Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Hanušovice 4.6.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Hanušovice 4.6.2008."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Hanušovice 4.6.2008

2 Podpora MAS, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (SPL) SPL vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek PRV pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě osy II a některých opatření v ose I (ukončení zemědělské činnosti, seskupení producentů a pozemkové úpravy) MAS: - uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup - navrhují ucelenou strategii (SPL) - podílí se na vytváření sítí místních partnerství

3 Kritéria přijatelnosti MAS - MAS tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem včetně neziskového - členové, resp. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit - rozhodovací orgány MAS (správní rada a Výběrová komise MAS) musí být tvořeny minimálně z 50% zástupci soukromé sféry a max. z 50% zástupci veřejné sféry - MAS má vytvořenou výběrovou komisi - MAS má zajištěného manažera pro realizaci SPL a zajištěny účetní služby - MAS má vytvořen orgán pro přípravu SPL a dozor nad jeho realizací (Programový výbor) - MAS byla založena min. 6 měsíců před datem započetí příjmu žádostí

4 Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o realizaci SPL: - SPL a Fiche opatření k SPL - výpis z obchodního rejstříku - čestné prohlášení - mapa území působnosti MAS s okolím – hranice území - seznam členů/partnerů MAS - seznam členů rozhodovacích orgánů - doklad o pracovně právním vztahu manažera pro SPL vůči MAS - doklad o smluvním zajištění účetních služeb pro MAS - statut orgánu MAS pro přípravu SPL a dozor nad jeho realizací - pověření zmocněného zástupce - doklad o historii - seznam příloh

5 Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o realizaci SPL: - doklady o projektech spolupráce mezi MAS – smlouva o spolupráci - čestné prohlášení, že projekt spolupráce byl realizován, včetně doložení fotodokumentace nebo výstupu projektu spolupráce - zápisy z jednání o projektu spolupráce a korespondenci prokazující přípravu - doklad o úspěšné účasti v rámci Programu Leader ČR nebo v POV - doklad o úspěšné účasti nebo předložení žádosti MAS v dotačních programech EU

6 Osnova Strategického plánu Leader - rozsah max.60 stran (bez Fichí opatření a dalších příloh, obsah popisné části max ¼ SPL - MAS může přiložit propagační materiál MAS (kartu MAS) 1. Žadatel/předkladatel SPL 2. Základní údaje o území MAS (rozloha, počet obyvatel) 3. Zpracování SPL MAS – využité metody, vazba na dříve zpracované strategických dokumentů, popis zapojení místních aktérů do zpracování SPL + podíl expertních odborníků

7 Osnova Strategického plánu Leader 4. Analýza území MAS - hodnocení území (důvod výběru území, shodné či styčné charakteristiky, zvláštnosti území oproti jiným územím) - zdroje území pro realizaci SPL (lidské, finanční, hospodářské, jiné – důraz na vnitřní potenciál území – regionální tradice, krajové speciality) 5. SWOT analýza (hodnocení SWOT obou částí MAS,metodika SWOT analýzy) 6. Strategie 6.1. Priority a cíle – uveďte přehledně vybrané osy z PRV, které budou v rámci SPL implementovány 6.2. Způsob dosahování cílů a priorit – uveďte způsob, předpokládané dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější perspektivě, soulad cílů a priorit v souladu s trvale udržitelným rozvojem

8 Osnova Strategického plánu Leader 6. Strategie 6.3. Zapojení inovačních prvků - popište změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů (uvedení na trh nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území; netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci projektů; zavádění nových metod při využívání potenciálu území, nová akce či aktivita prováděná v území poprvé) Uveďte způsob jakým budou inovace přínosné, účinné a udržitelné 6.4. Finanční plán Transparentní finanční plán včetně zdůvodnění a rozvržení finančních prostředků do let a mezi Fiche v procentickém vyjádření

9 Osnova Strategického plánu Leader 6. Strategie 6.5. Integrovaná strategie území - je SPL součástí nějaké ISÚ? – nesmí se jednat o strategii mikroregionu/ svazku obcí, tzn. Zábřežská musí být schválená i MASkou 6.6. Monitoring naplňování cílů SPL - návrh min. 5 monitorovacích indikátorů a jejich výstupních hodnot

10 Osnova Strategického plánu Leader 7. Partnerství MAS 7.1. Historie MAS - historie spolupráce - popis propojení veřejného a soukromého sektoru 7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL - úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL - účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL - předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období 7.3. Vztah k obyvatelstvu - jaké byly vyvinuty snahy o zapojení obyvatel do MAS a její činnosti? - jak byly zajišťovány potřeby místního obyvatelstva? - jak je informováno obyvatelstvo o MAS, o SPL? 7.4. Otevřenost MAS - jakým způsobem lze vstoupit do MAS? - jaké skupiny členů/partnerů mohou vstoupit do MAS?

11 Osnova Strategického plánu Leader 8. Zkušenosti a spolupráce 8.1. Zkušenosti - účast v programech založených na principech LEADER, popsání zkušeností a způsobů jejich využití - shrnutí ex-post hodnocení předchozích strategických plánů MAS 8.2. Spolupráce - popis národní, mezinárodní spolupráce - příprava, realizace nebo účast v projektech spolupráce založených na principech LEADER - soulad SPL a záměrů spolupráce - plánované aktivity MAS v rámci vytváření sítí místních partnerství

12 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědnosti - struktura organizace MAS, vnitřní členění, komise, pracovní skupiny - orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací - úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL a organizačních služek - způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů - existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci - způsob delegování zástupců skupin do orgánů místní akční skupiny - osoby, které budou řídit realizaci SPL a popis role a pravomoci v MAS 9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL - lidské zdroje (zaměstnanci, účetní, odbornost, systém vzdělávání partnerů) - technické prostředky (provozní podmínky kanceláře, technické vybavení, počítačové a programové vybavení, způsob informování) - finanční prostředky (zajištění předfinancování, jiné finanční zdroje)

13 10. Administrativní postupy Časová osa – vyhlášení výzvy, příjem Žádostí, kontroly, hodnocení) 10.1. Registrace projektů - propagace SPL v území - postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí - jak budou informování koneční příjemci o možnostech předkládání projektů - zda bude docházet ke školení předkladatelů a jak - administrativní postupy příjmu a registrace, kontroly projektů - způsob zajištění osob, které se budou podílet na příjmu, kontrole, registraci 10.2. Způsob výběru projektů - postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kritéria přijatelnosti - způsob bodování v návaznosti na preferenční kriteria - postupy při výběru projektů - způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů - opravné postupy

14 10. Administrativní postupy 10.3. Realizační část - administrace v průběhu realizace projektů - vedení složek projektů - administrace proplácení projektů - metodika plánování a provádění kontrol projektů - způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace projektů 10.4. Kontrola činnosti MAS 10.5. Archivace 10.6. Monitoring 10.7. Vyhodnocení 10.8. Propagace MAS

15 11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců - zapojení mezi partnery - zapojení osobně při činnostech MAS – pozice, úkoly, členství v orgánech - existence komisí či pracovních skupin zaměřených na tuto problematiku, popis činností

16 Fiche opatření - přiřazení Fiche k opatření PRV 1) Hlavní opatření 2) cíl hlavního opatření z PRV 3) Vedlejší opatření / cíl vedlejšího opatření z PRV 4) Cíl Fiche 5) Popis charakteru Fiche 6) Fiche zakládá veřejnou podporu 7) Uplatnění inovačních přístupů 8) Specifické vymezení

17 Fiche opatření - definice příjemce dotace - kritéria přijatelnosti - závazné podmínky pro vedlejší opatření - další podmínky - druh a výše dotace (pro každý typ žadatele/příjemce dotace) - maximální/ minimální způsobilé výdaje - oblasti podpory (typ aktivit) - způsobilé výdaje - preferenční kritéria - povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci (i nepovinné) - povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody - povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení - kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Hanušovice 4.6.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google