Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ"— Transkript prezentace:

1 OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ

2 STRUKTURA PŘEDMĚTU 1.Pojem a prameny obchodního práva 2.Smluvní právo 3.Korporátní právo 4.Insolvenční právo

3 KORPORÁTNÍ PRÁVO

4 PRAMENY KORPORÁTNÍHO PRÁVA zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

5 OBCHODNÍ KORPORACE obchodní společnosti osobní – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost kapitálové – společnost s ručením omezeným, akciová společnost družstva evropské formy: evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská družstevní společnost

6 OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI staví na individuálních osobnostech společníků stojí na vzájemné důvěře společníků členství vázáno na individuální osoby, nepřenosné na jiného a nedělitelné bez ostatních členů osobní účast společníků na obchodním vedení společnosti a jejich spolupráce osobní ručení společníka celým jeho majetkem za závazky společnosti

7 KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI vazba mezi společníky a společností se uvolňuje ve prospěch autonomní existence společnosti podíly společníků i členství ve společnosti je zásadně volně převoditelné vedení společnosti je svěřeno orgánům společnosti charakteristický je pevně stanovený základní kapitál společníci obecně neručí za závazky kapitálové obchodní korporace

8 PŘEDBĚŽNÁ SPOLEČNOST jednání za společnost již před jejím vznikem - kdo jedná, je zavázán sám (více osob společně a nerozdílně) společnost může účinky těchto jednání pro sebe převzít (do 3 měsíců od vzniku) – pak platí, že je společnost z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku pokud společnost jednání učiněná jejím jménem před jejím vznikem nepřijme, zůstávají z nich i po jejím vzniku oprávněny a zavázány osoby, které takovým způsobem jednaly

9 ZALOŽENÍ A VZNIK založení – uzavření společenské smlouvy budoucími společníky (u kapitálových spol. nutná forma veřejné listiny) osoba může být společníkem s neomezeným ručením jen v jedné obchodní korporaci u kapitálových společností může být i jediný zakladatel – zakladatelská listina vznik obchodní korporace – zápis společnosti do obchodního rejstříku – návrh na zápis do 6 měsíců od zal.

10 VKLAD A ZÁKLADNÍ KAPITÁL základní kapitál – souhrn všech vkladů vklad - peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu předmět vkladu – věc, která je do společnosti vložena vkladová povinnost – peněžitý vklad nebo nepeněžitý vklad společník nemá právo na vrácení předmětu vkladu

11 PODÍL kvalitativní a kvantitativní stránka podílu účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí v kapitálových obchodních společnostech může být představován cenným papírem může být ve spoluvlastnictví

12 PRÁVA SPOLEČNÍKŮ majetková práva společníka - podíl na zisku obchodní korporace - právo na vypořádací podíl - podíl na likvidačním zůstatku nemajetková práva společníka -hlasovací právo na valné hromadě -právo na Informace, právo žádat vysvětlení - právo kontrolovat doklady předložené korporací

13 POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ majetkové povinnosti společníka - vkladová povinnost - ručení za dluhy společnosti - příplatková povinnost u s.r.o. nemajetkové povinnosti společníka - zákaz konkurenčního jednání - další povinnosti stanovené společenskou smlouvou

14 PODÍL NA ZISKU stanoví se na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní spol. o tom jestli bude podíl na zisku společníkům vůbec vyplacen rozhoduje nejvyšší orgán obchodní korporace je možné rozdělit pouze mezi společníky obchodní korporace, ledaže společenská smlouva určí jinak podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba které byl podíl na zisku vyplacen, věděla, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem či společenskou smlouvou

15 PRÁVO NA VYPOŘÁDACÍ PODÍL při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu výše se stanoví ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu obchodní korporace zjištěného účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti určí se poměrem podílů společníků u jednotlivých forem obchodních korporací a vyplácí se v penězích bez zbytečného odkladu poté co bylo zjištěna jeho výše

16 PRÁVO NA PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU při zrušení obchodní korporace s likvidací likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem a u kapitálových společností a družstev podle jejich podílů neměl-li žádný ze společníků vkladovou povinnost rozdělí se likvidační zůstatek mezi společníky rovným dílem

17 ZRUŠENÍ A ZÁNIK zrušení – právní skutečnost, která vede k ukončení existence korporace – dohoda společníků nebo rozhodnutí soudu s likvidací bez likvidace – přeměna obchodní společnosti – fúzí, rozdělením, převodem jmění na společníka, změnou právní formy zánik – výmaz z obchodního rejstříku

18 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST alespoň dvě osoby přímá účast na podnikání ručení za dluhy společně a nerozdílně statutární orgán – společníci Obchodní vedení - společníci zisk a ztráta mezi společníky rovným dílem není poplatníkem daní z příjmů

19 společenská smlouva – písemná forma, podpisy společníků úředně ověřeny, obsah: firma, sídlo, určení společníků, předmět podnikání zákaz konkurence – nemožnost podnikat nebo být statutárem u společnosti se stejným předmětem podnikání zrušení společnosti - výpovědí společníka, smrtí společníka (nepřipouští-li společenská smlouva dědění podílu), zánikem společníka - právnické osoby, nepřipouští-li společenská smlouva přechod podílu na právního nástupce, nebo insolvence, překážka v provozování živnosti či ztráta bezúhonnosti, vyloučení společníka soudem převod podílu není možný

20 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST alespoň dvě osoby komanditista – ručí za závazky omezeně (do výše nesplaceného vkladu, nebo komanditní suma – nesmí být nižší) komplementář – ručí za závazky celým svým majetkem společenská smlouva - obchodní jméno a sídlo společnosti, určení společníků (kdo z nich je v postavení komanditisty a kdo komplementáře), výše vkladu komanditistů, předmět činnosti

21 obchodní vedení – komplementáři, jinak rozhodují komplementáři a komanditisté společně většinou hlasů zisk a ztráta se dělí mezi komanditisty a komplementáře na polovinu, komanditisté si ji rozdělí v poměru podílů, komplementáři rovným dílem statutárním orgánem – komplementáři nepříliš oblíbená forma společnosti

22 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM za společnost ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzvání k plnění různé druhy podílů ve společnosti (základní podíl – žádná zvláštní práva) společník může vlastnit více podílů, a to i různého druhu

23 ZALOŽENÍ společenskou smlouva, jediná osoba - zakladatelská listina náležitosti – firma, sídlo, určení společníků, předmětu činnosti, výše základního kapitálu, výše vkladů včetně lhůty a způsobu splácení, určení jednatelů a způsob jednání za společnost, členy dozorčí rady, určení správce vkladů, určení druhu podílů a práva a povinností s nimi spojených. podíl – obchodovatelnost, dědičnost

24 KMENOVÝ LIST možnost vydat kmenový list představuje podíl společníka cenný papír na řad obsahuje: identifikaci společnosti, výše vkladu, identifikace společníka, označení podílu, označení kmenového listu, jeho číslo a podpis statutárního orgánu hromadný kmenový list

25 SEZNAM SPOLEČNÍKŮ společnost vede povinně obsah: jméno a bydliště, popř. název a sídlo společníka, podíl společníka, označení podílu a jemu odpovídající výši vkladu, počet hlasů náležejících k podílu, příplatkovou povinnost, tj. povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti peněžními prostředky nad společníkův vklad, je-li určena, den zápisu do seznamu společníků

26 POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ vkladová povinnost – min. 1 Kč, splní v určené lhůtě, nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti (jinak musí odevzdat kmenový list a může být vyloučen) povinnost odevzdat kmenový list – za účelem výměny, označení nové výše vkladu, zničení příplatkovou povinnost – usnese-li se tak valná hromada v poměru podílů (lze stanovit jinak), společník, který pro ni nehlasoval, může vystoupit ze společnosti do 1 měsíce

27 PRÁVA SPOLEČNÍKŮ právo na informace – o společnosti od jednatelů, nahlížet do dokladů, kontrolovat údaje v dokladech právo na podání žaloby za společnost pro: náhradu újmy proti jednateli, členu dozorčí rady, vlivné osobě splnění vkladové povinnosti proti jinému společníkovi vyloučení společníka pro neplnění vkladové povinnosti

28 právo na podíl na zisku: zisk určený valnou hromadou k rozdělení mezi společníky rozdělí se v poměru podílu, nestanoví-li společenská smlouva jinak s některými podíly spojen pevný podíl na zisku (usnesení valné hromady není třeba) nesmí překročit výši hospodářského výsledku zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů

29 ORGÁNY valná hromada –nejvyšší orgánem shromáždění společníků schvaluje účetní uzávěrky, změny stanov a společenské smlouvy, zvýšení nebo o snížení základního kapitálu, prokuru apod. usnášeníschopnost – polovina hlasů (1 hlas = 1 Kč vkladu) rozhoduje většinou hlasů (u závažných rozhodnutích 2/3 nebo 3/4)

30 jednatel – výkonný orgán – obchodní vedení statutární orgán i více jednatelů – k rozhodnutí souhlas většiny z nich, jménem společnosti každý jedná samostatně (společenská smlouva může určit jinak) uzavírá se společností smlouvu o výkonu funkce nesmí vykonávat funkce v jiných společnostech bez souhlasu společníků dozorčí rada – nepovinně zřizovaný kontrolní orgán, členy (alespoň 3)jmenuje valná hromada

31 ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA vystoupení – jestliže nesouhlasí se zásadním rozhodnutím valné hromady dohoda o ukončení účasti vyloučení – soudem pro hrubé porušení povinností zrušení účasti soudem - návrh soudu, aby zrušil účast ve společnosti v případě, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval další způsoby (insolvence, výkon rozhodnutí)

32 AKCIOVÁ SPOLEČNOST společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií společníci = akcionáři, neručí za závazky podíl = akcie (cenný papír) již není simultánní a sukcesivní založení založení - přijetí stanov a složení základního kapitálu v minimální výši 2 mil. Kč stanovy – forma veřejné listiny

33 STANOVY A.S. obsah: firma, předmět podnikání, výše základního kapitálu, základní údaje o akciích a počet hlasů z nich spojených, systém vnitřní struktury společnosti b při založení společnosti navíc: kolik akcií který zakladatel upisuje a za jaký emisní kurs, způsob splacení emisního kursu, určení ceny nepeněžitých vkladů, výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou

34 AKCIE cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku obsah: označení, že jde o akcii, identifikace společnosti, jmenovitá hodnota, forma akcie, u akcie na jméno identifikaci akcionáře, druh akcie listinné nebo zaknihované forma akcie: akcie na jméno – cenný papír na řad akcie na majitele – cenný papír na doručitele

35 POVINNOSTI A PRÁVA AKCIONÁŘŮ vkladová povinnost – splatit emisní kurs v určené lhůtě nejpozději do 1 roku od vzniku, v případě prodlení, může být vyloučen hlasovací právo – účast na valné hromadě a hlasování na ní právo požadovat vysvětlení na valné hromadě – možnost odmítnout vysvětlení právo uplatňovat návrhy a protinávrhy právo na podíl na zisku – dividenda, ale i tantiéma

36 kvalifikovaný akcionář –jmenovitá hodnota akcií minimálně 1% základního kapitálu (vyšší než 500 mil. Kč), 3 % (pokud je vyšší než 100 mil. Kč), nebo 5% (pokud je nižší než 100 mil. Kč) práva kvalifikovaných akcionářů: svolání valné hromady, podání akcionářské žaloby hlavní akcionář – akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 90 % základního kapitálu – může požadovat vykoupení zbytku akcií minoritní akcionáři mohou naopak požadovat, aby od nich hlavní akcionář akcie odkoupil

37 ORGÁNY A.S. dualistický systém – představenstvo a dozorčí rada, před 1.1. 2014 byl toto jediný možný model monistický systém – správní rada a statutární ředitel v případě pochybností, platí domněnka, že byl zvolen systém dualistický v obou systémech je nejvyšším orgánem valná hromada

38 DUALISTICKÝ SYSTÉM představenstvo – statutární orgán, obchodní vedení, tříčlenné (lze i jinak), členové volí a odvolávají předsedu, člen fyzická i právnická osoba, zákaz konkurence dozorčí rada – dohled nad představenstvem, tříčlenná (lze i jinak), členové volí a odvolávají předsedu, fyzické i právnické osoby, zákaz konkurence

39 MONISTICKÝ SYSTÉM správní rada – tříčlenná (lze i jinak), na její jednání vždy přizván statutární ředitel, určuje zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon, členové volí a odvolávají předsedu (jen fyzická osoba, může být zároveň statutárním ředitelem) statutární ředitel – statutární orgán, jmenuje ho a odvolává správní rada, jen fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky, obchodní vedení, péče řádného hospodáře

40 VALNÁ HROMADA plenární orgán – všichni akcionáři svolávána alespoň jednou za zúčtovací období (do 6 měsíců od konce účetního období) pozvánka 30 dnů před dnem konání usnášeníschopnost – přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu (jinak náhradní) rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, závažná usnesení 2/3 hlasů

41 působnost: změna stanov, výše základního kapitálu volba a odvolání členů orgánů schválení účetní závěrky rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací jmenování a odvolání likvidátora další rozhodnutí, která stanovy svěřují do působnosti valné hromady


Stáhnout ppt "OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ"

Podobné prezentace


Reklamy Google