Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. 11. 2015 Havlovice. Nasazení vlastních těl za SCLLD Půlnoc na Konferenci Venkov 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. 11. 2015 Havlovice. Nasazení vlastních těl za SCLLD Půlnoc na Konferenci Venkov 2015."— Transkript prezentace:

1 19. 11. 2015 Havlovice

2 Nasazení vlastních těl za SCLLD Půlnoc na Konferenci Venkov 2015

3 Struktura SCLLD Analytická část Socioekonomická analýza: stručná, jasná, bez dlouhých tabulek, grafy, aktuální data (všechna dostupná k 31.12.2014, ostatní není třeba měnit), analytické výstupy by měly kombinovat 3 zdroje – expertní analýza, šetření názorů, výstupy z komunitního projednávání (p. Voborník, oponent – často se nerozlišují podstatné a nepodstatné věci) SWOT analýza: časté chyby v záměně vnějších a vnitřních faktorů Analýza problémů: samostatná kapitola (pokud je v textu oponenti doporučují udělat alespoň souhrn v samostatné kapitole) (známka např. 3 v oponentním posudku neznamená, že strategie projde hodnocením)

4 Struktura SCLLD Strategická část Vize Strategické cíle – indikátory včetně cílových hodnot Specifické cíle – indikátory včetně cílových hodnot Opatření Popis integrovaných a inovativních rysů strategie Hierarchie cílů Vazba na strategické dokumenty – silná a slabá vazba Akční plán Vazba na horizontální témata ( rozdělit na realizovatelnou z ESIF a nerealizovatelnou, hodnotitelé se budou soustřeďovat na tu z část ESIF, nejednotnost pojmů, nízká argumentace potřeb)

5 Struktura SCLLD Implementační část Popis řízení – soulad se standartizací, orgány, odpovědnost, struktura MAS Popis administrativních postupů – popis práce se žádostí od přijetí až do udržitelnosti, transparentnost všech úkonů, výběr projektů (pořadí, náhradníci apod.), zveřejňování – obecné formulace (všechny ŘO budou míst stejné postupy), popis výběru klíčového projektu Popis animačních aktivit – vše mimo práce se žádostmi, tzv. marketing MAS Popis spolupráce – obecné, není třeba popisovat s kterou MAS, měkké projety uznatelné ze všech témat SCLLD, investice pouze témata z PRV, uznatelné budou i náklady na přípravu projektu Popis zvláštních opatření – využití indikátorů, navázání na cíle s vazbou na programové rámce

6 Struktura SCLLD Přílohy Finanční plán – včetně indikátorů (exelová tabulka totožná s tabulkami e,f,g Stanoviska ministryně, kopie ze systému ???) Mapa území a seznam obcí Popis postupu zapojení komunity – stručné jednostránkové shrnutí s dostatečnými důkazy o zapojení a odkazem na tyto důkazy (88% strategií OK) Analýza rizik – finanční, organizační, věcná a právní rizika ohrožující realizaci strategie Čestné prohlášení – pravdivost údajů

7 Akční plán Popis programových rámců Fiche Definice klíčových projektů (pouze OPZ) Grafické znázornění struktury programových rámců – včetně vazby na opatření mimo programové rámce a popisu integrovaných přístupů – popis provázanosti skrz programové rámce

8 Programový rámec IROP Vazba na SC OP: Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Opatření: Bezpečně do zaměstnání a škol Vazba na SCLLD: Strategický cíl: 3. Infrastruktura Specifický cíl: 3.1.Vysoká úroveň dopravy Opatření: 3.1.B. Budování cyklostezek mezi význam. sídly

9 Programový rámec IROP Témata projektů: co lze financovat ( opis způsobilých nákladů v jednotlivých opatřeních OP ) Příjemci dotace: opis z jednotlivých opatření OP Min. a max hranice způsobilých výdajů Principy preferenčních kritérií: popis všech možných kritérií které chceme využít (například jeden princip se může rozpadnout do více kritérií) Indikátory: výsledkové (výchozí hodnota nenulová) výstupové – závazné (výchozí hodnota 0)

10 Programový rámec OPZ Vazba na SC OP: Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální Opatření: Sociální služby Vazba na SCLLD: Strategický cíl: 2. Sociální sféra Specifický cíl: 2.1. Sociálně stabilní region 2.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby Opatření: 2.1.A. Programy řešení situace problematických komunit 2.2.C. Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb

11 Programový rámec OPZ Témata projektů: co lze financovat ( opis způsobilých nákladů v jednotlivých opatřeních OP ) Příjemci dotace: opis z jednotlivých opatření OP Min. a max hranice způsobilých výdajů Priorizace opatření: toto opatření je prioritní a bude podporováno z případného navýšení alokace ???? Principy preferenčních kritérií: popis všech možných kritérií které chceme využít (například jeden princip se může rozpadnout do více kritérií) Časový harmonogram: Opatření bude naplňováno po celé období realizace SCLLD ?? Cílové skupiny: výpis dle OP Absorbční kapacita : ???

12 Programový rámec OPZ Naplňování horizontálních témat: udržitelný rozvoj, rovnost mužů a žen, nediskriminace Principy preferenčních kritérií: popis všech možných kritérií které chceme využít (například jeden princip se může rozpadnout do více kritérií) Indikátory: výsledkové (výchozí hodnota nenulová) výstupové – závazné (výchozí hodnota 0)

13 Programový rámec PRV Vazba na SC PRV: Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Opatření: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER,č.35 Opatření/fiche: Podpora drobných podnikatelů Vazba na článek Nařízení PRV: článek 19, odstavec 1., písmeno b (1 článek = 1 či více fichí, čl. 44 pouze 1 fiche)) Vazba na SCLLD: Strategický cíl: 1. Ekonomika a veřejná správa Specifický cíl: 1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce Opatření: 1.1.C. Podpora drobných podnikatelů

14 Programový rámec PRV Oblasti podpory: co lze financovat ( opis způsobilých nákladů v jednotlivých článků) Příjemci dotace: opis z jednotlivých článků Min. a max hranice způsobilých výdajů: min. 50 tis. Kč, max 5 mil. Kč – nelze měnit Principy preferenčních kritérií: popis všech možných kritérií které chceme využít (například jeden princip se může rozpadnout do více kritérií) Indikátory:

15 Finanční plán IROP (podání žádosti o proplacení) OPZ (alokace na výzvy) 2018 28% 2018 70% 2019 14% 2019 15% 2020 14% 2020 10% 2021 14% 2021 5% 2022 15% 2023 15% PRV 50 % do 2018 ???

16 Obecné info Z jednání na MMR 6.11. Prodloužení příjmů žádostí strategie do 30.3.2016 (info z výboru) Prodloužení standartizace cca do 08/2016 Při podání žádosti o vydání Osvědčení upozornit na případné změny v žádosti Přesun finančních částek v rámci cílů bude možný – podmínky splnění min. čerpání (např. IROP 28% v 2018 – žádosti o platbu) Indikátory – naplnění alespoň z 85% (Mmr chce i horní hranici), změna v rámci střednědobého hodnocení bude možná Úvazky a počty zaměstnanců lze v průběhu realizace SCLLD měnit Vedoucí pracovník – 1 plný úvazek – změna nebude !!! Strategie podat co nejdříve – později nereálné čerpání Příspěvky do NS MAS budou nadále nezpůsobilé

17 Obecné info - hodnocení Z jednání na MMR 6.11. Dvoukolové 1. kolo – formální (náležitosti + přijatelnost)  do 10 PD od podání žádosti zahájena kontrola + do 30 PD výsledek všechny ANO  2. kolo některé NE  náprava ze strany MAS do 10 PD stále NE  přepracování SCLLD a nové podání 2. kolo – věcné – každý řídící orgán příslušného OP  začíná druhý den po ukončení 1- kola  do 30 PD, paralelně všechny řídící orgány Provádí externisti vybraní Mmr – vždy 2 hodnotitelé


Stáhnout ppt "19. 11. 2015 Havlovice. Nasazení vlastních těl za SCLLD Půlnoc na Konferenci Venkov 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google