Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014

2 2 Doktorské studium na IPS

3 3 Forma studia: prezenční a kombinovaná. Standardní délka studia: 4 roky (prezenční studium), maximální délka studia: 8 let (kombinované). Akreditované obory a studenti Politologie Political Science (ENG) Mezinárodní vztahy International Relations (ENG) STUDENTIPolitologieMVCELKEM prezenční19191938 kombinované1313152828 CELKEM3234346

4 4 Mezinárodní vztahy Teoretické otázky mezinárodních vztahů; Evropská integrace; Bezpečnostní a konfliktní studia; Mezinárodní politická ekonomie; Dějiny mezinárodních vztahů. Politologie Demokratické a nedemokratické formy vládnutí; Proměny politických systémů; Otázky národní a regionální identity; Politická geografie; Politická teorie a politické myšlení. Výzkumné zaměření

5 5 Absolventi: Vít Střítecký (IPS FSV UK) Jan Karlas (IPS FSV UK) Tomáš Karásek (IPS FSV UK) Michael Romancov (IPS FSV UK) Tomáš Lebeda (UPOL) Josef Mlejnek (IPS FSV UK) Viera Knutelská (IPS FSV UK) Michal Parízek (IPS FSV UK) Ondřej Ditrych (ÚMV) Petr Just (IPS a MUP) Vojtěch Belling (bývalý státní tajemník) Lucie Hindlsová (MZV) Profil absolventa Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných resortů veřejné správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí.

6 6 Zapojení se do Centra doktorských studií na IPS: o status akademického pracovníka; o dodatečná finanční podpora; o možnost podílet se na organizaci doktorského studia. Zapojení se do pedagogické činnosti na IPS. Zapojení se do výzkumných projektů (GAČR, GAUK, Specifický výzkum aj.). Účast na výzkumných pobytech, mezinárodních konferencích, letních školách, stážích aj. Možnosti doktorandů

7 7 Akademičtí pracovníci z řad doktorských studentů prezenčního studia. Podpora doktorského studia: o metodická a organizační podpora doktorského studia; o prezentace a propagace doktorského studia; o pořádání akcí pro doktorandy; o zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením. Dodatečná finanční podpora pracovníků CDS. Výběrové řízení jednou za rok (i pro studenty prvních ročníků). Za každý obor je ředitelem institutu garantováno 1 místo v CDS. Další místa jsou stanovena na základě počtu doktorandů, kteří ukončí studium v řádném termínu. Výhled do akad. roku 2014/2015 počítá s 4 členy CDS. Centrum doktorských studií

8 8 Institucionální podpora publikační aktivity doktorandů. Povinně pro všechny doktorandy prezenčního studia na IPS. Dvouletý cyklus přípravy odborného článku. Výsledku výzkumu jsou každoročně prezentovány na konferenci IPS. Finanční ohodnocení za publikační výsledky. Průměrná/nejvyšší odměna: o 2011 - 14 720 / 19 000 o 2012 - 16 599 / 63 984 o 2013 - 15 440 / 37 100 Specifický vysokoškolský výzkum

9 9 Kantor, Lukáš (2013): Bezpečnostní dilema americké protiraketové obrany, Mezinárodní vztahy, 48/2, 27-50. Oberpfalzerová, Hana (2013): Usmíření jako konečné stadium řešení konfliktu, Lidé města, 15/3. Švec, Radek (2013): Volební reforma ve Velké Británii – vítězové nemění pravidly hry, Evropská volební studia, 8/1. Binhack, Petr (2012): Asymmetric interdependence in the Czech-Russian energy relation, Energy Policy, 45/6, 54-63. Malcová, Karolína (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR, Sociologický časopis, 48/2, 283-313. Parízek, Michal (2012) After the Enlargement: Trends and Threats in the European Union Decision-Making, Perspectives, 20/1, 33-58. SVV – vybrané výsledky

10 10 Doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia): o 6300 Kč (1. ročník), pak 7600 Kč (2.-4. ročník); o po složení státní doktorské zkoušky navíc 2000 Kč. Stipendium za práci v CDS a za výsledky povinného zapojení do Specifického vysokoškolského výzkumu. Stipendium za řešení univerzitního grantu GAUK (až 80 000 Kč/ rok). Mzda za řešení grantu (GAČR aj.). Odměny za nadstandardní publikační činnost (až 110 000 Kč/ rok). Stipendium pro pomocné vědecké síly, ČSPV, ECPR 2016 aj. Mzda za výuku (bonus za výuku v cizím jazyce). Podpora zahraničních výjezdů (Fond mobility, mezifakultní/ meziuniverzitní dohody, domácí a zahraniční nadační fondy). Program IPS na podporu výjezdů doktorandů: v r. 2014 bylo alokováno 200 000 Kč. Financování studia a výzkumu

11 11 Pravidla studia

12 12 Přijímací řízení do doktorského studia se koná jednou za rok v červnu, nástup do studia je v září dalšího akademického roku. Uchazeči musí splňovat tato kritéria: o absolvence magisterského typu studia, nejlépe oboru humanitního či sociálně vědního zaměření; o aktivní znalost anglického jazyka; o orientace v daném oboru v rozsahu odpovídajícím požadavkům na absolventy magisterského oboru politologie, respektive MV. Uchazeči musí do 30. 4. 2014 na studijní oddělení FSV UK poslat: o Přihlášku (vyplněnou přes SIS či na formuláři SEVT). o Výzkumný záměr navrhovaného disertačního projektu (zaslat i na sekretariát IPS do 16. 5. 2014; uchazeči o obor MV též elektronicky na phd.mv@seznam.cz a o obor Politologie na volakhava@fsv.cuni.cz). phd.mv@seznam.czvolakhava@fsv.cuni.cz o CV a seznam relevantní literatury týkající se tématu disertačního projektu (obor Politologie). Přijímací řízení

13 13 S otázkami ohledně formálních náležitostí přijímacího řízení a pravidel studia se obracejte na studijní referentku pro postgraduální studium na FSV UK Martinu Hykešovou (hykesova@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 224).hykesova@fsv.cuni.cz S otázkami týkajícími se náležitostí návrhu projektu disertační práce či obsahu doktorského studia se obracejte na Centrum doktorských studií při IPS (cds-ips@fsv.cuni.cz).cds-ips@fsv.cuni.cz o Zástupce pro obor mezinárodní vztahy: Michal Smetana (smetana@fsv.cuni.cz).smetana@fsv.cuni.cz o Zástupce pro obor politologie: Liudmila Volakhava (volakhava@fsv.cuni.cz).volakhava@fsv.cuni.cz o S konkrétními otázkami týkajícími se navrhovaného tématu disertačního projektu či průběhu studia se obracejte na potenciální školitele. Přijímací řízení - kontakt

14 14 Přijímací pohovor vychází z: o návrhu projektu disertační práce; o seznamu odborné literatury se zaměřením na téma disertačního projektu; o CV včetně seznamu publikací. Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou: o kvalita projektu disertační práce (důraz na metodologii projektu) – max. 50 bodů; o orientace v oboru na základě seznamu předložené literatury – max. 30 bodů ; o jazyková vybavenost uchazeče; o předchozí publikační a odborná činnost (max. 20 bodů). Politologie: podmínky pro přijetí

15 15 Přijímací pohovor vychází z: o návrhu projektu disertační práce; o CV včetně seznamu publikací. Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou: o kvalita projektu disertační práce a orientace ve zvoleném tématu (max. 20 bodů); o otázky týkající se vývoje a současných problémů MV (max. 10 bodů); o otázky týkající se teorie MV (max. 10 bodů); o publikační činnost (max. 10 bodů). Bližší informace a seznam prioritních témat projektů disertací jsou zveřejněny na webu KMV. MV: podmínky pro přijetí

16 16 Doktorandi studují podle individuálního studijního plánu a pod vedením školitele. Roční Individuální studijní plány, individuální hodnocení a dodatky k individuálním plánům podléhají schválení Oborovou radou. K absolvování studia je potřeba: o splnit všechny povinnosti předepsané individuálním studijním plánem; o obhájit „odbornou esej“ (KP); o vykonat státní doktorskou zkoušku; o předložit disertační práci k tzv. malé obhajobě a obhájit ji; o obhájit disertační práci. Základní pravidla studia

17 17 Studentům kombinované formy studia nenáleží stipendium. Studenti prezenční formy studia jsou na rozdíl od studentů kombinované formy studia povinni: o účastnit se Specifického vysokoškolského výzkumu; o podílet se na občasné administrativně-organizační práci; o absolvovat zahraniční stáž (minimálně tři týdny) – KP; o během studia si podat žádost o grant, případně se podílet na řešení grantového projektu školitele či katedry. Prezenční a kombinovaná forma studia

18 18 Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru. Školitel prof. Říchová (3) – KP prof. Novák (8) – KP doc. Perrotino (2) – KP dr. Jüptner (2) – KP dr. Mlejnek (4) – KP dr. Romancov (3) – KP dr. Charvát (1) – KP dr. Salamon (1) – KP dr. Matušková (1) – IKSŽ dr. Krausz-Hladká (1) – KP doc. Plechanovová (6) – KMV dr. Kučerová (5) – KMV prof. Drulák (4) – KMV doc. Karlas (5) – KMV doc. Hynek (3) – KMV dr. Karásek (4) – KMV dr. Střítecký (3) – KMV dr. Ditrych (1) – KMV dr. Makariusová (1) – KMV (ext.)

19 19 Specifika doktorského studia - politologie Absolvování odborných doktorandských seminářů (6), za které je zodpovědný školitel, a dvou oborově specializovaných metodologických seminářů. „Odborná esej“ k základním teoretickým problémům disertační práce. Povinná účast na konferencích, pravidelná publikační činnost, zapojení do vědecké práce. Dlouhodobější zahraniční stáž (minimálně tři týdny). Tzv. malá obhajoba disertační práce (před předložením závěrečného textu disertace k obhajobě).

20 20 Specifika doktorského studia - MV Povinné předměty: Dějiny mezinárodních vztahů, Teorie mezinárodních vztahů, Evropská studia a Metodologický seminář. Povinně volitelné předměty: Security studies a Evropské politiky. Interní posouzení disertační práce v rámci KMV (tzv. malá obhajoba). Povinná výuka v bakalářských a magisterských seminářích, publikační činnost.

21 21 Průběh studia

22 22 Ukázkový průběh studia 1. ročník o Absolvování povinných seminářů a zkoušek. o Vypracování publikační strategie a projektu disertační práce. o Přihláška do grantové soutěže GAUK. 2. ročník o Absolvování povinných seminářů a zkoušek. o Publikace odborného článku. o Pedagogická činnost. 3. ročník o Obhajoba „odborné eseje“ (KP). o Složení státní doktorské zkoušky. o Studijní stáž. 4. ročník o Publikace odborného článku. o Tzv. malá obhajoba. o Obhajoba disertační práce.

23 23 Průběh studia – vybraní doktorandi Viera Knutelská (MV) Disertační projekt: Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national parliaments in EU matters (obhájeno 2012). Výzkumné zaměření: evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU. Publikace: 4 odborné články (z toho 2 v zahraničních časopisech). Granty: účast na řešení několika grantů financovaných z GAČR, MŠMT a Evropské komise. Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích (mj. ECPR, UACES). Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se evropské integrace a mezinárodních vztahů. Zapojení na IPS: v rámci studia působila jako vědecká pracovnice a později jako asistentka na KMV.

24 24 Průběh studia – vybraní doktorandi Kamil Švec (politologie) Disertační projekt: Teorie koalic na regionální úrovni (obhájeno 2013). Výzkumné zaměření: regionální a lokální úroveň politických systémů, problematika formování vlád a analýza koaličních struktur. Publikace: je autorem 5 odborných článků (1 v zahr. čas.), spolueditorem vysokoškolské učebnice a 6 příspěvků do odborných sborníků. Granty: účast na řešení grantů financovaných z GAČR a GAUK. Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích. Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se politických systémů, koaličních struktur, vládních modelů aj. Zapojení na IPS: působí jako zástupce vedoucí Katedry politologie a jako výkonný redaktor odborného časopisu Acta Politologica.

25 25 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY


Stáhnout ppt "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google