Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marika Kropíková.  Řešení záškoláctví je složitý proces, při kterém jsou zainteresovaní pedagogové, zaměstnanci státní správy a orgány činné v péči.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marika Kropíková.  Řešení záškoláctví je složitý proces, při kterém jsou zainteresovaní pedagogové, zaměstnanci státní správy a orgány činné v péči."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marika Kropíková

2  Řešení záškoláctví je složitý proces, při kterém jsou zainteresovaní pedagogové, zaměstnanci státní správy a orgány činné v péči o dítě nebo v trestním řízení.

3  Metodický pokyn MŠMT  Školský zákon  Trestní zákoník  Občanský zákoník  Vyhláška 48/2005 Sb.  Zákon o sociálně právní ochraně dětí  Zákon o Policii České republiky  Zákon o Obecní policii

4  Záškoláctví je komplex obranného chování únikového charakteru.  Záškoláctví je úmyslné zanedbávání školního vyučování.  Záškoláctví je antisociální porucha chování.  Záškoláctví je porucha chování.  Záškoláctví je neomluvená nepřítomnost ve škole a vyhýbání se škole.

5  Impulsivní záškoláctví  Plánované záškoláctví

6  Strach z konkrétní situace.  Intepersonální vztahy.  Separační úzkost.  Trávení volného času.

7  Pravé záškoláctví.  Záškoláctví s vědomím rodičů.  Záškoláctví s klamáním rodičů.  Záškoláctví s podporou rodičů.  Útěky ze školy.  Odmítání školy.

8  Záškoláctví jako porušení sociální normy  Záškoláctví jako reaktivní akt.  Záškoláctví jako výbuch.  Záškoláctví jako zábava.  Záškoláctví u dětí z rizikového prostředí.  Záškoláctví u celkově problematických dětí.  Záškoláctví jako motiv prožít něco příjemného.  Záškoláctví jako individualizující úzkost.  Záškoláctví jako porucha chování.

9  Diagnóza F91.  Poruchy chování se vyznačují opakovaným a přetrvávajícím agresivním, asociálním nebo vzdorovitým chováním, kdy se dítě chová takovým způsobem, který překračuje hranici jeho vývojového stupně a zároveň jsou projevy tohoto chování delší než šest měsíců.

10  Diagnóza F91.2.  Jedná se o trvalé disociální a agresivní chování, které splňuje podmínky F91 a vyskytuje se u jedinců integrovaných do vrstevnických skupin.

11  Diagnóza F43.24.  Objevuje se jako reakce na významnou životní změnu či traumatizující stresovou událost.

12  Mírně sociální a výchovně anormativní chování pohybující se na hranici normy a většinou přechodného rázu.

13  Závažnější odchylky chování od sociálních, etických a pedagogických norem, které nemají ráz trestné činnosti.  Záškoláctví, alkoholismus, toxikomanie, demonstrativní sebepoškozování, nikotinismus, gamblerství.

14  Protispolečenské a protiprávní, nezákonné chování, které má ráz vážných přestupků a trestné činnosti.  Krádeže, vandalismus, loupeže, sexuální delikty, zabití, vražda.

15  Úzkostná porucha vyznačující se bezdůvodným strachem z věcí, lidí či situací.  Psychoneurotická porucha.  Úzkost, strach, které jsou spojeny s chozením do školy.  Chorobný strach ze školy.

16 Školní fobiePravé záškoláctví Te ̌ žký emocionální stres be ̌ hem školní docházky (vztek, úzkost, deprese atd.) Nedostatek nadme ̌ rné úzkosti nebo strachu chodit do školy. Rodic ̌ e c ̌ asto ve ̌ dí o nepr ̌ ítomnosti svých de ̌ tí ve škole. De ̌ ti se snaží pr ̌ ed rodic ̌ i absenci utajit. Chybí antisociální chování, jako je kriminalita mladistvých. C ̌ asté antisociální chování (napr ̌. lhaní, krádeže), c ̌ asto ve spolec ̌ nosti asociálních vrstevníku ̊. V dobe ̌, kdy je za školou, zu ̊ stává doma, protože to považuje za bezpec ̌ né prostr ̌ edí. Be ̌ hem školních hodin nezu ̊ stává doma. Vyjadr ̌ uje ochotu de ̌ lat školní práci, což souvisí i s dokonc ̌ ením práce doma. Nedostatek zájmu o školní práci a neochota pr ̌ izpu ̊ sobit své chování školnímu oc ̌ ekávání.

17  Osobnostní faktory.  Vliv školního prostředí.  Vliv rodinného prostředí.  Další důvody.

18  dítě motivovat  odstranit příčiny možného záškoláctví  učit dítě žádoucím způsobům chování, včetně asertivity  zvyšovat odolnost dítěte vůči zátěži, potlačit jeho strach a úzkost  ocenit dítě při snaze o překonání překážek  zvyšovat v rodině citově stabilní atmosféru  zvažovat v rodině výchovné cíle a využívané výchovné postupy  rodič by měl zvažovat vlastní chování  s dítětem analyzovat jeho nežádoucí chování  s dítětem nacvičovat adekvátní chování a reakce  vnímat podezřelé signály  požadavky na školní výkon dítěte přizpůsobit jeho možnostem  včas vyhledat odborníky

19  Napomenutí.  Dohled.  Omezení.  Odborná poradenská pomoc.

20  Sledování docházky  Školní strategie pro boj se záškoláctvím  Kontakt prvního dne  Kontrola docházky na zac ̌ átku hodiny  Zavedení fyzicky pr ̌ íjemného školního prostr ̌ edí  Zavedení spolec ̌ ensky pr ̌ íjemného školního prostr ̌ edí  Podpora pr ̌ i studijních potížích  Pr ̌ ístup k pr ̌ íslušným osnovám a učivo odpovídající potřebám žáků  Nápravná opatr ̌ ení ve smyslu individuálního přístupu  Nabídka alternativního pracovního prostr ̌ edí  Ranní a odpolední družiny  Studijní poradci  Využití obliby ne ̌ kterých pr ̌ edme ̌ tu ̊  Odme ̌ na za dobrou docházku  Dozor nad záškoláky a horké linky.


Stáhnout ppt "Mgr. Marika Kropíková.  Řešení záškoláctví je složitý proces, při kterém jsou zainteresovaní pedagogové, zaměstnanci státní správy a orgány činné v péči."

Podobné prezentace


Reklamy Google