Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014 Dáša.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014 Dáša."— Transkript prezentace:

1 Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014
Dáša

2 Doktorské studium na IPS
Dáša 2

3 Akreditované obory a studenti
Politologie Mezinárodní vztahy Political Science (ENG) International Relations (ENG) Forma studia: prezenční a kombinovaná. Standardní délka studia: 4 roky (prezenční studium), maximální délka studia: 8 let (kombinované). STUDENTI Politologie MV CELKEM prezenční 19 38 kombinované 13 15 28 32 34 66 3

4 Výzkumné zaměření Mezinárodní vztahy
Teoretické otázky mezinárodních vztahů; Evropská integrace; Bezpečnostní a konfliktní studia; Mezinárodní politická ekonomie; Dějiny mezinárodních vztahů. Politologie Demokratické a nedemokratické formy vládnutí; Proměny politických systémů; Otázky národní a regionální identity; Politická geografie; Politická teorie a politické myšlení. Ludmila Toto jen PŘÍKLADY VÝZKUMNÉHO ZAMĚŘENÍ 4

5 Profil absolventa Absolventi:
Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných resortů veřejné správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí. Ludmila Absolventi: Vít Střítecký (IPS FSV UK) Viera Knutelská (IPS FSV UK) Jan Karlas (IPS FSV UK) Michal Parízek (IPS FSV UK) Tomáš Karásek (IPS FSV UK) Ondřej Ditrych (ÚMV) Michael Romancov (IPS FSV UK) Petr Just (IPS a MUP) Tomáš Lebeda (UPOL) Vojtěch Belling (bývalý státní tajemník) Josef Mlejnek (IPS FSV UK) Lucie Hindlsová (MZV) 5

6 Možnosti doktorandů Zapojení se do Centra doktorských studií na IPS:
status akademického pracovníka ; dodatečná finanční podpora; možnost podílet se na organizaci doktorského studia. Zapojení se do pedagogické činnosti na IPS. Zapojení se do výzkumných projektů (GAČR, GAUK, Specifický výzkum aj.). Účast na výzkumných pobytech, mezinárodních konferencích, letních školách, stážích aj. Ludmila 6

7 Centrum doktorských studií
Akademičtí pracovníci z řad doktorských studentů prezenčního studia. Podpora doktorského studia: metodická a organizační podpora doktorského studia; prezentace a propagace doktorského studia; pořádání akcí pro doktorandy; zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením. Dodatečná finanční podpora pracovníků CDS. Výběrové řízení jednou za rok (i pro studenty prvních ročníků). Za každý obor je ředitelem institutu garantováno 1 místo v CDS. Další místa jsou stanovena na základě počtu doktorandů, kteří ukončí studium v řádném termínu. Výhled do akad. roku 2014/2015 počítá s 4 členy CDS. Ludmila 7

8 Specifický vysokoškolský výzkum
Institucionální podpora publikační aktivity doktorandů. Povinně pro všechny doktorandy prezenčního studia na IPS. Dvouletý cyklus přípravy odborného článku. Výsledku výzkumu jsou každoročně prezentovány na konferenci IPS. Finanční ohodnocení za publikační výsledky. Průměrná/nejvyšší odměna: / / / Michal 8

9 SVV – vybrané výsledky Kantor, Lukáš (2013): Bezpečnostní dilema americké protiraketové obrany, Mezinárodní vztahy, 48/2, Oberpfalzerová, Hana (2013): Usmíření jako konečné stadium řešení konfliktu, Lidé města, 15/3. Švec, Radek (2013): Volební reforma ve Velké Británii – vítězové nemění pravidly hry, Evropská volební studia, 8/1. Binhack, Petr (2012): Asymmetric interdependence in the Czech-Russian energy relation, Energy Policy, 45/6, Malcová, Karolína (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR, Sociologický časopis, 48/2, Parízek, Michal (2012) After the Enlargement: Trends and Threats in the European Union Decision-Making, Perspectives, 20/1, Ludmila 9

10 Financování studia a výzkumu
Doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia): 6300 Kč (1. ročník), pak 7600 Kč (2.-4. ročník); po složení státní doktorské zkoušky navíc 2000 Kč. Stipendium za práci v CDS a za výsledky povinného zapojení do Specifického vysokoškolského výzkumu. Stipendium za řešení univerzitního grantu GAUK (až Kč/ rok). Mzda za řešení grantu (GAČR aj.). Odměny za nadstandardní publikační činnost (až Kč/ rok). Stipendium pro pomocné vědecké síly, ČSPV, ECPR 2016 aj. Mzda za výuku (bonus za výuku v cizím jazyce). Podpora zahraničních výjezdů (Fond mobility, mezifakultní/ meziuniverzitní dohody, domácí a zahraniční nadační fondy). Program IPS na podporu výjezdů doktorandů: v r bylo alokováno Kč. Ludmila Doktorské stipendium + dále výkonové hodnocení Nadstandardní publikační činnost – dvě publikace ročně, týká se zaměstnanců, tj. CDS 10

11 Pravidla studia Ilona 11

12 Přijímací řízení Přijímací řízení do doktorského studia se koná jednou za rok v červnu, nástup do studia je v září dalšího akademického roku. Uchazeči musí splňovat tato kritéria: absolvence magisterského typu studia, nejlépe oboru humanitního či sociálně vědního zaměření; aktivní znalost anglického jazyka; orientace v daném oboru v rozsahu odpovídajícím požadavkům na absolventy magisterského oboru politologie, respektive MV. Uchazeči musí do na studijní oddělení FSV UK poslat: Přihlášku (vyplněnou přes SIS či na formuláři SEVT). Výzkumný záměr navrhovaného disertačního projektu (zaslat i na sekretariát IPS do ; uchazeči o obor MV též elektronicky na a o obor Politologie na CV a seznam relevantní literatury týkající se tématu disertačního projektu (obor Politologie). Ludmila Na koho se obracet: studijní oddělení, CDS, potenciální školitelé… 12

13 Přijímací řízení - kontakt
S otázkami ohledně formálních náležitostí přijímacího řízení a pravidel studia se obracejte na studijní referentku pro postgraduální studium na FSV UK Martinu Hykešovou , tel.: ). S otázkami týkajícími se náležitostí návrhu projektu disertační práce či obsahu doktorského studia se obracejte na Centrum doktorských studií při IPS Zástupce pro obor mezinárodní vztahy: Michal Smetana Zástupce pro obor politologie: Liudmila Volakhava S konkrétními otázkami týkajícími se navrhovaného tématu disertačního projektu či průběhu studia se obracejte na potenciální školitele. Ludmila Na koho se obracet: studijní oddělení, CDS, potenciální školitelé… 13

14 Politologie: podmínky pro přijetí
Přijímací pohovor vychází z: návrhu projektu disertační práce; seznamu odborné literatury se zaměřením na téma disertačního projektu; CV včetně seznamu publikací. Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou: kvalita projektu disertační práce (důraz na metodologii projektu) – max. 50 bodů; orientace v oboru na základě seznamu předložené literatury – max. 30 bodů ; jazyková vybavenost uchazeče; předchozí publikační a odborná činnost (max. 20 bodů). Ludmila 14

15 MV: podmínky pro přijetí
Přijímací pohovor vychází z: návrhu projektu disertační práce; CV včetně seznamu publikací. Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou: kvalita projektu disertační práce a orientace ve zvoleném tématu (max. 20 bodů); otázky týkající se vývoje a současných problémů MV (max. 10 bodů); otázky týkající se teorie MV (max. 10 bodů); publikační činnost (max. 10 bodů). Bližší informace a seznam prioritních témat projektů disertací jsou zveřejněny na webu KMV. Michal 15

16 Základní pravidla studia
Doktorandi studují podle individuálního studijního plánu a pod vedením školitele. Roční Individuální studijní plány, individuální hodnocení a dodatky k individuálním plánům podléhají schválení Oborovou radou. K absolvování studia je potřeba: splnit všechny povinnosti předepsané individuálním studijním plánem; obhájit „odbornou esej“ (KP); vykonat státní doktorskou zkoušku; předložit disertační práci k tzv. malé obhajobě a obhájit ji; obhájit disertační práci. Michal 16

17 Prezenční a kombinovaná forma studia
Studentům kombinované formy studia nenáleží stipendium. Studenti prezenční formy studia jsou na rozdíl od studentů kombinované formy studia povinni: účastnit se Specifického vysokoškolského výzkumu; podílet se na občasné administrativně-organizační práci; absolvovat zahraniční stáž (minimálně tři týdny) – KP; během studia si podat žádost o grant, případně se podílet na řešení grantového projektu školitele či katedry. Michal 17

18 Školitel Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru. prof. Říchová (3) – KP prof. Novák (8) – KP doc. Perrotino (2) – KP doc. Plechanovová (6) – KMV dr. Kučerová (5) – KMV dr. Jüptner (2) – KP dr. Mlejnek (4) – KP prof. Drulák (4) – KMV doc. Karlas (5) – KMV dr. Romancov (3) – KP doc. Hynek (3) – KMV dr. Charvát (1) – KP dr. Karásek (4) – KMV dr. Střítecký (3) – KMV dr. Salamon (1) – KP dr. Matušková (1) – IKSŽ dr. Ditrych (1) – KMV dr. Krausz-Hladká (1) – KP dr. Makariusová (1) – KMV (ext.) Ludmila 18

19 Specifika doktorského studia - politologie
Absolvování odborných doktorandských seminářů (6), za které je zodpovědný školitel, a dvou oborově specializovaných metodologických seminářů. „Odborná esej“ k základním teoretickým problémům disertační práce. Povinná účast na konferencích, pravidelná publikační činnost, zapojení do vědecké práce. Dlouhodobější zahraniční stáž (minimálně tři týdny). Tzv. malá obhajoba disertační práce (před předložením závěrečného textu disertace k obhajobě). Ludmila 19 19

20 Specifika doktorského studia - MV
Povinné předměty: Dějiny mezinárodních vztahů, Teorie mezinárodních vztahů, Evropská studia a Metodologický seminář. Povinně volitelné předměty: Security studies a Evropské politiky. Interní posouzení disertační práce v rámci KMV (tzv. malá obhajoba). Povinná výuka v bakalářských a magisterských seminářích, publikační činnost. Michal 20 20

21 Průběh studia Michal 21

22 Ukázkový průběh studia
1. ročník Absolvování povinných seminářů a zkoušek. Vypracování publikační strategie a projektu disertační práce. Přihláška do grantové soutěže GAUK. 2. ročník Publikace odborného článku. Pedagogická činnost. 3. ročník Obhajoba „odborné eseje“ (KP). Složení státní doktorské zkoušky. Studijní stáž. 4. ročník Tzv. malá obhajoba. Obhajoba disertační práce. Michal 22 22

23 Průběh studia – vybraní doktorandi
Viera Knutelská (MV) Disertační projekt: Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national parliaments in EU matters (obhájeno 2012). Výzkumné zaměření: evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU. Publikace: 4 odborné články (z toho 2 v zahraničních časopisech). Granty: účast na řešení několika grantů financovaných z GAČR, MŠMT a Evropské komise. Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích (mj. ECPR, UACES). Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se evropské integrace a mezinárodních vztahů. Zapojení na IPS: v rámci studia působila jako vědecká pracovnice a později jako asistentka na KMV. Michal 23 23

24 Průběh studia – vybraní doktorandi
Kamil Švec (politologie) Disertační projekt: Teorie koalic na regionální úrovni (obhájeno 2013). Výzkumné zaměření: regionální a lokální úroveň politických systémů, problematika formování vlád a analýza koaličních struktur. Publikace: je autorem 5 odborných článků (1 v zahr. čas.), spolueditorem vysokoškolské učebnice a 6 příspěvků do odborných sborníků. Granty: účast na řešení grantů financovaných z GAČR a GAUK. Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích. Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských kurzech týkajících se politických systémů, koaličních struktur, vládních modelů aj. Zapojení na IPS: působí jako zástupce vedoucí Katedry politologie a jako výkonný redaktor odborného časopisu Acta Politologica. Ludmila 24 24

25 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY
Ilona 25


Stáhnout ppt "Doktorské studium na Institutu politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19. 3. 2014 Dáša."

Podobné prezentace


Reklamy Google