Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Was müssen Sie beachten, wenn Sie mit Angestellten in Tschechien tätig sind (sowohl beim „Hinüberarbeiten“ als auch mit Firmensitz in Tschechien)? Grundzüge.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Was müssen Sie beachten, wenn Sie mit Angestellten in Tschechien tätig sind (sowohl beim „Hinüberarbeiten“ als auch mit Firmensitz in Tschechien)? Grundzüge."— Transkript prezentace:

1 Was müssen Sie beachten, wenn Sie mit Angestellten in Tschechien tätig sind (sowohl beim „Hinüberarbeiten“ als auch mit Firmensitz in Tschechien)? Grundzüge der Sozialversicherung Mgr. David Chlupáček, Eures Berater Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě /AMS Jihlava WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya, 27. Februar 2012

2 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Obsah Tato prezentace je věnována systému sociálního pojištění České republiky v souvislosti s potřebami a povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti mezinárodního zaměstnávání na území ČR. Vybrané části se také týkají osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

3 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Volný pohyb Česká republika plně akceptuje právo volného pohybu ve všech kapitolách, které vyplývá z práva EU. Zaměstnávání a SVČ se z tohoto pohledu týká především:  volného pohybu osob  volného pohybu služeb

4 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Případy Případy přes-hraničního nebo mezistátního působení mohou být následující:  rakouská firma vysílá zaměstnance k výkonu práce do CZ - vyslání  rakouská firma zaměstnává své lidi na území CZ – pracovní poměr s mezinárodním prvkem  rakouská firma zřizuje organizační složku nebo zakládá českou firmu, ve které zaměstnává své lidi – české právní předpisy  rakouský živnostník vykonává zakázku v CZ – přeshraniční poskytování služeb  rakouský živnostník přenáší těžiště svého podnikání do CZ - usazení

5 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Případy Zahraniční působení má vliv na sociální pojištění. Před začátkem činnosti je výhodné, aby firma:  ověřila, ve kterém státě pracovníci podléhají sociálnímu pojištění a)zajistila rakouské doklady potvrzující výjimku z českého sociálního pojištění b)přihlásila zaměstnance k českému sociálnímu pojištění

6 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Případy  Vyslání z AT do CZ – rakouské sociální pojištění (předpoklad trvání 24 měsíců)  Pracovní poměr s mezinárodním prvkem  výkon činnosti pouze v CZ – české sociální pojištění  výkon činnosti ve dvou státech – sociální pojištění dle okolností 1. bydliště 1.1 podstatná část činnosti 2. sídlo zaměstnavatele

7 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Případy  Zřízení české organizační složky / české pobočky / české firmy – české sociální pojištění  OSVČ a přeshraniční poskytování služeb z AT do CZ – rakouské sociální pojištění (předpoklad trvání 24 měsíců)  Usazení OSVČ v CZ – české sociální pojištění

8 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Případy  Výkon SVČ ve dvou státech 1.bydliště 1.1 podstatná část činnosti 2. střed zájmu činnosti (podnikání)  Kolize SVČ a zaměstnání – sociální pojištění ve státě zaměstnání

9 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Případy Právní reference Koordinace sociálního zabezpečení EU Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 články 11-16: Určení použitelných právních předpisů Nařízení EP a Rady (ES) 987/09 čl. 11, 14-21

10 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Zaměstnavatel... je pojednán v základních právních předpisech CZ: zákon o daních z příjmů zákoník práce zákon o veřejném zdravotním pojištění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zákon o důchodovém pojištění zákon o nemocenském pojištění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti, která zaměstnává aspoň jednoho zaměstnance a která má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

11 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná Z pohledu české legislativy je OSVČ osobou, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení je veden ve zvláštní kategorii a podobně jako zaměstnavatel je plátcem, klientem i protistranou. Status a povinnosti vyplývají ze zákona o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. OSVČ: živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec apod.

12 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění -veřejné zdravotní pojištění -pojistné na sociální zabezpečení (důchodové pojištění; nemocenské pojištění; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) SubsystémPlatba Veřejné zdravotní pojištěnípojistné Nemocenské pojištěnípojistné Důchodové pojištěnípojistné Státní politika zaměstnanostipříspěvek

13 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Povinnost plateb pojistného je spojena s plněním ve formě věcných a peněžitých dávek. SubsystémPlnění Veřejné zdravotní pojištěníVěcné plnění od poskytovatelů zdravotní péče (služby a související zboží) Nemocenské pojištěníNemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství Důchodové pojištěníStarobní důchody, invalidní důchody, pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí) Státní politika zaměstnanostiPeněžitá podpora v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci)

14 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Když bude firma pracovat se svými zaměstnanci Firma: AT Práce: CZ Forma: Vyslání Pro účel sociálního pojištění jsou potřeba tyto doklady z AT: A1 – evropské potvrzení pro vyslané pracovníky EHIC – evropský průkaz zdravotního pojištění Pracovní smlouva / Doklad o vyslání (např. smlouva o dílo)

15 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Když rakouská firma založí pobočku Firma: CZ Práce: CZ Forma: Pracovní poměr (zaměstnání) Nová pobočka v roli zaměstnavatele musí přihlásit zaměstnance k sociálnímu pojištění a odvádět pojistné (formou odvodů ze mzdy). Přihlášení zaměstnavatele Přihlášení zaměstnance  veřejné zdravotní pojištění  nemocenské pojištění  důchodové pojištění  st. politika zaměstnanosti

16 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Veřejné zdravotní pojištění Patří k druhu zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče. Je to povinný druh pojištění a za každého pojištěnce musí být někdo někdo plátcem pojistného. Zaměstnavatel jako plátce provádí platby pojistného za firmu i za své zaměstnance formou měsíčních odvodů ze mzdy. Pojištěnec má právo zvolit si zdravotní pojišťovnu: Všeobecná zdravotní pojišťovna, a. s. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Revírní bratrská pokladna Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

17 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Karta pojištěnce Zdravotní pojišťovna vystavuje pojištěnci osobní průkaz, který se používá za účelem čerpání zdravotní péče a identifikace u lékaře a zdravotnickém zařízení. Pojištěnec může požádat, pokud se tak nestane automaticky, o vystavení průkazu s platností EU (European Health Insurance Card).

18 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Sociální zabezpečení Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance k příslušné správě sociálního zabezpečení. Instituce: ČSSZ (lokálně: OSSZ, MSSZ, PSSZ) ČSSZ  vede registr pojištěnců.  zajištuje zákonné druhy pojištění: nemocenské důchodové st. politika zaměstnanosti Oznamovací povinnost o nástupu do zaměstnání nebo skončení zaměstnání má zaměstnavatel.

19 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Sociální zabezpečení Zaměstnavatel provádí platby pojistného za firmu i za své zaměstnance formou měsíčních odvodů ze mzdy. K jednání a plnění povinností slouží tiskopisy. Zaměstnavatel může kromě originální formy papírového tiskopisu uskutečnit podání elektronickou cestou přes Veřejné rozhraní pro „e-Podání”.

20 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Povinné pojištění a pojistné Při provádění plateb pojistného je důležité stanovit vyměřovací základ, ze kterého se odvádí pojistné. Vyměřovací základ  úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které podléhají zdanění ve smyslu daně z příjmů fyzických osob a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním

21 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Povinné pojištění a pojistné Odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení dle skupiny: Zaměstnanec  4,5% na zdravotní pojištění  6,5% na sociální zabezpečení Zaměstnavatel  9 % na zdravotní pojištění  25 % na sociální zabezpečení

22 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Povinné pojištění a pojistné Odvody pojistné na sociální zabezpečení od zaměstnavatele dle kategorie: Zaměstnavatel  25 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců 2,3% nemocenské 21,5% důchodové 1,2% zaměstnanost  26 % z úhrnu vyměřovacích základů, pokud si tuto sazbu sám zaměstnavatel stanoví a oznámí ČSSZ 3,3% n 21,5% d 1,2% z  21 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců účastních pouze důchodového pojištění

23 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. Když je zaměstnanec nemocný Firemní řešení: jednodenní nevolnost - dny nevolnosti (sick days, dle smlouvy) Schéma nemocenského pojištění: a) náhrada mzdy za prvních 21 kalednářních dní pracovní neschopnosti  ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku  počítá se od 4. pracovního dne b) dávka v nemoci  od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti  60% z denního vyměřovacího základu

24 Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění Praxe I. OSVČ a povinné pojistné Vyměřovací základ  50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.  Rozhodným obdobím je kalendářní rok. OSVČ má povinnost odvádět za sebe platby pojistného na:  veřejné zdravotní pojištění  sociální zabezpečení avšak nemocenské pojištění je dobrovolné!

25 Úřad práce České republiky www.uradprace.cz Volný pohyb Případy Zaměstnavatel OSVČ Sociální pojištění


Stáhnout ppt "Was müssen Sie beachten, wenn Sie mit Angestellten in Tschechien tätig sind (sowohl beim „Hinüberarbeiten“ als auch mit Firmensitz in Tschechien)? Grundzüge."

Podobné prezentace


Reklamy Google