Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 17. 3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 17. 3. 2015."— Transkript prezentace:

1 Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 17. 3. 2015

2 2 Doktorské studium na IPS

3 3 Forma studia: prezenční vs. kombinovaná Standardní délka studia: 4 roky (prezenční studium), max. délka studia: 8 let (kombinované) Akreditované obory a studenti Politologie Political Science (ENG) Mezinárodní vztahy International Relations (ENG) STUDENTIPolitologieMVCELKEM prezenční253055 kombinované71017 CELKEM324072

4 4 Mezinárodní vztahy Teoretické otázky mezinárodních vztahů Evropská integrace Bezpečnostní a konfliktní studia Mezinárodní politická ekonomie Dějiny mezinárodních vztahů Politologie Demokratické a nedemokratické formy vládnutí Proměny politických systémů Otázky národní a regionální identity Politická geografie Politická teorie a politické myšlení Výzkumné zaměření

5 5 Profil absolventa Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí.

6 6 Akademická sféra: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. – působí v Ústavu mezinárodních vztahů a na Katedře mezinárodních vztahů IPS FSV UK JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – přednáší na Katedře mezinárodních vztahů IPS FSV UK a je proděkanem pro rozvoj PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – je ředitelem IPS FSV UK, kde také přednáší na Katedře politologie PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. – přednáší na Katedře politologie IPS FSV UK a na CEVRO institutu Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D. - je vedoucím Katedry politologie a středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Profil absolventa

7 7 Státní a soukromý sektor: PhDr. Vojtěch Belling, PhD. – státní tajemník pro EU při Úřadu vlády ČR PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D - vedoucí oddělení evropských záležitostí, Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D – manažer pro strategické a transakční služby u consultingové společnosti Grant Thornton Profil absolventa

8 8 Zapojení se do Centra doktorských studií na IPS o status akademického pracovníka o dodatečná finanční podpora o možnost podílet se na organizaci doktorského studia Zapojení se do pedagogické činnosti na univerzitě Zapojení se do dalších výzkumných projektů (GAČR, projekty EU aj.) Účast na výzkumných pobytech, mezinárodních konferencích, letních školách, stážích aj. Možnosti doktorandů

9 9 Akademičtí pracovníci z řad doktorských studentů prezenčního studia Podpora doktorského studia o Metodická a organizační podpora doktorského studia o Prezentace a propagace doktorského studia o Pořádání akcí pro doktorandy o Zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením Dodatečná finanční podpora pracovníků CDS Výběrové řízení jednou za rok (i pro studenty prvních ročníků) Na akad. rok 2015/2016 jsou plánována 3 místa v CDS Centrum doktorských studií

10 10 Institucionální podpora publikační aktivity doktorandů Povinně pro všechny doktorandy prezenčního studia na IPS Dvouletý cyklus přípravy odborného článku Výsledku výzkumu jsou každoročně prezentovány na konferenci IPS Finanční ohodnocení za publikační výsledky Specifický vysokoškolský výzkum

11 11 Výzkumné skupiny SVV pro rok 2015 I. Geopolitika a politická geografie II. Komunální politika III. Politické systémy a demokracie IV. Stranické systémy V. Volební a vládní systémy VI. Evropská studia a regionální integrace VII. Kritická bezpečnostní studia VIII. Mezinárodní normy, nestátní a nadnárodní aktéři IX. Strategická studia Specifický vysokoškolský výzkum

12 12 Kolmaš, Michal (2014) Legitimization Strategies and Japan's Multilateralism Switch, Perspectives, vol. 22, no. 1, 49-77 Malcová, Karolína (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR, Sociologický časopis, 48/2, 283-313 Švec Kamil (2012) Financování českých obcí v kontextu funkce a samostatnosti, Politologická revue, 18/1, 52-72 Parízek, Michal (2012) After the Enlargement: Trends and Threats in the European Union Decision-Making, Perspectives, 20/1, 33-58 Binhack, Petr (2012) Asymmetric interdependence in the Czech-Russian energy relations, Energy Policy, 45/6, 54-63 Ludvík, Zdeněk (2013) Role francouzských soukromých vojenských společností v sektoru privatizace bezpečnosti. Specifické znaky francouzského přístupu a srovnání s anglosaskými soukromými vojenskými společnostmi, Obrana a strategie, vol. 13, no. 1, 19-30 Váňa, Tomáš (2013) Procesy evropské defragmentace jako inspirativní nástroj policymaking,Středoevropské politické studie, vol. 15, no. 2-3, nestránkováno SVV – vybrané výsledky

13 13 Doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia) o 6500 Kč (1. ročník), pak 7400 Kč (2.-4. ročník) o po složení státní doktorské zkoušky navíc1500 Kč Stipendium za práci v CDS Stipendium z povinného zapojení do Specifického vysokoškolského výzkumu (průměrně cca 22 000 Kč) Stipendium pro pomocné vědecké síly Stipendium za řešení univerzitního grantu GAUK (až 80 000 Kč/ rok) Odměny za nadstandardní publikační činnost (až 110 000 Kč/ rok) Mzda za řešení grantu (GAČR aj.) Mzda za výuku (bonus za výuku v cizím jazyce) Podpora zahraničních výjezdů (Fond mobility aj.) Financování studia a výzkumu

14 14 Pravidla studia

15 15 Přijímací řízení do doktorského studia se koná jednou za rok v červnu, nástup do studia je v září dalšího akademického roku Uchazeči musí splňovat tato kritéria: o absolvence magisterského typu studia, nejlépe oboru humanitního či sociálně vědního zaměření, o aktivní znalost anglického jazyka, o orientace v daném oboru v rozsahu odpovídajícím požadavkům na absolventy magisterského oboru politologie, respektive MV Uchazeči musí do 30. 4. 2015 na studijní oddělení FSV UK poslat o Přihlášku včetně CV (vyplněnou přes SIS či na formuláři SEVT) Do 1.6. pak musí zaslat: o Výzkumný záměr navrhovaného dizertačního projektu (podepsaný tištěný projekt na sekretariát IPS; elektronicky též na adresu Centra doktorských studií (cds-ips@fsv.cuni.cz), uchazeči o obor MV navíc na adresu phd.mv@seznam.czcds-ips@fsv.cuni.cz Pokud nemá uchazeč jasně vyhraněné, jestli by měl zájem o prezenční nebo kombinované studium, je doporučené si podat dvě přihlášky (na obě formy studia) Přijímací řízení

16 16 S otázkami ohledně formálních náležitostí přijímacího řízení a pravidel studia se obracejte na studijní referentku pro postgraduální studium na FSV UK, Martinu Hykešovou (martina.hykesova@fsv.cuni.cz) tel.: 222 112 224martina.hykesova@fsv.cuni.cz S otázkami týkajícími se náležitostí návrhu projektu dizertační práce či obsahu doktorského studia se obracejte na Centrum doktorských studií při IPS (cds-ips@fsv.cuni.cz)cds-ips@fsv.cuni.cz o Zástupce pro obor mezinárodní vztahy: Ivana Miková (ivana.mikova@fsv.cuni.cz)ivana.mikova@fsv.cuni.cz o Zástupce pro obor politologie: Karolina Musilová (karolina.musilova@fsv.cuni.cz)karolina.musilova@fsv.cuni.cz o S konkrétními otázkami týkajícími se navrhovaného tématu dizertačního projektu či průběhu studia se obracejte na potenciální školitele o O výsledku přijímacího řízení rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise Přijímací řízení - kontakt

17 17 Přijímací pohovor vychází z o návrhu projektu disertační práce o seznamu prostudované odborné literatury o CV včetně seznamu publikací Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou o kvalita projektu disertační práce (důraz na metodologii projektu) o orientace v oboru na základě seznamu předložené literatury o jazyková vybavenost uchazeče o (bonifikace za odborné publikace uchazeče) Prioritní témata disertačních projektů budou uvedena na stránkách IPS Politologie: podmínky pro přijetí

18 18 Přijímací pohovor vychází z o CV včetně seznamu publikací o návrhu projektu disertační práce, který musí obsahovat: o věcné vymezení tématu disertační práce o současný stav poznání o cíl projektu o předpokládaný postup/metoda o seznam literatury Prioritní témata lze nalézt na webu Katedry mezinárodních vztahů (kmv.fsv.cuni.cz) MV: podmínky pro přijetí

19 19 Přijímací řízení je dvoukolové: 1. kolo: hodnocení kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů jako prioritními pro daný akademický rok 2. kolo: ústní pohovor zjišťující úroveň znalostí uchazeče/ky o vývoj mezinárodních vztahů 20. století a o současné mezinárodní politice; orientaci v základní literatuře teorií mezinárodních vztahů; úroveň tezí předloženého projektu V každém z obou kol může uchazeč/ka obdržet max. 40 bodů. V druhém kole je součástí tohoto bodového ohodnocení i případná bonifikace (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce. MV: podmínky pro přijetí

20 20 Doktorandi studují podle individuálního studijního plánu a pod vedením školitele K absolvování studia je potřeba o splnit všechny povinnosti předepsané individuálním studijním plánem o vykonat státní doktorskou zkoušku o obhájit disertační práci Studenti prezenční formy studia jsou na rozdíl od studentů kombinované formy studia povinni účastnit se Specifického vysokoškolského výzkumu, podílet se na občasné administrativně- organizační práci pro Institut politologických studií a během studia si podat žádost o grant Základní pravidla studia

21 21 Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru Školitel prof. Novák (7) prof. Říchová (4) doc. Perottino (2) doc. Kubát (1) dr. Jüptner (4) dr. Mlejnek (5) dr. Romancov (3) dr. Charvát (1) dr. Riegl (1) dr. Brunclík (1) dr. Kubátová (1) dr. Salamon (1) dr. Krausz-Hladká (1) prof. Drulák (4) doc. Plechanovová (5) doc. Karlas (7) doc. Hynek (6) doc. Bureš (3) dr. Makariusová (1) dr. Karásek (9) dr. Kučerová (6) dr. Střítecký (4) dr. Ditrych (2) dr. Kučera (1)

22 22 Specifika doktorského studia - politologie absolvování odborného doktorandského semináře, za který je zodpovědný školitel, a dvou oborově specializovaných metodologických seminářů esej k základním teoretickým problémům tématu disertační práce povinná účast na konferencích, publikační činnost, zapojení do vědecké práce dlouhodobější zahraniční stáž (minimálně tři týdny) tzv. malá obhajoba disertační práce (před přeložením závěrečného textu disertace k obhajobě)

23 23 Specifika doktorského studia - MV povinné předměty: Teorie mezinárodních vztahů, Metodologický seminář Evropská studia, Dějiny mezinárodních vztahů jeden z předmětů Security Studies nebo Evropské politiky interní posouzení disertační práce v rámci KMV („malá obhajoba“) povinná výuka v bakalářských a magisterských seminářích, publikační činnost, zapojení do vědecké práce

24 24 Průběh studia

25 25 Ukázkový průběh studia 1. ročník o Absolvování povinných seminářů a zkoušek o Vypracování publikační strategie a projektu dizertační práce o Přihláška do grantové soutěže GAUK 2. ročník o Absolvování povinných seminářů a zkoušek o Publikace odborného článku o Pedagogická činnost 3. ročník o Složení státní doktorské zkoušky o Studijní stáž 4. ročník o Publikace odborného článku o Malá obhajoba o Obhajoba dizertační práce

26 26 Průběh studia – vybraní doktorandi Viera Knutelská (MV) Dizertační projekt: Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national parliaments in EU matters (obhájeno 2012) Výzkumné zaměření: evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU Publikace: 4 odborné články (z toho 2 v zahraničních časopisech) Granty: účast na řešení několika grantů financovaných z GAČR, MŠMT a Evropské komise Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích (mj. ECPR, UACES) Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se evropské integrace a mezinárodních vztahů Zapojení na IPS: v rámci studia působila jako vědecká pracovnice a později jako asistentka na KMV

27 27 Průběh studia – vybraní doktorandi Kamil Švec (politologie) Dizertační projekt: Teorie koalic na regionální úrovni Výzkumné zaměření: regionální a lokální úroveň politických systémů, problematika formování vlád a analýza koaličních struktur Publikace: je autorem 5 odborných článků (1 v zahr. čas.), spolueditorem vysokoškolské učebnice a 6 příspěvků do odborných sborníků Granty: účast na řešení grantů financovaných z GAČR a GAUK Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se politických systémů, koaličních struktur, vládních modelů aj. Zapojení na IPS: působí jako zástupce vedoucí Katedry politologie a jako výkonný redaktor odborného časopisu Acta Politologica

28 28 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY


Stáhnout ppt "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 17. 3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google