II VÝBĚR SUBDODAVATELE V PŘÍPADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI § 109a: Postup při výběru subdodavatele § 109b: Oznámení o subdodávce § 110-124: ČÁST PÁTÁ OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE § 110-111: HLAVA I NÁMITKY § 110: Rozsah a způsob podání námitek § 111: Postup zadavatele při přezkoumání námitek § 112-123: HLAVA II DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA § 112: Díl 1 Dohled nad zadáváním veřejných zakázek § 112: Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek § 113-119: Díl 2 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele § 113: Zahájení řízení § 114: Návrh § 115: Kauce § 116: Účastníci řízení § 117: Předběžné opatření § 117a: Zastavení řízení § 118: Nápravná opatření a neplatnost smluv § 119: Náklady řízení § 120-121: Díl 3 Správní delikty § 120: Správní delikty zadavatelů § 120a: Správní delikty dodavatelů § 121: Společná ustanovení ke správním deliktům § 122-123: Díl 4 Společná ustanovení o výkonu dohledu § 122: Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství § 123: Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu § 124: nadpis vypuštěn § 124: zrušen

6 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH § 125-145: ČÁST ŠESTÁ SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB § 125-132: HLAVA I SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ § 125: Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů § 126: Údaje evidované v seznamu § 127: Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu § 128: Vydání výpisu ze seznamu § 129: Zápis do seznamu § 130: Změny v seznamu § 131: Vyškrtnutí ze seznamu § 132: Provozovatel seznamu § 133-142: HLAVA II SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ § 133: Systém certifikovaných dodavatelů § 134: Prokazování kvalifikace certifikátem § 135: Schválení systému certifikovaných dodavatelů § 136: Pravidla systému § 137: Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů § 138: Podmínky pro vydání certifikátu § 139: Certifikát § 140: Platnost certifikátu § 141: Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci § 142: Registr certifikovaných dodavatelů § 143: HLAVA III ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ § 143: Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů § 144-145: HLAVA IV REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK § 144: Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek § 145: zrušen § 146-157a: ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ § 146: Uveřejňování § 147: Způsob uveřejňování vyhlášení § 147a: Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů § 148: Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem § 149: Elektronické prostředky a elektronické nástroje § 150: zrušen § 151: Zastoupení zadavatele v řízení § 151a: Vzdělávací program § 152: Ochrana informací § 153: Náklady a poplatky § 154: Přepočet finančních částek na českou měnu § 155: Uchovávání dokumentace § 156: Odůvodnění veřejné zakázky § 157: Informační systém § 157a: Citlivá činnost § 158-160: ČÁST OSMÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 158: Přechodná ustanovení § 159: Zmocňovací ustanovení § 160: Zrušovací ustanovení § 161: ČÁST DEVÁTÁ ÚČINNOST Příl.1: Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie Příl.2: Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie Příl.3: Stavební činnosti podle § 9 odstavce 1 písmena a) (1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických Vybraná ustanovení novel

7 JAKÁ JSOU VAŠE OČEKÁVÁNÍ?  stručnost  věcnost  polopaticky  prakticky  časté chyby  kolize předpisů  následky chyb  průběh VZ v rámci projektu  doporučení k administraci projektů  konkrétní případ od začátku do konce                    

8 CO MUSÍTE … PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V DOTAČNÍCH TITULECH ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK …

9 ŘEDITEL/KA MUSÍ… … NAPLNIT USTANOVENÍ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH … POSTUPOVAT V SOULADU S POKYNY ZŘIZOVATELE … V PŘÍPADĚ ZAKÁZEK POŘIZOVANÝCH Z DOTACE POSTUPOVAT V SOULADU S PRAVIDLY POSKYTOVATELE

10 KVÍZ 1 OD JAKÉ VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY SE JEDNÁ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU? A)OD 1 000 000 KČ BEZ DPH V PŘÍPADĚ DODÁVEK A SLUŽEB, OD 3 000 000 KČ BEZ DPH V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH PRACÍ B)OD 100 000 KČ BEZ DPH V PŘÍPADĚ DODÁVEK A SLUŽEB, OD 1 000 000 KČ BEZ DPH V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH PRACÍ C)OD 0,01 KČ BEZ DPH V PŘÍPADĚ DODÁVEK, SLUŽEB A STAVEBNÍCH PRACÍ

11 ZADAVATEL VEŘEJNÝ § 2, odst. 2, písm. c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek DOTOVANÝ SEKTOROVÝ

12 PROČ SE VLASTNĚ „DĚLAJÍ“ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY? KVÍZ 2

13 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. § 7, odst. 1

14 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY STAVEBNÍ PRÁCE SLUŽBY § 8, 9, 10

15 PODLE VÝŠE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NADLIMITNÍ > 5 010 000 KČ – DODÁVKY A SLUŽBY > 125 265 000 KČ – STAVEBNÍ PRÁCE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLIMITNÍ > 1 000 000 KČ – DODÁVKY A SLUŽBY > 3 000 000 KČ – STAVEBNÍ PRÁCE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU < 1 000 000 KČ – DODÁVKY A SLUŽBY < 3 000 000 KČ – STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH

16 JAK STANOVIT PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU? Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb; zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady podle § 6 odst. 1. § 13

17 ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

18 PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VĚCNÁ SOUVISLOST ČASOVÁ SOUVISLOST MÍSTNÍ SOUVISLOST

19 ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK TRANSPARENTNOST ROVNÉ ZACHÁZENÍ ZÁKAZ DISKRIMINACE + několik drobných obecných zásad EU

20 ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI Jakákoliv zakázka musí být vždy zadána transparentním způsobem. Základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení. Naplnění této zásady lze spatřovat například v povinnosti  pořizovat o všech významných úkonech písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který případně umožní úkony zadavatele nezávisle přezkoumat  jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů vždy v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek  opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním. Zdroj: http://www.portal-vz.cz

21 ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ Každý zadavatel je v průběhu zadávání (veřejné) zakázky, resp. již od okamžiku přípravy řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky. K dodržení této zásady ze strany zadavatele dochází například tím, že v souvislosti s přípravou řízení definuje jeho přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat (tedy např. bude-li omezován počet zájemců, jaké jsou přesné podmínky pro toto omezování, které musí dodavatel splnit, případně jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek, atp.). Zdroj: http://www.portal-vz.cz

22 ZÁSADA ZÁKAZU DISKRIMINACE V průběhu zadávání (veřejné) zakázky je zadavatel povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení. Tyto podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému dodavateli do řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem veřejné zakázky. Zásadu zákazu diskriminace je třeba důsledně uplatňovat nejen ve vztahu k dodavatelům se sídlem, místem podnikání či bydlištěm na území ČR, ale rovněž ve vztahu k zahraničním dodavatelům. Zdroj: http://www.portal-vz.cz

23 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SMĚRNICE RK Č. 1/2012 dodávky a služby neinvestičního i investičního charakteru NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ 1 000 000 KČ 500 000 KČ 100 000 KČ bez schvalování souhlas člena Rady kraje souhlas Rady kraje

24 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SMĚRNICE RK Č. 1/2012 stavební práce NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ 3 000 000 KČ 1 000 000 KČ 100 000 KČ bez schvalování souhlas člena Rady kraje / zadavatelem OISNM souhlas Rady kraje / zadavatelem OISNM souhlas Rady kraje / zadavatelem Rada souhlas Rady kraje / zadavatelem Rada

25 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SMĚRNICE RK Č. 1/2012 dodávky a služby NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ 1 000 000 KČ 200 000 KČ bez nutnosti výzvy s výzvou / zveřejněním atd. dle zákona

26 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SMĚRNICE RK Č. 1/2012 vs. PRAVIDLA OPVK dodávky a služby NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ 1 000 000 KČ 200 000 KČ NADLIMITNÍ PODLIMITNÍ 1 000 000 KČ 500 000 KČ 100 000 KČ

27 KROK ZA KROKEM PŘÍPRAVOU VZ KONEČNĚ TROCHU PRAXE…

28 CO MUSÍ OBSAHOVAT VÝZVA DLE ZÁKONA (VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ) a) identifikační údaje veřejného zadavatele, b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky, c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48, d) lhůtu a místo pro podání nabídek, e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace, f) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

29 TITULNÍ STRANA OZNAČENÍ DOKUMENTU „VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ „DLE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY“ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „STRUČNĚ A VÝSTIŽNĚ“ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „ČÍSLO JEDNACÍ ČI ČÍSELNÁ ŘADA VZ“ PODLE ČEHO JE ZADÁVÁNA „DLE ZÁKONA, DRUH NEBO MIMO REŽIM ZÁKONA“ OBSAH + PŘÍLOHY

30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE NÁZEV ZADAVATELE SÍDLO IČ OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZADAVATELE PROFIL ZADAVATELE KONTAKTNÍ OSOBY JMÉNO FUNKCE E-MAIL TELEFON

31 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DRUH „DLE PŘEDMĚTU“ CPV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/Annex_I_of_Commission_Regulation_CPV _CS.txt PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

32 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI § 98 VÍCE ZDROJŮ DOSAŽENÍ VYŠŠÍ EFEKTIVITY NE/MOŽNOST PODAT NABÍDKU I JEN NA JEDNU ČÁST VYMEZENÍ PŘEDMĚTU § 44 ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, PATENTY, TECHNOLOGIE, OZNAČENÍ PŮVODU, OCHRANNÉ ZNÁMKY HARDWARE / SOFTWARE SPECIFICKÉ POŽADAVKY

33 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Hodnoty parametrů jsou minimálně přípustné. Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští. Pokud se v zadávací dokumentaci či přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

34 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Licence musí být trvalého charakteru a musí odpovídat povaze Zadavatele (především v případě využití speciálních multilicenčních programů). Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 a balík kancelářského softwaru plně kompatibilní s Microsoft Office 2010 z důvodu integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení Zadavatele založeného na těchto systémech a vzhledem k proškolení zaměstnanců Zadavatele v užívání těchto programů.

35 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VS. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ NABÍDKOVÁ CENA

36 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KDE BUDE ZAKÁZKA PLNĚNA? „Místem plnění veřejné zakázky je „ADRESA“.“

37 TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Varianta A: Předpokládaný termín zahájení plnění:konkrétní datum Předpokládaný termín ukončení plnění:konkrétní datum Varianta B: Předpokládaný termín zahájení plnění:konkrétní datum Nejzazší termín ukončení plnění:konkrétní datum Varianta C: Termín dodání předmětu plnění:konkrétní datum Varianta D: Termín dodání předmětu plnění:do x dnů / týdnů /měsíců od podpisu smlouvy

38 POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (MIMO VZMR) Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna v souladu s § 48 zákona na profilu zadavatele „ODKAZ“.

39 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Varianta A: Prohlídka místa plnění není nutná, proto ji zadavatel neorganizuje. Varianta B: Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se budou moci uchazeči seznámit s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění po předchozí domluvě s kontaktní osobou uvedenou v bodě 1. této výzvy. Varianta C: Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se budou moci uchazeči seznámit s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění dne xx. xx. xxxx v xx.xx hod. Setkání uchazečů proběhne v místě plnění uvedeném v bodě 3. této výzvy.

40 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele "ODKAZ".

41 POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK Uchazeč může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky. vs. Uchazeč musí podat nabídku na všechny části veřejné zakázky. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení. vs. Zadavatel připouští možnost variantních řešení.

42 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) − k): a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

43 PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ VZMR Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) − k) předložením čestného prohlášení. Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. vs. VZ dle 137/2006 Podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona se ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje vzor – viz příloha č. 1 této Výzvy; ustanovení § 62 odst. 2 se nepoužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Zadavatel upozorňuje, že podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona, tedy ve lhůtě pro podání nabídek!

44 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podle § 54 písm.: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.

45 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech b) seznam techniků či technických útvarů c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu, d) provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem e) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, f) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem a další …

46 SEZNAM SUBDODAVATELŮ (MIMO VZMR) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele. § 44, odst. 6

47 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení X smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA „Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit.“

48 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY „Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět příslušné části veřejné zakázky v souladu s textem Výzvy, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena za každou část veřejné zakázky bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.“

49 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena nesmí překročit částku... Kč.

50 PLATEBNÍ PODMÍNKY Zálohy zadavatel neposkytuje. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem, minimálně však 14 dnů a dle těchto obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na faktuře. Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat pokutu v jiné výši. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných předpisů.

51 OBCHODNÍ PODMÍNKY Součástí nabídky musí být návrh smlouvy. Pokud podává uchazeč nabídku na více částí, předloží návrh smlouvy pro každou část samostatně. Návrh smlouvy musí obsahovat zejména: a) označení smluvních stran, b) vymezení předmětu plnění, c) místo plnění, d) termíny plnění dle požadavků této výzvy, e) cenu dle požadavků této výzvy, cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, f) obchodní a platební podmínky dle této výzvy, g) další ujednání.

52 OBCHODNÍ PODMÍNKY h) povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), i) přílohu dle bodu … této zadávací dokumentace. (viz ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY)

53 OBCHODNÍ PODMÍNKY Uchazeč předloží návrh smlouvy na předmět zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Závazný návrh „Kupní smlouvy“ je přílohou č. … textu zadávací dokumentace. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem „Kupní smlouvy“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „Kupní smlouvy“ uvedené.

54 OBCHODNÍ PODMÍNKY Návrhy smluv musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrhy smluv musí být orazítkované (pokud uchazeč používá razítko) a podepsané uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

55 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY a.Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. … této ZD) b.Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh c.Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů d.Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených v této ZD e.Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek dle bodu … této ZD f.Čestné prohlášení uchazeče dle bodu … této ZD g.Další případné informace uchazeče k dodávce h.Návrh smlouvy dle bodu … této ZD

56 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek: DATUM, HODINA Místo pro podání nabídek:NÁZEV A ADRESA ZADAVATELE Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena a převzata zadavatelem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny.

57 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (MIMO VZMR) Pro otevírání obálek stanovuje zadavatel termín … v … hodin, v sídle zadavatele na adrese …, v místnosti č. …. Otevírání obálek se mají právo účastnit oprávnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

58 ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení.

59 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Označení nabídky: Nabídka bude předána v jednom originále v jedné uzavřené obálce označené: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „NÁZEV VZ“ NEOTEVÍRAT!

60 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy i v elektronické podobě ve formátu DOC. Požadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Úprava nabídky: Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Bude-li nabídka obsahovat přílohy (fotografie, prospekty), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

61 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE (PRO VZMR) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

62 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE (PRO VZMR) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení.

63 OBVYKLÉ PŘÍLOHY

64 KRYCÍ LIST NABÍDKY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE § 54 VZOR SMLOUVY

65 IDENTIFIKAČNÍ LIST

66 BUDE UVEDEN NA SAMOSTATNÉM LISTU

67 POČET OSLOVOVANÝCH ZÁJEMCŮ

68 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA 5 OSLOVOVANÝCH VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAD 500 000 KČ DLE SMĚRNICE 5 OSLOVOVANÝCH VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAD 100 000 KČ DLE SMĚRNICE 3 OSLOVOVANÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAD 200 000 KČ DLE PRAVIDEL OPVK 3 OSLOVOVANÍ

69 PROFIL ZADAVATELE

70 elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis NEJEDNÁ SE O WEBOVOU STRÁNKU ŠKOLY

71 ZVEŘEJŇOVÁNÍ NA PROFILU ZADAVATELE DLE ZÁKONA: SMLOUVY NAD 500 000 KČ + DODATKŮ DO 15 DNŮ OD UZAVŘENÍ VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY DO 90 DNŮ OD SPLNĚNÍ SEZNAM DODAVATELŮ A SUBDODAVATELŮ DO 90 DNŮ OD SPLNĚNÍ § 147 DLE SMĚRNICE: TAKTÉŽ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAD 500 000 KČ

72 KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK HODNOTÍCÍ KOMISE

73 KOMISE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ MIN. 3 ČLENOVÉ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK + NÁHRADNÍCI (JMÉNO + FUNKCE) MIN. 5 ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE + NÁHRADNÍCI (JMÉNO + FUNKCE) VZMR MIN. 3 ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE, KTERÁ SOUČASNĚ PLNÍ FUNKCI KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

74 DALŠÍ KROKY

75 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK > PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK POSOUZENÍ NABÍDEK HODNOCENÍ NABÍDEK > ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY UZAVŘENÍ SMLOUVY OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

76 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I GLOBÁLNÍ GRANTY A INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Finanční řízení školy 16. 8. 2012

77 … NÁSTROJEM ROZVOJE PROJEKTY NIKOLI VNITŘNÍ ZDROJE … NÁSTROJEM UDRŽENÍ STAVU PROJEKTY PROJEKTY SUPLUJÍ SYSTÉM

78 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE http://www.edulk.cz HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI http://www.kvalita-portal.cz ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE V OBLASTI ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ POLITIKY http://www.kompetencepedagogu.cz PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI http://www.opvk.eu/poradenstvi PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE

79 Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje 9 607 689,18 Kč Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji 18 779 153,81 Kč Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky 9 161 696,87 Kč Poradenství v Libereckém kraji 29 095 420,00 Kč celkem 66 643 959,86 Kč

80 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání vytvoření informačního portálu informační toky metodické materiály administrativa vzdělávací portál

81 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I

82 REGISTRACE DO „SVÉ“ ŠKOLY

83 HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání příprava na zavedení systému řízení jakosti do škol standardizace procesů 20 středních škol

84 ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Asertivita v pracovní praxi Manažerské dovednosti Efektivní delegování Hodnocení zaměstnanců Stress management Manažerská etika Time management Prezentační dovednosti Finanční řízení školy Kontrolní mechanismy při řízení školy

85 PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.2 – Rovné příležitosti ve vzdělávání posílení poradenských služeb (PPP + SPC) zvýšení dostupnosti poradenských služeb metodická setkání poradenských pracovníků (výchovní poradci, školní metodici prevence, asistenti pedagoga, logopedická péče…) standardizace poradenských činností

86 ŠABLONY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY OBJEM: 4 500 000 000 Kč ČÁSTKA PRO ŠKOLU:300 000 Kč + ( POČET ŽÁKŮ * 4 300 Kč ) DATUM ZAHÁJENÍ: 18. 5. 2010 DATUM UKONČENÍ: 20. 12. 2012

87 ŠABLONY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY I/1Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti I/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti II/1Individualizace výuky cizích jazyků II/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků II/3Metodický kurz pro učitele cizích jazyků II/4Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR II/5Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí III/1Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/3Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií IV/1Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol IV/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol IV/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti V/1Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů V/2Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd V/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti VI/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti VI/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol VII/1Prevence rizikového chování VII/2Zapojení asistenta pedagoga do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP VII/3Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP

88 ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY OBJEM: 1 500 000 000 Kč ČÁSTKA PRO ŠKOLU:300 000 Kč + ( POČET ŽÁKŮ * 2 432 Kč ) DATUM ZAHÁJENÍ: 17. 6. 2011 DATUM UKONČENÍ: 30. 6. 2012

89 ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí II/6 Výuka odborného předmětu v cizím jazyce III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol V/1 Praktické vyučování V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků v podnicích VI/1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti VI/2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol VII/1 Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) VII/3 Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP VIII/1 Podpora kvality výuky ve třídě - externí mentoring VIII/2 Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů – mentoring VIII/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

90

91 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I SMĚRNICE K ŘÍZENÍ A PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ Finanční řízení školy 16. 8. 2012

92 VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI SMĚRNICE PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍCH PROGRAMŮ INVESTIČNÍNEINVESTIČNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU LK BEZ SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU LK ŽADATELEM VŽDY LIBERECKÝ KRAJ ŽADATELEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

93 VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI SMĚRNICE NEVZTAHUJE SE NA PROJEKTY PŘEDKLÁDANÉ DO GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

94 VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI SMĚRNICE VZTAHUJE SE I NA PARTNERSTVÍ / ŠKOLA NEBO ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ JE PARTNEREM PROJEKTU JINÉ ORGANIZACE /

95 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE Leoš Křeček leos.krecek@kraj-lbc.cz 485 226 647

96 PROJEKTOVÝ CYKLUS  ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU  PŘÍPRAVA A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SPOLUFINANCOVÁNÍ  REALIZACE PROJEKTU  UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU

97 POTŘEBNÉ INFORMACE K PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PŘEDPOKLÁDANÝ HLAVNÍ ZDROJ FINANCOVÁNÍ STRUKTURA FINANČNÍCH ZDROJŮ RÁMCOVÁ FINANČNÍ VELIKOST PROJEKTU RÁMCOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ZE STRANY LK PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM MINIMÁLNĚ V LETECH PŘEDPOKLÁDANÝ VZNIK NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ

98 UDRŽITELNOST / ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z UDRŽITELNOSTI

99 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I SOUHLAS ZŘIZOVATELE SE SMLOUVOU O PARTNERSTVÍ Finanční řízení školy 16. 8. 2012

100 SOUHLAS SE SMLOUVOU O PARTNERSTVÍ § 32a Spolupráce škol a školských zařízení (1) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která hodlá uskutečňovat projekt financovaný z prostředků Evropské unie, jehož předmětem je podpora kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb podle tohoto zákona (dále jen „předkladatel projektu“), může uzavírat s ostatními právnickými osobami vykonávajícími činnost školy nebo školského zařízení a dalšími osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem projektu (dále jen „partner“) smlouvy o partnerství.... (5) Smlouva o partnerství musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Je-li smluvní stranou právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, je podmínkou platnosti smlouvy také doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela.

101 DĚKUJI ZA POROZUMĚNÍ Leoš Křeček I 485 226 647 I leos.krecek@kraj-lbc.cz I


Stáhnout ppt "Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055."

Podobné prezentace


Reklamy Google