Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 14. 3. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 14. 3. 2016."— Transkript prezentace:

1 Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 14. 3. 2016

2 2 Doktorské studium na IPS

3 3 Forma studia: prezenční vs. kombinovaná Standardní délka studia: 4 roky (prezenční studium), max. délka studia: 8 let (kombinované) Akreditované obory a studenti Politologie Political Science (ENG) Mezinárodní vztahy International Relations (ENG) STUDENTIPolitologieMVCELKEM prezenční252449 kombinované151328 CELKEM403777

4 4 Mezinárodní vztahy Teoretické otázky mezinárodních vztahů Evropská studia Bezpečnostní a strategická studia Dějiny mezinárodních vztahů Politologie Demokratické a nedemokratické formy vládnutí Komunální politika Otázky národní a regionální identity Politická geografie Politická teorie a politické myšlení Politické strany Výzkumné zaměření

5 5 Profil absolventa Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí.

6 6 Akademická sféra: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. – působí v Ústavu mezinárodních vztahů a na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV UK JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – je vedoucím Katedry bezpečnostních studií IPS FSV UK a je proděkanem pro rozvoj PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – je ředitelem IPS FSV UK, kde také přednáší na Katedře politologie PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. – přednáší na Katedře politologie IPS FSV UK a na CEVRO institutu Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D. - je vedoucím Katedry politologie a středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Profil absolventa

7 7 Státní a soukromý sektor: PhDr. Vojtěch Belling, PhD. – do 2014 státní tajemník pro EU při Úřadu vlády ČR, nyní ředitel odboru Evropské unie a mezinárodních organizací České národní banky PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D - vedoucí oddělení evropských záležitostí, Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D – manažer pro strategické a transakční služby u consultingové společnosti Grant Thornton Profil absolventa

8 8 Zapojení se do Centra doktorských studií na IPS o status akademického pracovníka o dodatečná finanční podpora o možnost podílet se na organizaci doktorského studia Zapojení se do pedagogické činnosti na univerzitě Zapojení se do dalších výzkumných projektů (GAČR, projekty EU aj.) Účast na výzkumných pobytech, mezinárodních konferencích, letních školách, stážích aj. Možnosti doktorandů

9 9 Akademičtí pracovníci z řad doktorských studentů prezenčního studia Podpora doktorského studia o Metodická a organizační podpora doktorského studia o Prezentace a propagace doktorského studia o Pořádání akcí pro doktorandy o Zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením Dodatečná finanční podpora pracovníků CDS Výběrové řízení jednou za rok (i pro studenty prvních ročníků) Na akad. rok 2016/2017 se předpokládá otevřít 2 místa v CDS Centrum doktorských studií

10 10 Institucionální podpora publikační aktivity doktorandů Povinně pro všechny doktorandy prezenčního studia na IPS Dvouletý cyklus přípravy odborného článku Výsledku výzkumu jsou každoročně prezentovány na konferenci IPS Finanční ohodnocení za publikační výsledky Specifický vysokoškolský výzkum

11 11 Výzkumné skupiny SVV pro rok 2016 1)Stranické systémy (POL) 2)Lokální politika (POL) 3)Volební, vládní a politické systémy (POL) 4)Politické myšlení a ideologie (POL) 5)Geopolitika a politická geografie (POL + MV) 6)Kritická bezpečnostní studia (MV) 7)Strategická studia (MV) 8)Mezinárodní normy, nestátní a nadnárodní aktéři (MV) Specifický vysokoškolský výzkum

12 12 Kaleta, Ondřej. (2015). Sekuritizace migrace v EU : Případ Itálie v době vypuknutí arabského jara. Mezinárodní vztahy, vol. 50, no. 2, 5-22. Záhora, Jakub. (2014) Between Sovereignty and Biopolitics: The Case of Enhanced Interrogation Techniques. Perspectives, Vol. 22, no. 2, 87-109. Kolmaš, Michal. (2014): Legitimization Strategies and Japan's Multilateralism Switch. Perspectives, vol. 22, no. 1, 49-77. Ludvík, Zdeněk. (2013): Role francouzských soukromých vojenských společností v sektoru privatizace bezpečnosti. Specifické znaky francouzského přístupu a srovnání s anglosaskými soukromými vojenskými společnostmi. Obrana a strategie, vol. 13, no. 1, 19-30. Váňa, Tomáš. (2013): Procesy evropské defragmentace jako inspirativní nástroj policymaking. Středoevropské politické studie, vol. 15, no. 2-3, nestránkováno. Malcová, Karolína. (2012): Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR. Sociologický časopis, vol. 48, no. 2, 283-313. SVV – vybrané výsledky

13 13 Doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia) o 6300 Kč (1. ročník), pak 7600 Kč (2.-4. ročník) o po složení státní doktorské zkoušky navíc 2000 Kč Stipendium za práci v CDS Stipendium z povinného zapojení do Specifického vysokoškolského výzkumu (průměrně cca 22 000 Kč) Stipendium pro pomocné vědecké síly Stipendium za řešení univerzitního grantu GAUK (až 80 000 Kč/ rok) Odměny za nadstandardní publikační činnost (až 110 000 Kč/ rok) Mzda za řešení grantu (GAČR aj.) Mzda za výuku (bonus za výuku v cizím jazyce) Podpora zahraničních výjezdů (Fond mobility aj.) Financování studia a výzkumu

14 14 Přijímací řízení

15 15 Přijímací řízení do doktorského studia se koná jednou za rok v červnu, nástup do studia je v září dalšího akademického roku. Uchazeči musí splňovat tato kritéria: o absolvování magisterského typu studia, nejlépe oboru humanitního či sociálně vědního zaměření, o aktivní znalost anglického jazyka, o orientace v daném oboru v rozsahu odpovídajícím požadavkům na absolventy magisterského oboru politologie, případně mezinárodních vztahů či bezpečnostních studií Uchazeči musí do 30. 4. 2016 na studijní oddělení FSV UK poslat o Přihlášku (vyplněnou přes SIS či na formuláři SEVT) o CV o Seznam přečtené odborné literatury (obor Politologie) Do 1. 6. 2016 pak musí zaslat: o Výzkumný záměr navrhovaného dizertačního projektu (tištěný projekt na sekretariát IPS; elektronicky též na adresu Centra doktorských studií (cds- ips@fsv.cuni.cz), uchazeči o obor MV navíc na adresu phd.mv@seznam.czcds- ips@fsv.cuni.cz Pokud nemá uchazeč jasně vyhraněné, jestli by měl zájem o prezenční nebo kombinované studium, je doporučené si podat dvě přihlášky (na obě formy studia). Přijímací řízení

16 16 S otázkami ohledně formálních náležitostí přijímacího řízení a pravidel studia se obracejte na studijní referentku pro postgraduální studium na FSV UK, Martinu Hykešovou (martina.hykesova@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 224)martina.hykesova@fsv.cuni.cz S otázkami týkajícími se náležitostí návrhu projektu dizertační práce či obsahu doktorského studia se obracejte na Centrum doktorských studií při IPS (cds-ips@fsv.cuni.cz)cds-ips@fsv.cuni.cz S konkrétními otázkami týkajícími se navrhovaného tématu dizertačního projektu či průběhu studia se obracejte na potenciální školitele. Přijímací řízení - kontakt

17 17 Přijímací pohovor vychází z o návrhu projektu disertační práce o seznamu prostudované odborné literatury o CV včetně seznamu publikací Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou o kvalita projektu disertační práce (důraz na metodologii projektu) o orientace v oboru na základě seznamu předložené literatury o jazyková vybavenost uchazeče o (bonifikace za odborné publikace uchazeče) Politologie: podmínky pro přijetí

18 18 Přijímací pohovor vychází z o CV včetně seznamu publikací o návrhu projektu disertační práce, který musí obsahovat: o jednoznačně definované a zdůvodněné téma o přehled literatury a současný stav poznání v oblasti projektu o cíle projektu o předpokládaná metodologie o seznam literatury Prioritní témata lze nalézt na webu Katedry mezinárodních vztahů http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-411.html MV: podmínky pro přijetí

19 19 Přijímací řízení je dvoukolové: 1. kolo: Hodnocení kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů jako prioritními pro daný akademický rok. 2. kolo: Obsahem ústního pohovoru jsou otázky zjišťující cíle disertačního výzkumu, teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu a proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity. V každém z obou kol může uchazeč/ka obdržet max. 40 bodů. V druhém kole je součástí tohoto bodového ohodnocení i případná bonifikace (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce. MV: podmínky pro přijetí

20 20 Pravidla studia

21 21 Doktorandi studují podle individuálního studijního plánu a pod vedením školitele K absolvování studia je potřeba o splnit všechny povinnosti předepsané individuálním studijním plánem o vykonat státní doktorskou zkoušku o obhájit disertační práci Studenti prezenční formy studia jsou na rozdíl od studentů kombinované formy studia povinni účastnit se Specifického vysokoškolského výzkumu, podílet se na občasné administrativně- organizační práci pro Institut politologických studií a během studia si podat žádost o grant. Základní pravidla studia

22 22 Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru Školitel prof. Říchová doc. Perottino dr. Jüptner dr. Mlejnek dr. Romancov dr. Charvát dr. Riegl dr. Brunclík dr. Kubátová dr. Salamon dr. Krausz-Hladká dr. Franěk + externí doc. Plechanovová doc. Karlas doc. Hynek doc. Bureš dr. Karásek dr. Kučerová dr. Střítecký dr. Ditrych dr. Parízek dr. Kučera dr. Ludvík dr. Knutelská

23 23 Specifika doktorského studia - politologie povinné předměty: Doktorandský seminář I. – VI. 4 oborově specializované metodologické semináře povinná účast na konferencích, publikační činnost, zapojení do vědecké práce dlouhodobější zahraniční stáž (minimálně tři týdny) tzv. malá obhajoba disertační práce (min. semestr před předložením závěrečného textu disertace k obhajobě)

24 24 Specifika doktorského studia - MV povinné předměty: Teorie mezinárodních vztahů, Evropská studia, Dějiny mezinárodních vztahů jeden z předmětů Security Studies nebo Evropské politiky Metodologický seminář Doktorský seminář obhajoba disertačního projektu v 2. ročníku interní posouzení disertační práce v rámci KMV („malá obhajoba“) povinná výuka v bakalářských a magisterských seminářích, publikační činnost, zapojení do vědecké práce

25 25 Průběh studia

26 26 Ukázkový průběh studia 1. ročník o Absolvování povinných seminářů a zkoušek o Vypracování publikační strategie a projektu dizertační práce o Přihláška do grantové soutěže GAUK 2. ročník o Absolvování povinných seminářů a zkoušek o Publikace odborného článku o Obhajoba projektu disertační práce (obor Mezinárodní vztahy) o Pedagogická činnost (obor Mezinárodní vztahy) o Přihláška do grantové soutěže GAUK (pokud nevyšel 1. pokus) 3. ročník o Složení státní doktorské zkoušky o Výzkumný pobyt 4. ročník o Publikace odborného článku o Obhajoba dizertační práce

27 27 Průběh studia – vybraní doktorandi Viera Knutelská (obor Mezinárodní vztahy) Dizertační projekt: Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national parliaments in EU matters (obhájeno 2012) Výzkumné zaměření: evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU Publikace: 4 odborné články (z toho 2 v zahraničních časopisech) Granty: účast na řešení několika grantů financovaných z GAČR, MŠMT a Evropské komise Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích (mj. ECPR, UACES) Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se evropské integrace a mezinárodních vztahů Zapojení na IPS: v rámci studia působila jako vědecká pracovnice a později jako asistentka na KMV

28 28 Průběh studia – vybraní doktorandi Kamil Švec (obor Politologie) Dizertační projekt: Teorie koalic na regionální úrovni (obhájeno 2010) Výzkumné zaměření: regionální a lokální úroveň politických systémů, problematika formování vlád a analýza koaličních struktur Publikace: je autorem 5 odborných článků (1 v zahr. čas.), spolueditorem vysokoškolské učebnice a 6 příspěvků do odborných sborníků Granty: účast na řešení grantů financovaných z GAČR a GAUK Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se politických systémů, koaličních struktur, vládních modelů aj. Zapojení na IPS: výkonný redaktor odborného časopisu Acta Politologica

29 29 Výjezdní zasedání doktorandů 15. – 18. 9. 2016 (předpokládaný termín) Podrobné seznámení s doktorským studiem Fungování doktorského studia Studijní a další povinnosti Zahraniční cesty a jejich financování Publikace Granty Diskuze ve skupinkách podle výzkumného zaměření Seznámení se staršími kolegy Přijatí doktorandi 1. ročníků budou o podrobnostech informováni během léta.

30 30 Zkušenosti současných doktorandů

31 31 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY


Stáhnout ppt "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 14. 3. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google